banner406
banner396
15 Mayıs 2014 Perşembe 11:45
DANIŞTAY KARARI İLÇE MÜDÜRÜ ATAMALARINI ETKİLER Mİ
 Öncelikle belirtmeliyim ki; ben konuyu MEB açısından ele aldım. Ancak bu bir genel yönetmeliktir ve bu yüzden tüm bakanlıkları etkilemektedir.
 
Danıştay Kararı
Danıştay 5. Dairesi , 6.3.2014 tarihli ve E:2013/7936 nolu kararıyla Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’teki itiraz konusu hükümlerin bazı ibarelerinin yürütmesini durdurmuş bazılarınınkini ise durdurmamıştır. Bu karara Danıştay Dava Daireleri Kuruluna elbette itiraz edilecek olsa da sonucun değişeceğine ihtimal vermiyorum. Yürütmesi durdurulmamış olan diğer itiraz konusu ibarelerin de sadece yürütmesi durdurulmamıştır fakat iptal edilmesi halen söz konusudur.
 
Kararın İki Yönü
1-Şube Müdürü Atamalarına etkisi.
2-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile İl Milli  Eğitim  Müdür Yardımcılıklarına etkisi.
 
Bugünlerde dikkatler sözlü  sınavla  şube müdürü atamaları yapılmış olması nedeniyle “SÖZLÜ” ibaresi üzerine çevrildiğinden o konuda birçok arkadaşımızın  yazacağını düşünüyorum. Bu yüzden bu  yazımda  olayın diğer tarafına bakacağım.
 
Kararın İlçe Milli  Eğitim  Müdürlüğüne Yapılacak Atamalara Etkisi
Danıştay, bu kararıyla, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in 2.maddesinin 2.fıkrasının g) bendine eklenmiş bulunan ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere”ibaresini iptal etmiştir.  
 
Karardan önce ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere yapılacak atamalardabu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz”denilmekteydi.
 
 6528 sayılı Kanun ile toptancı bir işlemle MEB Taşra Teşkilatındaki İlçe Milli  Eğitim  Müdürleri ile bunlardaki aynı düzeydeki İl Milli  Eğitim  Müdür Yardımcıları görevlerinden alınmıştı. Yerlerine de atanacaklar belirlenmiş ortalıkta gezen çarşaf listeler dillere destan olmuştu.
 
Sayın büyüklerim!
6528 sayılı Kanunla görevlerinden aldıklarınızı aynen yerlerine iade etmelisiniz. Ayrıca 50’nin 60’tan daha büyük olduğu yönünde uygulamalarda ısrarcı olmayınız. Çünkü Türk Milleti adına karar veren Yüksek Yargı 60’ın büyük olduğu yönünde karar vermiştir. Sizlere düşen liyakat -kariyerilkeleri ve hizmet gerekleri çerçevesinde işi ehline verebilecek düzenlemeler  yapmaktır.
        Can AVAR
         Eğitimci , Yazar
 
NOT: “ELLİ Mİ BÜYÜK ALTMIŞ MI?” başlıklı  yazıyı  yazarının engin hoş görüsüne sığınarak bir kez daha yayımlıyorum.
       
 
ELLİ Mİ BÜYÜK ALTMIŞ MI?
Personel rejimi  istikrarsızlığının  bir göstergesi olarak, MEBPersoneli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği sürekli olarak değiştirilmektedir. En son olarak da MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik adıyla 12/10/2013-28793 RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 
Son Yönetmeliğin amacının Millî  Eğitim  Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve  kariyer  ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel  planlaması  esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliği ile yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uygulanacak usul ve esasları belirlemek olduğu hemen 1. maddede göze çarpmaktadır. Amacın görünüşü şube müdürlüğü ve daha alt görevler için doğru olsa da; üstü görev ve unvanlar için aynı şeyleri söylemek mümkün değildir.
 
1-ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANMA  ŞARTLARI
a) En az 10 yıl, memurluk yapmış olmak,
b) En az  fakülte  veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
c)Talim ve Terbiye Kurulu  uzmanıeğitim   uzmanıuzman , raportör, sivil savunma  uzmanı  veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.
ç)İl ve ilçe milli  eğitim  müdürlüklerinde  İnşaat  ve  Emlak  ile  Bilgi   İşlem şube müdürlüğü kadrolarına; Bakanlığın mimar, mühendis veya branşı Bilişim  Teknolojileri  ve Elektrik −Elektronik  Teknolojisi  olan öğretmen kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunanlar arasından atama yapılır.
d) Yazılı   sınava  başvurmak ve girip 100 üzerinden en az 70  puan almak. Diğer kurumların personeli, ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar. Başvurular Bakanlıkça incelenerek, aranan şartları  taşıyanların listesi ilan edilir.
 e) Sözlü  sınav  ve  değerlendirme  kurulunun yapısından anlaşıldığına göre Ankara’ya gidip mevcut kadronun üç katı olarak  sınava  girerek yarışmak ve her  üye  nazarında ayrı ayrı  sınavdan  geçirilerek aritmetik ortalama olarak 100 üzerinden en az 70  puan  alarak  başarılı  olmak. Sonucu beğenmezse aynı kurula itirazda bulunmak,
f)    Sözlü  sınavdasınav  kurulunun her bir  üyesi  tarafından;
1)    Sınav  konularına ilişkin  bilgi  düzeyi,
11) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
111) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
1V) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
V)   Genel kültürü ve genel yeteneği,
V1) Bilimsel ve  teknolojik  gelişmelere açıklığı,
sınav  duyurusunda belirtilecek ağırlıklarda esas alınarak,  başarılı sayılmak.
g)  Yazılı   sınav  sonuçları esas alınarak oluşturulan  başarı  listeleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak  puan  üstünlüğüne göre atama yapılır.  Puanların  eşitliği halinde sırasıyla  yazılı   sınav   puanı  yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.
 
