banner289

2014 kpss ile ilgili bilgi

 Bilindiği üzere ÖSYM,  2013 KPSS öncesi KPSS  testlerindeki konuların ve  dağılımlarının  güncellendiğinibildirdi. Bu  yenilik dışında  sonKPSS'de  ilk defa, 15 öğretmenlik branşına Öğretmenlik  Alan  BilgisiTesti (ÖABT) uygulandı.


İşte   yeni  KPSS ile ilgili  detaylar ...


TEST  KONULARININ AĞIRLIKLARI


ÖSYM'nin  düzenlemesine  göre, KPSS'de uygulanacak Genel  YetenekTesti  sözel bölümünün ağırlığı  yüzde  50 olacak. Bu bölümde sözel akıl yürütme (muhakeme)becerileri, dil  bilgisi  ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik  sorular yöneltilecek.


Sayısal bölümde  ise  sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik  sorular  yer alacak. Bu bölümün ağırlığı da  yüzde  50 olacak.


Genel  Kültür  bölümünde de Tarih bölümünün ağırlığı  yüzde  45,  Türkiye  coğrafyasının ağırlığı  yüzde  30, temel yurttaşlık  bilgisinin  ağırlığı  yüzde  15,  Türkiye  ve dünyayla ilgili genel  kültürel  ve  güncel  sosyoekonomik konuların ağırlığı  yüzde  10 olacak.


Tarihte, Anadolu Selçuklu Devleti ve öncesindeki  Türk  devletlerinden  yüzde  5, Osmanlı Devleti'nden  yüzde  15, Atatürk  İlke  ve İnkılapları'ndan  yüzde  20, Çağdaş Türk  ve Dünya Tarihi'nden  yüzde  5 ağırlığında  sorular  yönetilecek.


Türkiye  coğrafyasında  ise   sorularda  Türkiye'nin fiziki  özellikleri   yüzde  12, Türkiye'nin beşeri  özellikleri   yüzde  5, Türkiye'nin  ekonomik   özellikleri   yüzde  13 ağırlığında yer alacak.


Temel yurttaşlık bölümünde  ise  hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, anayasa ile idare konularında  yüzde  5'er ağırlığında  soru  yöneltilecek.


EĞİTİM  BİLİMLERİ  SORULARI


Eğitim  Bilimlerinde  ise  öğrenme psikolojisi ile öğretim  ilke  ve yöntemlerinde  yüzde 20'şer,  gelişim  psikolojisi, ölçme ve  değerlendirme  ile rehberlik ve  özel   eğitimalanlarında   yüzde  15'er,  program   geliştirmesınıf   yönetimi  ile öğretim  teknolojileri  ve materyal  tasarımında   ise   yüzde  5'er ağırlığında  soru  bulunacak.


Hukuk  alanında   ise  ağırlıklar, Anayasa hukukunun  yüzde  10, idare hukuku ve idari yargı, ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku,  ticaret  hukuku, icra ve iflas hukukunun  yüzde  15'er olacak.


İktisatta da iktisadi doktrinler  tarihi   yüzde  5, mikro iktisat  yüzde  30, makro iktisat yüzde  25, para- banka - krediuluslararası  iktisat, kalkınma ve  büyüme  ile  Türkiyeekonomisi   yüzde  10'ar ağırlığında yer alacak.


İşletmede  temel kavramlardan  yüzde  10,  işletme   yönetimi  ve üretim  yönetimindenyüzde  25'er,  pazarlama   yönetimi  ve  finansal   yönetim   yüzde  20'şer ağırlığında  soru yöneltilecek.


Maliye  testinde , maliye teorisi  yüzde  10, kamu  gelirleri , kamu giderleri, kamu borçları,  bütçevergi  hukuku ve maliye politikasından  yüzde  15'er ağırlığında  sorulargelecek .


Muhasebede,  soru  ağırlığı genel muhasebeden  yüzde  65, mali  tablolar  analizinden yüzde  15,  ticari  aritmetik ve ihtisas muhasebesinden  yüzde  10'ar olacak.


