banner476

Bakan Avcı Hakkında Suç Duyurusu

CHP'li Ayaydın Bakan Avcı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

MEB 09.07.2014, 13:37 09.07.2014, 13:41
Bakan Avcı Hakkında Suç Duyurusu
 ANKARA CUMHURYET BASAVCILII’NA

ŞİKAYETÇİ VEKL

ÜPHELLER

Prof. Dr. Aydın Aan AYAYDIN
Av. Ceylan TÜRKOLU- Av. Burcu AYDIN

-Adres Antettedir-

: 1-Milli Eitim Bakanı Nabi AVCI
Devlet Mh. Atatürk Bulvarı, No: 98, Meb Bakanlık Merkez Bina, Bakanlıklar, Çankaya, Ankara, Türkiye

SUÇ TÜRÜ AÇIKLAMALAR

:

:

2-Milli Eitim Bakanlıı Eitim Teknolojileri Genel Müdürü

Devlet Mh. Atatürk Bulvarı, No: 98, Meb Bakanlık Merkez Bina, Bakanlıklar, Çankaya, Ankara, Türkiye

3-Soruturma Esnasında Sorumluluu Tespit Edilecek lgili Kamu Görevlileri

dari Yargı Kararını Uygulamamak Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma

1-) Her yıl ilköretim 8. sınıflara yönelik yapılan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) geçtimiz yıl 08.06.2013 tarihinde gerçekletirilmiş olup, söz konusu sınav sonuçları 12.07.2013 tarihinde açıklanmıtır.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Almanca ve Fransızca testlerinin ngilizce cevap anahtarı kullanılarak deerlendirildii ortaya çıkmı, bu durum, müvekkilikayetçi Cumhuriyet Halk Partisi stanbul Milletvekili Prof. Dr. Aydın Aan Ayaydın tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme getirilmiş akabinde Milli Eitim Bakanlıı Basın ve Halkla likiler Müavirlii açıklama yapılarak sınav sonucu deerlendirmesinde hata yapıldıı kabul edilmitir.

2-) Bunun üzerine müvekkil CHP stanbul Milletvekili Prof. Dr. Aydın Aan Ayaydın, yürütmenin durdurulması talepli olarak; 08.06.2013 tarihinde yapılan Seviye Belirleme Sınav sonuçlarının tüm örenciler bakımından yeniden deerlendirilmesi istemi ile, 16.07.2013 tarihinde, Ankara 18. dare Mahkemesi’nde 2013/679 E. sayılı davayı ikame etmitir. darenin hatalı uygulamasından zarar gören bazı veliler de dava açmı, açılan bu davaların müvekkil tarafından açılan dava ile balantılı olduuna karar verilmitir.

3-) 10.01.2014 tarihinde, dava konusu Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarının, Milli Eitim Bakanlıı Merkezi Sistemle Örenci Alan Ortaöretim Kurumlarına Örenci Yerletirme Yönergesi ve 2013 Yılı Ortaöretim Kurumlarına Geçiş sistemi Seviye Belirleme Sınavı Bavuru Kılavuzu’nun sınav sonuçlarının deerlendirilmesine ilikin hükümlerine uygun olarak hesaplanmadıı anlaıldıından dava konusu ilemde hukuka uygunluk bulunmadıı gerekçesiyle YÜRÜTÜLMESNN DURDURULMASINA karar verilmitir. (EK 1)

!2

4-) Davalı idare, Ankara 18. dare Mahkemesinin vermiş olduu yürütmenin durdurulması kararına karı itiraz etmi, yapılan itiraz üzerine Ankara Bölgedare Mahkemesi, menfaat ilikisi bulunmadıı gerekçesi ile 28.01.2014 tarihinde davalı idare lehine itirazı neticelendirmiş ise de aynı dava dosyası üzerinden birleen dosyada yürütmenin durdurulması kararına karı idarece yapılan itiraz REDDEDLMİŞTR.

üpheliler ibu yürütümenin durdurulmasına ilikin mahkeme kararını uygulamayarak açıkça görevi kötüye kullanma suçunu ilemilerdir.

Devam eden süreçte müvekkil tarafından ikame edilen dava husumet yönünden reddedilmiş ise de balantı kararı verilen dava üzerinden 2013/1539 E., 2014/505 K. sayılı, 31.03.2014 tarihli karar ile davanın kabulü ile SBS SONUÇLARININ PTALNE karar verilmitir. (EK 2) Ancak üpheliler esastan verilen bu karara da uymayarak bir kez daha görevi kötüye kullanma suçunu ilemilerdir.

