banner476

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları başladı. 4 bin 380 liraya kadar ödeme

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme. Bugün resmen başladı. İŞKUR'a bildirmek zorunlu. En düşük ödeme bin 752, en yüksek ise 4 bin 380 lira.Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları belirlenen internet adreslerine yapılacak. Ödemeler hesaba yatacak. Peki kısa çalışma ödeneği kesilir mi?Başvurular nasıl yapılacak? Ne kadar süre ile ödenir?

Haber 23.03.2020, 09:54 23.03.2020, 10:02
Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları başladı. 4 bin 380 liraya kadar ödeme

Son yıllarda piyasanın karşı karşıya kaldığı ekonomik dalgalanmalarda, doğal afet ve yaşanan olağanüstü durumlarda can simidi olarak kullanılan kısa çalışma ödeneğinde yeniden düzenlenen şatlar belli oluyor. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarı Mert Nayır yazdı...
Özellikle virüs salgını nedeniyle kamu kurumlarında ki personel azaltılması ve toplu ortamlara girilmesi sakıncalı olduğu için tüm başvuru süreçleri online ortamda yürütülecek.Bu hafta içerisinde başvurular başlayacak ama kafalar karışık, cevap bekleyen sorular çok…


Peki nedir bu Kısa Çalışma Ödeneği?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. 

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi,Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.
 
Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu  ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.
 
Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.
 
Uygunluk Tespitine Yönelik Genel Bilgiler
 
Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca alınan kararlar uyarınca, Bakanlığımız İş Müfettişlerince Kurumumuz Yönetim Kurulunca alınan Covid-19 Sebebiyle Yapılacak Kısa Çalışma Uygulaması Kararı uyarınca yapılacak uygunluk tespiti incelemelerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;
 
·   Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.
·   İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.
 
·   Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.
 
·   İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.
 
·   Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlığımız İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Kurumumuz İl Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.
 
·    Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır. 

İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi 
 
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.
 
Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir.
 
Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi
 
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
 
Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
 
Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.
 
Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.
 
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.
 
Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.
 
Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsili
 
İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.
 
Kısa Çalışma Ödeneği Alınan Süre İçin Ödenen Primler
 
İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.
 
Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi
 
İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 
 
Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.
 
Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi
 
Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.
 
İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu
 
Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.

Kısa Çalışma Başvurularında Kullanılacak Elektronik Posta Adresleri
Sıra No    Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi    Elektronik Posta Adresi
1    Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.adana@iskur.gov.tr        
2    Ceyhan Hizmet Merkezi          kisacalisma.ceyhan@iskur.gov.tr
3    Kozan Hizmet Merkezi          kisacalisma.kozan@iskur.gov.tr
4    Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.adiyaman@iskur.gov.tr
5    Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.afyon@iskur.gov.tr
6    Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü       kisacalisma.agri@iskur.gov.tr
7    Patnos Hizmet Merkezi          kisacalisma.patnos@iskur.gov.tr
8    Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.aksaray@iskur.gov.tr
9    Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.amasya@iskur.gov.tr
10    Altındağ Hizmet Merkezi          kisacalisma.altindag@iskur.gov.tr
11    Çankaya Hizmet Merkezi          kisacalisma.cankaya@iskur.gov.tr
12    Sincan Hizmet Merkezi          kisacalisma.ostim@iskur.gov.tr
13    Ostim Hizmet Merkezi          kisacalisma.polatli@iskur.gov.tr
14    Polatlı Hizmet Merkezi          kisacalisma.sincan@iskur.gov.tr
15    Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.antalya@iskur.gov.tr
16    Alanya Hizmet Merkezi          kisacalisma.alanya@iskur.gov.tr
17    Manavgat Hizmet Merkezi          kisacalisma.manavgat@iskur.gov.tr
18    Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.ardahan@iskur.gov.tr
19    Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.artvin@iskur.gov.tr
20    Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.aydin@iskur.gov.tr
21    Kuşadası Hizmet Merkezi          kisacalisma.kusadasi@iskur.gov.tr
22    Nazilli Hizmet Merkezi          kisacalisma.nazilli@iskur.gov.tr
23    Söke Hizmet Merkezi          kisacalisma.soke@iskur.gov.tr
24    Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.balikesir@iskur.gov.tr
25    Bandırma Hizmet Merkezi          kisacalisma.bandirma@iskur.gov.tr
26    Edremit Hizmet Merkezi          kisacalismaedremit@iskur.gov.tr
27    Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.bartin@iskur.gov.tr
28    Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.batman@iskur.gov.tr
29    Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.bayburt@iskur.gov.tr
30    Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.bilecik@iskur.gov.tr
31    Bingöl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü       kisacalisma.bingol@iskur.gov.tr
32    Bitlis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.bitlis@iskur.gov.tr
33    Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.bolu@iskur.gov.tr
34    Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.burdur@iskur.gov.tr
35    Bucak Hizmet Merkezi          kisacalisma.bucak@iskur.gov.tr
36    Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.bursa@iskur.gov.tr
37    Gemlik Hizmet Merkezi          kisacalisma.gemlik@iskur.gov.tr
38    İnegöl Hizmet Merkezi          kisacalisma.inegol@iskur.gov.tr
39    Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.canakkale@iskur.gov.tr
40    Biga Hizmet Merkezi          kisacalisma.biga@iskur.gov.tr
41    Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü       kisacalisma.cankiri@iskur.gov.tr
42    Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.corum@iskur.gov.tr
43    Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.denizli@iskur.gov.tr
44    Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü       kisacalisma.diyarbakir@iskur.gov.tr
45    Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.duzce@iskur.gov.tr

