Şube müdürlerinin isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri

Şube müdürlerinin isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri

Meb Personeli 01.07.2014, 08:04 01.07.2014, 08:05
Şube müdürlerinin isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri

 

İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİNİN İSTEĞE BAĞLI 2014 YILI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

Bu Kılavuz, il/ilçemillieğitimşubemüdürlerininisteğebağlı 2014 yılıyerdeğiştirmeişlemlerinin, hangiusul ve esaslaragöreyapılacağınıbelirlemeküzerehazırlanmıştır.

A-GENEL AÇIKLAMALAR

1-İlgiliMevzuat

1.1.657 sayılıDevlet Memurları Kanunu,

1.2.DevletMemurlarınınYerDeğiştirmeSuretiyleAtanmalarınaİlişkinYönetmelik,

1.3.Milli Eğitim BakanlığıPersonelininGörevdeYükselme, UnvanDeğişikliği ve YerDeğiştirmeSuretiyleAtanmasıHakkındaYönetmelik.

2-Esaslar

2.1.İsteğe bağlıyerdeğiştirmeler, Milli Eğitim BakanlığıPersonelininGörevdeYükselme, UnvanDeğişikliği ve YerDeğiştirmeSuretiyleAtanmasıHakkındaYönetmelikhükümleriçerçevesindegerçekleştirilecektir.

2.2.Yerdeğiştirmeişlemleri, Ek-1 2014 YılıİsteğeBağlıYerDeğiştirmeTakviminegöreyürütülecektir.

2.3.İsteğe bağlıyerdeğiştirmeler, şubemüdürlerinintercihleri ve yerdeğiştirmeyeesaspuanüstünlüğünegöreelektronikortamdaBakanlıkçagerçekleştirilecektir.

2.4.Puanlarıneşitliğihalinde, sırasıylayöneticiliktekihizmetsüresi ile Bakanlıkbünyesindegeçentoplamhizmetsüresidikkatealınacaktır.

2.5.Yerdeğiştirmeyeesaspuan,Milli Eğitim BakanlığıPersonelininGörevdeYükselme, UnvanDeğişikliği ve YerDeğiştirmeSuretiyleAtanmasıHakkındaYönetmeliğeekli Ek-2 Performans ve YeterlikDeğerlendirmeFormu ve Ek-3 HizmetBölgeleriÇizelgesi ile Yönetmeliğin 28'inci maddesininbirincifıkrasınagörehesaplananpuanlarıntoplamındanoluşacaktır.

2.6.Bölgehizmetisüresi ile yerdeğiştirmeyeesaspuanın hesabında30/06/2014 tarihiesasalınacaktır.

2.7.Bölge hizmetisüresininhesabındabiray 30 gün olarak dikkatealınacaktır.

2.8.Yerdeğiştirmeyeesaspuanınhesabındabiraydanazhizmetsüreleridikkatealınmayacaktır.

B- TERCİHLERİN ALINMASI

3-İl Milli Eğitim MüdürlüklerinceYapılacakİşlemler

3.1.Yapılacakbaşvurularailişkiniş ve işlemlerinyürütülmesindeherhangibiraksaklığameydanverilmemesiiçingerekliönlemleralınacaktır.

3.2.İsteğe bağlıyerdeğiştirmektalebindebulunanşubemüdürlerineilişkinYönetmeliğeekli Ek-2 Performans ve YeterlikDeğerlendirmeFormu ile Ek-3 HizmetBölgeleriÇizelgesiüzerindenyerdeğiştirmeyeesaspuanhesaplamasıyapılacaktır.(Danıştay İkinci Dairesinin 14/05/2014 tarihli ve E:2013/10908 sayılıkararıgereği Ek-2 Formdavekalet ve geçicigörevlendirmeyepuanverilmeyecektir.)

3.3.Başvurularınincelenmesi ve onaylanmasındagerekliözen ve dikkatgösterilecektir.MEBBİS e-PersonelModülündekibilgilerindoğruluğundan,ilmillieğitimmüdürlüklerinininsankaynaklarıhizmetlerininyürütüldüğüşube müdürlüğü sorumluolacaktır.

