Eğitim-Sen, MEB Yönetmeliği’nin İptali İstemiyle Dava Açtı

EĞİTİM-SEN: Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği’nin İptali İstemiyle Dava Açtık

MEB 30.06.2014, 16:38 30.06.2014, 16:39
Eğitim-Sen, MEB Yönetmeliği’nin İptali İstemiyle Dava Açtı
 24.05.2014 gün ve 29009 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği`nin;

 

1. 5/2 maddesinde yer alan; "Başkanlıkta Başkanın teklifi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanın Onayı ile yüzden fazla olmamak şartıyla müfettiş görevlendirilebilir. Başkanlıkta görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atamaları Ankara Maarif Müfettişleri Başkanlığına yapılır. Başkanlıkta görevlendirilen müfettişlere, bu görevlerine devam ettikleri sürece bu Yönetmeliğin 37 ve 38 inci madde hükümleri uygulanmaz" ibaresinin, 

2. ‘Yazılı sınav duyurusu ve başvuru` başlıklı 13/1 maddesinde yer alan "Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türü ya da türleri" ibaresinin,

3. ‘Yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar` başlıklı 14/1-a maddesinde yer alan "… hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, ilahiyat fakülteleri" ibaresi ile "Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış" biçimindeki 14/1-b ve "Öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar hariç olmak üzere, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavından, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak" biçimindeki 14/1-c bentlerinin,

4. ‘Yazılı sınav` başlıklı 16. maddesinde yazılı sınavda başarılı olmak için en az ne kadar puan alınması gerektiği yönünde bir düzenlemeye yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, 

5. ‘Sözlü sınav` başlıklı 17. maddesinde, sözlü sınavların yargısal denetimine olanak verecek bir düzenleme ve kurala yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

6. ‘Müfettiş yardımcılığına atama ve göreve başlama` başlıklı 22/4 maddesinde yer alan "… ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar arasından da" ibaresinin, 

7. ‘İllerin müfettiş ihtiyacının belirlenmesi` başlıklı 36. maddesinde, illerin müfettiş gereksiniminin hangi objektif ölçütlerle belirleneceğine ilişkin bir kurala yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

8. ‘Bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri` başlıklı 38. maddesinin "Bu madde kapsamında görev yeri değiştirilen müfettişler ayrıldıkları tarihten itibaren sekiz yıllık süre geçmeden, sağlık durumu özrü hariç bu Yönetmelikle belirlenen iller arası diğer yer değiştirmeler kapsamında ayrıldıkları il`e tekrar atanamazlar" biçimindeki altıncı fıkrasının, 

9. ‘Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler` başlıklı 43. maddesinin,

10. ‘Maarif müfettişleri başkanlığının kuruluşu` başlıklı 44/1 maddesinde yer alan "il millî eğitim müdürüne bağlı" ibaresinin,

11. ‘Maarif müfettişleri başkanının görevlendirilmesi` başlıklı 45. maddesinin, "Görev yaptıkları ilin dışındaki bir il`e maarif müfettişleri başkanı olarak görevlendirileceklerin, 37 ve 38 inci maddeler kapsamında görevlendirilecekleri il‘e atanabilecek durumda olması gerekir. Ancak, dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerinde bulunan illerden birine maarif müfettişleri başkanı olarak görevlendirileceklerde 37 ve 38 inci madde hükümleri aranmaz." biçimindeki ikinci fıkrasının, ,

12. ‘Maarif müfettişleri başkanlığının görevleri` başlıklı 46/1 maddesinin, (a) bendindeki "…il millî eğitim müdürünün teklifi" ibaresinin; (c) bendindeki "…il millî eğitim müdürüne sunmak" ibaresinin; (ç) bendindeki "…il millî eğitim müdürünün onayına sunmak" ibaresinin; (d) bendindeki "…il millî eğitim müdürlüğüne sunmak" ibaresinin; (f) bendindeki "…il millî eğitim müdürüne sunmak" ibaresinin; (ı) bendindeki "…il millî eğitim müdürüne" ibaresinin; (i) bendindeki "İl Milli Eğitim Müdürünce verilen diğer görevleri yapmak" ibarelerinin

13. ‘Müfettiş yardımcılığından çıkarılma` başlıklı 66. maddesinin yürütmesinin durdurulması daha sonra iptali, Yönetmeliğin 13/1, 14/1-a, 14/1-b, 14/1-c ve 22/4 maddelerinin dayanağını oluşturan 652 sayılı KHK`nin 41/2-a maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmesi istemiyle dava açtık.