Hal böyle iken, dava konusu SBS Sınavı’nın deerlendirilmesine ilikin mahkemece verilmiş ve kesinleen bir yürütmenin durdurulması kararı ve esas hakkında davanın kabulü yönünde verilmiş bir karar bulunmasına ramen ÜPHELLER, SINAVA GREN TÜM ÖRENCLERN SINAV SONUÇLARINI YENDEN DEERLENDRMEMİŞ VE YAPILMASI ZORUNLU BU DEERLENDRME SONUCU ORTAYA ÇIKACAK YENİ SONUÇLARI ÖRENCLERE BLDRMEMİŞTR. Bu durum, kamuoyunda geniş yankı bulmasına ramen, üpheliler mahkeme kararını yerine getirmemekte ve açıkça görevi kötüye kullanma suçunu ilemektedirler.

5-) üphelilerin savsaklarcasına ve tamamen ciddiyetsiz bir tutum içinde yerine getirdikleri kamu görevleri sırasında yapılan hataların ardı arkası kesilmemekte olup bu defa da Ortaokul 8’inci sınıf örencilerinin girdii Temel Eitimden Ortaöretime Geçiş (TEOG) sınavında hatalı sorulara yer verilmesi üzerine bazı veliler tarafından idari dava açılmış ve yine yürütmenin durdurulması kararı verilmitir. üpheliler henüz bu kararın da gereini yerine getirmemilerdir.

Hal böyle iken üpheliler hakkında gerekli soruturma yapılarak kamu davası açılması zorunluluk arz etmektedir.

6-) SUÇ DUYURUSUNUN HUKUKİ DAYANAKLARI;

üpheliler, kamunun zararlarının artmasına neden oldukları gibi, Anayasa’nın 138. maddesi, YUK’nun 28. maddesi ve 5237 sayılı TCK’nun 257. maddesine aykırı davranmak suretiyle atılı suçu ilemilerdir.

Anayasa Md.138/son: “...Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette deitiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” 

YUK Md.28/1: “...Danıtay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilikin kararların icaplarına göre idare, gecikmeksizin ilem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.(...)”

!3

TCK Md. 257: “(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dıında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kiilerin maduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kiilere haksız bir kazanç salayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (...)”

eklinde düzenlenmiş olup, üpheliler tüm bu kanuni düzenlemelere aykırı davranarak açıkça görevi kötüye kullanma suçunu ilemilerdir.

Söz konuu sınavların belirli bir düzen içinde yapılmasından sorumlu olacak birim, Milli Eitim Bakanlıı Merkezi Sistemle Örenci Alan Ortaöretim Kurumlarına Örenci Yerletirme Yönergesi’nin 22. Maddesinde belirlenmiş olup, ibu madde aynen;

“Genel Sorumluluk

MADDE 22- (1Bu Yönerge kapsamında yapılacak sınavların planlı, sorunsuz, güvenli ve disiplin içinde gerçekletirilmesinden Bakanlıkta Genel Müdürlük ve Bakanlık, il/ilçede ise millî eitim müdürlüü, okullarda da okul müdürlüü birinci derecede görevli ve sorumludur.”

eklinde düzenlenmitir. Buna göre sınava ilikin genel sorumluluun, Milli Eitim Bakanlıı ile birlikte Genel Müdürlük olarak ifade edilen Eitim Teknolojileri Genel Müdürlüünde olduu tartımadan uzaktır.

Sonuç olarak Milli Eitim Bakanlıı ve dier yetkililer, görev alanına giren konuda görevinin gereklerini yerine getirmeyerek ve mahkeme kararlarını uygulamayarak milyonlarca örencinin ve ailesinin maduriyetine yol açtıından üpheliler hakkında gerekli soruturma yapılarak kamu davası açılması gerekmektedir.

SONUÇ VE STEM:

Yukarıda açıklanan ve Basavcılıınızca resen gözetilecek sebeplerle, gerekli soruturmanın yapılarak üpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi gereince idari yargı kararını uygulamamak suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmaları talebi ile kamu davası açılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

ikayetçi
Prof. Dr. Aydın A
an AYAYDIN

Vekili
Av. Ceylan TÜRKO
LU 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@