banner406
banner396
15 Mayıs 2014 Perşembe 19:18
Tes'ten Görevde Yükseltme Yönetmeliği Açıklaması

Kamu kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin; 1) Yönetmeliğin 1. Maddesinde yer alan; “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere”, ibaresinin,

2)  Yönetmeliğin 3. Maddesinde yer alan “arayabilir” ibaresinin

3) Yönetmeliğin 4. Maddesin de yer alan “ve sözlü sınavda” İbaresinin,

4) Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan “sadece biri için” ibaresinin,

5) Yönetmeliğin 8. Maddesinin,

6)Yönetmeliğin 9. Maddesinin; sözlü sınav başlıklı kısmı ile, sözlü sınav başlıklı kısmının son paragrafında yer alan “sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş beş puan alanlar başarılı sayılır.” cümlesinin,başarı sıralaması başlıklı kısmının,

7)Yönetmeliğin 10. Maddesinde sendika temsilcisine yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin;

8)Yönetmeliğin 11. Maddesinin;

9)Yönetmenliğin 16. maddesinin öncelikli olarak yürürlüğünün durdurulması ve bilahare iptali talebi ile açtığımız dava Danıştay 5. Dairesi nezdinde görüşülmüş ve bazı maddelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

       

-Yönetmeliğin 1. Maddesinde “15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurula Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurumve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "ilçe müdürü kadrolarına" ibaresi 'ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.” Denilmektedir. Anılan madde de yer alan  “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere”ibaresi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinin ikinci fıkrası, atama işlemlerinde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı kadrolar yönünden genişletilmiştir. Türk Eğitim Sen olarak Yönetmeliğin 1. Maddesinde yer alan; “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere”, ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istediğimiz davada Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Bu madde için verilen kararının gerekçesinde “Yapılan bu değişiklikle, taşra teşkilatında yaygın olan ilçe idare şube başkanlıları kadrolarının görevde yükselme sınavına tabi kadrolar kapsamından çıkarılması, devamında muğlak bir ifadeyle aynı bende eklenen, “bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere” ibaresiyle ilçe idare şube başkanlıkları kadroları ile aynı düzeyde olan kadroların açıkça sayılmaksızın, bu kadrolara yapılacak atamalarda yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağının düzenlenmesi, böylece yönetmeliğin kapsamından çıkarılan kadroların belirsiz bir şekilde genişletilmesi, dolayısıyla ilçe idare şube başkanlıkları ve bunlarla aynı düzeyde olduğu varsayılan diğer görevlere objektif kurallar çerçevesinde atama yapılmasının ortadan kaldırılması 657 sayılı Yasa’nın temel ilkeleri olarak belirlenmiş olan kariyer ve liyakat ilkesi ve Genel Yönetmeliğin amacına, dolaysıyla hukuka aykırı bulunmuştur.” Denilmiştir.

-Yine aynı yönetmeliğin 3. Maddesinde yer alan “arayabilir” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur. Anılan yönetmeliğin 3. Maddesinde “Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arayabilir." denilmektedir.

Danıştay 5. Dairesince gerekçeli kararında “Genel Yönetmeliğin "Hizmet Süresi" başlıklı 6. maddesinin, değiştirilen birinci fıkrasındaki, Devlet memurlarının görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için kurumlarca çıkarılacak görevde yükselme yönetmeliklerinde belirtilen süre kadar kurumda veya diğer kurumlarda alt görevde çalışmış olmak daha önce şart iken, dava konusu Yönetmelik hükmü ile bu husus şart olmaktan çıkarılmış ve kurumlara bu konuda düzenleme yapmada sınırsız takdir yetkisi tanınarak görevde yükselme suretiyle atanacak personelin, beceri, tecrübe ve liyakat yönünden somut olarak değerlendirilmesi için objektif bir kriteri düzenleyen hüküm ortadan kaldırılmıştır.

Bu nedenle, dava konusu Yönetmelik hükmünde yer alan "arayabilir" ibaresi, idarelere tanıdığı takdir yetkisi yönünden, memurların ilerleme ve yükselmesinde, bu sisteminobjektif kurallar çerçevesinde uygulanmasını güvence altına alan 657 sayılı Yasa'nın kariyer ve liyakat ilkelerine, Genel Yönetmeliğin amacına, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırıbulunmaktadır.” Denilmektedir.

 

-Yönetmeliğin 8. maddesinin son fıkrasında yer alan "Yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği kurumlarca belirlenir ve duyuruda belirtilir" cümlesinin yürütmesi Danıştay 5. Dairesinde durdurulmuştur. Anılan madde de "Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği kurumlarca belirlenir ve duyuruda belirtilir." Denilmektedir.

