2012 il eğitim denetmenlerinin yer değiştirme kılavuzu

2012 il eğitim denetmenlerinin yer değiştirme kılavuzu

MEB, 2012 il eğitim denetmenlerinin yer değiştirme kılavuzu

 A- GENEL BİLGİLER
1. İLGİLİ MEVZUAT

Bu kılavuz, il eğitim denetmenlerinin 2012 yılı yer değiştirme işlemlerini kapsamakta olup aşağıdaki mevzuat dayanak alınarak hazırlanmıştır.

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.2. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

1.3. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği.

2. İLKELER

İl Eğitim Denetmenlerinin yer değiştirmelerinde;

2.1. Atama yapılacak tüm iller için, mevcut il eğitim denetmeni ve personel sayısına göre ülke genelinde belirlenen %68.224 ihtiyaç karşılama oranı,

2.2. İllerin ihtiyacının karşılanması, tercihler, hizmet puanı, hizmet puanının eşit olması durumunda hizmet süresi üstünlüğü,

esas alınır.

3. GENEL ESASLAR VE AÇIKLAMALAR

Yer değiştirme işlemleri; Yönetmeliğin 31, 32, 33, Geçici 1 ve 2’nci maddeleri çerçevesinde;

1- Bulundukları ilde sekiz yıl ve daha fazla süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri,

2- İsteğe bağlı yer değiştirmeler,

3- Bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirmeleri,

sırası takip edilerek gerçekleştirilecektir.

EK-2 2012 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ’ne göre yapılacak her yer değiştirme işlemi öncesinde, 10/04/2012 tarihli ve 16737 sayılı Makam Onayı ekinde yer alan 2012 yılı İl Eğitim Denetmenlerinin Yer Değiştirme İşlemlerine Esas Sayısal Veri Tablosu dayanak alınarak hazırlanacak olan EK-1 İl Eğitim Denetmenlerinin 2012 Yılı Yer Değiştirmelerine Esas İllerin İhtiyacını Gösterir Tablo güncellenerek http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

3.1. Bulundukları İlde 8 Yıl Ve Daha Fazla Süre İle Görev Yapanların Yer Değiştirme İşlemleri

3.1.1. 1 Eylül 2012 tarihi itibariyle bulundukları ilde kesintisiz sekiz yıl ve daha fazla süre ile görev yapanlar yer değişikliği talebinde bulunacaklardır.

A- GENEL BİLGİLER

1. İLGİLİ MEVZUAT

Bu kılavuz, il eğitim denetmenlerinin 2012 yılı yer değiştirme işlemlerini kapsamakta olup aşağıdaki mevzuat dayanak alınarak hazırlanmıştır.

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.2. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

1.3. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği.

2. İLKELER

İl Eğitim Denetmenlerinin yer değiştirmelerinde;

2.1. Atama yapılacak tüm iller için, mevcut il eğitim denetmeni ve personel sayısına göre ülke genelinde belirlenen %68.224 ihtiyaç karşılama oranı,

2.2. İllerin ihtiyacının karşılanması, tercihler, hizmet puanı, hizmet puanının eşit olması durumunda hizmet süresi üstünlüğü,

esas alınır.

3. GENEL ESASLAR VE AÇIKLAMALAR

Yer değiştirme işlemleri; Yönetmeliğin 31, 32, 33, Geçici 1 ve 2’nci maddeleri çerçevesinde;

1- Bulundukları ilde sekiz yıl ve daha fazla süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri,

2- İsteğe bağlı yer değiştirmeler,

3- Bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirmeleri,

sırası takip edilerek gerçekleştirilecektir.

EK-2 2012 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ’ne göre yapılacak her yer değiştirme işlemi öncesinde, 10/04/2012 tarihli ve 16737 sayılı Makam Onayı ekinde yer alan 2012 yılı İl Eğitim Denetmenlerinin Yer Değiştirme İşlemlerine Esas Sayısal Veri Tablosu dayanak alınarak hazırlanacak olan EK-1 İl Eğitim Denetmenlerinin 2012 Yılı Yer Değiştirmelerine Esas İllerin İhtiyacını Gösterir Tablo güncellenerek http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

3.1. Bulundukları İlde 8 Yıl Ve Daha Fazla Süre İle Görev Yapanların Yer Değiştirme İşlemleri

3.1.1. 1 Eylül 2012 tarihi itibariyle bulundukları ilde kesintisiz sekiz yıl ve daha fazla süre ile görev yapanlar yer değişikliği talebinde bulunacaklardır.

