4+4+4 okul dönüşümleri ile ilgili MEB'den yazı...

4+4+4 okul dönüşümleri ile ilgili MEB'den yazı...

4+4+4 okul dönüşümleri ile ilgili MEB'den yazı

T.C.


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Strateji Geliştirme Başkanlığı


Sayı : B.08.0.SGB.0.03.03.00/ ..... /...... /2012


Konu : 2013-2015 Dönemi Yat. Prog. Haz.


İlgi : Kalkınma Bakanlığının 19.06.2012 tarihli ve 3116 sayılı yazısı.


5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereği 2013-2015 dönemini kapsayan yatırım programı hazırlık çalışmaları başlamıştır.


Bu çerçevede;


İl milli eğitim müdürlükleri ihtiyaç duydukları okul (ilköğretim ve okul öncesi hariç), ek derslik, öğrenci pansiyonu, spor salonu, atölye, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezlerinin proje bilgilerini e-yatırım programına girerek teklif edeceklerdir. Teklif edilen projeler elektronik ortamda önceliklerine göre değerlendirileceğinden ihtiyaç duyulan projelerin e-yatırım programına girilmiş olması önem arz etmektedir.


İl milli eğitim müdürlükleri tarafından e-yatırım sistemi üzerinden 2013, 2014 ve 2015 yılına teklif edilen projelere öncelik sıralaması verilerek proje adından sonra gelmek üzere parantez içinde (1), (2), (3) şeklinde rakamla belirtilecektir.


Daha önceki yıllarda e-yatırım programına teklif edilen ancak bütçe imkanları nedeniyle yatırım programına alınmayan projeler, eğer ihtiyaç devam ediyor ise sistem üzerinden yeniden 2013 yılına teklif edilecektir.


Bakanlığımız ilgili birimleri, il milli eğitim müdürlükleri tarafından 2013-2015 dönemine teklif edilen yeni projeleri, e-yatırım sistemi üzerinden proje bilgilerini kontrol ederek varsa eksiklikleri ve yanlışlıkları düzelterek onaylayacaklardır. İlgili birimin yeni projeye onay vermesinden sonra proje özellikleri, İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı tarafından ayrıca kontrol edilecek ve varsa gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra onaylanacaktır. İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı aynı şekilde yapımı devam eden projelerin de proje özelliklerini ve ödenek taleplerini kontrol ettikten sonra onaylayacaktır.


İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı ve valilikler, inşaatına başlanmış projelerin sözleşme tarihlerini de göz önünde bulundurarak, 2013 yılında tamamlanacak projelerin ödeneğinin tamamını (sözleşme bedeli + KDV + varsa iş artışı + varsa fiyat farkı) e-yatırım programı üzerinden yılı ödeneği olarak talep edeceklerdir.


2013-2015 dönemi yatırım programına teklif edilecek projelerin teklif işlemlerinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirildiğinden, ayrıca proje talebi ve teklifleriyle ilgili evrak Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmeyecektir.


2013-2015 dönemi yatırım programının hazırlanması esnasında büyük onarım, makine teçhizat ve etüt proje bilgilerinin ve ödenek taleplerinin e-yatırım sistemine girişi Bakanlığımız merkez teşkilatının ilgili birimleri* yatırım programında devam eden ve yeni teklif edilecek okul (ilköğretim ve okul öncesi hariç), ek derslik, öğrenci pansiyonu, spor salonu, atölye, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezlerinin proje bilgilerinin sisteme girişleri ise il millî eğitim müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Devam eden ve yatırım programına yeni teklif edilecek projelerin proje bilgilerinin doğruluğundan ve ilin öncelikli ihtiyacı olduğundan bizzat İl Millî Eğitim Müdürünün sorumlu olduğu unutulmamalıdır.


Devam eden projelerde Bakanlık onayı ile proje özellikleri değiştirilenler hariç olmak üzere, projenin yerinde, karakteristiğinde, başlama-bitiş yılı (sadece bitiş yılı daha önce 2012 olarak belirlenmiş ancak bu yıl sonuna kadar tamamlanamayacağı düşünülen işlerde bitiş yılı 2013 yılma uzatılabilir) dışında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir.


Bu kapsamda Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimleri, 2013-2015 dönemini kapsayan yatırım tekliflerinde çok acil ihtiyaç duydukları projeleri 2013, ikinci derecede ihtiyaç duydukları projeleri 2014 ve üçüncü derecede ihtiyaç duydukları projeleri 2015 yılına teklif edeceklerdir. Teklifler e-yatırıma Genelge ekindeki açıklamalar ve iş takvimi doğrultusunda tam ve doğru olarak girilecektir.


