banner476

Tüm taşra yöneticileri sendikalara üye olabilmelidir

İnsanların vazgeçilmez, devredilmez ve dokunulmaz doğal hakları vardır. İnsan hakları içinde yer alan “örgütlenme hakkı” uluslararası birçok temel belgede doğal hak olarak düzenlenmiştir. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesinin 12. Maddesinde, “herkesin kendi çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikalara girme hakkını”; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23. maddesi “herkesin, çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma” hakkını düzenlemiştir.

Meb Personeli 18.02.2014, 22:16 18.02.2014, 22:16
Tüm taşra yöneticileri sendikalara üye olabilmelidir

 Ülkemizin de imzaladığı Uluslararası Çalışma Örgütünün 87 nolu sözleşmesinin 2. bölümünde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin   11. maddesinde örgütlenme özgürlüğü açık bir şekilde düzenlenmiştir. Avrupa Sosyal Haklar Şartı’nın (Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi) 5. Maddesinde de,  “sözleşmeci taraflar çalışanların ve çalıştıranların ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak için, yerel, ulusal ve uluslararası örgütler kurma veya bu örgütlere üye olma özgürlüğünü sağlamak ve geliştirmek amacıyla, ulusal mevzuatın bu özgürlüğü zedelemesini veya zedeleyici biçimde uygulanmasını önlemeyi yükümlenirler” düzenlemesi ile örgütlenme hakkı düzenlenmiştir.

İl/ilçe teşkilatlarının en üst düzeyde ki amirlerinin ve yardımcılarının sendikalara üye olması halinde üst paragrafta belirtilen hususlar gibi bir problem meydana gelmeyecektir. Bir il/ilçe milli eğitim müdürünün, il milli eğitim müdür yardımcısının, sendikalara üye olması kamu düzeninin işleyişini bozmayacaktır.

Anayasanın 51. Maddesi “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir.” Hükmü bulunmaktadır. Yine Anayasamızın 90. Maddesinde “ Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” Denilmektedir.

4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları hakkında ki kanunun uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümlere uygun olarak değiştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Anayasamızın 90. Maddesi gereği bu değişiklik gerçekleştirilmelidir.

İl ve ilçe teşkilatlarının en üst düzeyde amirleri ile yardımcılarının sendikalara üye olabilmelidirler. Bunun için 4688 sayılı Yasanın 15. Maddesinin aşağıdaki c)bendi değiştirilmelidir.

c) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları

ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri(KALDIRILMALIDIR), (…) (2) belediye başkanları ve yardımcıları,

Davut ÇALIŞKAN

Ueyder Genel Sekreter

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@