banner289

Norm Kadro Yönetmelik Taslağı Yayımlandı
 Norm Kadro Yönetmelik Taslağı Yayımlandı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Taslağı yayımlanmıştır. Okuyucularımız katılım modülünden görüşlerini MEB'e iletebilirler.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

TASLAK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Genel Hükümler

 

Amaç

 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygıneğitimkurumları ile diğer eğitimkurumlarınınöğretmen ve yönetici norm kadrosayılarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2- Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygıneğitimkurumları ile diğer eğitimkurumlarını kapsar.

 

Madde 3- Bu Yönetmelik, 25/08/2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı ve 38 inci maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

 

 

 

Tanımlar

 

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Bakanlık; Milli Eğitim Bakanlığını,

 

b) Bakan; Milli Eğitim Bakanını,

 

c) Örgün eğitimkurumu ; okul öncesi, ilköğretim kurumları ( ilkokul ve ortaokul ) ile orta öğretim düzeyinde eğitim ve öğretim yapan okulları ,

 

d) Yaygıneğitimkurumu ; örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin düzenlendiğikurumları ,

 

e) Diğer eğitimkurumu ; örgün ve yaygıneğitimkurumlarınca yürütülen eğitim ve öğretimetkinlikleri için program hazırlamak, ders ve yardımcıders kitabı, ders notu yazmak, eğitimaraç ve gereci üretmek, Bakanlığa veya diğer bakanlık ve kurumlara alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için gerekli ve işlemleri yürütmek, özeleğitim ve rehberlik hizmetlerini vermek ve düzenlemek suretiyleeğitim ve öğretimetkinliklerineyardımcı ve destek olan taşra teşkilatı kurumlarını ,

 

f) Tam gün tam yıleğitim ; mesleki ve teknik örgün ve yaygıneğitimkurumlarının fiziki kapasitelerinden azami derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu , yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere 07.00-22.00 saatleri arasında yapılan eğitim ve öğretimi ,

 

g) Yönetici; kapsama dahil okul ve kurumlarda , 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen kadro unvanları ile bir bağlantıkurulmadanöğretmenlere 657 sayılıDevletMemurları Kanunu'nun değişik 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev kapsamında verilenmüdürlük , müdür başyardımcılığı ve müdüryardımcılığı görevlerini,

 

h) Norm kadro ; kapsama dahil okul ve kurumlarda bulunması gereken yönetici ve öğretmensayısını ,

 

i) Yerleşimmerkezi ; il ve ilçe belediyesi sınırları içinde kalan mahaller ile köyleri,

 

j) Eğitim bölgesi; her yaştaki nüfusun eğitim ve öğretiminin sağlanabileceği değişik tür ve kademelerden oluşan okullarlaöğretmenlerinmeslekieğitim ve sosyal gereksinimlerinin karşılanabileceğitesislerin bulunduğu bölgeyi,

 

k) Ders yükü; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygıneğitimkurumlarında , Bakanlıkça belirlenen sayıdakiöğrenciden oluşan şube veya grupların dahil oldukları sınıflara göre öğretim programlarında gösterilen teorik ve uygulamalıderssaatlerinin haftalık sayısını ,

 

l) Alan /Bölüm; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygıneğitimkurumlarında uygulanan eğitim programlarının içeriğine uygun olarak bir veya birbirini tamamlayan ya da bağımsız birden çok atölyelerden/ birimlerden oluşan eğitim , öğretim ve/veya üretim ortamını ,

 

m) Atölye; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygıneğitimkurumlarında uygulanan öğretim programlarının gerektirdiği uygulamalıderslerdebilgi , beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donatımı yapılmış eğitim , öğretim ve/veya üretim ortamını ,

 

n) Laboratuvar; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygıneğitimkurumlarındayeralanderslerle ilgili , işlem , deney, gözlem, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla gerekli donanımasahipeğitim , öğretim ve/veya üretim ortamını ,

 

o) EğitimKampüsü : Birden fazla okul türünün aynı kampüsteyer aldığı eğitimkurumlarını ,

 

ifade eder.

