banner476

MEB, 3 bin 362 ortaöğretim kurumu için ihaleye çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, yurt genelindeki 3 bin 362 ortaöğretim kurumunun yerel alan ağı (LAN) pasif üyeler ve aktif cihazlar kurulumu için ihale yapılacak.

Meb Personeli 08.08.2012, 13:59 08.08.2012, 13:59
MEB, 3 bin 362 ortaöğretim kurumu için ihaleye çıktı
 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde 4 Eylül'de saat 14.00'de yapılacak ihaleye ilişkin açıklama, Bakanlığıninternet sitesi ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Buna göre, ihaleye katılacaklarda şu şartlararanıyor:

 

''-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da ilgili esnaf ve sanatkarlarodası belgesi

 

-Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

 

-Tüzel kişi ise ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihaletarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

 

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

 

-Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi

 

-Tüzel kişi ise ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularıyla tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret SicilGazetesi'nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeleriyle tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

 

-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

 

-İhale konusu yapım işinin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz

 

-Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, TOBB veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldırkesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge

 

-Ekonomik ve mali yeterlilikle mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterler, ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamede yer alıyor

 

-İhalede ethernet teknolojisi işleri ve/veya ADSL, VDSL, GSDHL teknolojisi işleri ve/veya LAN şebeke kurulumu ve/veya WAN şebeke kurulumu ve/veya veri merkezi kurulumu ve/veya bilgi teknolojileri kurulumu işlerini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecek.''

 

 

 

-İhaleye sadece yerli firmalar katılabilecek-

 

 

 

Açık usulle yapılacak ihalede, kısım bazında teklif edilen fiyatlardan en düşüğü, ekonomik açıdan en avantajlıteklif olacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanlarını Yenilikve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde görebilecekleri gibi MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü'ne 500 lira yatırarak da alabilecek.

 

İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunlu. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

 

İhale kapsamındaki işlerin yapılacağı okullar 3 kısma bölündüğü için istekliler tekliflerini karma teklif olarak her kısma ayrı ayrı olmak üzere istedikleri sayıda kısım için teklif verebilecek. Her isteklinin sorumluluğu teklif verdiği kısım/kısımlarla sınırlı olacak. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan isteklilerle karma sözleşme imzalanacak. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilecek.

 

İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 1'inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@