Yer Değiştirme:
2014 Eş durumu atamaları duyurusu yayınlandı

 2014 Eş durumu atamaları duyurusu yayınlandı 2014 Şubat Eş durumu ataması duyurusu yapıldı 2014 Şubat   eş durumu atama duyurusu.Öğretmenlerin  il içi ve iller arasında sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları 02-08 Ocak 2014  tarihleri arasında alınacak, başvuruda bulunan öğretmenlerin eğitim kurumu tercihleri ise  13-17 Ocak 2014 tarihleri arasında alınarak yer değiştirme işlemleri 20-21 Ocak 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.Öğretmenlerin   il içi ve iller arasında   sağlık   ve eş  durumu   özrü ile genel ve   özel     hayatı   olumsuz etkileyen nedenlere bağlı   yer  değişikliği   başvuruları  02-08   Ocak     2014     tarihleri   arasında alınacak,  başvuruda   bulunan   öğretmenlerin     eğitim     kurumutercihleri   ise 13-17   Ocak     2014     tarihleri   arasında alınarak   yer   değiştirme   işlemleri   20-21   Ocak     2014   tarihleri   arasında yapılacaktır.

014   YARIYIL   TATİLİ     ÖĞRETMENLERİN   İL İÇİ VE İLLER ARASI ÖZÜR   DURUMUNA   BAĞLI   YER  DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı   eğitim     kurumlarında   görevli   öğretmenlerin   il içi ve iller arasında   sağlık   ve eş   durumu  özrü ile genel ve  özel     hayatı   olumsuz etkileyen nedenlere bağlı   yer   değişiklikleri 06/05/2010   tarihli   ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan   Milli Eğitim Bakanlığı     Öğretmenlerinin   Atama ve   Yer   Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde belirtilen  tarihler   arasında yapılacaktır.

1.   Alanlar   itibarıyla atama yapılacak norm   kadro   açığı bulunan bütün   okullar  , Bakanlığın http://ikgm.  meb  .gov.tr   internet    adresinde   ilan edilerek   öğretmenlerin     tercihlerine   açılacak ve   yer  değiştirmeler   bilgisayar     ortamında     hizmet     puanı    üstünlüğü   esasına göre yapılacaktır.

2.   Öğretmenlerin     hizmet     puanının   hesabında   başvuruların     son   günü;   hizmet   süresinin hesabında ise 31  Ocak     2014    tarihi   esas alınacaktır.

3.   Başvuru   yapacak   öğretmenlerde  ,   sağlık     durumu   özrüne bağlı   yer   değiştirmeler hariç, Devlet memurluğu ve   öğretmenliğin  her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 31   Ocak     2014     tarihi   itibarıyla kaldırılabilecek  durumda   olması şartı birlikte aranacaktır.

4.   Öğretmenlikten     ayrıldıktan     sonra     açıktan   ya da   kurumlar   arası   yeniden   atama kapsamında atananlardan,   sağlık    durumu   özrüne bağlı   yer   değiştirmeler hariç, 31   Ocak     2014     tarihi   itibarıyla bulunduğu ilde en az 1 (bir)   yıl   süreyle  öğretmenlik   yapmış olanlar, özür   durumuna   bağlı   yer   değiştirme   başvurusunda  bulunabilirler.

5.   Sağlık     durumu   özrü ya da genel ve   özel     hayatı   olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak   yer   değiştirme  başvurusu    uygun   bulunan   öğretmen   eşlerden, talebi halinde diğer eşin de   yer   değişikliği   başvurusu   birlikte  değerlendirilecektir  .

6.   Başvurular  , http://mebbis.  meb  .gov.tr veya http://ikgm.  meb  .gov.tr   adreslerindeki   MEBBİS Özür  Durumuna   Bağlı   Yer  Değiştirme   Başvuru     Formu   doldurularak   belgeler     okul   müdürlüğüne   teslim   edilmek suretiyle yapılacaktır.   Onaylı     başvuru    formu   çıktısının bir örneği   öğretmene   elden   teslim   edilecektir.