 

 

 

Temel İlkeler

 

Madde 5- Bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullerin belirlenmesinde;

 

a) Okul ve kurumlardayönetim , eğitim ve öğretimhizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi,

 

b) Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi,

 

c) Eğitimyönetiminin her sürecinde, edinilen çağdaş teknolojiden en etkin ve verimli biçimde yararlanılmasının gerekliliği,

 

d) Bir öğretmene düşecek haftalık toplam ders yükünün yasal boyutta öngörülen sınırlar içinde kalması,

 

e) Okul ve kurumların tür ve derecelerine göre her bir sınıf , şube veya gruptaki öğrencisayısınınuluslararası normlarda kabul edilen sınırlar içinde olması, temel ilke olarak dikkate alınmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Norm Kadro Belirlemeye İlişkin Hükümler

 

Müdür Norm Kadrosu

 

Madde 6- Kapsama dahil okul ve kurumların her biri için bir müdür norm kadrosuverilir .

 

a) Aynı binayıkullanan bütün okullara , bir müdür normu verilir .

 

b) Birden fazla okul türünün aynı kampüsteyer aldığı Eğitimkampüsleri için bir EğitimKampüsMüdürü norm kadrosuverilir .

 

c) Birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı kurumlar için bir müdür norm kadrosuverilir .

 

Ancak birleştirilmiş sınıfuygulaması yapılan ilkokullara müdür norm kadrosuverilmez .

 

Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu

 

Madde 7- Kapsama dahil okul ve kurumlardan ;

 

a) Yatılı veya pansiyonlu okullara ,

 

b) Öğrencisayısı 500 ve daha fazla olan liselere ,

 

c) 3308 sayılı Çıraklık ve MeslekEğitimi Kanunu uygulaması çerçevesinde işletmelere becerieğitimi için en az 100 öğrenci gönderen mesleki ve teknik öğretimokullarına ,

 

d) Müdüryardımcısısayısı üç ve daha fazla olan her derece ve türdeki örgün ve yaygıneğitimkurumlarına ,

 

bir müdür başyardımcısı norm kadrosuverilir .

 

Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumlar için ise yukarıda belirtilen şartlarda sadece bir müdür başyardımcısı norm kadrosuverilir .

 

 

 

MüdürYardımcısı Norm Kadrosu

 

Madde 8- Kapsama dahil okul ve kurumlardan ;

 

a) Anaokullarında;

 

Öğrencisayısı :

 

1) 100- 201'e kadar 1,

 

2) 201 ve daha fazlası 2,

 

b) İlkokullarda ;

 

Öğrencisayısı :

 

1) 150-501'e kadar 1,

 

2) 501 - 1001'e kadar 2,

 

3) 1001-2001'e kadar 3,

 

4)2001 ve daha fazla 4,

 

c) Ortaokullarda :

 

Öğrencisayısı :

 

1) 401'e kadar 1,

 

2) 401 - 1001'e kadar 2,

 

3) 1001-1601'e kadar 3,

 

4)1601 ve daha fazla 4,

 

d) Ortaöğretim okullarında ;

 

Öğrencisayısı :

 

1) 401'e kadar 1,

 

2) 401 - 1001'e kadar 2,

 

3) 1001-1601'e kadar 3,

 

4)1601 ve daha fazla 4,

 

 

 

e) ÖzelEğitimokul ve kurumlarında

 

Öğrencisayısı : ,

 

1) 51'e kadar 1,

 

2) 51- 126'ya kadar 2,

 

3) Sonra gelen her 150 öğrenci için 1,

 

f) Mesleki ve teknik eğitimmerkezleri ile meslekieğitimmerkezlerinde ;

 

Öğrenci -çırak-kursiyer sayısı :

 

1) 401'e kadar 1,

 

2) 401-1001'e kadar 2,

 

3) 1001 -2001'e kadar 3,

 

4) 2001 ve daha fazla 4,

 

 

 

g) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görev alanlarına giren il veya ilçenin;

 

Nüfus sayısı :

 

1) 600.000'e kadar 1,

 

2) 600.001 ve daha fazla 2,

 

müdüryardımcısı norm kadrosuverilir ,

 

Ayrıca , (f) bendinde sayılankurumların dışındaki okul ve kurumlara ;

 

1) Yatılı veya pansiyonlu olması,

 

2) Döner sermayeli olması,

 

3) Tam gün tam yıleğitimuygulaması ya da açıköğretim kapsamında yüz yüzeeğitim yapılması durumunda ilave bir müdüryardımcısı norm kadrosuverilir .

