banner476

MEB’de Mevzuat Değişmesi Taşraya Nasıl Yansımalıdır

12.05.1992 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkındaki 3797 sayılı Kanun, 14.09.2011 tarihinde yerini 652 sayılı KHK’ye bırakırken; 18.01.1995 tarihinden beri yürürlükte olan Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği de 18.11.2012 tarihinden itibaren yerini MEB İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’ne bırakmıştır.

Meb Personeli 11.02.2013, 13:17 11.02.2013, 13:17
MEB’de Mevzuat Değişmesi Taşraya Nasıl Yansımalıdır
 12.05.1992 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkındaki 3797 sayılı Kanun, 14.09.2011 tarihinde yerini 652 sayılı KHK’ye bırakırken;18.01.1995 tarihinden beri yürürlükte olan Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği de 18.11.2012 tarihinden itibaren yerini MEB İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’ne bırakmıştır.  

Önceki Yönetmelik

MEB Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nin 7.maddesinde; görevlerin yerine getirilmesini sağlamak ama­cıyla il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunması gereken başlıca bölümler tek tek sayılmıştı. Toplam 23 bölüm ismi sayıldıktan sonra; “Bölümler, il veya ilçenin millî eğitim Şube Müdürü kadro sayısına göre tek tek veya hiz­met benzerliğine göre birleştirilerek veya ayrılarak şubeler şeklinde oluşturulurdu. 

Bu görevler şube müdürlüğü sorumluluğunda yürütülür ve hizmetin gerektirdiği hal­lerde yeni bölümler kurulabileceği gibi bölümlere yeni görevler de ilâve edilebilirdi. 

Bu düzenlemeler Şube Müdürü sayısına göre İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlerince yapılır.”denilerek milli eğitim müdürlerine, bölümleri birleştirme, ayırma, yeni bölümler oluşturma ve şubelere yeni görevler ekleme yetkisi vermişti. 

 

Yeni Yönetmelik

18/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan MEB İl Ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nin 8.maddesinde il millî eğitim müdürlükleri hizmet şubeleri tek tek sayılmıştır.Toplam 13 hizmet şubesi ismi sayıldıktan sonra; “hizmetleri ile doğrudan il millî eğitim müdürüne bağlı İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığı eliyle millî eğitim hizmetlerini yürütür.”Denilmiştir. Yeni Yönetmelikte milli eğitim müdürlerine bölümleri birleştirme, ayırma, yeni bölümler oluşturma ve şubelere yeni görevler ekleme yetkisi verilmemiştir.

 

Yetmedi. MEB, 2012/43 sayılı Genelgeyi 04.12.2012’de yayımlayarak uygulamada birliğin ve etkin ve verimli eğitim hizmeti sunumunun sağlanması için örneklerle açıklamalarda bulundu. Her kurumda kaç Şube Müdürü olacaksa, Şube Müdürü sayısına göre teşkilatlanma örnekleri tablolarla gösterildi. 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Şube Müdürü Kadroları

Yukarıda bahsettiğimiz Yönetmelik ve Genelgeye göre İstanbul’a 26, Ankara’ya 22, İzmir’e 21 ve diğer illere 13 Şube Müdürü kadrosu verilmiştir.  Bunların şube müdürlüklerinin nasıl görev paylaşacağı da Genelge ekinde yeterince açıklanmıştır.  Bu açıklamalar il milli eğitim müdürünün anlama düzeyini bırakalım, sıradan bir memurun bile anlayacağı kadar açıktır.

Buna göre; 13  Şube Müdürü kadrosu olan il merkezlerinde her Şube Müdürüne bir hizmet şubesi düşmektedir. Şubeleri birleştirme, ayırma, yeni şubeler oluşturma ve şubelere yeni görevler ekleme yapılmayacaktır. 26.maddede bahsi geçen Özel Büro oluşturulması istisnadır. Ve ayrıca şube görevinden farklıdır.

2013 yılının başlamasıyla 8 haneli rakamlardan oluşan   “İdari Birim Kimlik Kodu”uygulamasına geçilmiş olması da ayrıca özellik arz etmektedir. Böylece her hizmet şubesine bir “İdari Birim Kimlik Kodu” verilmiştir ki bu da şubelerin bölünmemesini desteklemektedir.