3.4.Başvurular, ilmillieğitimmüdürlüklerinceelektronikortamdaonaylanacaktır. Onaylananbaşvurularınçıktısıalınarakilmillieğitimmüdürlüklerinininsankaynaklarıhizmetlerininyürütüldüğüşubemüdürlüğündemuhafazaedilecektir.

3.5.Yerdeğiştirmeyeesaspuanınhesabında 30/06/2014 tarihiesasalınacağından, başvuranların görev kayıtları 30/06/2014 tarihindenöncesineilişkin olarak güncellenebilecek, bu tarih ile başvurunun son günüolan 18/07/2014 tarihleriarasındaherhangibiryeni "görev kaydı" ve "görevlendirmekaydı" eklemesiyapılmayacaktır.

4-MerkezTeşkilatıBiriminceYapılacakİşlemler

4.1.Başvurudabulunanlarailişkintereddütlüdurumlarincelenerekkararabağlanacaktır.

5-Diğer Hususlar

5.1.83/6525 sayılıBakanlarKuruluKararı ile yürürlüğekonulanDevletMemurlarınınYerDeğiştirmeSuretiyleAtanmalarınaİlişkinYönetmeliğin 15'inci maddesinde;

a)Kendisinin veya eşininnüfusakayıtlıolduğuil ve bu il'e bağlıilçelere,

b)Nüfusakayıtlıolmamaklabirlikte, en az 15 yıl müddetledevamlı olarak ikametettikleri veya hizmetiniolumsuzyöndeetkileyecekmaddiilişkisininbulunduğuil veya ilçeye, bu il'e bağlıilçelere, ilçeninbağlıbulunduğuil ve bu il'e bağlıdiğerilçelereatanamayacağı; ancak, son genelnüfussayımınagöreYönetmeliğeekli 1 SayılıCetveldemerkeznüfusu 50.000'i aşan IV, V ve VI. Bölgedebulunanil/ilçeler ile merkeznüfusu 100.000'i aşan I, II ve

III. Bölgedebulunanil/ilçeleriçinyapılacakatamalarda bu hükmünuygulanmayacağıbelirtilmiştir.

6360 sayılıKanunlabüyükşehirbelediyelerininsınırlarınınilmülkisınırları olarak belirlenmesinedeniyle, ilmerkezi ile büyükşehirbelediyesınırlarıiçerisindekiilçenüfuslarınınbirliktedeğerlendirilmesigerektiğinden, başvurulardabüyükşehirbelediyesiolanillerinilçeleriiçin 15'inci maddehükmüdikkatealınmayacaktır.

5.2.Yerdeğiştirmeyeesashizmetsüresininhesaplanmasında;

a)İsteğebağlıyerdeğiştirmelerde,halenbulunulanyöneticilikkadrosundaasaletengeçirilensüreleresasalınacaktır.

b)Bölge hizmetsüresininhesabındaDevletMemurlarınınYerDeğiştirmeSuretiyleAtanmalarınaİlişkinYönetmeliğin 22'nci maddesiuygulanacaktır.

c)Yargıkararlarıilgilikonudayapılanişlemleriyoksaydığından, bulunduklarıgörevdenalınıp, mahkemekararı ile iadeedilenlerinhizmetlerininhesaplanmasında, yargıyakonuişleminyapıldığıtarihtenöncekigörevebaşlamatarihiesasalınacaktır.

5.3.Yönetmeliğinyürürlüğegirdiğitarihtenönce görev yaptıklarıhizmetbölgelerindehalenasaletenbulunulanyöneticilikkadrosuylaaynıkadrodaasaletengeçenhizmetsüreleri, o bölgeninhizmetsüresininhesaplanmasındadikkatealınacaktır.

5.4.Soruşturmayabağlı olarak görev yerlerideğiştirilenler, yenigörevlerinebaşladıklarıtarihten itibaren dört yıl geçmedenayrıldıklarıyereyenidenatanamayacaklardır.

5.5.İlçe niteliğinikaybeden, başkabirilçeylebirleştirilen,il'edönüştürülen veya bağlıbulunduğuil'ideğişenilçelerinhizmetbölgesisüresi ve puanlarınıntespitindeYönetmeliğe ekliEk-3Hizmet BölgeleriÇizelgesidikkatealınacaktır.

