banner406
banner396
09 Aralık 2014 Salı 12:57
Keyfi Müdür Yardımcılığı Görevlendirmelerine Hukuk Yolu
 Müdür Yardımcılığı ve Müdür Başyardımcılıklarına Görevlendirmelerde Hukuk Yolu

  Eğitim kurumlarını siyasi kadrolar yönetimine bırakarak hem eğitimi hem de çalışma barışını bozan düzenlemeler sendikamız tarafından her dönem mücadele konusu edilmiştir. İlgili yönetmeliklere de Danıştay nezdinde davalar açılmış olup, takibi yapılmaktadır.

  Okul müdürlerinin ardından müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görevlendirmeleri de yönetmelik temelli hukuki bir sorundur. Açtığımız genel davaların yanında üye odaklı bireysel davaların da yürütülebilmesi açısından mağdur idarecilerimizi bilgilendirme ihtiyacı duyduk.

  Müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılıkları kadrolarına keyfi görevlendirmelere karşı yargı yolu açık olsa da idari işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime tabi tutulması zorunlu olduğu için ispatlamaları da gerekir. İspat unsurlarını ortaya koyamayan idareler hukuk devleti unsurlarına aykırı davranmış olur.

  Müdür yardımcısı görevlendirmeleri Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 10 maddesinin 9. Fıkrasına göre müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır.

  Müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılıklarına görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar aynı yönetmeliğin 5. Maddesinde belirlenmiş olup şu şekilde sıralanmıştır;

1) Yükseköğretim mezunu olmak,

2) Son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

3) Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak,

4) Görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar ise aynı yönetmeliğin 7. Maddesinde şu şekilde sıralanmış ve belirlenen şartlardan en az birini taşıyor olması istenmiştir.

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar:

1) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

2) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak.

3) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az dört yıl görev yapmış olmak.

Bir eğitim kurumunda müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekler de aranan özel şartlara göre yönetici ihtiyacı karşılanamayan durumlarda ise aynı yönetmeliğin 8. Maddesine göre işlem yapılır ve şartları taşıyan aday bulunamaması nedeniyle yönetici norm kadrosu boş kalan eğitim kurumlarına yapılacak yönetici görevlendirmelerinde, söz konusu maddelerde aranan hizmet süreleri ihtiyaç karşılanana kadar birer yıl düşürülür.

Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlarda aynı yönetmeliğin 10. Maddesinde şu şekilde sıralanmıştır;
(1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamaz.

(3) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılır.

(4) Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde bulunanlar, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemez.

(5) İmam hatip ortaokulu müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liseleri müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe veya Psikoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liseleri müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar, Resim veya Müzik alan öğretmenleri arasından; spor liseleri müdür yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi alan öğretmenleri arasından; özel eğitim kurumları müdür yardımcılarından en az biri ise rehberlik veya özel eğitim alan öğretmenleri arasından görevlendirilir.

(6) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(7) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(8) Yöneticilikte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumu bakımından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartı taşımayanların görev süreleri, görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılamaz. Bunların görev süreleri istemeleri halinde 17 nci maddeye göre durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında uzatılabilir.

(9) Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır.

(10) Yönetici görevlendirmeleri takvimi her yıl Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet sitesinde duyurulur ve valiliklere yazı ile bildirilir.

Belirlenen yönetici görevlendirme esaslarındaki hususları ile müdür baş yardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlendirmeleri için esas alınacak hususlar da belirlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme başlıklı “23. Madde (1) Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla 5 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim kurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında halen yönetici veya öğretmen olarak görev yapanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilir.

(2) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilenlerden dört yıllık görev süresini tamamlayanların görev süresi, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle uzatılabilir.

(3) Aynı eğitim kurumunda aynı unvanla sekiz yıllık görev süresini tamamlayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarından yeniden görevlendirilmek isteyenler, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen usulle başka bir eğitim kurumunda görevlendirilebilir.” Denilmiştir.Bu maddede Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevleri uzatılacak veya ilk defa başvuracaklar izah edilmiştir.

Her ne kadar Müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılıklarına görevlendirmeleri Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğine göre belirlenmiş olsa da Müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılıklarına ilk defa görevlendirme yapılmasında veya görev sürelerinin uzatılmasında belirli kriterler olmalıdır. Hiç bir müdür yardımcısı keyfi olarak görevlendirilemez veya hiçbir neden göstermeksizin görev süresini uzatmamak kabul edilemez.

