MEB, yurtdışına 100 okutman görevlendirecek

MEB, yurtdışına 100 okutman görevlendirecek

MEB, 2013 yılına ait yurtdışına okutman görevlendirme kılavuzunu yayımladı.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK OKUTMANLARI SEÇME VE GÖREVLENDİRME KILAVUZU

 

 

I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

 

 

1- İlgili Mevzuat:

Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinî konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller 03/07/2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05/06/ 2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiştir.

 

 

2- Bu Kılavuz:

a) 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Karan.

b) MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatı ve Eğitim

Öğretim Grup Başkanlığının 24/11/2012 tarihli ve 39930676/903.02/183245 sayılı Makam

Oluru.

e) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 25/12/2012 tarihli ve 109 sayılı kararı, esas alınarak hazırlanmıştır.

 

 

3- Dışişleri Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda, 2013 ve sonraki yıllarda yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsüleri ile Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinin okutman ihtiyacını karşılamak amacıyla sınavla aşağıda belirtilen niteliklere sahip (100) okutman seçilecektir.

BİTİRDİĞİ BÖLÜM ARANAN ASGARİ AKADEMİK UNVAN YABANCİ DİL ASGARİ YABANCI DİL DÜZEYİ
Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe bölümleri Tezli Yüksek Lisans (Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılması esastır) İngilizce AlmancaFransızca Arapça Rusça Farsça İtalyanca Portekizce Romence Lehçe Başvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde; KPDS'den en az (E) düzeyinde, ÜDS'den en az 50 puan seviyesinde belge sahibi olmak

4- Okutmanların seçimi ve görevlendirilmelerine dair iş ve işlemler, bu Kılavuzda belirtilen usul veesaslara göre gerçekleştirilecektir.

IL BÖLÜM

BAŞVURU ŞARTLARI, SÜRESİ, ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

 

A- BAŞVURUDA BULUNACAK VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1- Genel şartlar:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na veya 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi olarak çalışıyor olmak (vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak (Disiplin cezalarının affı kanunu ile affedilenler hariç),

d) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

f) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak (Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonunca değerlendirilecektir),

g) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

ğ) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

2- Özel şartlar:

a) Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe bölümlerinden mezun olup, aynı alanda asgari tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak,

b) Üniversitelerde çalışanlarda; -askerlikte geçen süre hariç- başvurunun son günü olan 25/01/2013 tarihi itibarıyla en az beş yıl hizmeti bulunup, halen öğretim elemanı olarak çalışıyor olmak,

c) Millî Eğitim Bakanlığında çalışanlarda; -askerlikte geçen süre hariç- başvurunun son günü olan 25/01/2013 tarihi itibarıyla Bakanlığa bağlı resmî okullarda en az beş yıl öğretmenlik hizmeti bulunup, halen merkez veya taşra teşkilatı birimlerinde eğitim-öğretim hizmetinde çalışıyor olmak,

ç) İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İtalyanca, Portekizce, Romence, Lehçe dillerinin birinden, başvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (E) düzeyinde veya "Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Smavı"ndan (ÜDS) en az (50) elli puan seviyesinde belge sahibi olmak,

d) Daha önce öğretmen veya okutman olarak görevlendirilen personelin ikinci kez yurt dışında görevlendirilebilmesi. için, daha önceki yurt dışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevine başlamasından itibaren başvurunun son günü olan 25/01/2013 tarihi itibarıyla en az iki yıl (Bu süre KPDS? den en az altmış puan alanlar veya buna denk kabul edilen uluslar arası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olanlarda bir yıl olarak uygulanır) çalışmış olmak (yurt dışında görevli iken kendi isteği dışında herhangi bir nedenle süresinden önce yurt içi görevine döndürülenlerin müracaatları kabul edilmez),

e) Kadroları üniversi telerde olan adaylarda, sınavı kazanmaları hâlinde 2013-2014 eğitim öğretim yılında üniversitelerince izinli sayılmak,

B- BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Başvuru süresi ve şekli:

Bu Kılavuz'da belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylardan;

a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okul/kurumlar ile Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında görevli olanlar 14-25 Ocak 2013 tarihleri arasında kadrolarının bulunduğu okul/kurum veya birimlere.

b) Üniversitelerde görevli öğretim görevlileri/üyeleri 14-25 Ocak 2013 tarihleri arasında ilgili birim amirliklerine,

başvuracaklardır.

