banner406
banner396
13 Temmuz 2016 Çarşamba 09:28
Milli Eğitim Yakında Okul Müdürü Bulamayacak !
 Kamudanhaber- Mevzuata bakıldığında asıl görevinizÖğretmenlik, bu nedenle aslında siz Müdür değilsiniz. Sadece Müdürlüğe vekâleten bakan insanlarsınız;ancak performans ve yapılan göreve bakıldığında siz okulların her şeyisiniz, Bazen iyi bir anne ve baba, bazen iyi birarkadaş, bazen iyi bir yönetici, bazen iyi bir lider, bazen iyi bir çözüm ortağı, bazen iyi bir öğretmen, bazen iyi bir personel, bazen okulun güvenlik,temizlik, tamirat, tadilat işlerini yapan ya da yaptıran, bazen elektrik, su, ısınma, telefon, internet vs… sorunlarını çözen veya çözüm üreten iyi bir çalışanı oluyorsunuz.
Öyle çok yönlü olmanız veya kendinizi öyle çok yönlü geliştirmeniz gerekiyor ki örneğin birsağlık çalışanı sadece sağlık bakanlığının mevzuatını öğrenmesi gerekirken ya da bir vergi dairesi çalışanı sadece maliye bakanlığının mevzuatını bilmesi gerekirken ya siz sizler baştaMilli Eğitim Bakanlığı mevzuatı olmak üzere Sağlık , Maliye , Çalışma ve Sosyal Güvenlik ,Adalet , İç İşleri Bakanlığı hatta ve hatta Dış İşleri Bakanlığı mevzuatlrına bile hakim olmanız gerekiyor.

Amma velakin senin asli görevin Okulun Müdürlüğü değil. Unutma!

Fakat okul sana zimmetli öğretmen dersine girer çıkar, diğer görevlerini yerine getirir;ancak okul sana zimmetlidir.7 gün 24 saat okulla ilgili her türlü sorun sıkıntı seni bulur ve fatura sana kesilir;ancak senin görevin bir daha söylüyorum sadece ve sadece öğretmenliktir. Çünkü sen eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil bir memursun.Senin başka bir statün de yok.

Şimdi hal böyleyken sevgili Okul Müdürü arkadaşım, Zinhar devletten ödenek istemeyeceksin. Veliden okula destek veya yardım istemeyeceksin. Okulun temiz tutulması için personel istemeyeceksin.Her türlü maddi sıkıntıları okulun yerel imkânları ile çözeceksin. Ha çözemiyorsan niye orada oturuyorsun ? Senin şapkadan tavşan çıkarman gerekiyor,çıkaramıyorsan hemen boşalt o koltuğu; çünkü biz iyi bir illüzyonist arıyoruz. Eğitimci değil. Suçlusun (!)

 
Sevgili okul müdürü arkadaşım, artık yeni ,nur topu gibi bir sorumluluğunuz ve sorununuz var. Sizler, yani okul müdürlüğünü asil değil vekaleten yapan siz öğretmenler! Okulun İŞ VERENİSİNİZ ya da İŞ VEREN VEKİLİ... 

Anlayamayanlar için bir daha izah edelim: Asil görevin öğretmenlik, vekaleten müdürlük yapıyorsun ve Vekil-i Mutlak olarak işveren vekilisin. Milli Eğitim Bakanlığı adına iş yaptığınız için bakanlığın Türkiye'nin her ili ve ilçesindeki okullarının VEKİL-İ MUTLAKI sizsiniz.

20/06/2012 Tarihinde kabul edilen İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ‘na göre artık okullarınızda İş Sağılığı Güvenliği Uzmanı çalıştırmanız gerekiyor. Bir hekimi istihdam edip İşyeri Hekimi olarak çalıştırmanız gerekiyor;ancak Bakanlıktan ne ödenek ne personel ne de sorumluluk almasını beklemeyeceksiniz. Siz artık İŞVERENSİNİZ ya da İŞ VEREN VEKİLİ yani özel sektördeki adı ile PATRONSUNUZ. Haydi hayırlı olsun(!)

Bu duruma bir de kanundan hareketle bakalım…

İşverenin genel yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

İdari para cezaları ve uygulanması

MADDE 26 – (1) Bu Kanunun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı ikibin Türk Lirası,

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beşbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, diğer sağlık personeligörevlendirmeyen işverene ikibinbeşyüz Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, aynı fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, (ç) bendine aykırı hareket eden işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı bin Türk Lirası,

c) 8 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarına aykırı hareket eden işverene her bir ihlal için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası,

ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası,

d) 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

e) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı binbeşyüz Türk Lirası, ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ikibin Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlıkhizmeti sunucularına ikibin Türk Lirası,

f) 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için bin Türk Lirası,

g) 16 ncı maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, bilgilendirilmeyen her bir çalışan için bin Türk Lirası,

ğ) 17 nci maddesinin bir ila yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için bin Türk Lirası,

h) 18 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için ayrı ayrı bin Türk Lirası,

ı) 20 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene bin Türk Lirası, üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası,

i) 22 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için ayrı ayrı ikibin Türk Lirası,

j) 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetimlere beşbin Türk Lirası,

k) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene beşbin Türk Lirası,

1) 25 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere göre işyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç oluştursa dahi onbin Türk Lirası, altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,

m) 29 uncu maddesinde belirtilen; büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene ellibin Türk Lirası, güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene seksenbin Türk Lirası,

n) 30 uncu maddesinde öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak bin Türk Lirası,idari para cezası verilir.

(2) Bu Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir.

Mevcutta bu kanunun 1 Temmuz 2016 tarihi itibari ile tüm kamu kurum ve kuruşları ile özel sektörde uygulanıyor olması gerekecek. Yapılan denetimlerde kanuna muhalefet edip uygulamayanlara ağır idari para cezaları verilebilecek.

Kamu sektöründe kimsenin kanuna itiraz edecek hakkı yok; ancak uygulanabilmesi için önce kim İŞVEREN kim ÇALIŞAN bu tanımların iyi yapılması gerekiyor. Patron her ayın 15'inde maaşını devletten alan MEMUR mu yoksa kamu kurum ve kuruluşlarını yönetmelik ve genelgelerle yöneten Bakanlık mı?

Bakanlık, bu sorunlara gerçekçi çözümler üretmez ise okullarda müdür olarak görevlendirecek öğretmen bulamayacak bizden söylemesi.
www.kamudanhaber.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Müdürlere gerek yok 2016-07-13 12:01:18

Okul idari işlerini vasat bir memur yürürsün müdüre gerek yok. Zaten hiçbir şey de yapmıyorlar. Sadece ortalığı karıştırırlar

Avatar
Xy 2016-07-13 11:50:37

eski müdürler derse girince bir anda melek oldu. öğrencinin en çok şikayet ettiği öğretmen eski müdürler gerisini siz düşünün, memlekette müdürlük sevdalısı cok

Avatar
Guersel 2016-07-13 12:54:16

Meraklısı çok

Avatar
Xz 2016-07-13 13:41:27

Yapma be....Xyz.....