Danıştay 5. Dairesince ilgili maddenin yürütmeyi durdurma kararının gerekçesindeDava konusu Yönetmeliğin 8. maddesiyle değiştirilen 12. maddenin son fıkrasında yer alan, yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiğinin kurumlarca belirleneceği ve duyuruda belirtileceği cümlesindeki düzenleme yönünden, başarı durumunun değerlendirilmesinin somut göstergesi olan başarı puanının net biçimde belli edilmeyerek bu hususun kurumların takdirine bırakılması, aynı sınav konularında hem kurumlar arasında hem de aynı kurumda farklı sınavlarda değişik başarı puanı belirlenmesi ihtimali sebebiyle eşitlik ilkesi bakımından tereddütlerin oluşmasına, böylece objektifliğin sağlanamamasına neden olacağından, eşitlik ilkesi, kamu yararı ve hizmet gereklerine, dolayısıyla hukuka aykırı bulunmaktadır.

Öte yandan; dava konusu düzenleme ile başarı puanı net bir şekilde belirlenmemesi, anılan Yönetmeliğin genel yönetmelik olması nedeniyle, uygulanacak usul ve esasların net bir şekilde belirtilmesi gereğine aykırı bir düzenleme olup, bu yönüyle de Yönetmeliğin yukarıda yazılı "Amaç" başlıklı 1. maddesine aykırıdır.” denilmiştir.

-Yönetmeliğin 9. maddesinin 12/B maddesine ilişkin bölümünün ilk fıkrasının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yönetmeliğin 9. Maddesinin 12/B maddesine ilişkin bölümde “Başarı sıralamasıMadde 12/B- Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.” Denilmektedir

Danıştay 5. Dairesince verilen kararın gerekçesinde “Bu nedenle, dava konusu Yönetmeliğin 9. maddesi ile aynı Yönetmeliğe "Başarı sıralaması" başlığı ile eklenen 12/B maddesinin 1. fıkrası hükmünde geçen "sözlü sınav" ibaresi, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken sözlü sınavın, seçimin tek belirleyicisi olarak düzenlenmesi, bu haliyle somut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasındaobjektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanının değerlendirme dışı bırakılarak, başarı sıralamasının yalnızca başarı kriterleri daha muğlak sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulması, Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde etkin yargısal denetiminin yapılmasının engellenmesinedeniyle hukuka aykırıdır.” denilmektedir.

Danıştay 5. Dairesince verilen 2013/8367E sayılı kararı sebebi ile Başbakanlığın yürütmesi durdurulan maddeler ile ilgili 30 gün içinde yeni bir yasal düzenleme yapması gerekmektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte bu değişiklik uyarınca  12.10.2013 tarih ve 287930 sayılı Milli Eğitim BakanlığıPersonelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte hukuka aykırı gördüğümüz hususlarda yargıya intikal ettirilmiştir. Danıştay nezdinde görüşülmekte olan dosyada da bu karara paralel yürütmeyi durdurma kararı verildiği hakkında duyumlar sendikamıza ulaşmaktadır. Kararın Türk Eğitim-Sen’e ulaşması ile birlikte konu hakkında detaylı açıklama yapılacaktır.

 

 

İlgili karar için tıklayınız

       

Son Güncelleme: 15.05.2014 19:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kardoçeviç 2014-05-15 20:08:44

teç-sen'inkinden bi farkını göremedim.farklı bişey gören var mı?

Avatar
Adil 2014-05-15 20:12:41

helal olsun türk eğitim sen ve teç sen mağdurlar, dayısı olmayanlar bu iyiliğinizi unutmayacak

Avatar
farkı @kardoçeviç 2014-05-15 20:36:03

izah edeyim.fark şu çift dikiş olmuş yani.anladın.yani zor bozulur.

Avatar
harberk 2014-05-15 20:42:21

bir ebes li olarak sendika yöneticilerini kutluyorum.bizim sendika ise uyuyor herhalde.en kısa surede istifa ederek tepkimi göstereceğim.mazlumun yanında değilde zalimin yanında olanlardan hayır gelmez

Avatar
eğitimci 2014-05-15 20:56:20

müjdeyi veren gönülleri alır.. teç-sen 1 hafta önce yaptı bu haberi... haber değeri bile yok bu haberin

Avatar
müdür 2014-05-15 23:23:07

dayım yok torpilimde olmadı iyi bir mulakat puanı aldım ve atandım, iptal olursa benim hakkımı kim savunacak.
ben cevabını biliyorum. kimsesizlerin kimsesi cenabı allah.
fitne peşindesiniz. allah islah etsin.

Avatar
MÜLAKAT İPTAL 2014-05-16 08:59:40

ya halen mülakat puanim iyi diyenler var. arkadaş mülakatda ne sordular herkes bildi öyleyse herkes iyi puan alsaydi. mahkeme iptal eiyor insanlar halen mülakat tuturmuş gidiyorlar. yazik yazik nasil şube müdürlüğü yapacaksiniz siz torpilliler, hak yiyenler........