banner476

İkramiye farkı ödemeleri güncel katsayılara göre yapılmayacak

“Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın, 30 yıl üstü hizmetler karşılığında ödenmemiş olan emekli ikramiyelerinin ödenmesine ilişkin maddesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda değiştirilerek kabul edildi.

Genel 23.12.2016, 09:23
İkramiye farkı ödemeleri güncel katsayılara göre yapılmayacak

Plan ve Bütçe Komisyonunun Kanun Tasarısı üzerinde dün yaptığı görüşmelerde, 30 yıl üstü hizmetler karşılığında ödenmemiş olan emekli ikramiyelerinin ödenmesine ilişkin maddede; ikramiye ödenmeyen her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarının 50 TL'den az olmaması ve hesaplanacak toplam ikramiye tutarının 100 TL'den az olmaması yönünde değişiklik yapılmak suretiyle söz konusu madde kabul edildi.

İkramiye farkı hesaplaması, ilgililerin emekli aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılara göre yapılacak.

Tasarının Komisyonda kabul edilen ilgili maddesine göre;

**7 Ocak 2015’ten önce Emekli Sandığı iştirakçisi olarak emekli olanlar ile bunlardan emekli ikramiyesi almadan hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine 30 yıldan fazla olan hizmet süreleri karşılığında emekli ikramiyesi ödenecek.

**30 yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 TL'den aşağı olmamak üzaere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak emekli ikramiyesi hesaplanacak. 

**30 yılı aşan tam yılları karşılığında emekli ikramiyesi ödenmemiş olanlara yapılacak ikramiye farkı ödemesi en az 100 TL olacak. 

**Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra bir yıl içinde başvuruda bulunmaları şartıyla, ikramiye farkının 7.500 TL’ye kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde ilgililere ödenecek ve varsa kalan kısımlar ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayında ödenecek.

Güncel katsayılara göre hesaplama yapılması önerisi reddedildi

İkramiye farkı hesaplaması yapılırken, ilgililere emekli aylığı bağlanmış olan tarihte geçerli olan katsayıların esas alınmasının çeşitli hak kayıpları yaratacağından hareketle verilen bir değişiklik önergesi ise Komisyonda kabul edilmedi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından verilen değişiklik önergesi, ikramiye farkı hesaplamasında emekli maaşının bağlandığı tarihteki katsayıların değil, ikramiye farkı ödemelerinin yapılacağı tarihteki katsayıların esas alınmasını öngörüyordu.

Tasarının ilgili maddesi

MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 226- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce otuz yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, otuz tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 TL'den az olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7.500 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır. Bu fıkra kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 TL'nin altında olamaz.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar birinci fıkra hükümlerine göre ödenir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılır.” 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@