3.1.2. Yer değiştirmeler, bulunulan ilin dâhil olduğu hizmet bölgesindeki illerden birine ya da istek halinde bulunulan hizmet bölgesinin dışındaki diğer hizmet bölgelerindeki illerden birine gerçekleştirilecektir.

3.1.3. Sekiz yıllık hizmet süresinin hesabında; Eğitim Denetmenleri Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, Grup Başkanlığı ile İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyeliği görevlerinde geçen süreler de dikkate alınacaktır.

3.1.4. Aylıksız izinli olanlar ile seçim nedeniyle istifa edenlerden, görevlerine dönenler için 8 yıllık sürenin hesabında, bulundukları ilde aylıksız izine ayrılmadan ya da istifa etmeden önce o ilde göreve başladıkları tarih esas alınacaktır.

3.2. İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri

Bulundukları ilde 1 Eylül 2012 tarihi itibarıyla iki yılını tamamlayan (il eğitim denetmen yardımcılığında geçen süreler dahil) il eğitim denetmenlerinden;

3.2.1. Tüm bölgelerdeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar, istedikleri illere yer değişikliği talebinde bulunabileceklerdir.

3.2.2. Bulundukları bölge hizmetini tamamlamamış olanlar, bulundukları hizmet bölgesi illeri ile sınırlı olmak kaydıyla yer değişikliği talebinde bulunabileceklerdir.

3.2.3. Birinci veya ikinci hizmet bölgelerindeki illerde bulunanlardan 1 Eylül 2012 tarihi itibarıyla iki yılını tamamlayanlar, bu bölgelerdeki zorunlu hizmet sürelerini tamamlamamış olsalar bile üçüncü, dördüncü veya beşinci hizmet bölgesindeki illere yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3.3. Bulundukları Hizmet Bölgesindeki Zorunlu Çalışma Süresini Tamamlayanların Yer Değiştirme İşlemleri

Bulundukları ilde 1 Eylül 2012 tarihi itibarıyla iki yılını tamamlayan (il eğitim denetmen yardımcılığında geçen süreler dahil) il eğitim denetmenlerinden;

3.3.1. Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayıp diğer hizmet bölge/bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan il eğitim denetmenlerinin yer değiştirme işlemleri, 24/06/2011 tarihli ve 27974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin 66’ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.

3.3.2. İl eğitim denetmenliğinden önce Devlet memurluğunda geçen hizmet süreleri, bölge hizmet süresi hesaplamalarında değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede; bir hizmet bölgesinde çalışılan sürenin çalışılması gereken süreden fazla olması durumunda, fazla olan süre öncelikle görev yapılmayan bir alt hizmet bölgesinde, alt hizmet bölgesinden artan süre varsa çalışılması gereken bir üst hizmet bölgesinde değerlendirilecektir.

3.3.3. İl eğitim denetmenlerinin görevli bulundukları ilin dâhil olduğu hizmet bölgesinin dışındaki hizmet bölgelerinde kalan bir yıldan az zorunlu çalışma süreleri tamamlanmış sayılacaktır.

3.3.4. Yer değişikliği başvurusu yapacak il eğitim denetmenlerinin; il tercihinde bulunurken il eğitim denetmeni fazlalığı olan illeri öncelikle tercih etmemeleri gerekmektedir.

3.3.5. Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanlardan diğer hizmet bölgelerine atanmak üzere başvurmayanlar çalışmaları gereken hizmet bölgesine Bakanlıkça re’sen atanacaktır.

Ancak, bu kapsamda dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerinden birinde ya da her iki bölgede bölge hizmetlerini tamamlayan il eğitim denetmenleri, birinci, ikinci ve üçüncü hizmet bölgeleri için öngörülen bölge hizmetlerini yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın bulundukları ilde kalmak ya da dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki diğer illerden birine atanmak isteyebileceklerdir. Bu istekler, illerin il eğitim denetmeni ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir. Bu değerlendirmede, aynı ildeki çalışma süresinin kesintisiz sekiz yılı geçmemesi sağlanır.

3.4. Soruşturma sonucu görev yeri değiştirilenler, 1 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 3 yıllık süre geçmeden en son ayrıldıkları ile atanma talebinde bulunamayacaklardır.

3.5. Aylıksız izinli geçirilen süreler ile askerlik hizmetinde (terhis belgesi esas alınacaktır) geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz. Ancak, askerlik hizmetini, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yapanların askerlik süreleri hizmet puanı hesabında değerlendirilecektir.

3.6. Askerlik hizmetini Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yapanların bu süreleri ile geçici görevlendirme sürelerinin başvurulardan önce MEBBİS e-Personel Modülü’ne işlenmiş olması gerekmektedir. Bu sürelerin işlenmesinden öncelikle il eğitim denetmeni ve eğitim denetmenleri başkanlığı sorumludur.

