banner476

MEB Hakkındaki Soru Önergeleri

TBMM Başkanlığına Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından cevaplaması isteğiyle verilen soru önergeleri

Meb Personeli 17.02.2013, 09:29 17.02.2013, 09:29
 MEB Hakkındaki Soru Önergeleri
 KÜTAHYA MV. ALİM IŞIK'IN MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NA YAZILI SORUSU Teknik Eğitim  Fakültesi   mezunu  teknik   öğretmenlerin  yaşadıkları   bazı   sorunların çözümüne yönelik Bakanlığınız çalışmalarıyla ilgili olarak; 1.   Aldıkları 4 yıllık lisans eğitimine karşın teknik öğretmenlerin kamu kurum ve kuruluşlarındaki "teknisyen" veya "tekniker" unvanına sahip çalışanlarla eş tutularak çalışmak zorunda bırakıldıkları iddiaları doğru mudur? 2.   Teknik öğretmenlerin, eğitimlerine uygun teknik unvanlarla kamu kurum ve kuruluşlarındaki teknik birimlerde görevlendirilmelerinin sağlanmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır? 3.   Teknik öğretmenlerin özel hizmet tazminatı ve ek ödemelerde yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi sağlanabilir mi? 4.   Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının lisansüstü eğitim yapmalarının kısıtlandığı ve lisansüstü eğitim programlarında yeterli kontenjanın ayrılmadığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu kısıtlamanın gerekçeleri nelerdir? 5.   Bakanlığınızca teknik öğretmenlerin sorunlarının çözümüne yönelik bir çalışına yapılarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi sağlanabilir mi? 6.   Bakanlığınızın konuya ilişkin görüşü ve 2013 yılı programı nasıldır? KÜTAHYA MV. ALİM IŞIK'IN MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NA YAZILI SORUSU Bilindiği gibi, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı "Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarraa Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun"3. Maddesinde "Teknik öğretmen unvanım kazananlar için ilgili teknik eğitim fakültelerince düzenlenecek en fazla iki yarı yıl süreli tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere dallarında "mühendis" unvanı verilir." hükmü yer almasına karşın, şimdiye kadar bu haktan az sayıda kişi yararlanabilmiştir. Çok sayıda Teknik Eğitim Fakültesi mezununu ilgilendiren bu konuyla ilgili olarak; 1. Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına anılan Kanunla tanınan mühendislik tamamlama hakkından yararlanmak için şimdiye kadar kaç kişi müracaatta bulunmuş ve bunların kaçı mühendis unvanı alabilmiştir? 2. Mühendislik unvanı alabilmek için 2002 yılından itibaren yeterli başvuru olmasına rağmen yer, öğretim elemanı yetersizliği vb. gibi nedenlerle tamamlama programının hiç açılmadığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bunun sebepleri nelerdir? 3. Son 10 yılda Teknik Eğitim Fakültelerini bitirmiş teknik öğretmenlerin toplam sayıları ve bölümlerine göre dağılımları nasıldır? 4. Halen Teknoloji Fakültelerinde kayıtlı öğrenci sayısı ne kadardır? Bunların fakültelerine ve bölümlerine göre dağılımları nasıldır? 5.  Teknik Eğitim Fakültelerinin 2009 yılında kapatılarak bazılarının yerine Teknoloji Fakültelerinin açılmasına ve açılan fakültelerin mezunlarının mühendis unvanı alacağı belirtilmesine karşın, kapatılan Teknik Eğitim Fakültelerinin eski mezunları hakkında henüz herhangi bir düzenleme yapılmamasının gerekçeleri nelerdir? 6. Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olmuş teknik öğretmenlerin mühendis unvanı alabilmelerine ilişkin olarak Bakanlığınızca yeni bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir? 7.   Belirli bir basan notunun üzerinde mezuniyet ortalamasına sahip olanlara doğrudan. .   diğerleri arasından isteyenlere ise belirli bir tamamlama programı sonunda başanlı olanlara veya diplomalarının Teknoloji Fakültelerinin diplomalarına eş tutularak mühendis unvanı verilmesi sağlanabilir mi? 8.   