banner406
banner396
10 Haziran 2014 Salı 11:07
Yönetici görevlendirme Yönetmelik Değerlendirilmesi
 Yönetici görevlendirme Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi
1-Bir okula yönetici olarak görevlendirilebilmek için öğretmen olarak atanabilme şartı getirildi“ Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak”
        Önceki yönetmelikte öğretmen olarak atanabilmenin yanında aylık karşılığı okutulabileceği dersi atanması için yeterliydi. Yeniden iki önceki yönetmeliğe dönüş yapılmış. Lise görev yapanlar ortaokula, ortaokulda görev yapanlar liselere yönetici olarak görevlendirilemeyecek.

2- Yönetici olarak görevlendirilmek için görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmaması gerekiyor
3.      Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekiyor.
a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.
c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.
ç) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak.
d) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış olmak
 
 4-Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:
a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.
b) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak.
c) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az dört yıl görev yapmış olmak
5- Yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları(Boş kalan eğitim kurumları) görevlendirme.
Görevlendirmeler sonucunda boş kalan eğitim kurumlarına yönetici görevlendirilmesi için müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısında aranan süreler aranan kişi bulunan kadar birer yıl düşürülecek.
6-       Müdürlüğe görevlendirme; iki şekilde yapılacak
a) Görev süresinin uzatılması; kendi okulunda ikinci bir defa görev süresinin toplamda sekiz yılı geçmemek şartıyla uzatılması veya başka bir okulda görev süresinin uzatılması şeklinde.
b) İlk defa müdürlüğe görevlendirme veya görev süresi uzatılmayanlar ile önceden müdürlük yapmış olanlar arasından yeniden görevlendirmesi, şeklinde yapılacak
 
7-Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar
a) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek.
b) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacak
c) Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde bulunanlar, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemez
d) Okul türüne göre müdür yardımcılarından en az biri okuldaki meslek alanından olacak.
e) Öğrencisi tamamı kız olan okulların müdürleri kayıtsız şartsız bayan olacak yine bu okullarda müdür yardımcılarından bir bayan olacak. Bu okulların müdürlerinin bayan tercih edilmesi pozitif ayrımcılık açısından çok önemli bir düzenleme.
f) Karma eğitim yapan okullardan müdür yardımcısı üç ve daha fazlası olanlardan en az bir tanesi bayan olacak
8-      Görev yaptığı okula öğretmen olarak atanamayacakların 4 yıllık sürenin bitiminde görev süreleri görev yaptığı kurumda uzatılmayacak. Yine EK 1 formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda öğretmen olarak atanabileceği kurumlara görevlendirmesi yapılabilecek.

9- Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılacak.

10-İki tür değerlendirme komisyonu olacak birincisi bulunduğu okulda veya başka bir okulda yöneticilik görevlendirme süresinin uzatılması için kurulan görev süresi uzatma yani (EK1)Değerlendirme komisyonu.

