banner476

Geçici Görevlendirmeler Mevzuata Uygun Mu?

Her kamu görevlisi kendi görevi ile ilgili mevzuatı bilmek ve uygulamakla yükümlüdür. Son şube müdürü görevlendirmelerini yapanların mevzuatı bildiğini fakat uyguladıkları yönünde tereddütlerimiz bulunmaktadır.

Meb Personeli 25.02.2013, 22:19 25.02.2013, 22:19
Geçici Görevlendirmeler Mevzuata Uygun Mu?
 Geçici Görevlendirmelerin Mevzuat Yönü
 
657 sayılı Kanunun “Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları” başlığı altındaki 86.maddenin;
 
1.fıkrasında “Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.” Denilirken, 
 
6.fıkrasında “Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.” Denilmiştir.
 
Yani dolu kadrolara kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği belirtilmişken; boş kadrolara yapılacak vekaleten görevlendirmelerde kurum içi veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanıp atanamayacağı konusunda bir açıklama yapılmamıştır.
 
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun “İl Memurlarının Tayin Usulü” başlığı altındaki 8.maddesinde; “Memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirilir.” Denilmiş;
 
“Valilerin Hukuki Durumları, Görev Ve Yetkileri” başlığı altındaki 9.maddede;
 
Valinin, ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtası olduğu, bu sıfatla ilin genel idaresinden her Bakana karşı ayrı ayrı sorumlu olduğu, Bakanların, Bakanlıklarına ait işleri için valilere re'sen emir ve talimat vermeleri,  valiler hakkında Bakanlar Kuruluna taltif ve tecziye teklifinde bulunabilecekleri, Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevli oldukları yazılıdır. Valiler, bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir.
 
MEB’in 21.11.2011 tarihli ve 3163-78102 sayılı “görevlendirmeler” konulu yazılı emri geçici görevlendirmelerin yapılmasıyla ilgilidir. 
 
 
 
MEB, 18 Aralık 2012 tarihinde yayımladığı “görevlendirme/atama” konulu 2012/44 sayılı Genelgeye göre şube müdürü kadrolarına ne şekilde atama ve görevlendirme yapılacağını açıklamış; bu Genelgeyi 29/12/2012 tarihinde “genelge” konulu 2012/46 sayılı Genelge ile de yürürlükten kaldırmıştır. 
 
Bu bilgiler ışığında, şube müdürlüğüne yapılacak görevlendirmelerin yegane dayanağı olarak MEB’in 21.11.2011 tarihli ve 3163-78102 sayılı “görevlendirmeler” konulu yazılı emirleri kalmaktadır.
 
Ayrıca şef ve şube müdürlerinin tabi olduğu yönetmelik ile okul yöneticilerinin tabi oldukları yönetmelikler bile hukuken farklıdır. GİH sınıfındakiler MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre görevde yükselirken EÖH sınıfına mensup okul ve eğitim kurumu yöneticilerinin görevde yükselmeleri MEB Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne tabidir. Buna göre de şube müdürlüğüne en yakın unvanlar tesis müdürleri ile şeflerdir.
 
Danıştay içtihatlarında da boş kadrolara vekaleten atanmalarda ve geçici görevlendirmelerde, en yakın görev ve unvanda olan kişilerin tercih edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
 
 
 
Geçici Görevlendirme Nasıl Olmalıydı?
 
Geçici görevlendirmeyle ilgili her hangi bir yönetmelik yürürlükte bulunmamaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda kurum içi geçici görevlendirmelerle ilgili düzenleme tam olarak yazılmamıştır. “Kurum”dan kastın tanımı da tam olarak yapılmamıştır.
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme” başlığı altındaki 8.ek maddesinde;
 
Memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunmasının şart olduğu, geçici süreli görevlendirme süresinin bir yılda altı ayı geçemeyeceği, geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olmasının şart olduğu belirtilmiştir.
 
Bunlar dışında memurların, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilecekleri ifade edilmiştir.
 
 
 
MEB Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 4.maddesinde bu Yönetmelikte geçen; (A-B) tipi eğitim kurumunun ilgili mevzuatına göre eğitim kurumlarının nitelikleri esas alınarak yapılan belirlemeyi, ifade etmiş,
 
5.maddesi 1.fıkrası a) bendinde; şube müdürü, tesis müdürü ve şefleri yönetici sayılmış,
 
7.maddesi 1.fıkrası c) bendinde; şef kadrosuna atanmanın özel şartları düzenlenmiştir.
 
 
 
MEB’in 21.11.2011 tarihli ve 3163-78102 sayılı “görevlendirmeler” konulu yazılı emrinde geçici görevlendirmelerin yapılmasıyla ilgili “Yönetim görevlerinde esas olan, yönetimin atanma şartlarını taşıyanların eliyle yürütülmesidir. Hizmetin etkin ve verimli yürütülmesi için öncelikle, MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde asaleten atanmada aranan şartları taşıyanlardan ihtiyaç olması halinde görevlendirmenin yapılması veya teklif edilmesi; bunun mümkün olmaması halinde normla sınırlı olmak üzere il ve ilçe milli eğitim veya okul, kurum yöneticileri tercih edilmelidir.” Denilmiştir.
 
Buna göre;
 
1-Genel idare hizmetleri (GİH) sınıfındaki boş şube müdürlüğü kadrosuna eğitim öğretim (EÖH) hizmetleri sınıfındaki okul müdürünün, müdür yardımcısının ya da öğretmenin görevlendirilmesi mevzuatına göre uygun değildir. Çünkü; geçici süreli görevlendirme, memurların göreviyle ilgili olmalıdır. GİH hizmetleri sınıfındaki şube müdürlüğü görevi eyrı bir hizmet sınıfı olan EÖH hizmetleri sınıfındaki bir memurun görevi değildir.
 
2-İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlar farklı kurumlar olarak değerlendirilmektedir. Aynı kurumda boş bulunan kadrolara aynı kurumdan geçici görevlendirme yapılması gerekmektedir. Farklı kurumdan yapılacaksa bir yılda 6 ayı geçemeyecektir.
 
3-Asaleten atanma şartlarını taşıyanlar valiliklerce görevlendirilecek veya Bakanlığa teklif edilecektir.
 
4-MEB’in yazılı emirlerinde il veya ilçe milli eğitim yöneticileri, okul, kurum yöneticilerinden önce zikredildiklerinden 3.maddede bahsi geçenlerin görevlendirilememesi durumunda il veya ilçe milli eğitim yöneticileri görevlendirilecektir. Yani tesis müdürü ve şefler...
 
5-Bu da mümkün değilse okul, kurum yöneticileri olan öğretmenler teklif edilecektir.
 
İster beğenelim, ister beğenmeyelim. Mevzuat budur. Yasa ve yönteme uymak devlet işleyişinin selameti ve hukuka uygunluğu açısından zorunludur. Her kamu görevlisi kendi görevi ile ilgili mevzuatı bilmek ve uygulamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi devlet işleyişine hakim olması gereken disiplini ve güveni yok eder. Zamanla devlet hayatında hukuki, iktisadi ve sosyal çöküntü meydana gelir.
 
 
Ali COŞKUNER
 
Mardin İl Temsilcsi
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@