Çalışma  ekonomisi  ve endüstri ilişkileri  testinde  ve  sosyal   güvenlik  hukukunda yüzde  55 ağırlığında  soru  bulunacak. Bu  test  içinde yer  alan    hukuku ve teorisinden yüzde  20,  sosyal   güvenlik  hukuku ve teorisinden  yüzde  25,  sosyal  politikadan  yüzde 10 ağırlığında  soru  yer alacak. Çalışma  ekonomisinden   soru  ağırlığı  ise   yüzde  30 olacak. Çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolojisi  soru  ağırlığı da  yüzde  15.


Ekonometride de ekonometrik tahmin ve tahmin ediciler, tahmin  sonuçlarınınekonomik  ve  istatiksel  olarak  değerlendirilmesi  hipotez  testlerigüven   aralığı , ikili (kukla)  değişkenler , ikili  açıklayıcı  ve ikili bağımlı  değişkenlerotokorelasyon  (içsel bağıntı),  farklı  yayılım (değişen varyans),  model  tanımlama ve tanımlama  hataları , eşanlı denklem  sistemleri , zaman  serisi   modellemesi   yüzde  10'ar ağırlıkta yer alacak. Öngörü, kısmi regresyon ve korelasyon, çoklu doğrusal  bağlantı  ve  dinamik ekonometri,  dağıtılmış  gecikme ve  otoregresif   modeller   yüzde  5'er ağırlığında bulunacak.


İstatistik   testinde   ise  olasılık ve stokastik süreçler, matemetiksel  istatistik  ve uygulamalı   istatistik   yüzde  15'er, yöneylem  araştırması , zaman  serileri , parametrik olmayan  testler   yüzde  5'er, deney  tasarımı  ve varyans analizi, örnekleme, regresyon analizi, çok  değişkenli  analizler  yüzde  10 yer alacak.


Kamu  yönetiminde  siyaset bilimi, anayasa, kentleşme ve  çevre   sorunları   yüzde  15'er, yönetim  bilimleri ve kamu politikası  yüzde  20'şer,  Türk  siyasi  hayatı  (Osmanlı'dan günümüze  siyasi  olaylaryüzde  10 ve sosyoloji  yüzde  5 olacak.


Uluslararası  ilişkiler de  uluslararası  ilişkiler teorisi  yüzde  20,  uluslararası  hukuk  yüzde 25, siyasi tarih,  uluslararası   güncel   sorunlarTürk  dış politikası  yüzde  15,  uluslararası örgütler  yüzde  10 yer alacak.


ÖĞRETMENLİK  ALAN   BİLGİSİ   TESTİ


Öğretmenlik  Alan   Bilgisi  Testi'nde  ise   alan   bilgisinin  ağırlığı  yüzde  80,  alan   eğitimin ağırlığı  yüzde  20 olacak.


Türkçe  öğretmenliği  alan   bilgisi   testinde , anlama ve anlatma teknikleri  yüzde  24, dil bilgisi  ve dil bilimi  yüzde  16,  çocuk  edebiyatı,  Türk   halk  edebiyatı,  yeni   Türk edebiyatı,  eski   Türk  edebiyatı ile edebiyat  bilgi  ve kuramları  yüzde  8'er ağırlığında bulunacak.


Fen bilimleri  testinde , fizik  yüzde  24, kimya  yüzde  22, biyoloji  yüzde  22, yer bilimi, astronomi ve  çevre  bilimi  yüzde  4'er;  Türk  dili ve edebiyatı öğretmenliğinde  eski   Türk dili ve  yeni   Türk  dili  yüzde  26,  yeni   Türk  edebiyatı,  eski   Türk  edebiyatı ve  Türk   halk edebiyatı  yüzde  18'er,  ilköğretim  matematik öğretmenliğinde analiz  yüzde  28, cebir ve geometri  yüzde  18'er,  uygulamalı  matematik  yüzde  16 ağırlığında yer alacak.


Sosyal   bilgiler  öğretmenliğinde, tarih  yüzde  28, coğrafya  yüzde  20, siyaset bilimi yüzde  8, diğer  sosyal  bilim  alanları  ( Sosyal   Bilgilerin  Temelleri,  Sosyal  Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe,  Ekonomi , Bilim  Teknoloji  ve  Sosyal Değişme, Sanat ve  Estetik , İnsan İlişkileri ve  İletişimGünümüz  Dünya  Sorunları , Sosyal   Proje   Geliştirmeyüzde  24 ağırlığında olacak.