Komisyon üyleri ve verecekleri puanlama
İlçe Milli Eğitim Müdürü                                                                                                  25 puan
İnsan kaynaklarından sorumlu şube müdürü                                                                20 puan
Değerlenidilecek eğitim kurumundan sorumlu İlçe şube müdürü                                   15 puan
Eğitim kurumunda görevli en kıdemli ve en kıdemsiz öğretmenin aritmetik ort             10 puan
Öğretmenler kurulunda seçilen iki öğretmenin aritmetik ortalaması                              10 puan
Okul aile birliği başkan ve başkan yardımcısı aritmetik ortalaması                                 10 puan
Okul Öğrenci Meclis başkanı değerlendirmesi                                                                 10 puan
                                                                                                                                        Toplam:100 puan
Kendi okulunda görev süresi uzatılacak olan müdürler değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 puan alan müdürün görev süresi başka bir değerlendirmeye tabi tutulmadan il milli eğitim müdürünün teklifi valinin onayı ile kendi okulunda uzatılacak.
Başka bir eğitim kurumunda görev süresi uzatılacak kurum müdürleri EK 1 değerlendirme formu üzerinden 100 üzerinden 75 puan alanlar EK 2 değerlendirme formundaki puan üstünlüğüne göre başka bir okulda boş bulanan müdürlüklere il milli eğitimmüdürünün teklifi valinin onayı ile görevlendirilecektir.
Tercih edilebilecek okullar
a) Müdürlüğü boş bulunan eğitim kurumları,
b) Müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumunda uzatılmayan müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kurumları,
c) Görev sürelerinin görev yaptıkları eğitim kurumlarında uzatılmasını talep etmeyen müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kurumları,
ç) Aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık müdürlük süresinin dolmasına bağlı olarak müdürlüğü boşalacak eğitim kurumları
İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilecekler
 sözlü komisyon üyeleri
İkinci değerlendirme komisyonu ise ilk defa ve yeniden görevlendirilecekle için kurulacak sözlü değerlendirme komisyonudur. il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, il millî eğitim müdürünce belirlenecek iki ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapan iki şube müdüründen oluşturulacak.
Kendi okulunda görev süresi uzatılanlar ve başka kurumlarda görevi uzatılanlar görevlendirilme işlemi yapıldıktan sonra boş kalan kurumlara görevlendirilmesi uzatılmayanlar ilk defa müdürü olarak görevlendirilmek isteyenler ile önceden müdürlük yapmış olanlar müracaat edecekler
- EK 2 değerlendirme formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda en yüksekten başlayarak boş eğitim kurumlarının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacak.
-Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 puan alan başarılı sayılacak.
Sözlü sınavında başarılı olanların Görevlendirmeler esas puanları  EK 2  puanlarının yüzde ellisi  ile Sözlü sınavın yüzde ellisinin toplamı üzerinden değerlendirilecek ve buna meslek liseleri, kız okulu veya kurucu müdürlük için öngörülen puanlar eklenerek  il milli eğitim müdürünün teklifi valinin onayı ile görevlendirmeler yapılacaktır.
İlave puan kimlere verilecek.
Meslek liseleri imam-hatip liseleri ve diğer kendine özgü olan okullara 10 madenin 5.fıkarasına göre tercihte bulunanlara ilave 2 puan
Kız okullar için 3 puan ve kurucu müdürlük için ilave 5 puan verilecektir
11- Müdürlük görev süresinin uzatılması
a)Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilir.
b)Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirme, müdürlük görev süresinin sona ereceği ders yılının son gününe göre üç ay öncesinden itibaren yapılır. şeklinde olan düzenleme geçici maddeyle bu yıl için bakanlık tarafından yeniden düzenlenecek takvimegöre yapılacak.
c)Ek 1 yani görev süresinin uzatılmasıyla ilgili her türlü yetki ilçe milli eğitimlere aittir.il milli eğitim müdürlüklerinin görev süresinin uzatılıp uzatılmamasıyla ilgili bir yetkisi söz konusu değildir.
12-Yöneticilik görev süresi hesaplanması Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında aynı unvanla geçirilen hizmet süreleri esas alınacak burada dikkat edilmesi gereken her türlü aynı kademede yöneticilikte 4 yılı dolduranın görevlendirmesi sona erecek.
Kişi diyelim on yıl önce 6 yıl müdürlük yapmış fakat sonradan il dışı tayin veya istifa gibi sebeplerle müdürlükten ayrılmış ve birkaç yıl ara verdikten sonra 2011 yılı müdürlük sınavını kazanıp 2013 yılı ekim ayında müdür olarak ataması yapılmış  ve altı aylık  müdür olarak görev yapan  bir kişinin bile bu yönetmelikle düzenlemeye göre görev süresi sona ermiş gözükmektedir.
2011 yılında sınavı kazanıp atanamayan kişilere bile hak verilirken 2011 yılı sınav sonucunda atanıp henüz göreve başlayalı 4 ay bile olmayan kişilerin uzun süre önce yaptığı yöneticilik sürelerinin değerlendirmeye alınması ve görev süresinin hesabına dahil edilmiş olması 2011 sınavını kazanıp atanamayanlara verilen hakla tezatlık oluşturmaktadır.Atanamayana hak verip atananın üç ay sonra görevinin sonlandırılması hukiki açıdaan ilginç bir yaklaşım göstermektedir. 
Kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte vekâleten ve geçici görev kapsamında geçen süreler, dört yıllık sürenin hesabında dikkate  yöneticilik görevinin süresihesabına dahil edilmeyecek.
13-Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticileri, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlar
14-2011 yılı sınavını kazanaıp atanamayan yöneticiler yapılacak olan ilk görevlendirmeyele sınırlı olmak için müdürlük ve müdür yardımcılığına mürcaat hakkı verilmiştir.
15-Dörtyıllık sürenin hesaplanmasında  kanun yürülüğe giriş tarihi olan 14/03/2014 tarihi baz alınmış.bu tarih itibariyle dört yılını dolduran yöneticilerin aynı ünvanda kesintili veya kesintiz olarak yapıalan görevlendirmelerin toplamı dahil edilerek hesaplanacak.Dört yılını dolduran yöneticilerin Görevleri ise ders yılının bitimi olan 13 haziran tarihi itabariyle sonlandırılacak.
“” Aynı unvanda olmak üzere, 14/3/2014 tarihi itibarıyla görev süreleri dört yıl ve daha fazla olan yöneticilerin görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi tarihinde başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer”
16-Norm fazla durumuna düşen yöneticiler ders yılı sonuna kadar okulunda devam edecek  başka bir eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirlmeyecek isterlerse kendi kurumlarında veya il ve ilçe içerisinde öğretmen olrak atanacaklar buda ilginnç bir madde.
17- Kurucu müdürlüğe görevlendirme müdür görevlendirilmesine ilişkin şartları taşıyanlar arasından il millîeğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından kurucu müdür görevlendirilecek.
18-Yöneticilik görevlerinde dört yılını dolduran ve ders yılın lının bitiminde sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam edecekler.
 