 

Ancak, bir okul veya kurumdakimüdüryardımcısısayısı hiçbir şekilde 7'yi geçemez.

 

 

 

Okul Öncesi Öğretmen Norm Kadrosu

 

Madde 9- Çocuksayısı 10'dan az, 20'den fazla olmamak üzere anaokulu, ana sınıfı ve uygulamasınıflarında oluşturulan her grup için bir öğretmen norm kadrosuverilir . Ancak, her bir grubun azami çocuksayısı dolmadan yeni grup açılamaz. Tek ana sınıfı ve uygulamasınıfından oluşan sınıflardaçocuksayısı en fazla 25' e kadar yükseltilebilir.

 

Özeleğitim kapsamında açılan anaokulu ve ana sınıflarındaçocuksayısı ;

 

1) 7'ye kadar 1,

 

2) 7-13'e kadar 2,

 

3) 13-19'a kadar 3,

 

öğretmen norm kadrosuverilir . Bundan sonraki norm kadronunverilmesinde aynı esas uygulanır.

 

İşitme ve görme engelliler hariç diğer engel gruplarında bu sayı bir misli artırılır .

 

 

 

SınıfÖğretmeni Norm Kadrosu

 

Madde 10- a) İlkokullarda , öğrencisayısı 10'dan az olmamak koşuluyla açılan her şube için 1,

 

 

 

b) Özeleğitimokul ve kurumları ile özelsınıflarda ;

 

1) Görme, işitme ve ortopedik engellilere yönelik açılan her şube için 1,

 

2) Her tür ve kademede orta ve ağır düzeyde zihinsel engelliler ile otistikler için açılan her şube için 2,

 

3) Lise kademesinde hafif düzeyde zihinsel engelliler veya görme engelliler için açılan her şube için 1,

 

4) Birden fazla engellilere yönelik açılan her şube için alanın gerektirdiği engeldurumu dikkate alınarak 2,

 

5) İşeğitimmerkezleri ile işokullarında açılan her grup veya şube için 1,

 

6) Sağlıkkuruluşlarında yatarak tedavi gören öğrenci için hastane bünyesinde açılacak olan "Hastane Sınıflarına " ÖzelEğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen ilkokula 2,

 

7) Yatılı ve pansiyonlu özeleğitimokullarına grup gözetimi ve eğitimi görevi için 26 yatılı öğrenciye kadar 1, 26 dan sonrası için 2,

 

8) Rehberlik araştırma merkezlerine ;

 

(A) Zihinsel engelliler için merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000'e kadar olan yerlerde 1, sonra gelen her 200.000 nüfus için 1,

 

(B) Görme engelliler için 1,

 

(C) İşitme engelliler için 1,

 

(D) Gezerek özeleğitim görevi için 1,

 

 

 

c) Görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilere yönelik açılan her anasınıfı için 1,

 

d) Birleştirilmiş sınıfuygulaması yapılan,

 

1) Bir derslikli ilkokullarda öğrencisayısı ;

 

a) 10-20 olanlara 1,

 

b) 21 ve daha fazla olanlara 2,

 

 

 

2) İki ve daha fazla derslikli ilkokullarda öğrencisayısı ;

 

a) 10-20 olanlara 1,

 

b) 21-40 olanlara 2,

 

c) 41-60 olanlara 3,

 

 

 

sınıföğretmeni norm kadrosuverilir .

 

 

 

Genel Bilgi ve MeslekDersleriÖğretmeni Norm Kadrosu

 

Madde 11- Örgün ve yaygıneğitimokul ve kurumlarında , genel bilgi ve meslekderslerinden haftalık toplam ders yükü;

 

a)6-31 saate kadar 1,

 

b)31-42 saate kadar 2,

 

c)42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

 

öğretmen norm kadrosuverilir . Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir .

 

Ancak Fen lisesi , Sosyal bilimler lisesi , mesleki ve teknik eğitimmerkezleri , yatılı bölge ortaokulu ile özeleğitimokul ve kurumlarıeğitim bölgesi veya yerleşimmerkezleri hariç; aynı yerleşimmerkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınarak norm kadroları belirlenir. Belirlenen norm kadrolarınokul ve kurumlar itibariyle dağılımı, o alandakiders yükü en fazla olandan başlanılarak her 21 saate bir norm kadro olacak şekilde yapılır. Yapılan dağılım sonucunda artan norm kadro olması halinde, bakiyeders yükü en fazla olan okul veya kurumaverilir .

