Düzenleme TBMM'ye sunuldu. 60 yaş sınırı geliyor

Düzenleme TBMM'ye sunuldu. 60 yaş sınırı geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve milletvekili  arkadaşlarının imzasını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı  Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun Teklifi ile astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki  tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek için 55 olan rütbe yaş haddi,  emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan  personel için ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil  Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine veya ilgisine göre resen Milli Savunma  Bakanı ya da İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

Suriye hudut birliklerinde alınan ve alınacak önlemler sonucunda Hatay  ve Gaziantep'te görevlendirilen personel, geçici görev gündeliğinin verileceği  azami sürelerden istisna tutulacak.

 Birinci derece kritik iller ve ilçelerde terörle mücadele kapsamında  operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Milli  Savunma Bakanlığı personeli de bu haktan herhangi bir süre sınırlamasına tabi  olmaksızın yararlanacak.

Harp Akademileri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinin kapatılması  dolayısıyla buna ilişkin uyum düzenlemeleri yapılacak ve yeni kurulan Milli  Savunma Üniversitesinin teşkilat yapısı dikkate alınarak, bağlılarında yapılan  eğitim sonucu personele verilecek kıdemler yeniden düzenlenecek.

 Türk Silahlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları arasında  yedek astsubaylık da ilave edilecek. Yedek astsubaylıktan muvazzaf astsubaylığa geçiş için başvuranlarda  aranacak şartlar, bunların tabi tutulacakları seçme sınavları, temel askerlik  eğitimi ile ilgili esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

 Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş haddi  artırılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında astsubaylıktan  subaylığa geçen personelin, rütbe yaş hadleri nedeniyle Türk Silahlı  Kuvvetlerinden erken ayrılma durumlarının önüne geçilecek. Bu personelin, daha  uzun süre istifade etmek için rütbe yaş hadleri artırılacak. Bu personel hakkında rütbe yaş haddi; teğmen ve üsteğmen için 49,  yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olacak.  Askeri tabipliğin tercih edilebilirliğinin artırılması için Türk  Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında istihdam edilen tabip ve diş  tabiplerine ilave sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek. Ayrıca birinci derece  kritik illerde terörle mücadele harekatına iştirak eden birliklerde fiilen görev  yapan sağlık astsubaylarına sağlık hizmetleri tazminatı ödenecek.

Emsalleri arasında temayüz eden, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tespit  edilen ve sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde 90'ının üzerinde olan  istekli astsubay kıdemli başçavuşların yaş haddi, ilgili kuvvet komutanlığının  teklifi üzerine veya resen Milli Savunma Bakanı tarafından, ilk olarak 2 yıl ve  müteakip yıllarda da aynı esaslarla 60 yaşına kadar uzatılabilecek.

Statüler arası geçiş sınavlarına ilave müracaat hakkı

Komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimini bitiren ve bir yıl kıdem  alan subaylara karargah subaylığı eğitimi nedeniyle; kapatılan Silahlı Kuvvetler  Yüksek Sevk ve İdare Akademisinden mezun olan ve bir yıl kıdem alan subaylara ise  müşterek komuta ve kurmay eğitimi nedeniyle ayrıca kıdem verilmeyecek. Kapatılan Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı  onaylanan subaylardan Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde  verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara yalnızca ilave bir yıl  kıdem verilecek. TSK'de farklı statülerde görev yapan personelin tecrübelerinden daha  etkin şekilde faydalanılabilmesi ve mesleki motivasyonunun artırılması amacıyla  statüler arası geçiş sınavlarına ilave müracaat hakkı verilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erler, görevli oldukları birliğin  günlük faaliyet programını, görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde, hafta  içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılabilecek.  Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375  sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, askeri  öğrenci harçlıkları günün şartlarına göre artırıyor.

  Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı  Düzenlemeler Hakkında Kanun'da değişiklikle yapılan bu artıştan, ilgili  kanunlarda askeri öğrenci harçlığı ödenmesi hüküm altına alınan Jandarma ve Sahil  Güvenlik Akademisi ile Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de yararlanacak.

 Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli  astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin, mesleki tecrübelerinden daha  uzun süreli yararlanmak amacıyla 55 olan rütbe yaş  haddi, emsalleri arasında  temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için ilgili  komutanlığın teklifi üzerine veya İçişleri  Bakanı tarafından  60 yaşına kadar  uzatılabilecek.

 Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmeli istihdamı

Savunma Sanayii Başkanlığında, Devlet Memurları Kanunu ile diğer  kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı olmaksızın  sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Bu personel, Sosyal Sigortalar ve Genel  Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 4/C statüsünde çalışacak. Personelin net  ücretleri, 1. dereceli savunma sanayii uzmanı kadrosunda bulunanlara ödenen net  maaş tutarını aşmamak üzere belirlenecek brüt sözleşme ücretleri, öğrenim,  yabancı dil bilgisi ve diğer şartlar, işe alınmaları, sınav ve istisnaları,  sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin  feshi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

 Savunma Sanayii Başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından  veya yetki devri yapılan komite üyesi tarafından onaylanan projelerde, ücretleri  doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanmak üzere; konsept  oluşturma, Ar-Ge, tasarım, prototip üretme, geliştirme, modernizasyon, imalat,  kabul ve muayene, doğrulama, test, sertifikasyon, lojistik ve benzeri modern  savunma sanayii ürün ve hizmetleri geliştirmek amacıyla özel bilgi ve ihtisas  sahibi, kamu personeli olmayan kişiler, 3 yılı geçmemek şartıyla istihdam  edilebilecek. Projenin bu süre içerisinde sonuçlanmaması durumunda, birer yıllık  sürelerle istihdam uzatılabilecek.  Bu hüküm altında çalışan personel, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık  Sigortası Kanunu'nun 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılacak.

