banner476

DEVLET MEMURLARININ UNVAN DEĞİŞTİRMESİ NASIL OLUR?

Devlet memuriyetine girenlerin kadro unvanları memuriyet süresi içerisinde değişebilmekte ve bu değişikliklerin bazıları “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” uyarınca unvan değişikliği yapılarak gerçekleşmektedir.

Haber 15.06.2017, 10:07
DEVLET MEMURLARININ UNVAN DEĞİŞTİRMESİ NASIL OLUR?

Devlet memuriyetine girenlerin kadro unvanları memuriyet süresi içerisinde değişebilmekte ve bu değişikliklerin bazıları “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” uyarınca unvan değişikliği yapılarak gerçekleşmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolarına, (ilk defa atama hali hariç) unvan değişikliği sınavı sonucuna göre atama yapılmakta olup, Devlet memurlarının kurumlarının özel yönetmeliklerinde “unvan değişikliği” kapsamında yer alan kadrolara atanabilmesi ise bazı aşamaların geçilmesiyle mümkün olabilmektedir.

Duyuru ve başvuru

Devlet memurlarının unvan değişikliği kapsamında açılan sınavlara başvurabilmeleri, aranan genel ve şartları taşımaları halinde mümkün olabilmektedir.

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşları unvan değişikliği yoluyla atama yapacakları kadroları yazılı sınavdan önce duyururlar. Duyuruda belirtilen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşıyan memurlar, duyurulan kadrolardan başvuru şartlarını taşıdıklarından birisine başvurabilirler.

Başvuru şartlarını taşımakla birlikte yasal izinlerini (aylıksız izinde bulunanlar dahil) kullanmakta olanlar da sınavlara başvurabilir.

Unvan değişikliği sınavlarına, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.  Öte yandan, bu sınavlara başvuracaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Aday memurların unvan değişikliği sınavına girmesiyle ilgili olarak genel Yönetmelikte herhangi bir kısıtlayıcı hüküm yer almamakla birlikte, aday memurların açılacak unvan değişikliği sınavlara giremeyeceği hususu kurumların özel yönetmeliklerinde ve konuya ilişkin DPB görüşlerinde belirtilmektedir.

Yazılı sınav

Unvan değişikliği yapacak olan personel önce yazılı sınava girer. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almak gerekir.

Yazılı sınavlar, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Yazılı sınavda sorularının hangi konulardan olacağı, konu başlıkları belirtilmek suretiyle sınava ilişkin duyuruda belirtilir.

Yazılı sınav kurum ve kuruluşlarca yapılabileceği gibi, ÖSYM Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Mahalli idareler ile yükseköğretim kurumları personeli için unvan değişikliği sınavları merkezi olarak da yapılabilir.

Sözlü sınav

Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı arasına girenler sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip personelin tamamı sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir.

Atama

Adayın başarı sıralaması, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunan başarı puanına göre belirlenir. Adayın atanmasında da bu başarı puanı esas alınır.

Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

Duyurulan kadro sayısı nedeniyle, unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olmalarına rağmen bazı adayların atanamaması da söz konusu olabilir.

Yedek liste belirlenebilir

Unvan değişikliği sınavları sonunda başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden, en fazla asıl aday sayısı kadar personel, kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde yedek olarak belirlenebilir.

Yedek liste belirlenmesi ve unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuruda belirtilen kadrolarda boşalma olması hainde,  sınava ilişkin başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde (yeniden sınav açılması durumunda ise sınav duyuru tarihine kadar) yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Sınavsız unvan değişikliği

Devlet memurlarının unvan değişikliği kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için unvan değişikliği sınavına girmeleri gerekirken, bazı hallerde unvan değişikliği sınavına girmeden unvan değiştirilmesi de mümkün olabilmektedir.

Doktora öğrenimini bitirmiş olan Devlet memurları, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilir. Ayrıca, daha önce bulunulmuş unvanlara da unvan değişikliği sınavına girmeden atanmak mümkündür.

Yorumlar (1)
Serkan. 3 yıl önce
Öğretmenlerin ve idarecilerin belirleyici sınav sonuçlarında mülakatla göreve geldiği bir sistemde .ünvan değişikliğinin nasıl olacağını tahmin etmek zor değil.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@