Tarih öğretmenliğinde, tarih metodu ile XX.  yüzyıl   Türk  ve dünya  tarihi   yüzde  8,  eski çağ  tarihi   yüzde  4,  İslamiyet  öncesi  Türk   tarihi   yüzde  10, orta çağ  İslam   tarihi , Türkiye  cumhuriyeti  tarihi , genel dünya  tarihi   yüzde  12, Osmanlı  tarihi   yüzde  14 ağırlığında bulunacak.


Coğrafya öğretmenliğinde, fiziki coğrafya ile beşeri ve ekonomik coğrafya  yüzde  30, bölgeler ve ülkeler  yüzde  20; fizik öğretmenliği,  mekanik , elektrik ve manyetizma ile modern  fizik  yüzde  20'şer, madde ve  özellikleri  ile  dalgalar  ve optik  yüzde  10'ar; kimya öğretmenliğinde analitik kimya, anorganik kimya, organik kimya, fizikokimya yüzde  20'şer; biyoloji öğretmenliğinde  ise  hücre ve metabolizma ile genetik ve  evrimyüzde  16'şar, bitki biyolojisi, ekoloji  yüzde  10'ar, insan ve hayvan biyolojisi  yüzde  20, canlıların   sınıflandırılması   yüzde  8 olacak.


Matematik öğretmenliğinde (lise), analiz  yüzde  24, cebir ve geometri  yüzde  16'şar, uygulamalı  matematik yüzde 24, İngilizce, Fransızca ve Almanca öğretmenliğinde dil yeterliliği yüzde 50, dil bilim yüzde 16, edebiyat yüzde 14, din  kültürü  ve ahlak  bilgisi öğretmenliğinde Hz. Muhammed'in hayatı ve sünneti, İslam ahlakı, estetiği ve felsefesi, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını anlama yüzde 12, temel dini  bilgiler  (İslâm, iman esasları ve ibadetleri) yüzde 16,  Günümüz  Türkiye'sindeki İslam mezhep ve yorumları yüzde 4, din bilimleri (din sosyolojisi, din psikolojisi, dinler tarihi, din eğitimi, din felsefesi) yüzde 24 ağırlığında olacak.

2014 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ


* Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans: 5-6 Temmuz 2014
* KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 13 Temmuz 2014
* Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) : 31 Ağustos 2014
* KPSS Ortaöğretim / Önlisans (Önlisans Düzeyi): 27 Eylül 2014
* KPSS Ortaöğretim/Önlisans (Ortaöğretim Düzeyi): 28 Eylül 2014
2014 KPSS Lisans Düzeyi
- KPSS Sınav Tarihi : 05.07.2014-06.07.2014
- KPSS Başvuru Tarihi : 2014 Mayıs ayı içerisinde
- KPSS Başvuru Yeri : ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri,Ortaöğretim Kurumları,
- Kimler Girebilir: Lisans mezunu veya mezun olabilecek durumdaki adaylar
- Başvuru Ücreti : Henüz belli değil
2014 KPSS Ortaöğretim / Önlisans Düzeyi
- KPSS Sınav Tarihi : -KPSS Önlisans Düzeyi: 27 Eylül 2014  -KPSS Ortaöğretim Düzeyi: 28 Eylül 2014
- KPSS Başvuru Tarihi :2014 Haziran ayı içerisinde
- KPSS Başvuru Yeri : ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri,Ortaöğretim Kurumları,
- Başvuru Ücreti : Henüz belli değil


ÖSYM tarafından 2014 yılında yapılacak olan sınavların tarihleri belirlenerek ÖSYM 2014 Sınav Takvimi ile adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Sınavlara başvuru tarihleri belirlendiğinde Takvim üzerinde bu bilgiye de yer verilecek, Takvim güncel gelişmelere göre yenilenebilecektir. Bu nedenle ilgililerin sık sık Takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2014 Yılı Sınav Takvimi İçin Tıklayınız

Son haliyle 2014 KPSS ile ilgili bilgiler bu şekilde. Sınav ile ilgili yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz...

İLKER ÖZTÜRK / MEBPERSONEL.COMKPSS ile ilgili sorularınız için bize ulaşabilirsiniz:

banner182
Anahtar Kelimeler:
2014 Kpss Ile Ilgili Bilgi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.