3.7. Yer değişikliği işlemlerini yargı kararı ile iptal ettirerek eski görev yerlerine dönenlerin daha önce atandıkları ilde geçen süreleri, halen bulundukları ilde çalışılan sürelere eklenir.

3.8. İl eğitim denetmenliğinden önce Devlet Memurluğunda geçen sürelerden; 24/06/2011 tarihine kadar geçen süreler, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğine göre, 24/06/2011 tarihinden sonraki süreler ise Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğine göre bölge hizmetinde değerlendirilir.

B- KARŞILIKLI YER DEĞİŞTİRME

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 73’üncü maddesinde bulunan; “Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.” hükmü kapsamında karşılıklı yer değiştirme işlemleri; 2012 yılı yer değiştirme döneminde, hizmet bölgelerinde çalışılması gereken sürelerin tamamlanmış ve yer değişikliği talebinde bulunulmuş ancak yer değişikliği gerçekleşmemiş olması koşullarıyla ağustos ayı içerisinde başvurulması halinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

C- TERCİHLER

1. Bulundukları İlde Sekiz Yıl ve Daha Fazla Süre İle Görev Yapanların Yer Değiştirmeleri

1.1. Bulundukları ilde 1 Eylül 2012 tarihi itibariyle kesintisiz sekiz yıl ve daha fazla süre ile görev yapanlar, 30 il tercihinde bulunabileceklerdir. Tercihlerine atanamayanlar ile başvuruda bulunmayanlar, bulundukları hizmet bölgesindeki illerden birine Bakanlıkça re’sen atanacaktır.

2. İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler

Bulundukları ilde il eğitim denetmeni olarak 1 Eylül 2012 tarihi itibarıyla en az iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlardan;

2.1. Bölge hizmetini tamamlamamış olan il eğitim denetmenleri, bulundukları hizmet bölgesinde bulunan 5 ili,

2.2. Birinci veya ikinci hizmet bölgelerinde görev yapan il eğitim denetmenleri, bu bölgelerdeki zorunlu hizmet sürelerini tamamlamamış olsalar bile üçüncü, dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerinde bulunan 20 ili,

2.3. Tüm bölge hizmetlerini tamamlayan il eğitim denetmenleri istedikleri 20 ili, tercih edebileceklerdir.

3.Bulundukları Hizmet Bölgesindeki Çalışma Süresini Tamamlayan İl Eğitim Denetmenlerinin Yer Değiştirmeleri

3.1. Bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen bölge hizmetini ve bulunduğu ilde iki yıllık çalışma süresini (il eğitim denetmen yardımcılığında geçen süreler dahil) 1 Eylül 2012 tarihi itibarıyla tamamlayan il eğitim denetmenleri, bölge hizmeti sürelerinin eksik bulunduğu hizmet bölgelerindeki bütün illeri tercih edebileceklerdir.

Ancak, bu kapsamda dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerinden birinde ya da her iki bölgede bölge hizmetlerini tamamlayan denetmenler istekleri halinde; birinci, ikinci ve üçüncü hizmet bölgeleri için öngörülen bölge hizmetlerini yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın bulundukları ilde kalmak ya da dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki diğer illerden birine atanmak isteyebilecektir. Bu istekler, illerin il eğitim denetmeni ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir. Tercihlerine atanamamaları durumunda eksik bölge hizmetlerinin bulunduğu hizmet bölgelerindeki illerden birine atanacaklardır. Ancak her durumda, bulunulan ildeki çalışma süresinin kesintisiz sekiz yılı geçmemesi sağlanır.

D- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1.Başvurular

1.1.Yer değiştirme isteğinde bulunacak il eğitim denetmenleri; başvurular başlamadan önce MEBBİS e-Personel Modülü’ndeki kimlik, öğrenim durumu, hizmet akışı, hizmet puanı ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda düzeltmeye esas belgeleriyle birlikte yazılı olarak eğitim denetmenleri başkanlıklarına başvuracaklardır. Başkanlıklarca özlük birimi aracılığıyla gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanacaktır. Başvuru yaptıktan sonra 1.3. Bakanlık tarafından elektronik ortamda il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen atama kararnameleri, müdürlüklerce il eğitim denetmenlerine zaman kaybedilmeksizin tebliğ edilecek ve yasal süreler içerisinde ilişik kesme ve yeni görev yerine başlama işlemleri gerçekleştirilecektir.

F- İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1. 2012 İl Eğitim Denetmenleri Yer Değiştirme Kılavuzu, il eğitim denetmenlerine imza karşılığı duyurulacaktır.