2013-2015 dönemi yatırım programına yeni teklif edilecek projeler ile devam eden yatırım projelerinin e- yatırım sistemine girişi ile ilgili gerekli özenin gösterilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.


YATIRIM PROGRAMININ HAZIRLANMASI İLE İLGÎLİ AÇIKLAMALAR


2012 Yılı Devlet Yatırım Programında olan ve 2012 yılı sonuna kadar ödenek yetersizliği veya inşaatın tamamlanamayacak olması nedeniyle 2013 yılında da devam edecek projeler ile 2013, 2014 ve 2015 yıllarına yeni teklif edilecek projeler e-yatırım programına girilecektir. Teklif edilen projelerin sisteme girilmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.


1. İl Milli Eğitim Müdürlükleri, temel eğitim kurumları hariç (okul öncesi ve ilköğretim kurumları toplu tek proje olarak sisteme giriş işlemleri Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.) ihtiyaç duydukları eğitim kurumu, okul, ek derslik, halk eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi, öğrenci pansiyonu, atölye ve spor salonlarını ihtiyaç önceliklerine göre 2013, 2014 ve 2015 yılı yatırım programına teklif edeceklerdir. İl milli eğitim müdürlükleri çok acil ihtiyaç duydukları projeleri 2013, ikinci derecede ihtiyaç duydukları projeleri 2014 ve üçüncü derecede ihtiyaç duydukları projeleri 2015 yılına teklif edeceklerdir.


2. Sisteme veri girişi yapılmış olan ve 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan yapımına başlanmış veya 2012 yılı yatırım programında yer aldığı halde henüz ihalesi yapılmamış ve inşaatına başlanmamış tüm projelerin 2013 yılına teklifi yapılırken; Yatırım Oluşturma ve Planlama Modülüne girilecek ve Devlet Yatırım Programı Oluşturma ekranında projeler listelendikten sonra ekranın en sağında yer alan "yeni" butonu kullanılarak projenin teklif yılı 2013 olarak değiştirilecektir. 2013 yılı ödeneği de bu ekrandan girilecektir. Projenin devam eden proje olduğu hem "'Devlet Yatırım Programı Oluşturma" ekranında hem de ''Proje Bilgileri" ekranındaki "proje durumu", "devam eden proje" olarak değiştirilecektir.


3. Sisteme veri girişi yapılmış olan ve 2012 Yılı Yatırım Programına alınamayan ve ihtiyacı halen devam eden projelerin 2013 yılına yeniden teklifi; Yatırım Oluşturma ve Planlama Modülünden, Devlet Yatırım Programı Oluşturma ekranında projeler listelendikten sonra ekranın en sağında yer alan "yeni" butonu kullanılarak projenin teklif yılı 2013 olarak değiştirilmeli ve 2013 yılı ödeneği de bu ekrandan girilmelidir. Ayrıca, "Proje Bilgileri" ekranından projenin başlama yılı 2013 bitiş yılı 2015 olarak düzeltilmelidir.


4. 2013 yılına yeni teklif edilecek projeler; öncelikle arsa bilgileri Yatırım Oluşturma ve Planlama modülünden sisteme girilecektir. Halen arsa problemi çözülmemiş fakat hangi arsa üzerine yapılacağı belli olan projelerin de arsa bilgileri sisteme girilecek ancak açıklama bölümünde arsanın hangi nedenlerle sorunsuz hale getirilemediği belirtilecektir (Bu durum sadece 2013 yılının ilk altı ayında arsa problemi çözülebilecek olan projeler için geçerlidir. Arsa problemi yılın ilk altı ayında çözülemeyecek durumda olan projeler 2013 yılı yatırım programına teklif edilmeyecektir).


5. Arsa bilgileri girildikten sonra o ilin 2013 yılı yatırım programında yer alan projelerinin, tüm proje bilgileri e-yatırım programına girilecek ve projeler daha önce girilen bir arsa ile ilişkilendirilecektir.


2013-2015 dönemi yatırım programına yeni teklif edilecek projelere neden ihtiyaç duyulduğu ayrıntılı gerekçeleri ile sistem üzerinde proje ile ilgili açıklamalar bölümünde girilecektir. Projeye neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin yeterli açıklama yapılmayan hiçbir proje yatırım programına alınmayacaktır.


6. 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan her proje için 2012 yılı sonuna kadar yapılan harcama miktarları e-yatırım programına girilirken bugüne kadar yüklenici firmaya ödenen miktar, 2012 yılında o proje için tahsis edilen ödenek ve mahallindeki toplam ödenek miktarları toplanarak yazılacaktır.