Bakanlığınızın konuya ilişkin görüşü nasıldır? BİNGÖL MV İDRİS BALUKEN'İN MİLLİ EĞİTİM BAKANINDAN YAZILI SORUSU Bilindiği üzere yurtdışındaki üniversitelerde okuyup mezun olduktan sonra ülkeye dönüp, mevcut diplomasıyla çalışabilmek için yapılması gereken işlemlerin başında denklik işlemleri gelmektedir. Başta Bulgaristan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan olmak üzere diğer birçok ülkenin eğitim kurumlarından mezun olan Türkiye vatandaşlarının yapmaları gereken bu işlemler ülkelere, eğitim kurumlarına vb diğer bazı hususlara göre farklılıklar arz etmektedir. Bu durum da, yaşanan sorunların başka bir boyutunu teşkil etmektedir. Belirtilen okullardan mezun olan kişilerin Türkiye'ye döndükten sonra yaşadıkları 'denklik' sıkıntısı had safhaya varmıştır. Bu okullardan mezun olanlar, mezun oldukları okulun denkliğe sahip olmadığını bazen ülkeye döndükten, hatta iş başvurusu yaptıkları sırada öğrenmektedirler. Bununla birlikte yurt dışındaki üniversitelerde gördükleri bazı dersleri Türkiye üniversitelerinde kabul edilmemekte, yine denklik başvurularına verilen cevaplar çok gecikmekte bu nedenle yaptıkları iş başvurularında büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Yukarıda sayılan ülkelere, eğitim görmek amacıyla giden Türkiye vatandaşlarının sayısındaki artış, konuyu ülke genelinde yaşanan önemli bir soruna dönüştürmüştür. Bu anlamda gerek Türkiye'deki gerekse yurtdışındaki bu eğitim kurumlarının kalitesi, yurtdışında eğitim gören yurttaşların sorunlarının hem daha iyi anlaşılması hem de bu sorunların aşılması bakımından da önem arz etmektedir. Bu itibarla;1- 2002-2013 yıllan arasında Bulgaristan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan ülkelerindeki üniversitelerde okumak amacıyla giden öğrenci sayısı kaçtır? 2- Bu ülkelere giden öğrencilerin orada yaşadıkları sıkıntılar ile ülkeye döndükten sonra karşılaştıkları sorunların araştırıldığı herhangi bir platform, çalışma, rapor vb söz konusu olmuş mudur? 3-  Bu ülkelerdeki üniversitelerin Türkiye'deki denklik şartlan nedir? Bu denklik kararlan hangi kriterlere göre verilmektedir? Bu kararlan vermeye yetkili kurul hangisidir?4-   Yabancı üniversitelerden mezun olanlann yaptığı başvurular üzerine verilen cevaplar ne kadar süre almaktadır? 5-   Denklik başvurusuna verilen cevaplardaki bu gecikmelerin sebepleri nelerdir?Bu gecikmelerin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? MALATYA MV VELİ AĞBABA'NIN MİLLİ EĞİTİM BAKANINDAN YAZILI SORUSUMalatya'da bir sivil toplum kuruluşu tarafından kamu kurumlarından da destek alınarak hazırlanan " Malatya Eğitim Raporu " kitapçığında Malatya'da eğitimin iflas ettiği görülmektedir. Raporda Malatya'da okul, öğretmen ve derslik bakımından eğitime sağlanan imkanlar Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına rağmen merkezi sınavlarda elde edilen basan Türkiye ortalamasının altında yer aldığı ortaya konulmaktadır.Malatya'nın 2009, 2010, 2011 yıllarının tamamında dört yıllık bölümlere yerleştirmede Türkiye ortalamasının altındadır. Malatya 2010 yılında LYS'de 81 il arasında 73. Sırada yer almıştır. Bu çerçeveden hareketle; 1 -Malatya ilinin eğitim alanında ortaya koyduğu başarısız tablo Bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmektedir? 2-2002 -2012 yıllan arasında Malatya'nın gerçekleştirilen sınavlarda basan istatistikleri nasıldır? 3-Malatya ilinin kamu kaynağı harcaması Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına rağmen sınav başarısında Türkiye ortalamasının altında yer alması verilen kaynakların verimli ve etkin kullanılmadığını göstermektedir. Kaynakların verimli kullanılması ve Malatya'nın eğitim alanındaki başarısızlığının sorumluları hakkında bir işlem başlatılması düşünülmekte midir? 4-Malatya'nın eğitim alanında başarısının artırılması için nasıl bir çalışma yapılması planlanmaktadır?İSTANBUL MV M SEZGİN TANRIKULU'NUN MİLLİ EĞİTİM BAKANINDAN YAZILI SORUSU 2002 - 2012 yıllan arasında yürütülen popülist politikalar, yatırım önceliği dikkate alınmadan siyasi amaç ve oy kaygısıyla yapılan yatırımların sayısını artırmıştır. Bu nedenle pek çok projenin temel düzeyinde kalmış ya da çürümeye terk edilmiştir. Kamu kaynaklarını özensiz ve bilinçsiz kullanımı, kamuda çok büyük israflara neden olmaktadır. Kurumları arasında yaşanan koordinasyonsuz nedeniyle bir seferde yapılacak işler defalarca tekrar edilmekte ve kamu kaynakları birilerine kazanç kapısı haline getirilmektedir, özellikle büyük kentlerimiz yılda birkaç defa kazılan yollar bu durumu özetleyen yaygın örneklerden biridir. Hükümetin, ülkenin önceliklerini ve sorunlarını dikkate alarak kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sorumluluğuna rağmen AKP hükümetleri döneminde ülkenin uzun vadeli çıkarlarına uygun bir politika izleme yerine kısa vadeli çıkarlar ve yeniden iktidar olma düşüncesi kaynakların dağıtımında belirleyici rol oynamaktadır Konuyla ilgili olarak, 1-  Ülke genelinde 2002-2012 yılları arasında bakanlığınıza bağlı olan Kurum ve Kuruluşlara ait kaç proje hazırlanmıştır? Yürütülmekte olan diğer yatırımlar nelerdir? 