46    Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.edirne@iskur.gov.tr
47    Keşan Hizmet Merkezi          kisacalisma.kesan@iskur.gov.tr
48    Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.elazig@iskur.gov.tr
49    Kovancılar Hizmet Merkezi         kisacalisma.kovancilar@iskur.gov.tr
50    Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.erzincan@iskur.gov.tr
51    Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.erzurum@iskur.gov.tr
52    Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü       kisacalisma.eskisehir@iskur.gov.tr
53    Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.gaziantep@iskur.gov.tr
54    Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.giresun@iskur.gov.tr
55    Gümüşhane Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.gumushane@iskur.gov.tr
56    Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.hakkari@iskur.gov.tr
57    Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.hatay@iskur.gov.tr
58    İskenderun Hizmet Merkezi          kisacalisma.iskenderun@iskur.gov.tr
59    Iğdır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.igdir@iskur.gov.tr
60    Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.isparta@iskur.gov.tr
61    Bahçelievler Hizmet Merkezi          kisacalisma.bahcelievler@iskur.gov.tr
62    Başakşehir Hizmet Merkezi          kisacalisma.basaksehir@iskur.gov.tr
63    Bayrampaşa Hizmet Merkezi          kisacalisma.bayrampasa@iskur.gov.tr
64    Beyoğlu Hizmet Merkezi          kisacalisma.beyoglu@iskur.gov.tr
65    Büyükçekmece Hizmet Merkezi          kisacalisma.buyukcekmece@iskur.gov.tr
66    Kadıköy Hizmet Merkezi          kisacalisma.kadikoy@iskur.gov.tr
67    Pendik Hizmet Merkezi          kisacalisma.pendik@iskur.gov.tr
68    Sancaktepe Hizmet Merkezi          kisacalisma.sancaktepe@iskur.gov.tr
69    Şişli Hizmet Merkezi          kisacalisma.sisli@iskur.gov.tr
70    Sultangazi Hizmet Merkezi    kisacalisma.sultangazi@iskur.gov.tr
71    Tuzla Hizmet Merkezi          kisacalisma.tuzla@iskur.gov.tr
72    Ümraniye Hizmet Merkezi          kisacalisma.umraniye@iskur.gov.tr
73    Bornova Hizmet Merkezi          kisacalisma.bornova@iskur.gov.tr
74    Çiğli Hizmet Merkezi          kisacalisma.cigli@iskur.gov.tr
75    Karabağlar Hizmet Merkezi          kisacalisma.karabaglar@iskur.gov.tr
76    Konak Hizmet Merkezi          kisacalisma.konak@iskur.gov.tr
77    Torbalı Hizmet Merkezi          kisacalisma.torbali@iskur.gov.tr
78    Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.kahramanmaras@iskur.gov.tr
79    Elbistan Hizmet Merkezi          kisacalisma.elbistan@iskur.gov.tr
80    Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.karabuk@iskur.gov.tr
81    Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.karaman@iskur.gov.tr
82    Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.kars@iskur.gov.tr
83    Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.kastamonu@iskur.gov.tr
84    Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.kayseri@iskur.gov.tr
85    Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.kilis@iskur.gov.tr
86    Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.kirikkale@iskur.gov.tr
87    Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.kirklareli@iskur.gov.tr
88    Lüleburgaz Hizmet Merkezi          kisacalisma.luleburgaz@iskur.gov.tr
89    Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.kirsehir@iskur.gov.tr
90    Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.kocaeli@iskur.gov.tr
91    Dilovası Hizmet Merkezi          kisacalisma.dilovasi@iskur.gov.tr
92    Gebze Hizmet Merkezi          kisacalisma.gebze@iskur.gov.tr
93    Gölcük Hizmet Merkezi          kisacalisma.golcuk@iskur.gov.tr
94    Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.konya@iskur.gov.tr
95    Akşehir Hizmet Merkezi          kisacalisma.aksehir@iskur.gov.tr
96    Beyşehir Hizmet Merkezi          kisacalisma.beysehir@iskur.gov.tr
97    Ereğli Hizmet Merkezi         kisacalisma.eregli@iskur.gov.tr
98    Seydişehir Hizmet Merkezi          kisacalisma.seydisehir@iskur.gov.tr
99    Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.kutahya@iskur.gov.tr
100    Tavşanlı Hizmet Merkezi          kisacalisma.tavsanli@iskur.gov.tr
101    Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.malatya@iskur.gov.tr