2-ŞUBE MÜDÜRÜ ÜSTÜ KADROLARA ATAMA  ŞARTLARI
İlçe millî  eğitim  müdürü, il millî  eğitim  müdür yardımcısı, il millî  eğitim müdürü ve daha üst kadrolara atanmak için sadece ve sadecelisans mezunları için memurluk veya  özelde   çalışmış  olarak toplam en az 10 yıl, ön lisans mezunları için ise 12 yıl  çalışmak  yeterlidir.
 
3-HİZMET GRUPLARI ARASINDA GEÇİŞLER
Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü görevlerinden daha alt görev ve unvanlar için geçerlidir.
Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme  sınavına  tabidir.
Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce asaleten bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme  sınavına  tabi tutulmadan ve hizmet  şartı aranmadan atama yapılabilinmektedir.
 
4-HÜLLE DAHİL NAKLEN ATANMA  ŞARTLARI
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer  alan  diğer unvanlara, görevin gerektirdiği  şartları  taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.
 
Özetle;
1-Şube müdürlüğüne atanmanın ne kadar  zor  olduğu görülmektedir.
2-Şube müdürlüğü üstü kadrolara (ilçe milli  eğitim  müdürlüğü, il milli eğitim  müdür yardımcılığı ve il milli  eğitim  müdürlüğü) atanmak için resmi ya da  özelde  olarak 10 yıl hizmeti bulunmak.
3-Şube müdürlüğüne atanmak için  şartları  tutmuyorsa hülle yapmak. O kadar  şartla  şurtla ve  sınavlarla  uğraşmak yerine bir başka kuruma atanıp, yıllık izne ayrılarak hiç görev yapmadan biraz sağda solda oyalanıp birkaç gün sonra liyakat ve  kariyeri  kemalata erdirip Milli  Eğitime  şube müdürü olarak atanmak.
 
Örnek Olay: 
Üst kadrolara atanmanın alt kadrolardan daha  kolay , tabiri caizse daha ucuz olması bana geçmişte yaşanan bir olayı hatırlattı.
Olay bir köyde geçiyor. O zamanlar 3 yıllık ilkokulun her köyde bulunmadığı, 5 yıllık ilkokulu bitirenlerin öğretmen olarak atandığı zamanlar.
Köylerde ceviz ağaçları vardır. Gövde çapı bir metreyi geçenler ya da kuruyanlar kerestelik olurlar. Böyle bir ceviz ağacı olan köylüye diğer bir köylü gelerek bu ağacı kendisine satması karşılığında zamanının  parasıyla 50 kaat (lira)  teklif  eder. Başka biri gelerek 60 kaat  teklif  eder. Elliyi altmıştan büyük zanneden köylümüz der ki; 50 kaat dururken hiç 60 kaada verir miyim!?
Aradan zaman geçti. Çeşitli öğretmenlik lisans mezunlarının boşta gezdiği yıllardayız. Personel niteliği ve niceliği yönünden Türkiye’nin en büyük bakanlığındaki bu uygulama, beni taa eskilere götürdü.
 
Sayın büyüklerim!
Ha sahi! 50 mi büyük 60 mı? Eğer cevabınız 50’nin büyük olduğu yönünde ise sizlerden hiçbir beklentim olmayacaktır.
Ama cevabınız 60’ın büyük olduğu yönünde ise liyakat -  kariyer ilkeleri ve hizmet gerekleri çerçevesindebazı düzeltmelerin yapılmasını bekliyorum.
Son Güncelleme: 15.05.2014 11:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ALİ 2014-05-15 13:04:36

kariyer ve liyakat devletin bekasi için önemli ; adam kayirmayla bu ülke bir adim bile ileri gidemez.

Avatar
... 2014-05-15 15:45:22

eline kalem alan yazar oluyor arkadaş,, yazıya bak ne başı belli ne sonu... görevden alınmış süslemiş ballamış geri yerine döndürülmek istiyor