 

Hizmet Şubeleri Dengeli Dağılmış mıdır?

Bütün şubelerin iş yükü aynı değildir. Örneğin okulöncesi, ilkokul ve ortaokullara hitap eden temel eğitim şubesinin yükü diğerleri olan ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, hayat boyu öğrenme ve din öğretimine göre daha fazladır. Mesela  insan kaynaklarının iş yükü benzeri şubelere göre daha fazladır.

Şube müdürlerinin kapasiteleri de böyledir. Yükü ağır olan hizmet şubeleri de kapasitesi yüksek şube müdürlerine ya da şeflere verilerek bu sorun aşılabilecektir. Ayrıca yükü ağır olan şubelere daha çok memur kaydırılarak da bu sorun çözülebilmektedir.

 

Hangi İllerde Hangi Hizmet Şubeleri Bölünmüştür

26 şube müdürü kadrosu verilen İstanbul Büyük Şehir Yapılanmasında 13 hizmet şubesinin tamamı ikiye bölünmüştür.

22 şube müdürü kadrosu verilen Ankara Büyük Şehir Yapılanmasında 13 hizmet şubesinin Strateji Geliştirme, Hukuk, Destek ve İnşaat ve Emlak şubeleri haricindeki diğer 9 şube ikiye bölünmüştür.

21 şube müdürü kadrosu verilen İzmir Büyük Şehir Yapılanmasında 13 hizmet şubesinin Hayat Boyu Öğrenme, Strateji Geliştirme, Hukuk, Destek ve İnşaat ve Emlak şubeleri haricindeki diğer 8 şube ikiye bölünmüştür.

Tüm bunlara rağmen bunu algılayamayan ve uygulamayan illerimiz de mevcuttur. Büyük şehirlerimizin yapılanmasında bile bölünmeyen hizmet şubelerinin bazı küçük illerimizde ikiye/üçe bölündüğü görülmektedir. Böyle illerimizden birinde; 13 hizmet şubesi 11 Şube Müdürüne şu şekilde dağıtılmıştır:

 

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teşkilatlanma Yapısı

 
 
HİZMET ALANI
Müdür Yard. 1
Şube Müd. 1
Temel Eğitim
Mesleki ve Teknik Eğitim
Şube Müd. 2
Destek Hizmetleri 2
Destek Hizmetleri 3
Müdür Yard. 2
Şube Müd. 3
Ortaöğretim
 
Şube Müd. 4
Özel Öğretim Kurumları
Hayat Boyu Öğrenme
Şube Müd. 5
İnşaat ve Emlak
 
Müdür Yard. 3
Şube Müd. 6
Din Öğretimi
Özel Eğitim ve Rehberlik
Şube Müd. 7
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
 
Şube Müd. 8
İnsan Kaynakları 2
İnsan Kaynakları 3
Müdür Yard. 4
Şube Müd. 9
Strateji Geliştirme
 
Şube Müd. 10
Hukuk Hizmetleri
İnsan Kaynakları 1
Şube Müd. 11
Destek Hizmetleri 1
 
 

Yöneticilik Bir Sanattır

Yeterli tecrübeye sahip ve işinin ehli idareciler hangi şubenin ne iş yaptıklarını bilirler. Bütün şubelerin biribirleriyle nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını/olacaklarını da bilirler. Biribirleriyle koordineli çalışması gereken şubeler aynı müdür yardımcısının koordinatörlüğüne verilirler. 

 

Disiplin İşlemleri

Önceki Yönetmelikte İnceleme, Soruşturma ve Değerlendirme Bölümüne tek başına verilen bu görev yeni Yönetmelikle Hukuk Hizmetleri ve İnsan Kaynakları olarak iki hizmet şubesine bölünmüştür. Eğitim denetmen ve yardımcıları dışında kalan, muhakkiklerce düzenlenen inceleme ve soruşturma raporları ile ön incelemeleri İnceleme Ve Değerlendirme Komisyonu’ndan geçirilmesi bakımından Eğitim Denetmenleri Başkanlığına gönderme işi de yeni Yönetmelikle kaldırılmıştır. Bunun dışında, Eğitim Denetmenleri Başkanlığı’nın görevi değişmemiştir. Kendilerine gönderilen inceleme/soruşturma ve ön inceleme emirlerinin gereğini yaparak düzenledikleri raporları Hukuk Hizmetleri şubesine teslim etmek.

“İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütme” göreviEğitim Denetmenleri Başkanlığı’nın görevleri arasında sayılmıştır (7/1-g). 

 

“Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek”, 

“Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak” ve 

“Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek” görevleri ise Hukuk hizmetleri’ningörevleri arasındadır (19/1-d, e, f).

 

Disiplin işlemlerinin uygulamalarını yapmak” görevi ise İnsan kaynakları hizmetleri’ne verilmiştir (20/1-d).

İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu ise eskiden olduğu gibi Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus; inceleme/soruşturma emrinin/olurlarının alınması görevi verilen Hukuk Hizmetleri ve disiplin işlemlerinin uygulamalarını yapma görevi verilen İnsan Kaynakları şubesinin aynı milli eğitim müdür yardımcısına bağlanması gerektiğidir. Çünkü inceleme/soruşturma emrinin/olurlarının alınması görevi bulunan Hukuk Hizmetleri şubesi ile disiplin işlemlerinin uygulamalarını yapacak İnsan Kaynakları şubesinn bağlı oldukları milli eğitim müdür yardımcısı aynı zamanda “disiplin amiri” sıfatını da taşımalıdır.

Örnek verdiğimiz ilimizde ise Hukuk Hizmetleri Şubesi 4 nolu müdür yardımcısına bağlanmışken, İnsan Kaynakaları Şubesi-2 olarak 3 nolu müdür yardımcısına bağlanmıştır.

 

Hukuk hizmetleri ile İnsan kaynaklarının başka müdür yardımcılarına bağlı olmasından dolayı disiplin amirliği sorun olmaktadır. Örneğin inceleme ve soruşturma olurlarını hukuk hizmetleri şubesinin alması ve süreci takip etmesi görevi verilmiş. İnsan kaynakları şubesine ise sonucu uygulama görevi verilmiştir. Hem inceleme ve soruşturmayı başlatan birime bakan müdür yardımcısı disiplin amiri olması lazım, hem de cezayı uygulayacak insan kaynakları 2’nin müdür yardımcısı disiplin amiri olması lazımdır.

Ve yine 21 şube müdürü kadrosu verilen İzmir ilimizde Destek Hizmetleri şubesi bölünmemişken, 13 şube müdürü kadrosu olan örnek ilimizde üçe bölünmüştür. Yine İnsan Kaynakları şubesi İzmir’de ikiye bölünmüşken; örnek ilimizde üçe bölünmüştür.

 

Ne gibi sorunlar çıkmaktadır?

Hukuk hizmetleri ile İnsan kaynakları şubelerinin başka müdür yardımcılarına bağlı olmasından dolayı disiplin amirliği sorun olmaktadır. Çünkü bunlardan biri disiplin amiri olabilecektir. Ayrıca adaylık kaldırma işlemlerinde de disiplin amirinin teklifi gerekmektedir. 


 Ali COŞKUNER

Eğitim Yöneticisi
Yorumlar (1)
Mustafa DEĞER 8 yıl önce
sayın editör ! yeni yönetmeliğin 5.maddesindeki sivil savunma uzmalığı ile 6.maddesinin 4. bendindeki tesis müdürlerinin görevlerinden hiç bahsetmemişsiniz. şube müdürü arkadaşlar halen kendilerini il milli eğitim müdürü gibi görerek hatta kendilerini onun yerine koyarakişlem yapmaya kalkınca da kızılca kıyametler kopuyor. sivil savunma uzmanı ve tesis müdürleri doğrudan il müdürüne bağlı olmaları gerek mi yormu? mevzuatın bu kısmı gayet açık fakat tesis müdürlei hk. ucu açık bırakılmıştır.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@