banner476

Eş Durumunda Bir Hukuk Kazanımı Daha

Eğitim Sen'den Bir Hukuk Kazanımı Daha!

Meb Personeli 19.02.2013, 10:29 19.02.2013, 10:29
Eş Durumunda Bir Hukuk Kazanımı Daha
 Çorum İli Alaca İlçesi Sakarya Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan üyemizin eş durumu özrü mazeret grubundan Ankara İline atanmak istemiyle elektronik ortamda yaptığı atama başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin olarak açtığımız davada Çorum İdare Mahkemesi ders niteliğinde karar vermiştir. Üyemizin vekaleti ile avukat Ahmet ÖZDEL tarafından açılan davada benzer uygulamalarda emsal teşkil edecek bir sonuç alınmıştır.
Mahkeme karar metninde " Anayasanın "Ailenin Korunması"  başlıklı 41. maddesinde; "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının Öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar." hükmüne yer verilmiştir. 
Bunun yanında Türkiye tarafından 18.05.1954 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi imzalanmış, bu tarihten itibaren adı geçen sözleşme iç hukukumuzun bir parçası halini almıştır. Anılan Sözleşmenin 8. maddesinde de 1- herkes özel hayatına, aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. 2- Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu ehliyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir" hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda açıklanan, gerek Anayasa hükümleri gerekse anılan sözleşme maddesi uyarınca; "Devlet; ailenin korunması, geliştirilmesi ve aile hayatına saygı anlamında, pozitif ve negatif yükümlülükler altına girmiş bulunmaktadır. Buna göre, Devlet, kişilerin aile hayatını bozucu eylem ve işlemlerde bulunamayacağı gibi, bu tür eylem ve işlemlere maruz kalmamaları için gerekli tedbirleri de almakla yükümlüdür.
Bununla birlikte anılan madde ile Anayasa koyucunun, aileyi parçalanmaktan kurtarmak bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak amacını taşıdığı kuşkusuzdur" ifadelerine yer vermiştir.
Yine bilindiği üzere Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü 30.01.2013 tarihinde ilan ettiği inha listesi ile onlarca öğretmen arkadaşımızın aile bütünlüğü, huzur ve mutluluğunu bozacak bir eylemi norm kadro uygulamaları bahane edilerek hayata geçirmiştir. Mahkeme kararında da açık şekilde izah edildiği gibi aile bütünlüğü, huzur ve mutluluğunu bozacak nitelikteki her türlü işlem hukuksuzdur. Şubemizce hukuksuz bu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması için yargı süreci başlatılmış olup ayrıca mağdur üyelerimizin bireysel davaları açılmıştır. Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü hukuksuz şekilde yapmış olduğu tüm res`en atamaları geri çekmek durumundadır. Aksi durumda Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak tüm mağdur edilen öğretmenlerimizin yanında olacağımız ve her türlü desteği vereceğimiz bilinmelidir. 
                                                                             Sezgin KUNDUKAN
                                                               EĞİTİM-SEN Hukuk ve TİS Sekreteri
Yorumlar (1)
hasan 8 yıl önce
helel be size eşleri ayıranlar görevi kötüye kullanmaktan yargılanmalı ayrıca

Gelişmelerden Haberdar Olun

@