banner476

Naklen Atananlara Yeni Görevlerine Başlamaları İçin Ne Kadar Süre Tanınıyor?

Kurum içinde veya kurumlar arasında naklen atanan Devlet memurlarına, yeni görevlerine başlayabilmeleri için belli bir süre tanınmakta ve zorunlu olan bu süreler içinde göreve başlamayanlar haklarında ise bazı yaptırımlar uygulanmaktadır.

Haber 08.03.2019, 09:57 08.03.2019, 10:05
Naklen Atananlara Yeni Görevlerine Başlamaları İçin Ne Kadar Süre Tanınıyor?

Kurum içinde veya kurumlar arasında naklen atanan Devlet memurlarına, yeni görevlerine başlayabilmeleri için belli bir süre tanınmakta ve zorunlu olan bu süreler içinde göreve başlamayanlar haklarında ise bazı yaptırımlar uygulanmaktadır.

Naklen atanan memurların yeni görevlerine başlamaları gereken süreler, memurun; görev yerine, atandığı yere ve atama işlemini tebellüğ ettiği tarihteki durumuna göre değişmektedir.

Aynı kurumda naklen atanan memurun göreve başlama süresi

-Memur, görev yaptığı yerdeki başka bir göreve naklen atandığında, atama emrinin kendisine tebliğ edildiği (veya tebliğ edilmiş sayıldığı) günü izleyen gün mesai saatleri içinde yeni görevine başlamak zorundadır.

-Memur, görev yaptığı yer dışındaki bir yerde (başka yerde)  bulunan bir göreve naklen atandığında, atama emrinin kendisine tebliğ edildiği (veya tebliğ edilmiş sayıldığı) günü izleyen 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü mesai saatleri içinde yeni görevine başlamak zorundadır.

-Naklen atanan memurun yeni görevine başlaması için zorunlu olan süreler; yasal izin kullanırken veya geçici görevde iken naklen atananlar için izin veya geçici görevin bitiminde,  hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devir işlemlerinin bitiminde, eski görevlerine devam etmeleri kurumlarınca yazılı olarak bildirilenler için ise yerlerine atanan memurların gelmesiyle veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliğiyle başlamaktadır.

Yeni görevine süresinde göreve başlamayan memurun durumu

*Kurum içi veya kurumlar arası naklen atama suretiyle “aynı yerde” bir göreve atanan memur, kendisine tanınan süre içinde yeni görevine başlamadığında; göreve geç başladığı sürenin 10 günden az olması durumunda hakkında disiplin cezası (aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması)uygulanması, göreve başlamadığı sürenin 10 gün olması durumunda ise kabul edilebilir herhangi bir mazereti yok ise hakkında memuriyetten çekilmiş sayılma (istifa etmiş) hükümlerinin uygulanacağını değerlendirmekteyiz.

*Kurum içi veya kurumlar arası naklen atama suretiyle “başka yerde” bir göreve atanan memur, kendisine tanınan süre içinde yeni görevine başlamaması durumunda, yeni görevine başlaması için kendisine aylıksız 10 gün süre daha verilir. Bu süre bitmesine rağmen kabul edilebilir mazereti olmaksızın yeni görevine başlamayan memur hakkında memuriyetten çekilmiş sayılma (istifa etmiş) hükümleri uygulanır.

Naklen atamada “aynı yer” ve “başka yer”

Memurun naklen atandığı yerin “aynı yer” veya “başka yer” olması ile ilgili düzenleme 6245 sayılı Harcırah Kanununda yapılmış ve “aynı yer” kavramı “memuriyet mahalli” olarak tarif edilirken bunun dışında kalan yerler ise “başka yer” olarak tanımlanmıştır.

-Aynı yer (memuriyet mahalli): Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler.

Büyükşehir olan illerde; ilçe sınırları içinde ilçe belediye merkezi ile yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler “aynı yer”, aynı ilçe sınırları içinde belediye merkezi ile yerleşim özellikleri itibarıyla bütünlük arz etmeyen yerler ise “başka yer” sayılmaktadır.  Ayrıca ilçe belediyelerinin yerleşim yerlerinin birbirlerine yakınlaşması hatta birbirleri ile sınır oluşturacak şekilde iç içe girmesi nedeniyle ilçe sınırları dışına çıkmakla o ilçe ile bütünlük arz eden ve aralarında yerleşim özellikleri bakımından ayrım bulunmayan yerler de memuriyet mahalli sayılmaktadır.

-Başka yer: Memuriyet mahalli dışında kalan yerler.

memurunyeri.com

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@