banner476

AYLIKSIZ İZİNDEKİ MEMUR ÖZEL SEKTÖRDE VEYA SERBEST OLARAK ÇALIŞABİLİR Mİ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile tanınan aylıksız izin hakkı kapsamında izin alan memurlar, aylıksız izinli oldukları süre içerisinde serbest olarak ya da özel sektörde çalışıp çalışmayacakları konusunda tereddüt yaşayabilmektedirler.

Haber 15.06.2017, 10:09
AYLIKSIZ İZİNDEKİ MEMUR ÖZEL SEKTÖRDE VEYA SERBEST OLARAK ÇALIŞABİLİR Mİ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile tanınan aylıksız izin hakkı kapsamında izin alan memurlar, aylıksız izinli oldukları süre içerisinde serbest olarak ya da özel sektörde çalışıp çalışmayacakları konusunda tereddüt yaşayabilmektedirler.

Devlet memurlarının aylıksız izin kullanabileceği haller ve süreler ile izin alanların yeniden görevlerine dönüşü ve aylıksız izin sürelerinin memuriyette değerlendirilmesine ilişkin hususlar 657 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. 

Kanundaki düzenlemelere göre;

-Aylıksız izin kullanılan sürelerin bazıları memuriyette değerlendirilebilmektedir.

-Belli bir mazeretten dolayı aylıksız izin verilen memur, bu mazeret ortadan kalktığında, diğer hallerde ise mazeret izni bitiminde süresi içinde görevine dönmediğinde, memuriyetten çekilmiş sayılmaktadır.

-Aylıksız izne ayrılan memur, aylıksız izin süresi bitmeden veya aylıksız izne sebep mazeret ortadan kalkmadan da iznini keserek görevine dönebilmektedir.

Aylıksız izindeki memurun hukuki statüsü

Aylıksız izin hakkının da memura tanınan izin haklarından olması ve diğer izin haklarını (yılık izin, mazeret izni, hastalık izni, refakat izni, sağlık izni, yarım zamanlı izin gibi) kullanan memurların izin süresince memuriyetle olan bağlarının kesilmemesinde olduğu gibi aylıksız izindeki  memurun da memuriyetle olan bağı devam eder.

Bu itibarla, Devlet memurunun aylıksız izin kullanması memuriyetle olan bağını kesmemekte, sadece izin süresince görevine gitmemesi ve bu süre içinde mali haklardan ve bazı sosyal haklardan yararlanmamasına neden olmaktadır. Öte yandan, Devlet memuriyetine ilişkin yükümlülükler ise izin süresince de devam etmektedir.

Memurun serbest olarak veya özel sektörde çalışması

657 sayılı Kanun, memurların Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek herhangi bir faaliyette bulunmalarını; ticaret ve sanayi müesseselerinde görev almalarını; ticari mümessil veya ticari vekil olmalarını; kollektif şirket ortağı olmalarını; komandit şirketin komandite ortağı olmalarını; mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açmalarını; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışmaları yasaklamıştır.

Öte yandan, memuriyet sıfatlarının devamı süresince memurlara yasaklanmış olan bu faaliyetlerin yanı sıra, bazı kurallara uyulması suretiyle; görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen görev almaları, özel kanunlarda belirtilen görevleri yapmaları, kurumlarından izin almak suretiyle insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar yapmaları, kooperatif şirket ortağı olmaları, komandit şirketlerde sermayesi paylara bölünmüş komanditer ortak ve komanditer (sınırlı sorumlu) ortak olmaları, anonim veya limited şirket ortağı olmaları ile üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevlerini yürütebilmeleri mümkün kılınmıştır.

Bu belirlemeye göre, memuriyet sıfatlarının devamı süresince memurların ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmış bulunmaktadır.

Ayrıca, tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirmeyecek türden diğer bazı görevlerin memurlar tarafından yapılması ve ticari kazanç sayılmayacak türden gelirler elde etmeleri ise mümkün olabilmektedir. (hisse senedi alım-satımı, bilirkişilik ve hakemlik, menkul ve gayrimenkul geliri elde etme, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alma, sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşların organlarında görev alma, zirai kazanç sağlama gibi)

Aylıksız izindeki memurun özel sektörde veya serbest olarak çalışması

Aylıksız izin kullanmakta olan memurun memuriyet bağ ve yükümlülüğü devam ettiğinden, memur görevde iken yapamayacağı ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetleri, aylıksız izinli olduğu süre içinde de yapamayacaktır.

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına uymayan memur hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulandığından, bu yasağa aylıksız izinde uymayanlar hakkında da benzer yaptırımın uygulanması söz konusu olacaktır.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@