7.   Öğretmenler  ,   Başvuru   Formu'nun gerçeğe   uygun     şekilde   doldurulmasından   sorumludur  .   Başvurular   onaylanmadan  önce   okul   yöneticiliklerinden   belgeye   dayalı   bilgi   düzeltme talebinde bulunulabilir.   Başvuru  süresi içinde   bilgi   düzeltme talebinde bulunanlardan   onay   aşamasındaki   başvuruları   reddedilerek,  onaylanmış     başvurular   ise iptal edilerek   öğretmenlerin    yeniden     başvuru   yapmaları sağlanacaktır.  Bilgilerinde   değişiklik olanlar dışında   yeniden     başvurularda     tercih   düzeltilmesi yapılmayacaktır.

Öğretmenler  ,   başvuru   süresi içinde, görevli olduğu   okul   ya da   kadrosunun   bulunduğu il/ilçe milli   eğitim  müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle   yer   değiştirme   başvurusundan   vazgeçebilir. Bu   durumda   öğretmenlerin     başvuruları     elektronik     ortamda   da iptal edilir.

8.   Öğretmenlerin   şahsen   başvuru   yapması esastır. Ancak görevli olduğu il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek   belgeleri  ,   e-posta  ,   telefon  ,   faks   gibi   uygun     iletişim     araçlarıyla     kadrolarının   bulunduğu   okul  müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak  başvurularının     onaylanmasını   isteyebilirler; yöneticiler de bu  başvuruları   süresi içinde   onaylayacaklardır  .   Başvurusu    onaylanan     öğretmenlere   ait   Başvuru   Formu'nun çıktısı göreve başladıklarında   öğretmenlere   imzalattırılacaktır.

9.   Müstakil   müdürlüğü bulunmayan   okullarda   görevli   öğretmenler   ile   kadroları   il/ilçe milli   eğitim  müdürlüklerinde bulunan  öğretmenler  ,   başvurularını     kadrolarının   bulunduğu il/ilçe milli   eğitim  müdürlüklerine yapacaklardır.

10.   Yurt dışında   görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan   öğretmenlerden  ,   yurt dışı   görev süresi veya izinlerinin 07   Şubat     2014    tarihine   kadar   sona   ereceğini   belgelendirenler  , diğer şartları da taşımaları kaydıyla   yer   değiştirme   başvurusunda  bulunabilirler. Bu kapsamda   yer   değişikliği   gerçekleştirilenlerden   en  geç   10   Şubat     2014     tarihi   itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

11.   Öğretmenlerden   eşi kamu görevlisi olup askerlik görevini yapmakta olanlar, eşinin görev yaptığı  kurumun   bulunduğu   yere    yer   değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

12.   Başvurular  , iki aşamada alınacaktır.   Birinci   aşamada özür   başvurularının   geçerlilik   kazanabilmesi   için  başvurunun  ,  sırasıyla     okul  , ilçe ve il milli   eğitim   müdürlüklerince   onaylanması   gerekmektedir. İkinci aşamada ise   eğitim     kurumu    tercihleri   alınacak ve   okul   müdürlüklerince   onaylanacaktır  .

13.   Elektronik     Başvuru     Formu   dışında bir   belgeyle   veya   posta     yoluyla   yapılan   başvurular  ; gerekli şartları taşımayan  başvurular  ; gerçeğe   aykırı     bilgi   ve   belgeyle   ya da istenilen   bilgiler     uygun   biçimde  işaretlenmeden   yapılan   başvurular   ile  Elektronik     Başvuru     Formu   çıktısı imzalanmadan ve   onaylanmadan  yapılan   başvurular   geçersiz sayılacak; geçersiz  başvurulara   dayalı   yer   değiştirmeler iptal edilecektir.