2- 2002-2012 yılları arasında bakanlığınıza bağlı olan Kurum ve Kuruluşlara ait Yarım kalan projeler ve atıl yatırımlar hangileridir? 3- Bu projeler ve yatırımlardan hangileri tamamlanmıştır? İşe başlanma ve bitirilme tarihleri nedir? 4- İhale ve tamamlanma bedelleri nedir? Bu ihaleleri hangi firmalar almıştır? 5- Bu proje ve yatırımlardan halen devam edenler hangileridir? İşe başlanma tarihi nedir? Yüzde kaçı bitirilmiştir? İhale bedeli nedir? 6- Programa alınıp ta başlanmayan proje ve yatırım var mıdır? Bunlar hangileridir? 7- Yarım kalan yatırımların tamamlanamaması nedeniyle devletin uğradığı toplam zarar tutarı nedir? 8- Kamunun kaynaklarını bu nedenle yanlış yatırımlara kullananlar hakkında yasal bir işlem yapılmış mıdır?VAN MV NAZMİ GÜR'ÜN MİLLİ EĞİTİM BAKANINDAN YAZILI SORUSU Van ilindeki işitme engellilere yönelik bir lisenin olmayışı nedeniyle işitme engelli çocuklar ve aileleri büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Van ilinde ilköğretim müfredatına göre sadece bir engelli okulunun olması nedeniyle, eğitim yönünden engelli öğrenciler büyük sıkıntılar çekmektedirler. İlköğretimi bitiren engelli çocukların çoğu Van ilinde engelliler için mesleki lise olmaması nedeniyle eğitim ve öğretimlerini yanda bırakmak zorunda kalmaktadırlar. Çocuklarını lisede okutmak isteyen aileler ise Erzurum, Bursa ve Trabzon gibi illerde bulunan işitme engelliler eğitimine yönelik mesleki liselerini tercih etmektedirler. Genellikle aileler erkek çocuklarını okula göndermekte, kız çocuklarının okumasına engel olmaktadırlar. Bundan dolayı engelli kız çocuklarının okuması için Van ilinde Engelli lisesinin bulunması gerekmektedir. Bu Bağlamda; 1-Van ilinde kaç engelli çocuk bulunmaktadır? Bu engelli öğrencilerin kaçı eğitim-öğretim almaktadır? 2-Van ilinde engelliler için meslek lisesi açmayı düşünüyor musunuz? 3-Van ilinde bulunan engelli öğrenciler için Bakanlığınızca ne tür yardımlar yapılmaktadır? 4-Van ilinde yaşayan engelli öğrencilerin kaçı diğer illerde okumaktadır? Okuyan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı nedir? 5-Eğitim- öğretime devam etmeyen öğrenciler için eğitimlerine devam edebilmeleri açısından Bakanlığınızca her hangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? ANKARA MV ÖZCAN YENİÇERİ'NİN MİLLİ EĞİTİM BAKANINDAN YAZILI SORUSU Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yeni eğitim - öğretim döneminin başlaması ile birlikte 'Okul Sütü Projesi' bünyesinde okullarda süt dağıtımına devam edilecektir. Geçmiş dönemlerde proje ile ilgili yaşanan sıkıntılar kamuoyunun malumudur. Buradan hareketle; 1.   'Okul Sütü Projesi' uyarınca dağıtılan sütler sonucu geçmiş dönemlerde çocuklarda rastlanan sağlık sorunları ile yeniden karşılaşılmaması için alınan önlemler nelerdir? 2.   'Okul Sütü Projesi' uyarınca dağıtılacak olan sütlere uygulanacak olan kontroller nelerdir, bunlar ne sıklıkta uygulanacaktır ve bu kontrolleri hangi kurumlar yapacaktır, bu sonuçlar, ne sıklıkta ve nerede duyurulacaktır? BALIKESİR MV. AHMET DURAN BULUT'UN MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NA YAZILI SORUSU Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15.maddesinde; "Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamayacağı Hizmet Yerleri" belirtilmiştir. İlgili yönetmeliğin 15. maddesinde İl ve ilçe müdürlerinin, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü ve v.b. hizmetleri yürüten personelin atanamayacağı yerler belirtilmiştir. 15. maddesinin 2.fikrasında, son genel nüfiıs sayımma göre; Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere, atamalarda bulunulabilir ifadesi yer almaktadır. Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tespit edebilirler." İbaresi bulunmaktadır. Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan kişi bu göreve, 10.01.2011 tarihinde başlamıştır 2011 yılı; Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (Adnks) Veri Tabanına göre İzmir İli Bergama ilçesinin merkez toplam nüfusu 60.559'dur.
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@