banner476

Parasız yatılılık için yıllık gelir limiti belli oldu

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Parasız Yatılılık konusunda yazı yayımlayarak yıllık gelir limitini 5400TL olarak açıkladı.

Meb Personeli 04.11.2012, 09:28 04.11.2012, 09:28
Parasız yatılılık için yıllık gelir limiti belli oldu
 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü


Sayı : B.08.0.OGM.0.04/245.02/140161 31/10/2012
Konu : Parasız Yatılılık
……………………… VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun,
b) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliği,
c) 10/09/2012 tarihli ve B.08.4.MEM.0.77.14.245.04.00.00/10290 sayılı yazı,
ç) 26/09/2012 tarihli ve B.08.4.MEM.0.45.14.00.842.5/ 31358 sayılı yazı,
d) 28/09/2012 tarihli ve B.08.4.MEM.0.14.05.02.200/14790 sayılı yazı,
e) 03/10/2012 tarihli ve B.08.4.MEM.0.37.14.00.245.99/16892 sayılı yazı,
f) 05/10/2012 tarihli ve B.08.4.MEM.0.74.14.00.200/11908 sayılı yazı,
g)10/10/2012 tarihli ve B.08.4.MEM.4.03.00.09.900/29743 sayılı yazı.
İlgi (a) Kanun ve anılan Kanunun 14 üncü maddesi gereğince çıkarılan ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığımızca parasız yatılı veya burslu öğrenci okutulmaktadır.
İlgi (b) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendinde, "Kurumlarda öğretmen olup da görevli bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocukları Bakanlıkça belirlenecek kontenjan kadarı parasız yatılılığa yerleştirilir." hükmünün yer aldığı ve burada geçen "düzey" ifadesinden öğrencinin kayıt yaptırdığı Anadolu lisesi, fen lisesi, Anadolu öğretmen lisesi gibi kurumların mı yoksa ortaöğretim düzeyinde herhangi bir kurumun mu bulunmasının anlaşılacağı konusu ile öğretmen çocuklarının 2011 yılı yıllık gelirinden kişi başına düşen 5.400,00 TL üzerinde geliri olması durumunda parasız yatılı olarak yerleştirilip yerleştirilemeyeceği konusunda tereddüte düşüldüğünü belirten ilgi (c),(ç),(d),(e),(f),(g) yazılar ve ekleri incelenmiştir.


İlgi (b) Yönetmeliğin "Başvuru yeri ve şartları başlığı altında 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (d) bendinde, "Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının üç katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak." hükmü ve "Kayıt kabulde istenecek belgeler" başlığı altında 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde "Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname (EK-1), istenir." hükmü yer almaktadır. Aynı Yönetmeliğin "Ailenin maddi durumunun tespiti" başlığı altında 6 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; "2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kontenjana giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan Öğrencilerden ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname istenmez." hükmü ile 19 uncu maddenin 2 nci fıkrasında 2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun kapsamına giren ve bu sınavı kazanan öğrencilerden, (c) bendindeki belgeler istenmez." hükmü yer almaktadır.


Kanun kapsamına giren çocuklar) yararlanan öğrenciler dışındaki bütün öğrenciler için Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname (EK-1) istenmektedir.


İlgi (b) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen başvuru şartlarını taşımayan öğrenciler merkezi olarak yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına alınmamaktadır. Bununla birlikte, "Parasız Yatılılık ve Bursluluğa Kayıt-Kabul" başlığı altındaki kayıt kabulde istenecek belgeleri ibraz edemeyen öğrenciler parasız yatılılığa veya bursluluğa kabul edilmemektedir.


Buna göre, öğretmen çocuğu kontenjanından parasız yatılılığa yerleştirilmesi talep edilen öğrencilerin, Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyannameyi (EK-1) okul yönetimine vermeleri ve gelirlerinin 2012 yılı kayıtları için bu beyannamede beyan edilen kişi başına düşen yıllık net geliri 5.400,00 TL yi geçmemesi gerekmektedir. Bu limiti aşan öğrencilerin parasız yatılılığa kabul edilmesi mümkün olamayacaktır.


Görev yaptıkları yerleşim biriminde çocuklarının devam edeceği "düzeyde" okul bulunmayan öğretmen çocukları, Bakanlıkça belirlenecek kontenjan kadar sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilmektedir.


Valiliklerden gelen ilgi (c),(ç),(d),(e),(f),(g) yazılar ve diğer yollarla yapılan müracaatlardan 17 nci maddenin 1 inci fıkrasının (f) bendinde geçen "düzey" ifadesinin değişik yorumlandığı ve bazı kurumlarımızda "tür" olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Burada geçen "düzey" ifadesinden "ortaöğretim kurumlan" anlaşılacaktır.


Okul ve kurumlarımızda öğretmen olup da görevli bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği ortaöğretim kurumu bulunmayanların çocukları bu haktan yararlanabilirler. Kaldı ki, Bakanlığımızca ilgi (b) Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilecek öğrenciler için sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının pansiyonlarında kontenjan ayrılmaktadır. Bu kontenjan için müracaat eden öğrenciler, tercihleri doğrultusunda merkezi sistemle pansiyonlara yerleştirilmektedir.


2011 yılı ve daha önceki yıllarda valiliklere gönderilen parasız yatılılığa öğrenci yerleştirme esaslarına dair yazı ve genelgeler, yayımlandıkları yıl için geçerlidir.
2012-2013 eğitim-öğretim yılında parasız yatılı veya burslu öğrenci yerleştirme işlemleri ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Hülya ERTÜRK KOÇ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@