14.   Yer   değiştirme sürecinde yapılan   işlemlerle   ilgili olarak gerçeğe   aykırı   beyanda bulunan   öğretmenler  ile gerekli   kontrolleri  yapmadan bu   başvuruları     onaylayan     sorumlular   hakkında   yasal     işlem   yapılacaktır.

15.   Yer   değiştirme sürecinde   ihtiyaç   duyulan   açıklamalar   Bakanlığın http://ikgm.  meb  .gov.tr   internet   adresinden     ayrıca  duyurulacaktır.

SAĞLIK     DURUMU   ÖZRÜNE BAĞLI   YER   DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenler  ;

a) Görev yaptığı   yerde   kalması halinde, kendisi, eşi veya   çocuklarının     sağlık     durumlarının   tehlikeye gireceğini belirtir   sağlık    kurulu   raporu ile tedavi olmak istediği,

b)   Anne  ,   baba   veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için "Başkasının   güç   ve   yardımı  olmaksızın  hayatını   devam ettiremez." ibaresi bulunan   sağlık     kurulu   raporu ile   anne  ,   baba   veya kardeşinin  Adres   Kayıt   Sistemine  (AKS) kayıtlı   adresinin   bulunduğu

ilçe/ildeki   okullara   atanmak üzere   yer   değiştirme   başvurusunda   bulunabilirler.

Kendi hastalığı nedeniyle   yer   değiştirme   başvurusunda   bulunan   öğretmenlerin   ibraz ettiği   sağlık     kurulu  raporunda, hastalığının   öğretmenlik   yapmasını engellemeyeceğinin   ayrıca   belirtilmesi gerekir.

Özel     eğitim   alması gereken çocuğu olan   öğretmenler   ise,   rehberlik   ve   araştırma     merkezlerince     çocukları  için   verilen    özel     eğitim     değerlendirme     kurulu   raporu ve il milli   eğitim   müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin   özel     eğitim   alabileceği resmi   eğitim     kurumu   bulunmadığına dair   belge  ile   yer   değiştirme   başvurusunda  bulunabilirler.

Başvuruda   istenecek   belgeler   şunlardır:

a)   Başvuru     tarihi   itibarıyla resmi veya   özel     sağlık     kurum   ve   kuruluşlarından     son   altı   ay   içinde alınan yukarıda   açıklanan  muhtevaya   uygun     sağlık     kurulu   raporu (özürlü raporlarında süre şartı aranmaz),

b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,

c) Çocuğu   özel     eğitim   alması gerekenlerden,   özel     eğitim     değerlendirme     kurulu   raporu ve bulunduğu ilde  özel     eğitim  alabileceği   eğitim     kurumunun   bulunmadığına dair görev yaptığı il milli   eğitim   müdürlüğünce  verilecek     belge  .

Eş,   anne  -  baba  ,   çocuk   ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle alınmış   sağlık     kurulu   raporları ile yapılan  başvurularda  ,  onay   makamları,   aile   kütüğüne işlenmiş   kişisel     bilgilerin   özetlerini   gösterir   vukuatlı nüfus kayıt örneğini   elektronik     ortamda  temin ederek   kontrol   edeceklerdir.

EŞ   DURUMU   ÖZRÜNE BAĞLI   YER   DEĞİŞTİRMELER

I-   Öğretmenlerden   eşi;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında,

b)   Sosyal     Güvenlik   Kurumu'na bağlı,

c) 506 sayılı Kanun'un Geçici 20 nci maddesine göre,   bankalar   için   kurulmuş     özel     emeklilik   sandığına tabi,

ç) TOBB ve   Odalar   gibi kamu   kurumu   niteliğindeki   meslek     kuruluşlarında  ,

d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak

çalışanlar   ile aşağıda II nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye   yer   değiştirme  başvurusunda  bulunabilirler.