102    Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.manisa@iskur.gov.tr
103    Akhisar Hizmet Merkezi          kisacalisma.akhisar@iskur.gov.tr
104    Salihli Hizmet Merkezi          kisacalisma.salihli@iskur.gov.tr
105    Soma Hizmet Merkezi          kisacalisma.soma@iskur.gov.tr
106    Turgutlu Hizmet Merkezi          kisacalisma.turgutlu@iskur.gov.tr
107    Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.mardin@iskur.gov.tr
108    Kızıltepe Hizmet Merkezi          kisacalisma.kiziltepe@iskur.gov.tr
109    Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.mersin@iskur.gov.tr
110    Anamur Hizmet Merkezi          kisacalisma.anamur@iskur.gov.tr
111    Erdemli Hizmet Merkezi          kisacalisma.erdemli@iskur.gov.tr
112    Silifke Hizmet Merkezi          kisacalisma.silifke@iskur.gov.tr
113    Tarsus Hizmet Merkezi          kisacalisma.tarsus@iskur.gov.tr
114    Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.mugla@iskur.gov.tr
115    Fethiye Hizmet Merkezi          kisacalisma.fethiye@iskur.gov.tr
116    Milas Hizmet Merkezi          kisacalisma.milas@iskur.gov.tr
117    Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.mus@iskur.gov.tr
118    Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.nevsehir@iskur.gov.tr
119    Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.nigde@iskur.gov.tr
120    Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.ordu@iskur.gov.tr
121    Fatsa Hizmet Merkezi          kisacalisma.fatsa@iskur.gov.tr
122    Ünye Hizmet Merkezi          kisacalisma.unye@iskur.gov.tr
123    Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.osmaniye@iskur.gov.tr
124    Kadirli Hizmet Merkezi          kisacalisma.kadirli@iskur.gov.tr
125    Rize Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.rize@iskur.gov.tr
126    Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.sakarya@iskur.gov.tr
127    Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.samsun@iskur.gov.tr
128    Bafra Hizmet Merkezi          kisacalisma.bafra@iskur.gov.tr
129    Çarşamba Hizmet Merkezi          kisacalisma.carsamba@iskur.gov.tr
130    Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.sanliurfa@iskur.gov.tr
131    Akçakale Hizmet Merkezi          kisacalisma.akcakale@iskur.gov.tr
132    Siverek Hizmet Merkezi          kisacalisma.siverek@iskur.gov.tr
133    Viranşehir Hizmet Merkezi          kisacalisma.viransehir@iskur.gov.tr
134    Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.siirt@iskur.gov.tr
135    Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.sinop@iskur.gov.tr
136    Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.sirnak@iskur.gov.tr
137    Cizre Hizmet Merkezi          kisacalisma.cizre@iskur.gov.tr
138    Silopi Hizmet Merkezi          kisacalisma.silopi@iskur.gov.tr
139    Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.sivas@iskur.gov.tr
140    Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.tekirdag@iskur.gov.tr
141    Çerkezköy Hizmet Merkezi          kisacalisma.cerkezkoy@iskur.gov.tr
142    Çorlu Hizmet Merkezi          kisacalisma.corlu@iskur.gov.tr
143    Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.tokat@iskur.gov.tr
144    Erbaa Hizmet Merkezi          kisacalisma.erbaa@iskur.gov.tr
145    Turhal Hizmet Merkezi          kisacalisma.turhal@iskur.gov.tr
146    Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.trabzon@iskur.gov.tr
147    Sürmene Hizmet Merkezi          kisacalisma.surmene@iskur.gov.tr
148    Vakfıkebir Hizmet Merkezi          kisacalisma.vakfikebir@iskur.gov.tr
149    Tunceli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.tunceli@iskur.gov.tr
150    Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.usak@iskur.gov.tr
151    Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.van@iskur.gov.tr
152    Erciş Hizmet Merkezi          kisacalisma.ercis@iskur.gov.tr
153    Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.yalova@iskur.gov.tr
154    Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü      kisacalisma.yozgat@iskur.gov.tr
155    Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü       kisacalisma.zonguldak@iskur.gov.tr
156    Karadeniz Ereğli Hizmet Merkezi         kisacalisma.karadenizeregli@iskur.gov.tr

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@