 

 

 

Atölye ve Laboratuvar DersleriÖğretmeni Norm Kadrosu

 

Madde 12- Örgün ve yaygıneğitimokul ve kurumlarında okutulan atölye ve laboratuvar dersleri ile işletmelerde meslekieğitimdersi dahil , haftalık toplam ders yükü;"

 

a) 15-45'e kadar 1,

 

b) 45-81' e kadar 2,

 

c) 81-121' e kadar 3,

 

d) 121-161'e kadar 4,

 

e) 161-201' e kadar 5,

 

f) Ders yükünün 200'den fazla olması halinde her 40 saat için 1, öğretmen norm kadrosuverilir .

 

 

 

Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir .

 

Ancak Mesleki ve teknik eğitimmerkezleri ile özeleğitimokul ve kurumları hariç; Aynı yerleşimmerkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınarak norm kadroları belirlenir. Belirlenen norm kadrolarınokul ve kurumlar itibariyle dağılımı, o alandakiders yükü en fazla olandan başlanılarak her 40 saate bir norm kadro olacak şekilde yapılır. Yapılan dağılım sonucunda artan norm kadro olması halinde, bakiyeders yükü en fazla olan okul veya kurumaverilir .

 

Ders yükünün hesaplanmasında yüz yüzeeğitimderslerininders yükü de dahil edilir.

 

 

 

Rehber öğretmen norm kadrosu

 

Madde 13 - Rehberlik ve araştırma merkezleri için; merkezin görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000'e kadar olan yerlerde 8, sonra gelen her 50.000 nüfus için 1 rehber öğretmen norm kadrosuverilir . Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 25.000 olması halinde bir rehber öğretmen norm kadrosu daha verilir .

 

Okul rehberlik servisleri için;

 

a) Özeleğitimokul ve kurumlarındanöğrencisayısı 25 ve daha fazla olanların her birine 1,

 

b) İlkokullarda öğrencisayısı 300,

 

Orta okullardaöğrencisayısı 200 ve daha fazla olanların her birine 1,

 

c) Orta öğretimkurumlarındanöğrencisayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

 

d) Yatılı veya pansiyonlu okullarınöğrencisayılarına bakılmaksızın her birine 1,

 

e) İlçe merkezindeki ilk ve orta öğretimkurumlarındaöğrencisayısının yetersiz olması nedeniyle rehber öğretmen norm kadrosuverilememesi halinde öğrencisayısı en fazla olan eğitimkurumuna 1,

 

f) Pansiyonlu meslekieğitimmerkezlerine 1,

 

Özeleğitimkurumlarındaöğrencisayısının 100 ve 100'ün katlarına , diğerlerinde ise 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1,

 

rehber öğretmen norm kadrosuverilir .

 

 

 

Alan /Bölüm, atölye ve laboratuvar şefi norm kadrosu

 

Madde 14 - Alan /bölüm, atölye ve laboratuvar şefi norm kadrosu , Mesleki ve teknik örgün ve yaygıneğitimkurumlarındaalanlarıyla ilgili öğretmen norm kadrosu içinde değerlendirilir.

 

Norm belirlenmesinde dikkate alınacak diğer hususlar

 

Madde 15 - Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

 

a) Müdür normu verilme şartlarını taşımayan hiçbir okul ve kurumamüdüryardımcısı normu verilmez .

 

b) Müdüryardımcısı normunun belirlenmesinde esas alınan öğrencisayısına , o okula kayıtlı bulunan ana sınıfı, uygulamasınıfı, altözeleğitimsınıfıöğrencileri de dahil edilir.

 

c) Alan/Branş itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında;

 

1) Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o alan içinde aylık karşılığı okutulması gereken dersler birlikte dikkate alınır.

 

2) Öğretmenlerin; öğrencisosyal ve kişilik hizmetleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin atölyelerdekı makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek derssaatleri içinde sayılan süreleri de dikkate alınır.

 

3) Alan/Branşa göre öğretmen norm kadro belirlemesinde yöneticilerin girmiş olduğu ders yükü toplam derssaatinden düşülerek norma esas derssaati belirlenir.

 

d) Mesleki ve teknik örgün ve yaygıneğitimkurumlarındauygulamalı atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz.

