banner476

Öğretmenlikten Atılma Nedenleri Nelerdir?

Öğretmenlik kutsal bir meslektir ama bir o kadar da riskli bir meslektir. Yapacağınız bir davranış, hareket sizi öğretmenlik mesleğinizden men edebilir. İşte öğretmenlikten atılmak istemiyorsanız, öğretmenlikten atılma nedenlerini dikkatlice incelemelisiniz...

Meb Personeli 21.06.2015, 13:46 21.06.2015, 13:47
Öğretmenlikten Atılma Nedenleri Nelerdir?
 Devlet memurluğunun sona ermesine neden olan hallerin belli başlıları şunlardır:
ADAY MEMUR İKEN ÇIKARILMA

-Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin memurlukla ilişikleri kesilir. Bu şekilde görevlerine son verilenler 3 yıl süre ile devlet memurluğuna alınmazlar.

-Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. Bu şekilde görevlerine son verilenler, 3 yıl süre ile devlet memurluğuna alınmazlar.

SÜRESİ İÇERİSİNDE GÖREVE BAŞLAMAMA

-Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın kanunda belirtilen süre içinde işe başlamayanların atamaları iptal edilir. Bunlar 1 yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler.

-Başka yerdeki bir göreve atananlardan kanunda belirtilen süreler içerisinde yeni görevlerine başlamayan memurlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerine başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar. Bu şekilde görevlerine son verilenler 6 ay geçmeden yeniden devlet memuru olamazlar.

YABANCI MEMLEKETE GÖNDERİLENLERİN SÜRESİ İÇERİSİNDE GÖREVE BAŞLAMAMASI

Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilen memurlar, kendilerine verilen izin süresinin bitiminde görevlerine başlamamaları halinde, memurluktan çekilmiş sayılırlar. Bu şekilde görevlerine son verilenler 6 ay geçmeden yeniden devlet memuru olamazlar.

GÖREVE KESİNTİSİZ 10 GÜN GELMEMEK

İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk eden ve bu terki kesintisiz 10 gün devam ettiren memurun, yazılı müracaatı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunduğu değerlendirilerek, hakkında göreve son verme işlemi yapılır. bu şekilde görevlerine son verilenler 6 ay geçmeden yeniden devlet memuru olamazlar.

MEMUR OLMA ŞARTLARINI TAŞIMAMAK VEYA KAYBETMEK

Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılan veya memurluğu sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybeden memurun görevine son verilir. Gerekli nitelikleri taşıması halinde, 6 ay geçtikten sonra yeniden memuriyete girmesine engel bir husus bulunmamaktadır.

AYLIKSIZ İZİNDEN SÜRESİNDE DÖNMEMEK

Aylıksız izne ayrılan memurun, izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönmesi gerekir. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. Bu şekilde görevlerine son verilenler 6 ay geçmeden yeniden devlet memuru olamazlar.

DİSİPLİN CEZASI VERİLEREK ÇIKARMA

Devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezası alınması ya da bazı durumlarda kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alınması hallerinde, memurların görevine son verilir.

*DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI ALINMASI

Aşağıda belirtilen fiil ve hallerde, bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarma cezası verilir.

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,

d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

j) Yurt dışında devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

k) 5816 sayılı atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna aykırı fiilleri işlemek.

*KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI ALINMASI

657 sayılı devlet memurları kanununa göre, disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Bu nedenle, aynı fiil sebebiyle ikinci defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi halinde ikinci ceza, farklı fiiller sebebiyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi hallerinde üçüncü ceza devlet memurluğundan çıkarma cezası şeklinde uygulanır.

Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının ¼’ü – ½’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek,

c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

g) Ticaret yapmak veya devlet memurlarına yasaklanan diğer kaza

ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.
Yorumlar (2)
İsimsiz 5 yıl önce
Bir kaynaktan alıntı yaptım ve alıntıyı kaynakçada belirtmedim ve Hakkımda alıntı yaptığım yayın tarafından dava açıldı.açılan dava ve çıkabilecek sonuç aday memurluğumu etkilermi.şimdiden teşekkürler
koruyucu 4 yıl önce
alintı nıye yaptın

Gelişmelerden Haberdar Olun

@