C-BAŞVURU İŞLEMLERİ

6-Başvurular

6.1.İsteğebağlı yerdeğiştirmetalebindebulunacakşubemüdürleri; MEBBİS e-PersonelModülündeki öğrenim durumu, hizmetdurumu, hizmetpuanı ve benzeribilgilerindeeksiklikya da yanlışlıkolmasıdurumundadüzeltmeyeesasbelgeleri ile birlikteilmillieğitimmüdürlükleriinsankaynaklarıhizmetlerininyürütüldüğüşubemüdürlüğünebaşvuracaklardır. İlgilibölümcegereklidüzeltmelerin MEBBİS ortamındayapılmasısağlanacaktır.

6.2.Başvuruyapıldıktansonrabilgilerindedüzeltmeyapanlarınbaşvurularıreddedilecek; yenidenbaşvuruyapmaları ve başvurularınıkaydetmelerisağlanacaktır.

6.3.Halen bulunduklarıbölgede o bölgeiçinöngörülenbölgehizmetisüresinin en az yarısını 30/06/2014 tarihiitibarıylatamamlayanşubemüdürleri,Bakanlıkçabelirlenen ve aynı veya alt hizmetbölgelerinde, bölgehizmetisüresinitamamladıklarıhizmetbölgeleri dışında durumlarınauygunkadrolararasından en fazla 10 tercihtebulunabileceklerdir.

6.4.İstektebulunanşubemüdürlerininYönetmeliğinyürürlüğegirdiği 12/10/2013 tarihindenönce görev yaptıklarıhizmetbölgelerindehalenasaletenbulunulanyöneticilikkadrosuylaaynıkadrodaasaletengeçenhizmetsüreleri ile sözkonusutarih ile 30/06/2014 tarihiarasındakihizmetsüreleri, ilgilibölgeninhizmetsüresininhesaplanmasındabirliktedikkatealınacaktır.

6.5.İl millieğitimşubemüdürleriilçemillieğitimşubemüdürü; ilçemillieğitimşubemüdürleriiseilmillieğitimşubemüdürükadrolarınaatanmakiçinyerdeğişikliğitercihindebulunabileceklerdir.

6.6.Başvurular,buKılavuzaekli Ek-1 2014 YılıİsteğeBağlıYerDeğiştirmeTakviminde belirtilen sürelerde http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindekiElektronikBaşvuruFormueksiksiz ve doğru olarak doldurulmaksuretiyleyapılacaktır. BaşvuruFormununçıktısıimzalanarakçıktılar, başvuruyuyapanilçemillieğitimşubemüdürlerinceilçe, ilmillieğitimşubemüdürlerinceilmillieğitimmüdürlüklerinininsankaynaklarıhizmetlerininyürütüldüğüşubemüdürlüğüneteslimedilecektir.

6.7.Başvuruda bulunanlar, başvurularınınonaylanıponaylanmadığınıbaşvuruyaptıklarıhttp://mebbis.meb.gov.tr/internet adresindenbaşvurusüresiiçerisindetakipedeceklerdir.

6.8.Başvurusahipleri, ElektronikBaşvuruFormu ile yapılanbaşvuruda, duyuruda belirtilen bütünşartlarıtaşıdıklarınıkabuletmişsayılacaklar; eksiklik ve yanlışlıklardankendilerisorumluolacaklardır.

7-BaşvurununGeçersizSayılacağıDurumlar

a)Gereklişartlarıtaşımadığıhaldebaşvurusuonaylanan,

b)ElektronikBaşvuruFormu dışında birbelgeyleyapılan

başvurularişlemealınmayacak;yapılmışolmasıhalindeyerdeğiştirmeişlemleriiptaledilecektir.

D-ATAMA İŞLEMLERİ

8-Atamalar

8.1.İsteğebağlıyerdeğiştirmeişlemlerielektronikortamdaBakanlıkçagerçekleştirilecektir.

8.2.Yerdeğiştirmesuretiyleatamalarailişkinsonuçlar,Bakanlığımızın

http://ikgm.meb.gov.tr internet adresindenduyurulacaktır.

EKLER:

1-Ek-1 2014 YılıİsteğeBağlıYerDeğiştirmeTakvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon: (312) 413 17 26-30-32-34

www.meb.gov.trhttp://ikgm.meb.gov.tr/

Milli Eğitim BakanlığıİnsanKaynakları Genel Müdürlüğü Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@