 

Gruplar;

 

1) 9 ve 10 uncu sınıflarda 10-20 öğrenci için 1, 21-30 öğrenci için 2, 31 den fazla öğrenci için 3,

 

2) 11 ve 12 nci sınıflarda; 8-16 öğrenci için 1, 17-24 öğrenci için 2, 25-32 öğrenci için 3, 33 ve daha fazla öğrenci için 4, olacak şekilde oluşturulur.

 

3) Çıraklık eğitimi uygulanan yaygıneğitimkurumlarında; İşletmelerde MeslekiEğitimDers yükü hesaplanırken meslekalanında bulunan kayıtlı toplam çırak sayısı,

 

12-40 çırağa kadar 1,

 

41-80 çırağa kadar 2,

 

81-120 çırağa kadar 3,

 

121-160 çırağa kadar 4,

 

161-200 çırağa kadar 5,

 

201-240 çırağa kadar 6,

 

241-280 çırağa kadar 7,

 

280-320 çırağa kadar 8,

 

321-360 çırağa kadar 9,

 

361 ve daha fazla çırak için 10,

 

 

 

Olacak şekilde gruplandırılır. 10'dan fazla grup oluşturulamaz.

 

e) Güzel sanatlar, spor liselerinin bölümler itibarıyla alanderslerinin ders yükü;

 

1) Öğrencinin öğretmenle bire bir çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her iki öğrenci için 6 saate kadar,

 

2) Koro eğitimi, çalgı toplulukları, atölye ve benzeri grup çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her grup için 10 saate kadar,

 

ilave edilerek bulunur. Ancak bir şube 3'ten fazla gruba ayrılamaz ve her grup 8 öğrenciden az olamaz. Bire bir çalışmayı veya grup çalışmasını gerektiren derslerin norm kadroları ayrı belirlenir."

 

2) Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumlardaki toplam ders saati sayısı esas alınır.

 

 

 

f) Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumların;

 

1) Müdür yardımcısı kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumların öğrenci sayılan ayrı ayrı ilave müdür yardımcısı verilmesini gerektiren özellikler ise birlikte değerlendirilir. Ancak verilecek müdür yardımcısı sayısı, bu kurumların tümü için hiçbir şekilde 7'yi geçemez.

 

2) Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumlardaki toplam ders saati sayısı esas alınır.

 

Bu kurumların yönetici ve öğretmenleri, oluşumda yer alan her bir okul ve kurumun müşterek yöneticisi veya öğretmeni olarak değerlendirilir.

 

 

 

g) Aşağıda belirtilenlerden;

 

1) Ulusal projeler ile uluslararası çok taraflı ya da ikili olarak yapılan anlaşmalara veya protokollere göre proje uygulaması yapılan okul veya kurumlarda projenin uygulama süresiyle sınırlı olmak üzere ilgili alanın ders yüküne, sınıf, şube ve öğrenci sayısına ve il veya ilçenin nüfusuna bakılmaksızın bu projelerde görev alacak öğretmenlerin,

 

2) Taşımalı eğitim kapsamında öğretmenlerin okul ve kurumlara taşınması halinde bu eğitim kurumlarında görev alacak öğretmenlerin,

 

3) Yaygın eğitim enstitüsü, hizmet içi eğitim enstitüsü, mesleki ve teknik açık öğretim okulu, açık lise ve açık öğretim ortaokulu, 1 inci, 2 nci ve 6 ncı akşam sanat okulları, halk eğitim merkezleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, bilim sanat merkezleri ile benzeri kurumların eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından bu Yönetmelikte düzenlenmeyen yönetici ve öğretmenlerin,

 

Norm kadroları Bakanlıkça belirlenir.

 

Ancak, (1) numaralı alt bent çerçevesinde belirlenen norm kadrolarda bulunan öğretmenler projenin sona ermesi durumunda, öncelikle görevli oldukları okul veya kurumda branşlarındaki açık bulunan öğretmen norm kadroları ile ilişkilendirilirler. Branşlarında açık norm kadro bulunmaması halinde ise görevli oldukları okul ve kurumlarda norm kadro fazlası konumunda bırakılırlar.

 

 

 

Norm Kadro Belirlemeye Yetkili Birimler

 

Madde 16- Kapsama dahil okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak kurum, ilçe ve ilin teklifi üzerine Bakanlıkça belirlenir.