Resmî okul/kurum müdürlükleri başvuru belgelerini 28/01/2013 tarihi mesai bitimine kadar ilçe millî eğitim müdürlüklerine, ilçe millî eğitim müdürlükleri de 30/01/2013 tarihi mesai bitimine kadar il millî eğitim müdürlüklerine; üniversitelerde ise ilgili birim amirlikleri 30/01/2013 tarihi mesai bitimine kadar rektörlüklere göndereceklerdir.

 

2- Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler:

a) Başvuru formu (örneği Ek-1 'de),

b) Bilgi formu (örneği Ek-2'de),

c) En son mezun olduğu okula ait lisans diploması ile yüksek lisans/doktora diploması/mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

ç) Yabancı dil düzeyini gösteren sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisi,

d) Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi,

e) Hizmet cetveli (aslı).

f) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet aslı teslim edilecek, fotokopi ile çoğaltılmayacaktır), (örneği Ek-3'de),

 

Başvuru formu, bilgi formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun boyutları ve içeriği değiştirilmeyecek, bilgilerde kısaltma yapılmayacaktır. Formlar bilgisayar ortamında doldurulacak, her birine son 6 ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır. Tüm belgelerin aslına uygunluk onayları okul/kurum/birim amirlerince yapılacaktır.

 

Başvuru belgeleri, yukarıdaki sıraya göre her bir belge şeffaf dosyaya konulmak suretiyle plastik telli dosya içerisinde teslim edilecektir.

 

Eksik belge ile yapılan başvurularda sorumluluk başvuru sahibine ait olacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

3- Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile üniversitelerce yapılacak işlemler:

a) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun kurulması: Başvuru belgelerini değerlendirmek üzere;

ı- Merkez teşkilatı birimlerinde; birim amirinin görevlendireceği bir grup başkam başkanlığında 2 personelden, taşra teşkilatında valilik onayı ile il millî eğitim müdür yardımcısı ve iki şube müdüründen,

ıı- Üniversitelerde, rektörlükçe belirlenecek görevlilerden, oluşan "İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" kurulacaktır.

b) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun yapacağı işlemler: Komisyon 31/01/2013 tarihinde toplanarak;

ı- Adayların başvuru belgelerini inceleyip, bu Kılavuzda belirtilen şartları taşıyan ve sınava girmeye hak kazananları belirleyecektir.

il- Sınava girmeye hak kazanan adaylara ait başvuru formundaki ilgili bölüm, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca onaylanacaktır. Onaysız belgeler işleme alınmayacaktır.

m- Başvurusu kabul edilen adaylara ait bilgiler, bilgisayar ortamında ekteki örneğe uygun olarak -büyük harflerle- WINDOWS-EXCEL programında liste haline getirilerek Komisyonca onaylanacak ve öncelikle "digmp 1 (Sjmeb. gov.tr" e-posta adresine gönderilecektir.

ıv- Başvuru belgeleri ile WINDOWS-EXCEL programında düzenlenen onaylı liste ve kaydedildiği CD en geç 08/02/2013 tarihi mesai bitimine kadar, "Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 6. Kat C Blok 06648 Bakanlıklar/ANKARA" adresine APS veya kargo ile gönderilecektir.

v- Bu Kılavuz'da belirtilen şartları taşımayan; usulüne uygun ve süresi içinde başvuruda bulunmayan; kadroları üniversitelerde olup, sınavı kazanmaları hâlinde 2013-2014 eğitim öğretim yılında yurt dışında görevlendirilmelerine izin verilmeyen adayların başvuru belgeleri kesinlikle Bakanlığımıza gönderilmeyecektir.

vı- Bu Kılavuz hükümlerine aykırı uygulama yapanlar hakkında yasal işlem yapılacak, başvuru ile ilgili doğacak hata ve eksikliklerin her türlü hukukî sorumluluğu başvuru sahibi ile İnceleme ve Değerlendirme Komisyonuna ait olacaktır.

vıı- Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

4- Başvurunun geçersiz sayılacağı durumlar:

a) Başvuru şartlarım taşımayan,

b) Başvuru belgelerini eksik teslim eden,

c) Yanlış beyanda bulunan,

ç) Süresi içerisinde başvurmayan,

d) Başvuru belgeleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca incelenip

onaylanmayan,

e) Doğrudan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne başvuran, t) Süresi içerisinde başvuru belgeleri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel

Müdürlüğüne ulaşmayan,

adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır.

