banner476

Son 8 Yılda Disiplin Cezası Almamış Olanlara 1 Kademe Verilmelidir

2019 yılı itibariyle 64. maddenin ilgili fıkrası uygulanacaktır. Dolayısıyla 25 Şubat 2018 - 25 Şubat 2019 tarihlerinde 8 yılını doldurup 2011 yılından bu yana hiç disiplin cezası almamış olanlara bir kademe verilmelidir.

Kamudan Haber 18.04.2019, 18:16
Son 8 Yılda Disiplin Cezası Almamış Olanlara 1 Kademe Verilmelidir

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 64. maddesi 

BÖLÜM : 2

Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler

Kademe ve kademe ilerlemesi: (1)

Madde 64 – (Değişik: 13/2/2011 - 6111/100 md.)

Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. 

Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 64. maddesinin geçiş hükümleri 657'nin geçici 36. maddesinde yer almakta olup, madde 25/2/2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olup geçen yıl son kez uygulanmıştır.

DPB'nin bu konudaki görüşünde; "aday memurların kendileri için getirilen özel hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun diğer hükümlerine tabi oldukları hususu göz önünde bulundurulduğunda, 6111 sayılı Kanunla değiştirilen ve bu Kanunun Resmi Gazetede yayım tarihi olan 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile düzenlenen bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında aday memurluk dahil Devlet memurluğunda geçen hizmet sürelerinin esas alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.

657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması hüküm altına alındığından, söz konusu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında sekiz yıllık hizmet süreleri hesaplanırken Devlet memurlarının fiilen hizmette bulunmadığı aylıksız izin döneminde geçirdikleri süreler kadar sekiz yıllık süreye ilave yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir." denilmiştir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@