2. Yer değiştirme başvurularından önce il eğitim denetmenlerinin; kimlik, öğrenim, görev kaydı (hizmet akışı), hizmet puanı v.b bilgileri, MEBBİS e-Personel modülünden Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacaktır. Bu kapsamda il eğitim denetmenlerine ilişkin bilgilerin il millî eğitim müdürlüklerince güncellenerek gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanacaktır.

3. Eğitim denetmenleri başkanının sorumluluğunda, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, Elektronik Başvuru Formlarının kontrolü ve onaylanması sağlanacaktır.

4. Bakanlık tarafından her yer değiştirme öncesinde güncellenerek http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak “İl Eğitim Denetmenlerinin 2012 Yılı Yer Değiştirmelerine Esas İllerin İhtiyacını Gösterir Tablo”, il eğitim denetmenlerine imza karşılığı duyurulacaktır.

5. Yer değişikliği işlemleri sırasında ihtiyaç halinde illere elektronik ortamda gönderilebilecek e-postalar takip edilerek gereği yapılacaktır.

6. İl eğitim denetmenlerinin görevden ayrılış ve göreve başlayış tarihlerinin MEBBİS e-Personel modülüne işlenmesi sağlanacaktır.

G- GENEL HUSUSLAR

1. Bu kılavuzda yer alan hususlar dışında, uygulamalara yönelik diğer açıklamalar, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

2. İl eğitim denetmenlerinin, EK-1 İl Eğitim Denetmenlerinin 2012 Yılı Yer Değiştirmelerine Esas İllerin İhtiyacını Gösterir Tablo’nun güncel halini takip etmeleri gerekecektir.

3. 2012 yılı yer değiştirme işlemleri;

3.1 Bulundukları ilde sekiz yıl ve daha fazla süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri, 3.2 İsteğe bağlı yer değiştirmeler,

3.3 Bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirmeleri,

sırası takip edilerek gerçekleştirilecektir. Başvurular, başvuru yapılan yer değiştirme grubu içerisinde değerlendirilecektir.

1.3. Bakanlık tarafından elektronik ortamda il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen atama kararnameleri, müdürlüklerce il eğitim denetmenlerine zaman kaybedilmeksizin tebliğ edilecek ve yasal süreler içerisinde ilişik kesme ve yeni görev yerine başlama işlemleri gerçekleştirilecektir.

F- İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1. 2012 İl Eğitim Denetmenleri Yer Değiştirme Kılavuzu, il eğitim denetmenlerine imza karşılığı duyurulacaktır.

2. Yer değiştirme başvurularından önce il eğitim denetmenlerinin; kimlik, öğrenim, görev kaydı (hizmet akışı), hizmet puanı v.b bilgileri, MEBBİS e-Personel modülünden Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacaktır. Bu kapsamda il eğitim denetmenlerine ilişkin bilgilerin il millî eğitim müdürlüklerince güncellenerek gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanacaktır.

3. Eğitim denetmenleri başkanının sorumluluğunda, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, Elektronik Başvuru Formlarının kontrolü ve onaylanması sağlanacaktır.

4. Bakanlık tarafından her yer değiştirme öncesinde güncellenerek http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak “İl Eğitim Denetmenlerinin 2012 Yılı Yer Değiştirmelerine Esas İllerin İhtiyacını Gösterir Tablo”, il eğitim denetmenlerine imza karşılığı duyurulacaktır.

5. Yer değişikliği işlemleri sırasında ihtiyaç halinde illere elektronik ortamda gönderilebilecek e-postalar takip edilerek gereği yapılacaktır.

6. İl eğitim denetmenlerinin görevden ayrılış ve göreve başlayış tarihlerinin MEBBİS e-Personel modülüne işlenmesi sağlanacaktır.

G- GENEL HUSUSLAR

1. Bu kılavuzda yer alan hususlar dışında, uygulamalara yönelik diğer açıklamalar, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

2. İl eğitim denetmenlerinin, EK-1 İl Eğitim Denetmenlerinin 2012 Yılı Yer Değiştirmelerine Esas İllerin İhtiyacını Gösterir Tablo’nun güncel halini takip etmeleri gerekecektir.

3. 2012 yılı yer değiştirme işlemleri;

3.1 Bulundukları ilde sekiz yıl ve daha fazla süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri, 3.2 İsteğe bağlı yer değiştirmeler,

3.3 Bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirmeleri,

sırası takip edilerek gerçekleştirilecektir. Başvurular, başvuru yapılan yer değiştirme grubu içerisinde değerlendirilecektir.

KILAVUZDAKİ TABLOLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.