banner289

 İl içi atama başvurusu  ile ilgili mahkeme kararı
İl içi atama başvurularında  merkezde kadroların geçici görevle veya norm kadro fazlası öğretmenlerle doldurulması halinde boş kontenjan sebebiyle eş durumu ataması başvursunun rededilemeyeceğine dair mahkeme kararı 


T.C.

DIYARBAKIR

3. IDARE MAHKEMESI

ESAS NO: 2013/515

KARAR NO: 2013/2217

 

DAVACI                   : Gülsüm AY Adına Egitim Bir-SEN

VEKILI                     : Av. Turgut GERÇEK

Lise 2. Sk. Çavusoglu 2 Apt. No:7 - DIYARBAKIR

DAVALI                   : Milli Egitim Bakanlıgı - ANKARA

VEKILLERI            : Meral DAGTEKIN (Hukuk Müsaviri)

Milli Müdafaa Cad. No:6/7-8 - Kızılay/ANKARA

Av. Asuman TERIN

Il Milli Egitim Müdürlügü - Yenisehir/DIYARBAKIR

DAVANIN ÖZETI  : Diyarbakır Ili, Silvan Ilçesi, Sarıgül Mezrası Ilkokulu'nda sınıf ögretmeni olarak görev yapan davacının, es durumu özrü nedeniyle il içi yer degistirme talebiyle yaptıgı basvurunun, Diyarbakır il merkezinde bos kadro bulunmadıgından bahisle reddine iliskin davalı idare isleminin; il içinde bos kadroların geçici görevle dolduruldugu, birçok okulda ücretli ögretmen çalıstırıldıgı, toplumun temeli olan ailenin korunması ve huzuru için Devletin gereken tedbirleri almasının anayasal ve uluslararası sözlesmelerle korunmus bir hak oldugu, aksi  durumun esitlik ve hakkaniyet ilkeleri ile hukuka aykırılık teskil edecegi iddialarıyla iptali istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETI: Kamu görevlisinin es durumu nedeniyle atama talep etmesi halindesadece es durumu özrünün degil, hizmet gereklerinin de gözetilmesi gerektigi, hizmet

verimliliginin saglanması ve etkin bir yönetim için bu yönde bir degerlendirme yapılmasının

zorunlu oldugu, Diyarbakır il merkezinde sınıf ögretmenligi alanında bos norm kadro

bulunmadıgı, davacının basvurusunun bu nedenle uygun görülmedigi ileri sürülerek davanın

reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRKMILLETIADINA

 

Karar veren Diyarbakır 3. Idare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek, isin geregi

görüsüldü:

 

Uyusmazlık; Diyarbakır Ili, Silvan Ilçesi, Sarıgül Mezrası Ilkokulu'nda sınıf ögretmeni

olarak görev yapan davacının, es durumu özrü nedeniyle Diyarbakır il merkezine naklen atanmaisteminden kaynaklanmaktadır.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesinin birinci fıkrasında,kurumlarda yer degistirme suretiyle atanmaların; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine,Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulasım sartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılacagı, ikinci fıkrasında ise, yeniden veya yer degistirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon saglanarak memur olan diger esin de istegi halinde atamasının, atamaya tabi tutulan memurun atandıgı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacagı, yer degistirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandıgı yerde esinin atanacagı teskilatın bulunmaması ya da teskilatı olmakla birlikte niteligine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele esinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere izin verilebilecegi hükme baglanmıstır.

 

652 sayılı Milli Egitim Bakanlıgının Teskilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin 37 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında, ögretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç egitim ögretim yılı görev yapmasının esas oldugu, bunların yer degistirme suretiyle atamalarının her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde egitim ögretim faaliyetlerini etkilemeyecek sekilde sonuçlandırılacagı,(4) numaralı fıkrasında, ögretmenlerin yer degistirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diger hususlara iliskin usul ve esasların yönetmelikle belirlenecegi öngörülmüs, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 6 ncı  maddesinde ise, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına iliskin düzenlemelerin bir yıl içinde yürürlüge konulacagı, bu düzenlemeler yürürlüge girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacagı kuralına yer verilmistir.