Bu personelin istihdamına dair hususlar, verilecek her türlü ödemeler  dahil net ücretler, Devlet Memurları Kanunu'nun  4B bendine göre çalıştırılanlar  için uygulanan sözleşme ücreti tavanının yedi katını aşamayacak.  Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Savunma Sanayii Başkanlığında  sözleşmeli personel olarak çalışanların istihdamlarına, mali ve sosyal haklar  kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemeler saklı kalarak, devam edilecek.

Teklifle, sözleşmeli   erbaş  ve  erlerin teminin teşvik  edilmesi,  sistemde azami süre kalmalarının sağlanması ve mevcut personelin görev  motivasyonunun artırılması amacıyla da bir düzenlemeye gidiliyor. Görevli  oldukları birliğin günlük faaliyet programını, görevlerini ve emniyetini  aksatmayacak şekilde bu personel, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev  yerlerinden ayrılabilecek.

 Disiplin kurulları

 Genelkurmay  Başkanlığının  Milli Savunma Bakanına bağlanması  nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin soruşturması  ve yetkilere ilişkin  uyum düzenlemesi de yapılıyor. Kuvvet komutanlıklarında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları;  kurmay başkanının başkanlığında personel, istihbarat, harekat, lojistik ve  savunma planlama ve proje yönetim başkanları, tayin dairesi başkanı, hukuk  hizmetleri başkanı ile yüksek disiplin kurulu işlemlerinin yürütülmesinden  sorumlu şube müdüründen oluşacak.

Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personel  hakkında karar vermek üzere oluşacak Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin  Kurulunda; Bakan Yardımcısının başkanlığında, Personel Genel Müdürü, Hukuk  Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Hizmetleri  Genel Müdür Yardımcısı yer alacak.

General ve amiraller hakkında karar vermek üzere Milli Savunma  Bakanlığında oluşturulacak Yüksek Disiplin Kurulu; Milli Savunma Bakanının  başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, ilgili Kuvvet Komutanı, Bakan  Yardımcısı,  Genelkurmay Personel Başkanı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile Personel Genel  Müdüründen oluşacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilmiş  olanlar hakkında, ilişkileri kesilmeden önce Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası  verilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlemeleri nedeniyle zamanaşımı süresi  dolmadan önce, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerdeki  disiplinin  ivedilikle sağlanması için  disiplin  kurulları  tarafından  erbaş  ve  erlere  verilen  hizmetten  men  cezası, disiplin amirleri tarafından da verilebilecek.

 General ve amiraller hakkında disiplin tahkikatını Bakanlık  yapacak

 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda yapılan değişiklikle  aylıktan kesme ile hizmet yerini terk etmeme cezalarını gerektiren  disiplinsizlikleri işleyen erbaş ve erlere verilen disiplin cezaların  caydırıcılığının artırılması maksadıyla disiplin kurulları tarafından 7 günden az  olmamak üzere 14 güne kadar verilen hizmetten men cezası, 15 günden az olmamak  üzere 30 güne kadar verilebilecek. Disiplin kurulları veya disiplin amirleri tarafından verilen hizmetten  men cezası ile oda hapsi cezaları, yedek subaylar, yedek astsubaylar ile erbaş ve  erlerin askerlik hizmet sürelerine eklenecek ve bu kişiler o süre kadar geç  terhis edilecek.  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında  yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanlığının ve Kuvvet Komutanlıklarının Milli  Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle general ve amiraller hakkında disiplin  tahkikatını yürütme yetkisi, Milli Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulu tarafından  yapılacak.

 Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları teşkilatında kurulan  disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazı, Milli Savunma Bakanlığı  teşkilatında kurulan disiplin kurulu inceleyecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya bulunduran, kullanılması  maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya  malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendiren erbaş ve erlere, disiplin  kurulları tarafından 10 günden az olmamak üzere 20 güne kadar verilen hizmetten  men cezası, 20 günden az olmamak üzere 40 güne kadar verilebilecek.

Teklifte disiplin amirlerine erbaş ve erlere hizmetten men cezası  verme yetkisi tanındığından, disiplin amirlerinin rütbesine göre erbaş ve erlere  verebilecekleri hizmetten men cezası süreleri belirlendi.

Düzenlemeyle, sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurum ve kuruluşlarında  istihdam edilen devlet memurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu diğer  personelde olduğu gibi aile yardımı ödeneğinden faydalandırılması  amaçlanıyor.  Düzenlemeyle uygulama imkanı kalmayacak olan ve Savunma Sanayii  Başkanlığında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında istihdam edilen  yerli veya yabancı sözleşmeli personelin ücretlerine ilişkin cümle yürürlükten  kaldırılıyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.