Yönetmelikte iş ve işlemlerin uygulanması, değerlendirilmesi birçok maddesi sıkıntılı gözükmekte olup özellikle okul Paydaşlı verilecek puanlamaların okulların iç huzuru bakımından nasıl uygulanacağı puanların nasıl verileceği çok tartışılacak gibi gözükmektedir.
Yine görev süresinin uzatılmasıyla ilgili EK 1 değerlendirme formundaki puanlama hukuki açıdan göreceli maddeler içermektedir. Değerlendirme yapacak kişi yaptığı bu maddelerdeki değerlendirmelerle ilgili belgeler ekleyecek mi yoksa afaki sübjektif bir değerlendirme şeklinde mi yapılacak. Danıştay’ın sözlü ile değerlendirmeleri ile ilgili verdiği kararlar ortada dururken. 
Bu yönetmelikteki iş ve işlemleri sırasıyla uygulamak en az altı ay sürer oda uygulanabilirse önce kendi okulundaki görev süresi uzatmaları sonra başka okullardaki görevlendirme sürelerinin  uzatılmsı devamında ilk defa ve yeniden müdür görevlendirmeler yapılacak sonra sıra müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerine gelecek.Bekleyip görelim.
Selam ve Saygılarımla
Baki GENCER
Son Güncelleme: 10.06.2014 11:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
LME 2014-06-10 14:07:00

ne alakası var, beden eğitimi, rehberlik, i̇ngilizce alanında olanlar hem ortaokula hem de liseye görevlendirilebilir...

Avatar
ali 2014-06-10 14:11:42

müdür yardımcılığına müracaat olacak mı. müracaat olmazsa 2011 deki kazanılmış sınavın ne faydası olur ki

Avatar
A.B. 2014-06-11 10:56:02

böyle bir yönetmelik çıkaracaktılar da neden 6 yılını dolduran yöneticileri yerlerinden ettiler. bu haksızlığa dur denilmeli.