Örnek 1- Bir A projesi için bugüne kadar 1.750.000 TL yüklenici firmaya ödeme yapıldığını, 550.000 TL'nin mahallinde olduğunu düşünelim, bu durumda projenin 2013 yılı sonuna kadar ki toplam harcama miktarı 2.300.000 TL olarak yazılacaktır. Eğer proje 5.000.000 TL ile bitecek ise 2013 yılı ödeneği 2.700.000 TL olarak sisteme girilecektir.


Örnek 2- Bir B projesinin:


Başlama-bitiş yılı: 2010-2012


İhale bedeli + KDV +iş artışı (varsa): 5.000.000 TL olsun;


Projenin 2012 yılında tamamlanamayacağını varsayalım. Bunun için proje 2013 yılma teklif edilmek zorundadır. Proje için;


2010 yılında: 1.700.000 TL,


2011 yılında: 1.300.000 TL'nin,


2012 yılında: 1.000.000 TL'nin mahalline gönderildiğini düşünelim,


bu durumda projenin 2012 yılı sonuna kadar ki toplam harcama miktarı 4.000.000 TL olarak yazılacaktır.


Proje 2012'de tamamlanmadığından 2013 yılı ödeneği 1.000.000 TL olarak sisteme girilecektir.


Yatırım Oluşturma ve Planlama Modülünden, Devlet Yatırım Programı Oluşturma ekranında projeler listelendikten sonra ekranın en sağında yer alan "yeni" butonu kullanılarak projenin teklif yılı 2013 olarak değiştirilecek ve 2013 yılı ödeneği de 1.000.000 TL. bu ekrandan girilecektir.


Ayrıca, "Proje Bilgileri" ekranından "projenin bitiş yılı 2013" olarak düzeltilmelidir.


İhale edilen projelerin, proje tutarları; KDV dahil sözleşme bedeli, varsa iş artışı ve fiyat farkı toplamı alınacak sisteme girilecektir.


7. 2013 yılında bitecek olan projelerin 2012 yılı sonuna kadarki toplam harcama miktarı


ile 2013 yılına talep edilen ödenek miktarlarının toplamı proje tutarı ile eşit olacaktır.


Örnek 1- Programda proje bedeli 5.500.000 TL olan bir projenin 2012 yılı sonuna kadar ki harcaması 3.400.000 TL ise 2013 yılına 2.100.000 TL ödenek talep edilecektir.


Örnek 2- 2013 Yılı Yatırım Programında proje bedeli 7.000.000 TL olan bir projenin 2012 yılı sonuna kadar ki harcaması 4.000.000 TL ancak proje KDV, fiyat farkı ve iş artışı dahil 5.500.000 TL'ye tamamlanacaksa 2013 yılma 1.500.000 TL ödenek talep edilecek ve proje tutarı "proje bilgileri" ekranından 5.500.000 TL olarak düzeltilerek sistem üzerinden kaydedilecektir.


8. 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan ve 2012 yılında tahsis edilen ödenek ile 2013 yılında tamamlanacak olan projeler 2013 yılı yatırım programına teklif edilmeyecektir.


9. 2012 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerden Bakan Onayı ile proje özelliklerinde değişiklik yapılan projeler 2013 yılına teklif edilirken onaya bağlanan değişikliğe göre teklif yapılacaktır.


10. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından e-yatırım sistemi üzerinden 2013 yılına teklif edilen projelere öncelik sıralaması verilecektir. Öncelik sıralaması proje adından sonra gelmek üzere parantez içinde rakamla yazılacaktır (1), (2), (3) gibi.


.... Anadolu Lisesi (1)


.... Öğrenci Pansiyonu (2)


.... Anadolu Lisesi (3)


.... Endüstri Meslek Lisesi (4)


.... Anad. Mes. Kız Meslek Lisesi (5)


.... Anad. Mes. Kız Meslek Lisesi (6)


__ Spor Salonu (7)


.... Spor Salonu (8)


11.İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından elektronik ortamda teklif edilen projelerin yatırım programına alınması için onaylama yetkisi Bakanlığımız merkez teşkilatındaki ilgili birimin "birim amirinin" yetkisindedir. Birim amirleri tarafından onaylanan projeler Strateji Geliştirme Başkanlığına elektronik ortamda otomatik olarak teklif edilmiş olacaktır. Yatırım programına teklif edilen projeler ayrıca evrak olarak gönderilmeyecektir.


12. İl Milli Eğitim Müdürlükleri 2013, 2014 ve 2015 yılı yatırım programlarına yeni proje teklifinde aşağıdaki proje tutarlarını dikkate alacaklardır.