 

Başvurusu geçersiz sayılanların belgeleri iade edilmeyecektir.

ni. BÖLÜM SEÇME SINAVI

 

1- Seçme sınavı:

a) Seçme sınavı 20-21-22 Şubat 2013 tarihlerinde "Temsil Yeteneği Mülakatı" şeklinde "Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Teşkilâtı ve Eğitim Öğretim Grup Başkanlığı Emniyet Malı. İnci Taş Cad. Beşevler Kampusu C Blok 06560 Beşevler/Yenimahalle/ANKARA" adresinde yapılacaktır.

b) Temsil yeteneği mülakatında değerlendirme (100) puan üzerinden

DEĞERLENDİRME ALANI PUAN
1- Türkçe'yi kullanma becerisi 30
2- Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, tarih ve kültür 20
3- Yurtdışı göreve ilişkin çalışmaları, düşünce ve yaklaşımları 30
4- Genel görünüm, tutum ve davranış 20
TOPLAM 100

alan ve puan değerleri üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

2- Başarının tespiti ve başarı sıralaması:

a) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu üyelerince yukarıdaki alan ve puan değerleri üzerinden her adaya ayrı ayrı puan verilecek, verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların başarı puanı tespit edilecektir. Sınavda başarılı sayılabilmek için ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir.

b) Seçme sınavında en az yetmiş puan alan adaylar içerisinde, en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru puan sıralaması yapılarak ilk (100) aday başarılı sayılacak; belirtilen sayıda aday olmaması halinde bile yetmiş puan alamayan adaylar başarısız sayılacaktır.

c) Puanların eşit olması durumunda sıralama; akademik unvan, mesleki kıdem, ilk defa görevlendirilme sırasına göre yapılacaktır.

 

3- Sınav sonuçlarının duyurulması ve geçerlilik süresi:

a) Sınav sonuçları, temsil yeteneği mülakatının son gününü izleyen 20 gün içerisinde Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde görevlendirilemeyenlerin hakkı sona erer.

IV. BÖLİM YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME

 

 

1- Yurt dışında görevlendirmede işlem basamakları:

Seçme sınavında başarılı olup görevlendirme sırası bekleyen okutmanların -başarı sırası esas alınarak- yurt dışındaki üniversitelerde/Türk Kültür Merkezlerinde görevlendirilme işlemleri aşağıdaki işlem basamaklarına göre gerçekleştirilecektir.

 

Kadrosu üniversitelerde olan okutmanların yurt dışında görevlendirilebilmeleri veya görev sürelerinin uzatılabilmesi için, ilgili eğitim-öğretim yılında görevlendirilmelerine üniversitelerince izin verilmesi şarttır. Bu konudaki yazışmalar Bakanlığımız ile ilgili üniversite arasında yapılacaktır.

 

a) Yurt dışındaki üniversitelerde görevlendirme:

ı- Üniversitelerin ihtiyaç duyulan okutman sayısı, akademik unvan, alan, yabancı dil ve diğer nitelikler konusundaki taleplerinin Dışişleri Bakanlığınca Bakanlığımıza bildirilmesi,

ıı- Aranan niteliklere sahip olanlara (başarı sırası gözetilerek) ilgili üniversitede görev kabul edip etmeyeceklerinin sorulması,

m- İlgili okutmanlardan görev alacaklarına dair yazılı beyan alındıktan sonra isimlerinin özgeçmişleri ile birlikte ilgili üniversitelere teklif edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına bildirilmesi,

m- Teklif edilen okutmanların yurt dışındaki ilgili üniversitece kabul edildiğinin Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Bakanlığımıza bildirilmesinden sonra söz konusu okutmanların Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla (1) ders yılı süre ile görevlendirilmesi,

 

b) Türk kültür merkezlerinde görevlendirme:

ı- İhtiyaç duyulan okutman sayısı, akademik unvan, alan, yabancı dil ve diğer nitelikler konusundaki taleplerin Dışişleri Bakanlığınca Bakanlığımıza bildirilmesi,