 

Norm Kadroların Onaylanması

 

Madde 17- Kapsama dahil okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları Bakanlıkça onaylanır.

 

İl milli eğitim müdürlükleri, Bakanlıkça onaylanan norm kadro çizelgelerini elektronik ortamdaki veri tabanından alarak norm kadro onayına müteakip 15 gün içinde ilçeye, ilçeler de ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderir .

 

 

 

Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi

 

Madde 18- Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Nisan - Ekim aylarında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda bu değişikliğe konu olan verilerin elektronik ortamdaki veri tabanında güncellenmesi durumunda norm kadroları yeniden belirlenir.

 

Yeni okul, kurum yapılması veya mevcut kurumlarda yeni derslik açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları Nisan-Ekim ayları beklenmeksizin belirlenir. Bakanlık gerek gördüğü durumlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.

 

Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde ilgili atama ve yer değiştirme yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli Hükümler

 

 

 

Norm Kadro Sayısının Değiştirilemeyeceği

 

Madde 19- Okul ve kurumların bu Yönetmelik uyarınca belirlenmiş olan norm kadro sayıları, 18 inci maddede belirtilen nedenler dışında değiştirilemez

 

Bilgi Verme

 

Madde 20- Okul ve kurumların norm kadro sayıları ve değişiklikleri onaylanmasını takiben bir ay içinde Bakanlıkça iller itibariyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

 

Boş Kadro Tahsisi ve Kullanımı

 

Madde 21 Bakanlığımıza tahsis edilmiş bulunan serbest eğitim öğretim hizmetleri sınıfından öğretmen kadro sayısının bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ülke genelinde belirlenen yönetici ve öğretmen norm kadro sayısından fazla olması halinde fazla durumdaki boş kadrolar il milli eğitim müdürlüklerine aktarılır.

 

Bu kadrolar;

 

a) 14 inci maddenin (g) bendinde belirtilen okul ve kurumların kadro ihtiyacının karşılanmasında,

 

b) 17 inci madde uyarınca norm kadro sayısının değişmesi halinde ihtiyaç duyulacak kadroların karşılanmasında,

 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77, 78 ve 108 inci maddelerini; göre bir yıldan fazla aylıksız izine ayrılma isteğinde bulunanlar (Muvazzaf askerlik için ayrılanlar hariç) ,

 

d) 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirilmeden önce atanmalarında,

 

e) Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan hükümler uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilenler ile yöneticilik görevi verilenler hariç olmak üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilen öğretmenlerin, görevlendirilmelerinden önce atanmalarında,

 

f) Kazanılmış hak aylıkları 1-4'üncü derecelerde olan öğretmenlerden 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile 30/12/1980 tarih ve 8/2175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen sağlık kurulu raporlarında, sağlık durumlarının öğretmenlik yapmalarına uygun olmadığı belirtilenlerin atanmalarında,

 

g) Her ilin öğretmen norm kadro sayısının % 5'ini geçmemek üzere personelinin öğretmen eşlerinin atanmalarında, Öğretmenlerin kanuni izin, diğer kanunlar uyarınca geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları durumunda oluşacak öğretmen ihtiyacının karşılanmasında ve şehit eşi öğretmenler ile ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu personelinin öğretmen eşlerinin atanmalarında

 

kullanılmak üzere Bakanlık onayı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine aktarılır.

 

 

 

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde okul ve kurumların norm kadroları belirlenir ve onaylanarak yürürlüğe konulur.

 

Okul ve kurumlarda görevli mevcut yönetici ve öğretmenler alanları itibariyle olmak üzere belirlenen norm kadrolarla ilişkilendirilir.

 

Bu işlemi takiben; Okul ve kurumların yönetici sayısının norm kadro sayısından fazla olması halinde, fazlalığın giderilmesinde ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 2- Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan 1-4 sınıflı ilkokulların müdür yetkili öğretmenleri, o okuldaki öğretmenler için belirlenen norm kadro içinde değerlendirilir.

 

Geçici Madde 3 - Bu Yönetmelikle öngörülen norm kadroların onaylanıp yürürlüğe konulmasına kadar mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

 

Madde 22

 

16.7.1999 tarihli ve 99-13184 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

Yürürlük

 

Madde 23

 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşleri alınan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 24

 

Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

banner182
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.