banner476

Sözleşmeli Öğretmenlik Süresinin Zorunlu Hizmetten Sayılması

Sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin birleştirilerek Yönetmelikte öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan öğretmenlerin MEBBİS bilgilerindeki “Zorunlu Hizmeti” kısmındaki “Zorunlu çalışma yükümlüsü” notunun düzeltilerek “tamamladı” olarak düzeltilmesi ve bu sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin MEBBİS sistemine işlenmesi gerekmektedir.

Meb Personeli 25.02.2013, 08:38 25.02.2013, 08:38
Sözleşmeli Öğretmenlik Süresinin Zorunlu Hizmetten Sayılması
Danıştay 2. Dairesinin 2006/650 Esas sayılı ve 02.10.2006 tarihli kararıyla dava edilen 04.03.2006 tarih ve 26098 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler” başlıklı 29. maddesi (ç) bendindeki; “Sözleşmeli, ücretli ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen iller dışında vekâleten geçirilen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılmaz” hükümlerindeki Sözleşmeli Öğretmenlikte geçirilen sürenin zorunlu çalışma süresinden sayılmaması hukuka açıkça aykırı bulunmuştur.

Bu Danıştay kararında; 2006 tarihli Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler” başlıklı 29. maddesi (ç) bendindeki “sözleşmeli” ibaresinin yürütmesini ve aynı maddenin (d) bendi “ Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler dışında geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.” hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay kararı gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 09.07.2009 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.05.01.B–/58922 sayılı yazısı yayınlanmış ve Sözleşmeli Öğretmen iken, kadrolu öğretmen olarak atananların sözleşmeli öğretmenlikte geçirmiş oldukları sürelerin hizmet puanı hesabında değerlendirmesi, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelerde sözleşmeli Öğretmen olarak görev yaptıktan sonra kadrolu öğretmenliğe atananların, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgelerde sözleşmeli öğretmen olarak geçirmiş oldukları sürelerin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen süreler kapsamında değerlendirilmesi istenmiştir.

Akabinde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12.04.2010 tarih ve B.08.0.PGM.0.06.07.00.4-1144/19623 sayılı yazısı yayınlanmış 2006 yılı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Ek–1 inde belirlenen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinden; 3. hizmet bölgesinde, 2. hizmet bölgesinde ve 1. hizmet bölgesinin (D) ve ( E )sınıfı ilçelerinde geçirmiş oldukları sürelerin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen süreler kapsamında değerlendirilmesi istenmiştir.

Bu nedenle Sözleşmeli Öğretmen ve Kadrolu Öğretmen olarak görev yaptığı yerler zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgeleri olan ve Yönetmelikte öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan öğretmenlerin MEBBİS bilgilerindeki “Zorunlu Hizmeti” kısmındaki “Zorunlu çalışma yükümlüsü” notunun düzeltilerek “tamamladı” olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 36. maddesi (C) fıkrası 6. bendinde; "Bu Kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükümleri ile 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 37. maddesinin 4. fıkrasında; "Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. " hükümleri bulunmaktadır.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 21.12.2009 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.06.4–3207/100393 sayılı yazısı ekinde bulunan Maliye Bakanlığının 01.12.2009 tarihli ve 16611 sayılı yazısı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken kadrolu olarak atamaları yapılan Öğretmenlerin sözleşmeli olarak geçen hizmet süresinin her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylığında değerlendirilebileceğini bildirilmiştir.

Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yasal düzenlemelerde meydana gelen değişiklikler üzerine Giriş Derecesi, Kademe İlerlemesi Ve Derece Yükselmesi, Hizmet Değerlendirmesi, Hizmet Birleştirmesi konularına örnekli açıklık getiren Mevzuat Bültenlerinden “İntibak” bülteninde de ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Bu nedenle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde istihdam edilen öğretmenlerden gerek ilk atama yoluyla gerekse de 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince kadrolu öğretmenliğe atanların sözleşmeli statüde geçen sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesi gerektiğinden sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin birleştirilerek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin MEBBİS sistemine işlenmesi gerekmektedir.

Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yasal düzenlemelerde meydana gelen değişiklikler üzerine Giriş Derecesi, Kademe İlerlemesi Ve Derece Yükselmesi, Hizmet Değerlendirmesi, Hizmet Birleştirmesi konularına örnekli açıklık getiren Mevzuat Bültenlerinden “İntibak” bülteninde de ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.


Bu konuda hazırladığımız başvuru dilekçesi için tıklayınız.


Ahmet Kandemir
Memurlar.net
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@