II- Eş   durumu   özründen   yer   değişikliği isteyenlerden:

a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981   tarihli   ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'a ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967   tarihli   ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981   tarihli   ve 2547 sayılı  Yükseköğretim   Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, kamu   kurum   ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu   kurum   ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu   kurum   ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşinin çalışmakta olduğu   kurum  /kuruluştan alınacak görev yeri belgesi, (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il'e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu   kurum   ve kuruluşlarında çalışanlarının, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir)

b) Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1. Eşinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,

2. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

3. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

4. İdare merkezi belirli bir il'de olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşleri, ayrıca, atanmak istediği yerde eşinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler içinse çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.

5. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.

6. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması halinde, borçlanılmak kaydıyla son iki yıllık süre zarfında askerlikte geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

III- Eşi emekli olan öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere son başvuru tarihi itibarıyla son 6 (altı) ay içinde eşinin emekli olduğunu gösterir belge ile eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

IV- Öğretmenlerden;

a) Kendisi ya da memur eşi yurt dışı görevde bulunanlar,

b) Eşleri geçici görevli olanlar,

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar

yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER

DEĞİŞTİRMELER

1. Öğretmenlerden;

a) Eşi vefat edenler, eşlerinin vefat tarihini izleyen 6 (altı) ay içinde,

b) Eşleri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6 (altı) ay içinde,

c) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle, kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne/babası veya kardeşlerinden biri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6 (altı) ay içinde,

ç) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle,

d) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu, merkezi sınavla kazanan çocuğunun, öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkanı olmadığını belgelendirenler

yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerden;

a) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olaya ilişkin görev yaptığı il valisinin teklifi,

b) Eşinin vefatını gösterir belge,

c) Eşi, çocuğu ile anne/babası veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,

ç) Çocuğunun merkezi sınavla kazandığı yeri gösterir belge ile çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkanı olmadığına dair belge

istenecektir.

YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, OKUL, İLÇE VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle yapacaklardır. Elektronik Başvuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden "kullanıcı adı" ve "şifre" ile ulaşılacaktır.

Öğretmenler yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra özür durumuna ilişkin belgeleri, onay için kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli olduğu il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri, e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaklardır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmen sorumludur.

Okul müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formu'nun çıktısı alınarak başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.

Okul müdürlükleri, özür durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay için ilçe ve il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün ya da takip eden gün içinde; il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden günde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün içinde onaylanacaktır.

Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi sağlanacaktır.

İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.

Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde okullar ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personel bulundurulacak ve başvuruların onaylanması sağlanacaktır.

Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il milli eğitim müdürlüğünce giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

BAŞVURU VE TERCİHLER

Başvurular

Özür sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formu'nu doldurarak, özür durumuna göre atanmak istediği il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaklardır.

İkinci aşamada; öğretmenin atanmak istediği il ve ilçede boş norm kadrosu bulunan okullar ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle muhtemelen boşalacak okulların listesi http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri okul kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyeceklerdir.

Tercih aşamasında "muhtemelen boşalacak okul" olarak ilan edilen ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan okulları tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tercihler 1-İller arasında:

Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu ildeki okullar arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilirler. Tercihlerine atanamama ihtimaline karşılık öğretmenler, 41 inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarına atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir.

Tercihlerine atanamayanlardan 41 inci seçeneği tercih edenler il genelinde boş kalan kurumlara kur'a usulüyle atanacaklardır.

40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır.

Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle özür durumundan yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenlere, istekleri halinde aylıksız izin kullandırılacaktır.

2- İl içinde:

İl içinde özür durumuna bağlı yer değiştirecek öğretmenler, özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilirler.

Yer değişikliği işlemlerinde; il merkezleri; ilçeler; büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeleri ve köylerinin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumlan arasında özür durumundan yer değişikliği yapılamaz.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnızca özrünün bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dahil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dahil) okulları tercih edeceklerdir.

Eşi, aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle eşinin olduğu yerdeki okulları tercih edecektir.

