banner476

Esenyurt İLÇE MEM’DEN BİR GARİP CEZA

ESENYURT İLÇE MEM'DE BİR GARİP CEZA

Meb Personeli 12.08.2012, 14:25 12.08.2012, 14:25
  Esenyurt İLÇE MEM’DEN BİR GARİP CEZA
 
 

           Esenyurt Fikriye Nüzhet Bilgincan Endüstri Meslek Lisesi‘nde, Okul Müdür  Yardımcısı Ferhat Doğan, okul müdürünün okulda olmadığı bir saatte okula sendikal çalışma için gelen sendika işyeri  temsilcisi olduğu sendikanın şube yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanına öğretmenler odasına kadar refakat ettiği için UYARMA cezasına çarptırıldı.

      Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 02/07/2012 Tarih ve 07/8189 sayılı Karar’da: ‘’Okul personeli olmayan kişileri okul müdürünün bilgisi dışında okula çağırıp, okulun bölümlerini gezdirdiğiniz’’ iddiası sübut bulduğundan;

      Disiplin yönünden: 657 Sayılı Kanunun 125/B-a maddesi uyarınca ‘’KINAMA’’ cezası ile tecziye edilmeniz teklifi getirilmiş olup; Müdürlüğümüze hitaben vermiş olduğunuz 05/07/2012  tarihli savunmanız da dikkate alınmakla birlikte ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 25702/2011 tarih ve 6111/111 sayılı Kanun’la değişik 125.Madde (E) bendinin (k) fıkrasını takip eden 2.paragrafı uyarınca ‘’ Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ’’ödül veya başarı belgesi alan’’ memurlar için verilecek cezalarda bir derce hafif olanı uygulanabilir denilmekte olduğundan;

      657 sayılı devlet Memurları Kanunun disiplin amirine verdiği yetkiye dayanarak bir defaya mahsus olmak üzere ‘’UYARMA’’ cezası ile tecziye edildiniz.

Makbule ŞİMŞEK İlçe Milli Eğitim Müdür V. ‘’Denilmektedir.

04 /04/ 2012 Tarihinde kabul edilen 6389 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “İşyeri sendika temsilcileri ve sendika işyeri temsilcileri’’ başlıklı 23.Maddesinde;

‘’İşyerlerinde 30 uncu madde uyarınca yapılan tespite göre kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika, işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkilidir. İşyeri sendika temsilcileri, işyerlerinde kamu görevlilerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve kamu görevlileri ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla işyerinden seçilir. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde, haftada dört saat olmak üzere yerine getirirler ve bu sürede izinli sayılırlar.

       Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikanın dışında faaliyette bulunan sendikalar da, bu Kanun kapsamına giren sendikal faaliyetlerin yürütülmesi açısından koordinasyon görevini yürütmek üzere o işyerinden sendika işyeri temsilcisi belirleyebilirler.

Kamu işvereni, yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde sendika temsilcilerine çalışma saatleri içinde ve dışında görevlerini yapabilmeleri için imkânlar ölçüsünde kolaylıklar sağlar.” Denilmektedir. 

         Uyarma Cezası alan müdür yardımcısı Ferhat DOĞAN Esenyurt Fikriye Nüzhet Bilgincan Endüstri Meslek Lisesi’nde işyeri sendika temsilcisi durumundadır. Hadi ondan da vazgeçtik, işyeri sendika temsilcisi olmasa bile kendi sendikasının sendika işyeri temsilcisi olması hasebiyle söz konusu kişiye bu konuda ceza vererek Türk Ceza Kanununun Yedinci Bölümünde ‘’Kişilere Karşı İşlenen Suçlar’’ başlığı altındaki Sendikal Hakların Engellenmesine ilişkin 118.Maddesindeki

‘’MADDE 118. - (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.’’ maddesinin muhatabı olabileceklerini cezayı teklif eden ve onaylayan makamdaki kişilerin bilmemesi düşünülemez.

Umarız ne Esenyurt’ta ne de başka bir yerde böyle garabet durumlar bir daha yaşanmaz.

 


 
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@