ıı- Aranan niteliklere sahip olanlara (başarı sırası gözetilerek) ilgili Türk Kültür Merkezinde görev kabul edip etmeyeceklerinin sorulması, görev alacaklarına dair yazılı beyanları alındıktan sonra Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla (1) ders yılı süre ile görevlendirilmesi,

 

2- Görevlendirme süresi:

5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'mn 8 inci maddesi gereğince; yurt dışında görevlendirilen okutmanların görev süresi 1 yıl olup, üniversitelerince yurt dışı görevinin devamına izin verilmesi, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşulları dikkate alınmak kaydıyla her defasında 1 yılı geçmemek üzere, Komisyonca en fazla 4 yıl daha uzatılabilecektir. Toplam görev süresi beş yılı geçemez. Görev süresi eğitim-öğretim döneminin bitiminden önce sona erenlerin süreleri, bölgelerindeki eğitim-öğretim döneminin sona eriş tarihine kadar uzatılabilecektir.

 

3- Okutman görevlendirilen ülkeler:

Halen okutman görevlendirilen ülkelerin isimleri ekli listede yer almaktadır. Dışişleri Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda bu listeye yeni ülkeler ilave edilebileceği gibi, eksilme de olabilecektir. Adayların bu listeyi inceleyerek başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir. (Ek-6)

4- Görevlendirilen personele yapılacak ödemeler:

a) Yurt dışında görevlendirilecek okutmanların kendilerine, ilk gidişlerinde ve kesin dönüşlerinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre ödenecek yol masrafları, yolda geçen sürelere ilişkin gündelikleri Bakanlığımız bütçesinden, ilgili mevzuatı dikkate alınarak tedavi ve diğer masrafları bağlı bulundukları Kurumların bütçelerinden karşılanacaktır.

b) Yurt dışında görevlendirilen okutmanlar görevlendirildiği süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılacaklardır. Anılan personelin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer mali haklan, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye'de Türk Lirası (yurt içi aylığı) olarak ödenmesine devam edilecektir.

c) Görevli oldukları ülkenin özelliği, ekonomik durumu, geçim şartları dikkate alınmak suretiyle, bu yerlerdeki görevlerini fiilen yapmaları karşılığında yurt dışı görevlerine başladıkları tarihten itibaren Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı "na ekli Cetvelde belirtilen tutarlarda, her ay ayrıca ödeme yapılacaktır. (Ek-7)

 

5- İzinler:

Yurt dışında görevlendirilen okutmanların yıllık, mazeret ve hastalık izinleri ile eşlerinin aylıksız izinleri, 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 13 üncü ve 14 üncü maddeleri ile düzenlenmiştir.

 

6- Okutman olarak görevlendirilen öğretmenlerle ilgili il millî eğitim müdürlüklerinin yapacağı işlemler:

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yurt dışında okutman olarak görevlendirilen öğretmenler, yurt dışı görevlerine başladıktan sonra "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" gereğince tahsis edilen boş kadrolara atanacaktır. Bu işlem, öğretmenin yurt dışı görevine hareket tarihim izleyen 15 gün içerisinde adayın kadrosunun bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince tamamlanacaktır. İl millî eğitim müdürlüklerine öğretmenlerin kadrolarımn ilgili boş kadrolara alınmasıyla ilgili başka bir yazı gönderilmeyecektir.

 

7- Yurt dışında görevlendirilen okutmanların görevleri nedeniyle sorumlu oldukları makamlar:

Yurt dışında görevlendirilen okutmanlar görevleri nedeniyle misyon şefine; eğitim müşavirine/eğitim ataşesine; T.C. Büyükelçilikleri veya Başkonsolosluklarında görevleri nedeniyle bağlı bulundukları personele; görev yaptıkları üniversitelere veya Türk kültür merkezi yöneticilerine karşı sorumludur.

 

8- Pasaport işlemleri:

a) 5682 sayılı Pasaport Kanunu gereğince, yurt dışında görevlendirilen okutmanlardan kadro derecesi 1, 2 ve 3 olanlara hususi damgalı pasaport; kadro derecesi 4 veya daha aşağıda bulunanlara ise hizmet damgalı pasaport verilir.

b) Pasaport işlemleri, görevlendirme yazıları ilgili kurumlara ulaştıktan sonra -okutmanın başvurusu üzerine- görevli oldukları üniversitelerce; Bakanlığımız merkez teşkilatında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatında ise Bakanlığımızca verilen yetki doğrultusunda kadrolarının bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

c) Vize başvurusunda bulunulmadan önce, yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin pasaportlarını almış olmaları gerekir.