Kendisi veya eşi, büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı büyükşehir belediye sınırları dışındaki ilçede bulunan (belde ve köyler dahil) okulları tercih edeceklerdir.

Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenlerden;

Büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçeler dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dahil) büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçelerdeki,

Büyükşehir belediyesi kapsamı dışındaki ilçelere (belde ve köyler dahil) atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, özürlerinin bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dahil),

Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri arasında atanmasını gerektiren özrü bulunanlar eşinin görev yaptığı ve Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgahının bulunduğu ilçedeki okulları

tercih edebileceklerdir.

3- Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bilim ve sanat merkezleri öğretmenlerinin tercihleri;

Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri bilim ve sanat merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

İlgili mevzuatına göre Anadolu liselerine atanan öğretmenler, bilim ve sanat merkezleri hariç fen liseleri ile sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.

Güzel sanatlar ve spor liselerinde halen görev yapan görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri ile geçmişte güzel sanatlar liselerinde görev yapmış olanlar, bilim ve sanat merkezleri hariç güzel sanatlar ve spor liseleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Bilim ve sanat merkezlerinde halen görev yapan öğretmenler ile geçmişte bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmış olanlar fen liseleri ile sosyal bilimler liseleri hariç, bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bilim ve sanat merkezlerinde daha önce görev yapmamış öğretmenler, bu merkezleri tercih edemezler.

Yer Değiştirmeler ve Tebligat

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takvimi'nde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

I. AŞAMA

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 02-08 Ocak 2014

II. AŞAMA

Tercihlerin yapılması ve onay süreci 13-17 Ocak 2014

Atamalar 20-21 Ocak 2014

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Ocak- 07 Şubat 2014
Duyuru İçin Tıklayınız.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ 

I. AŞAMA 

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 02-08 Ocak 2014 

II. AŞAMA 

Tercihlerin yapılması ve onay süreci 13-17 Ocak 2014 

Atamalar 20-21 Ocak 2014 

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Ocak- 07 Şubat 2014 

 www.mebpersonel.com

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
BARKIN 3 ay önce

ben ilçede calisiyorum esim es tayini isteyecek il e tayin isteyebilir mi

Misafir Avatar
duran 4 ay önce

sgk hizmet dökümü 31.12.2013 itibariyle 359 gün eşimin sigortası oluyor.360 gün son gün itibarıyla diyor sgk hizmet dökümünde nasıl göstereceğiz bilgisi olan var mı?

Misafir Avatar
sevgi 4 ay önce

arkadaşlar 130 puana mersin isteyecem çıkma durumu nedir sınıf öğretmeniyim mersine isteyen başka sınıf öğretmenleri var mı

Misafir Avatar
lolo 4 ay önce

iyi akşamlar. sizden bılgı almak ıstıyorum ben 2 yıldır öğretmenim siirtte görev yapıyorum 2013 şubat ayından beri de evliyim. eşim sgk da 385 gününü doldurdu fakat 7 kasım 2013 tarıhınde ankaraya askere gıttı ve su anda asker 20 nisan 2014 tarıhınde askerlığı bıtıyor askerlıkten dolayı sigortasını durdurması gerekti ve bunu muhasebeden belırttı şu anda askerde oldugu ıcın ben eş durumundan faydalanıp hataya gidebiliyormuyum. yardımcı olursanız aklımdakı tum sorular cozulecek.tskrler

Misafir Avatar
mrv aydn 4 ay önce

eş durumundan il içinde atama bekleyenlerde 3 yıl çalışmış olma şartı yok yani öle mi ?

Misafir Avatar
mağdur 4 ay önce

il içi olupta 160 km gidenlerin sorunu bu sefer çözülür umarım :((

Aöf Sınav Soruları 19 Nisan 2014 Vize Tıkla...
Aöf Sınav Soruları 19 Nisan 2014 Vize Tıkla Öğren

Haberi Oku