 

06/05/2010 günlü, 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüge giren Milli

Egitim Bakanlıgı Ögretmenlerinin Atama ve Yer Degistirme Yönetmeliginin 5 inci maddesinde,

bu Yönetmelik hükümlerine göre naklen atamalarda esas alınacak temel ilkeler;

 a) Ülke  genelinde alanlar itibarıyla ögretmen dagılımında denge saglanması, alanlar itibarıyla ögretmen norm kadro sayıları esas alınarak ögretmen ihtiyacının karsılanabilirligi oranının esit düzeyde tutulması,

 b) Atama ve yer degistirmelerde egitim kurumlarında alanlar itibarıyla bos norm kadro

bulunması,

c) Yer degistirmelerde ögretmenin hizmet puanına göre islem yapılması seklinde

sayılmıs, aynı Yönetmeligin 35 inci maddesinin dava konusu islemin tesis edildigi tarih itibarıyla yürürlükte bulunan sekliyle (1) numaralı fıkrasında, ögretmenlerin, saglık, es ve ögrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karsılanabilecegi yerlere yer degistirme isteginde bulunabilecekleri, ancak bu özürler nedeniyle yer degisikligi isteklerinin, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karsılanması temelinde degerlendirilecegi, "Es durumu özrü" baslıklı 37 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında, ögretmenlerin bu özür durumundan yer degistirme isteginde bulunabilmesi için esinin, atanmak istedigi yerde sosyal güvenlik kurumuna baglı olarak çalısması ve bu durumu belgelendirmelerinin gerekmekte oldugu,(9) numaralı fıkrasının (b) bendinde ise, bu madde kapsamında yer degisikligi isteyenlerden esi; kamu kurum ve kurulusları dısında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalısanlardan;

1)Esinin çalısmakta oldugu is yerinden alınacak görev yeri belgesi, 2) Esinin çalısmakta oldugu is yerinin çalısır durumda oldugunu gösterir baglı bulundugu vergi dairesinden veya ilgili meslek tesekkülünden alınacak belge, 3) Basvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti oldugunu ve sigortalılıgının halen devam ettigini gösterirbelge, 4) Aile kütügüne islenmis kisisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örnegi ya daNüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Uluslararası Aile Cüzdanı örneginin istenecegi düzenlenmistir.

 

 

Dosyanın incelenmesinden; davacının Diyarbakır Ili, Silvan Ilçesi, Sarıgül Mezrası

Ilkokulu'nda sınıf ögretmeni olarak görev yaptıgı, esi Ibrahim AY'ın Diyarbakır il merkezinde

faaliyet gösteren "Abdullah Zeydanlı - Voltam Ticaret" adlı is yerinde 22/05/2009 tarihinden

itibaren 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı muhasebeci olarak çalıstıgı,

davacının es durumu özrü nedeniyle Diyarbakır il merkezine atanma istemiyle idareye

basvurdugu, ancak bu basvurunun bos kontenjan bulunmadıgından bahisle reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldıgı anlasılmaktadır.

 

Mahkememizin 10/10/2013 tarihli ara kararına istinaden davalı idare vekilince dosyaya

ibraz edilen 31/10/2013 günlü, 3142478 sayılı yazı ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde,

Diyarbakır il merkezinde sınıf ögretmenligi alanında toplam 143 adet norm kadro fazlası

ögretmenin, 206 adet de ihtiyacın bulundugu, Diyarbakır Valiligi Il Milli Egitim Müdürlügü'nün 04/10/2012 tarih ve 27225 sayılı oluruyla Milli Egitim Bakanlıgına Baglı Okul Ve Kurumların Yönetici ve Ögretmenlerinin Norm Kadrolarına Iliskin Yönetmeligin 23 üncü maddesi uyarınca norm fazlası ögretmenlerin bir kısmının il merkezinde geçici olarak görevlendirildigi görülmektedir.

 

Bu durumda; Diyarbakır il merkezinde sınıf ögretmenligi alanında 206 adet bos

kadronun bulunması, bir kısım bos kadronun ise norm kadro fazlası ögretmenlerin geçici

görevlendirilmesi suretiyle doldurulmus olması karsısında, Diyarbakır Ili, Silvan Ilçesi, Sarıgül Mezrası Ilkokulu'nda sınıf ögretmeni olarak görev yapan davacının, es durumu özrü nedeniyle Diyarbakır il merkezine naklen atanma istemiyle yaptıgı basvurunun, il merkezinde bos kadro bulunmadıgından bahisle reddedilmesine iliskin davalı idare islemi hukuki isabet

tasımamaktadır.

 

 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin IPTALINE, asagıda dökümü gösterilen

156,95-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret

Tarifesi uyarınca davacı vekili için belirlenen 660,00-TL vekalet ücretinin davalı idarece

davacıya verilmesine, posta avansından artan kısmın isbu hükmün kesinlesmesinden sonra

davacıya iadesine, kararın tebligini izleyen tarihten itibaren (30) gün içinde Diyarbakır Bölge

Idare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, 07/11/2013 tarihinde oybirligiyle karar

verildi.

 

Baskan

NIDAI DEMIRTAS

94904

Üye

FATIH MEHMET TOPÇU

101117

Üye

ABDULLAH PERKTAS

101777

banner182
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.