 
T.C. Anayasasının 2. maddesinde belirtilen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel niteliklerinden olan "hukuk devleti" ilkesi, vatandaşlarına hukuk güvenliğini sağlayan, idarenin hukuka bağlılığını amaç edinen, buna karşılık kamu gücünün sınırsız, ölçüsüz ve keyfi kullanılmasını önleyen en önemli unsurlardan biridir. Nitekim hukuk devleti ilkesinin yaşama geçirilmesini sağlayacak araçlar arasında, Anayasanın 8. maddesinde, yürütme yetkisi ve görevinin, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılacağı ve yerine getirileceği; Anayasanın 125. maddesinde de, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu kuralına yer verilmiştir.

Hukuk devleti ilkesi karşısında, idarenin yargısal denetim yapılmasını ortadan kaldıracak ya da bu denetimin yapılmasını imkansız kılacak işlem ve eylemlerde bulunması mümkün değildir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinin (l/a) bendi gereğince iptal davalarında, idari işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime tabi tutulması zorunlu bulunmaktadır.


Dolayısıyla Müdür yardımcılığı veya müdür başyardımcılığı görevinin uzatılmamasının veya ilk defa ile yeniden görevlendirme işleminin yargısal denetimini sağlayacak altyapının tüm unsurlarıyla oluşturulmasını sağlamak hukuka bağlı idarenin görevidir. Yukarıda da belirtildiği üzere hukuk devleti ilkesinin, idarenin, yargısal denetim yapılmasını ortadan kaldıracak, imkansız kılacak ya da güçleştirecek şekilde bîr idari işlem tesis etmesine izin vermemesi gerekir.

Yukarıda açıklanan hukuki gerekçeler ışığında müdür yardımcılığı veya müdür başyardımcılığı görevlerine talip olan veya görev sürelerini uzatma isteğinde bulunacak öğretmenlerimiz hukuk servisimiz avukatlarınca çalışılmış örnek dilekçeyi kendi durumlarına uyarlayarak kullanabilir. Dilekçe iki örnek olarak hazırlanmalı, ekleri ile birlikte aslı okul evrak sistemine kayıtlı numarası ile teslim edilmelidir. Elde kalan örneği üzerine de dilekçe aslının ve eklerinin alındığına ilişkin olarak görevli memurun imzası alınmalıdır.

Eğitimcilerimizin olası yazılı veya zımmen red yanıtları ile dava açma hakları doğar. Böyle bir durumda sendikamız avukatları bir vekalet ücreti söz konusu olmaksızın üye adına dava açabilecektir.

Okullarımızın yönetim liyakatine sahip kişilerce yönetilmesi, her öğretmenin hak ettiği göreve gelmesi için çaba ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

 

Sedat DEGER
sedatdeger@aes.org.tr
Anadolu Eğitim Sendikası Genel Merkez Hukuk Danışmanı

 


Örnek Dilekçe:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             ………………………………………………………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE


Özü: Müdür başyardımcısı/Müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğimin sunulmasıdır.

       

     Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesinde sayılan genel koşulları ve 7. Maddesinde sayılan özel koşulları taşımaktayım.

            ……………………………….Ana Okulunda/İlk Okulunda/Orta Okulunda/Lisesinde  Müdür Yardımcısı/ Müdür Başyardımcısı olarak görevlendirilmek istiyorum.

  
          Görevlendirilme isteğimin, kişisel sicil dosyam ve içeriği belgeler, sicil raporlarım ve dilekçem ekinde sunduğum diğer belgeler incelenip değerlendirilmek suretiyle anılan Yönetmeliğin 10.maddesinin 9.fıkrası uyarınca gereğinin yapılarak görevlendirilmemin yapılmasını arz ederim. …/…./ 2014

                                                                                                               Ad-Soyad/İmza

 

Ek: Sicil dosyasında bulunmayıp da Yönetmeliğim 5 ve 7. Maddelerindeki değerlendirme bakımından önem taşıyan belgeler.

 

www.mebpersonel.com

Son Güncelleme: 11.09.2014 21:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
sessiz 2014-12-16 23:26:32

hangi okulda bos kadro bulunuyor bilmiyoruz ki basvuralimbasvuralim