9- Vize işlemleri:

a) Yurt dışında görevlendirilen okutmanlar ne tür pasaporta sahip olurlarsa olsunlar vize uygulayan ülkeler için mutlaka vize almak zorundadırlar.

b) Görevlendirildikleri ülkenin ilgili temsilciliğine şahsen vize başvurusunda bulunacaklardır.

c) Görevlendirilen ülkelere ilk gidişte verilen vizeler, o ülkelere giriş vizesidir. Alman bu vizeler oturum iznine dönüşmeden Türkiye'ye giriş yapıldığı takdirde, yeniden vize alınması zorunludur.

10- Yurt dışı görev yerine hareket:

Görevlendirilen okutmanların yurt dışı görev yerlerine hareket edebilmeleri için, pasaport, vize ve ulaşım işlemlerinin tamamlanmış olması şarttır. Bakanlığımız personelinin görev yerlerine hareket etmeden önce okul/kurum/birim müdürlüklerinden alacakları yönetici veya denetmen/denetçi olmadıklarına dair belgeyi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

 

11- Yurt içi göreve döndürme:

a) Yurt dışında görevlendirilen okutmanlar, 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'mn 9 uncu maddesi çerçevesinde yurt içi göreve döndürüleceklerdir.

b) Okutmanların yurt içi göreve dönme istekleri görev bölgelerindeki eğitim ve öğretim yılının sona eriş tarihi itibarıyla kabul edilecek, ancak en az (1) öğretim yılı görev yapmadan, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın yurt içi göreve dönme istekleri kabul edilmeyecektir.

 

12- Görevlendirme ertelemesi:

Seçme sınavında başarılı olduğu halde, haklarında açılmış ya da devam eden soruşturma bulunanların görevlendirilmeleri soruşturma sonuna kadar ertelenecektir.

 

13- Görevlendirmenin yapılmayacağı ve iptal edileceği haller:

a) Olağanüstü haller ile kendisinin veya bakmakla yükümlü bulunduğu yakınlarının uzun süre tedavi gerektiren hastalıkları hariç;

- Millî Eğitim Bakanlığınca ikinci sefer önerilen yere gitmek istemeyenlerin,

- Üniversitesince ikinci sefer yurt dışında görevlendirilmesine izin verilmeyenlerin, okutmanlık hakları iptal edilerek sıralama listesinden çıkarılacaklardır.

 

b)Komisyonumuzca görevlendirilmesi yapıldığı halde belirtilen süre içerisinde herhangi bir sebeple görevlendirildikleri ülkeye gitmeyen ya da erteleme talebinde bulunanların görevlendirildikleri tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile yurt dışı okutmanlık sınavına katılamayacaklardır.

 

c) Bir adayın bu Kılavuz'da belirtilen şartlan taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan birini sonradan kaybetmesi halinde, aday sınavı kazanmış, hatta yurt dışında görevlendirilmiş olsa dahi, hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek yurt dışı görevi sona erdirilecektir.

V. BÖLÜM BİĞER HUSUSLAR

1- Başvuru sahiplerinin ilk başvurularında belirttikleri iletişim bilgilerinin, görev yerleri ve görev unvanlarının herhangi bir nedenle değişmesi halinde, bu değişikliği acele olarak Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Teşkilâtı ve Eğitim Öğretim Grup Başkanlığı'nm "[email protected]" e-posta adresine ve (0312) 2129304 numaralı faksına bir dilekçe ile bildireceklerdir. Yapılacak tebligatlarda ilk adres esas alınacağından her türlü sorumluluk kendilerine ait olacaktır.

2- Mülakata çağrılan okutmanlar bağlı bulundukları makamlarca izinli sayılacaklar, yol masrafları ve diğer giderler kendilerince karşılanacaktır.

3- Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya alınmayan ve başarısız olan adayların başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

4- Kılavuz'da yer alan konularda tereddüde düşülmesi hâlinde, Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Teşkilâtı ve Eğitim Öğretim Grup Başkanlığı'nm (0312) 413 31 01-212 36 70'den 3092-3901 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir.


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.