banner406
banner396
24 Temmuz 2015 Cuma 14:04
OKUL MÜDÜRLERİ GÖREVLERİNE DÖNEBİLECEK Mİ?

 AYM, MEB'DE Görevli yöneticiler hakkında ne karar verdi? Okul Müdür ve Müdür Yardımcıları hakkındaki Karar 24 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.Gerekçeli karar ışığında Okul Yöneticileri hakkında ne karar verildi?

Okul Müdürleri görevlerine dönebilecek mi? İşte Ayrıntılar Okul müdürünü vali görevlendirecek Öte yandan iptali istenen kanununda eğitim ile ilgili başka maddelerden vardı. Görüşülen konulardan biri de "Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir" şeklindeki düzenlemeydi. Yüksek mahkeme bu düzenlemenin iptal istemini ise oy birliğiyle reddedildi.

Yöneticileri görevine son veren düzenleme de iptal Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevlerinin, bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ereceğine ilişkin düzenleme ise oy birliğiyle iptal edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarını yakından ilgilendiren ve gerekçeli karar açıklanana kadar gündemi çokça meşgul eden Kamuoyunu çokça meşgul eden;
- Bakanlık Teşkilatındaki bürokratlar;
- İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri
- İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları
- Okul Müdürü,
- Müdür Başyardımcısı,
- Müdür yardımcısı Olarak çalışanların görevlerine son verilmesine ilişkin hükümlerle ilgili olarak;
- Bakanlık Teşkilatındaki bürokratlar ile ilgili madde iptal edilmiştir.
- İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile ilgili madde iptal edilmiştir.
- İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ile ilgili madde iptal edilmiştir.
- Okul Müdürü ile ilgili madde iptal edilmemiştir.
- Müdür Başyardımcısı ile ilgili madde iptal edilmemiştir.
- Müdür yardımcısı ile ilgili madde iptal edilmemiştir.  

Maddeler hakkındaki Anayasa Mahkemesi Gerekçeli Kararı hakkındaki ilk incelememiz aşağıda bilgilerine sulmuştur.Kamudanhaber.com olarak kararın incelenmesi devam etmekte olup ilgili haberlerimizi siz tekipçilerimize sunacağız. Anayasa Mahkemesinin Okul Yöneticileri hakkında vermiş olduğu kararlar kapsamında değişiklik yapılması istenen maddeler ve verilen karar:

Okul müdürü atamasına ilişkin düzenleme - İPTAL EDİLMEDİ -  652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin (8) numaralı fıkrasının iptali isteniyor: “(8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.”  

MEB yöneticilerinin görevden alınmasına ilişkin düzenleme -

2 BÖLÜM İPTAL,1 BÖLÜM RED -  652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10. maddenin (3) numaralı fıkrasının iptali isteniyor: “(3) Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına, Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına, hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.” a- Birinci cümlesinde yer alan "...Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Miidür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve... " ibaresi ile "...bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü kadrolarında... " ibaresinin İPTALLERİNE, OY BİRLİĞİYLE, b- İkinci cümlesinde yer alan "Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına,... ", "...ve İl Müdürü... "...ve İl Müdürü... " ile diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına,..." ibarelerinin İPTALLERİNE, OY BİRLİĞİYLE, c- Kalan bölümünün Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, OY BİRLİĞİYLE, MEB yöneticilerine ilişkin düzenleme - İPTAL EDİLDİ -  

 (5) Üçüncü fıkraya göre ekli (3) sayılı listedeki Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına atanmış sayılanlar ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına atanmış sayılanlar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet içi eğitim enstitülerinde görevlendirilir. Üçüncü fıkraya göre Eğitim Uzmanı kadrolarına atananlar, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında Bakan tarafından belirlenen birimlerde sürekli görevle istihdam edilir. Bunlardan daha önce öğretmen olarak görev yapmış bulunanlar hizmet süreleri, hizmet puanları ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle, ihtiyaç bulunan okullarda öğretmen olarak görevlendirilebilir. Bu personelin sürekli görevle istihdam edildiği yerle ilgili olarak 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun geçici göreve ilişkin hükümleri uygulanmaz.   2- (3) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerindeki iptal edilen ibareler nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan (5) numaralı fıkranın birinci cümlesinde yer alan "...ve İl Müdürü...", "...ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına atanmış sayılanlar..." ibareleri ile ikinci, üçüncü ve dördüncü cümlelerinin de 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALLERİNE, OY BİRLİĞİYLE, MEB yöneticilerine ilişkin düzenleme - İPTAL EDİLDİ -  

 "(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlar Maarif Müfettişi, Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni, Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçirdikleri süreler, ilgisine göre Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı olarak geçmiş sayılır. Bu şekilde Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre söz konusu kadrolarına bağlı olarak mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının, atanmış sayıldıkları kadro unvanları için öngörülen mali haklar toplamı net tutarından fazla olması halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte anılan kadro unvanlarında bulunanlar hakkında (Milli Eğitim Denetçi Yardımcılığından Maarif Müfettişliği kadrolarına atananlar dahil), atanmış sayıldıkları kadroda bulundukları sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. "  

MEB yöneticilerine ilişkin düzenleme - İPTAL EDİLMEDİ -  

"(8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer." MEB Denetçilerine ilişkin düzenleme - İPTAL EDİLMEDİ -   Madde 26 - 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; d) 40 ıncı maddesinin başlığında yer alan "ve Denetçi" ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan "ile Milli Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları" ibaresi ile maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları, Madde 27- (3) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan "Milli Eğitim Denetçileri ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları ile İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları" ibaresi "Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları" şeklinde değiştirilmiştir. KAMUDANHABER.COM

www.kamudanhaber.com
Son Güncelleme: 24.07.2015 14:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
meb 2015-07-24 15:18:34

danıştay kararına göre hepsi iptal edilip herkese duyurularak ve yeni değerlendirme ölçütleri konularak yeni yönetmeliğe göre görevlendirme yapılmalı

Avatar
adalet avcısı 2015-07-24 14:51:20

misyon vizyon fakiri yöneticiler...................
fazla sevinmeyin

Avatar
aydın 2015-07-24 14:42:59

hak yerini buldu istisnalar vardır tabi

Misafir Avatar
ilk seçimden sonra 2015-07-24 20:59:01 @aydın

akp iyice bitecek bütün ebs liler yalakalığa başlayacaklar ama hiçbiri yönetici olamayacak

Beğenmedim! (0)
Avatar
kınacı 2015-07-24 14:48:28

dostlar kızanımız var bekleriz..................

Avatar
teacher 2015-07-25 01:21:37

bu saaten sonra herkes sınıfına girip dersini anlatsın. idarecilik işi artık geçici bir hal aldı. gerek de yok idareci olmaya. koltuk da ne varsa herkes onun peşinde. milletçe yatmaya alışmışız derse girmek zor geliyor bizim eğitimci arkadaşlara. anayasa mahkemesi̇ son noktayi koymuş var mi ötesi̇ beri̇si̇? bu i̇ş bi̇tmi̇ş.

Avatar
anfa 2015-07-25 10:36:21

seçime cemaat partisi girer ve hükümet olursa döner o müdürler göreve

Avatar
adalet 2015-07-24 18:35:05

tek kelime ile yazık akp ve eğitim bir sen gurur duysun başkalarına yaptığı yanlışlıklarla övünürler

Avatar
taner 2015-07-24 23:52:34

Allahım bu kararları verenleri yüce katında yargılar inşAllah..