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği`nin İptali İstemiyle Dava Açtık

 

24.05.2014 gün ve 29009 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği`nin;

 

1. 5/2 maddesinde yer alan; "Başkanlıkta Başkanın teklifi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanın Onayı ile yüzden fazla olmamak şartıyla müfettiş görevlendirilebilir. Başkanlıkta görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atamaları Ankara Maarif Müfettişleri Başkanlığına yapılır. Başkanlıkta görevlendirilen müfettişlere, bu görevlerine devam ettikleri sürece bu Yönetmeliğin 37 ve 38 inci madde hükümleri uygulanmaz" ibaresinin, 

2. ‘Yazılı sınav duyurusu ve başvuru` başlıklı 13/1 maddesinde yer alan "Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türü ya da türleri" ibaresinin,

3. ‘Yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar` başlıklı 14/1-a maddesinde yer alan "… hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, ilahiyat fakülteleri" ibaresi ile "Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış" biçimindeki 14/1-b ve "Öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar hariç olmak üzere, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavından, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak" biçimindeki 14/1-c bentlerinin,

4. ‘Yazılı sınav` başlıklı 16. maddesinde yazılı sınavda başarılı olmak için en az ne kadar puan alınması gerektiği yönünde bir düzenlemeye yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, 

5. ‘Sözlü sınav` başlıklı 17. maddesinde, sözlü sınavların yargısal denetimine olanak verecek bir düzenleme ve kurala yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

6. ‘Müfettiş yardımcılığına atama ve göreve başlama` başlıklı 22/4 maddesinde yer alan "… ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar arasından da" ibaresinin, 

7. ‘İllerin müfettiş ihtiyacının belirlenmesi` başlıklı 36. maddesinde, illerin müfettiş gereksiniminin hangi objektif ölçütlerle belirleneceğine ilişkin bir kurala yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

8. ‘Bulundukları ilde sekiz yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri` başlıklı 38. maddesinin "Bu madde kapsamında görev yeri değiştirilen müfettişler ayrıldıkları tarihten itibaren sekiz yıllık süre geçmeden, sağlık durumu özrü hariç bu Yönetmelikle belirlenen iller arası diğer yer değiştirmeler kapsamında ayrıldıkları il`e tekrar atanamazlar" biçimindeki altıncı fıkrasının, 

9. ‘Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler` başlıklı 43. maddesinin,

10. ‘Maarif müfettişleri başkanlığının kuruluşu` başlıklı 44/1 maddesinde yer alan "il millî eğitim müdürüne bağlı" ibaresinin,

11. ‘Maarif müfettişleri başkanının görevlendirilmesi` başlıklı 45. maddesinin, "Görev yaptıkları ilin dışındaki bir il`e maarif müfettişleri başkanı olarak görevlendirileceklerin, 37 ve 38 inci maddeler kapsamında görevlendirilecekleri il‘e atanabilecek durumda olması gerekir. Ancak, dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerinde bulunan illerden birine maarif müfettişleri başkanı olarak görevlendirileceklerde 37 ve 38 inci madde hükümleri aranmaz." biçimindeki ikinci fıkrasının, ,

12. ‘Maarif müfettişleri başkanlığının görevleri` başlıklı 46/1 maddesinin, (a) bendindeki "…il millî eğitim müdürünün teklifi" ibaresinin; (c) bendindeki "…il millî eğitim müdürüne sunmak" ibaresinin; (ç) bendindeki "…il millî eğitim müdürünün onayına sunmak" ibaresinin; (d) bendindeki "…il millî eğitim müdürlüğüne sunmak" ibaresinin; (f) bendindeki "…il millî eğitim müdürüne sunmak" ibaresinin; (ı) bendindeki "…il millî eğitim müdürüne" ibaresinin; (i) bendindeki "İl Milli Eğitim Müdürünce verilen diğer görevleri yapmak" ibarelerinin

13. ‘Müfettiş yardımcılığından çıkarılma` başlıklı 66. maddesinin yürütmesinin durdurulması daha sonra iptali, Yönetmeliğin 13/1, 14/1-a, 14/1-b, 14/1-c ve 22/4 maddelerinin dayanağını oluşturan 652 sayılı KHK`nin 41/2-a maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmesi istemiyle dava açtık.


EĞİTİM-SEN

Yorumlar (1)
siyami 6 yıl önce
günaydın......yenimi akıllarına gelmiş.....

Gelişmelerden Haberdar Olun

@