Karakteristiği Proje Tutan (TL)
8 Derslikli Öğretim Binası 3.500.000
12 Derslikli Öğretim Binası 4.500.000
16 Derslikli Öğretim Binası 5.000.000
24 Derslikli Öğretim Binası 6.000.000
32 Derslikli Öğretim Binası 7.000.000
40 Derslikli Öğretim Binası 8.000.000
1 Adet Atölye 2.000.000
Spor salonu 1.250.000
100 Öğrencilik Pansiyon (yemekhaneli) 2.500.000
200 Öğrencilik Pansiyon (yemekhaneli) 3.500.000
300 Öğrencilik Pansiyon (yemekhaneli) 4.500.000

Ancak projenin karakteristiği 16 Derslik + 2 Atölye ise proje tutarı (5.000.000 + 4.000.000) 9.000.000 TL olarak yazılacaktır. 200 öğrencilik pansiyona da ihtiyaç var ise proje bedeli (9.000.000+3.500.000) 12.500.000 TL olarak yazılacaktır.


13. İhalesi yapılmış olan tüm projelerin ihale bilgileri, fizikî ve nakdî gerçekleşmeleri hak ediş bilgileri proje takip modülünden girilecektir. Daha sonraki aylarda da fiziki ve nakdî gerçekleşme oranları ile hak ediş bilgileri güncellenerek sisteme girilecektir. Fizikî ve nakdî gerçekleşme oranlan ile hak ediş bilgileri sisteme girilmeyen projelerin ödenekleri mahalline gönderilmeyecektir.


14. Büyük onarım proje bilgileri merkez teşkilatının ilgili birimi tarafından girilecektir. Örneğin; Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların "onarım başvuru işlemleri modülü"'nden alınan toplam onarım ihtiyaçları Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından büyük onarım proje bedeli olarak sisteme girilecektir.


15. Makine teçhizat proje bilgileri merkez teşkilatının ilgili birimi tarafından yeni proje olarak girilecektir.


16. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan projelerle ilgili olarak ilgili merkez birimleriyle gerekli koordinasyonu sağlayarak; proje bilgilerini, her projeye ayrılan ödenek miktarını ve ülkemizin sağlayacağı ulusal katkı payını belirterek e-yatınm sistemine girilmesini sağlayacaktır.


Avrupa Yatırım Bankasından sağlanan kredi ile yapılacak işler de Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün altında bir proje olarak kabul edilecek ve sisteme girilecektir.


17. 11/09/2003 tarihinde başlatılan Eğitime %100 Destek Kampanyası kapsamında


gerçekleştirilen projelerle ilgili işlemlerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından


yürütülmesi ve her ay Strateji Geliştirme Başkanlığına bilgi verilmesi karara bağlanmış olup


söz konusu projelere ait bilgilerin ilgili Birimler tarafından takip edilmesi için e-yatırım


sistemi "Yatırım Oluşturma ve Planlama Modülü"nde yeni bir ekran oluşturulmuştur.


Bu ekran ve raporlarından yararlanılması amacıyla "Eğitime %100 Destek Projesi" kapsamında ve Hayırseverler tarafından yapılan/yapılmakta olan projelere ait bilgiler İl Milli Eğitim Müdürlükleri Yatırım Şubeleri tarafından sisteme girilecektir. Girilen bilgilerin doğru, yapılan protokole uygunluğu ve eksiksiz olmasından İl Milli Eğitim Müdürleri sorumlu olacaktır.


2013-2015 YILI YATIRIM PROGRAMININ HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ İŞ TAKVİMİ


(E-YATIRIM PROGRAMI)


SIRA NO TARİH YAPILACAK FAALİYET
1 26/06/2012-22/07/2012 İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından; illerinde Devlet yatırım programında devam eden projeler ile yatırım programına yeni teklif edilecek projelerin proje bilgilerinin e-yatırım programına girilmesi ve teklif edilmesi.
2 23/07/2012-27/07/2012 İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 2012 Yılı Yatırım Programında devam eden ve yeni teklif edilen projelerin İnşaat Emlak Grup Başkanlığı ve ilgili genel müdürlükler tarafından onaylanması.
3 24/07/2012 - 27/07/2012 İlgili genel müdürlük tarafından büyük onarım ve makine teçhizat proje bilgilerinin e-yatırım programına girilmesi ve teklif edilmesi. İlgili birimlerimiz tarafından yürütülen etüd projeler de aynı tarihte sisteme girilecektir.
4 27/07/2012-31/07/2012 Sisteme girilen tüm projelerin Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından kontrol edilmesi, onaylanması ve yatırım programının oluşturulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
5 31/07/2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan Yatırım Programının Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi.


YATIRIMCI BİRİMLER


1. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü


2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.


3. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


4. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü


5. Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü


6. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü


7. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü


8. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü


9. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü


10. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü


11. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü


12. İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.