Eğitimle ilgili torba tasarının tam metni

Eğitimle ilgili torba tasarının tam metni

64. Hükümetin Meclise sevk ettiği en son tasarı olan Milli Eğitimle ilgili torba tasarının tam metnini yayımlıyoruz.

 Milli Eğitim bakanlığınca hazırlanan ve 64. hükümet tarafından TBMM'ye sevk edilen tasarıda, MEB ve ÖSYM ile ilgili yeni düzenlemeler yer alıyor.

Tasarıya göre MEB'deki müsteşar yardımcısı sayısı 7'ye çıkarılıyor.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı yeniden yapılandırılıyor.

Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar Eğitim uzmanı kadrolarına atanıyor.

İŞTE TASARININ TAM METNİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "beş" ibaresi "yedi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan "Rehberlik ve Denetim Başkanlığı" ibaresi "Teftiş Kurulu Başkanlığı" ve (1) bendinde yer alan "Hukuk Müşavirliği" ibaresi "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve mevcut (ç) bendi (d) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"ç) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimlerini sağlamak."

MADDE 4- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmaz. Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kuramlara işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça verilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

MADDE 6- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinin başlığı "Teftiş Kurulu Başkanlığı" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır" ibaresi "Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanm veya Bakanın yetkili kılması üzerine Müsteşarın emri veya onayı ile Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar" şeklinde, birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrasında yer alan "Maarif Müfettişleri" ibareleri "Bakanlık Maarif Müfettişleri" şeklinde ve üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkan ile Başkanlık birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından oluşur. Başkanlığın görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez, Başkanlık birimlerinde görevlendirilen müfettişlerin aynı zamanda çalışma merkezidir.

(4) Teftiş Kurulu Başkanlığının ve çalışma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri,

MADDE 7- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesinin başlığı "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü" şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan "Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır" ibaresi "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "Maarif Müfettişi" ibaresi "Bakanlık Maarif Müfettişi" şeklinde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi kapsamında üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına bu okullarda okul müdürlüğü görevi verilebilir."

MADDE 9- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesinin başlığı "Bakanlık Maarif Müfettişleri ve çalışma merkezleri" şeklinde, birinci, ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan "Maarif Müfettiş Yardımcısı" ibareleri "Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı" şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan "Maarif Müfettiş Yardımcılığına" ibaresi "Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılığına" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin rehberlik ve teftişini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde Bakan onayı ile çalışma merkezleri kurulabilir veya bu merkezler aynı yolla kaldırabilir. Teftiş Kurulu Başkanlığında ve çalışma merkezlerinde yeterli sayıda Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı istihdam edilir.

(2) Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ck olarak aşağıdaki şartlar aranır.

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kumullarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak."

"(6) Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görevlendirildikleri çalışma merkezinde en az bir yıl çalışmaları esastır. Başkanlık, hizmetin gereği ve ihtiyaç halinde bu süre kaydını gözetmeden Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görevlendirildiği çalışma merkezini değiştirebilir.'

MADDE 10- 652 sayılı Kanım Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kayıt ve kabul işlemleri ile engelli birey ve eğitim personelinin ders devam takibi, biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile yapılır. Kimlik doğrulaması mümkün olmayan engelli bireylerin kimlik doğrulama usulü ile kimlik doğrulama sistemine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

MADDE 11- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 1- (1) Bakanlık tarafından kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere, okul ve kurumların eğitim ve öğretim programları, taslak ders kitapları ve diğer yayınları ile eğitim araç ve gereçlerinin ve Bakanlıkça yapılan sınavların sorularının hazırlatılması veya inceletilmesi karşılığı ilgili mevzuatı uyarınca ödenecek bedel ve telif ücretleri ile taslak kitap, ders kitabı, eğitim araç ve gereçlerinin inceleme işlerinde görev alanlara yapılacak ödeme döner sermaye hesabından karşılanır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeye ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir.

(2) Bakanlığa sunulan taslak ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin incelenmesi ve Bakanlıkça yapılan sınavlar karşılığında Bakanlık döner sermaye hesabına yatırılacak bedelin tutarı ile tahsiline ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça tespit edilir.

(3) 1416 sayılı Kanun uyarınca yapılan sınavlar da dahil olmak üzere Bakanlıkça yapılan merkezi sınavlarda görev yapan bina sınav sorumluları ile sınav koordinatörüne, sınav koordinatör yardımcılarına, bina yöneticilerine, salon başkanlarma, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine, soruların hazırlanmasında kapalı dönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer personele döner sermaye hesabından sınav veya soru ücreti ödenir. Bakanlığın kadrolu veya sözleşmeli çalışan personeline sınav sorularının hazırlanmasına katkıları sebebiyle ayrıca soru ücreti ödenmez. Memuriyet mahalli dışma sınav görevi için görevlendirilenlere sınav ücreti dışında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre sadece yol gideri ödenir. Sınav ücretinin tutan ile usul ve esasları; sınavın özelliği, sınava katılanlann sayısı, sınav görevlilerinin görev ve yetkileri ile çalışma süresi, sınav yerinin özelliği ve merkezi sınavlarda sınav ücretinin ödenme kaynağı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir.

(4) Yurtdışmda büyükelçilikler ve başkonsolosluklar aracılığıyla Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren okulların hizmet binası yapımı, donatımı, kefalet ücreti ve kira giderleri ile Bakanlıkça uygun görülen diğer ihtiyaçları Bakanlık bütçesine bü amaçla konulacak ödenekten karşılanır."

MADDE 12- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 4- (1) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları ile zorunlu öğretim kapsamında öğrenim gören öğrenciler hariç 10 uncu maddesi hükümleri Bakanlıkça yapılan merkezi sınavlar hakkında da uygulanır.

(2) Bakanlık tarafından yapılan merkezi sınavlara ilişkin olarak birinci fıkra hükümlerinin uygulanmasında; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yapılan atıflar Bakanlığa yapılmış sayılır ve 6114 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki yetkiler Bakanlık, 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları ile 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki yetkiler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasındaki yetkiler Bakanlık Müsteşarı tarafından kullanılır."

MADDE 13- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Personele ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 11- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) I. Hukuk Müşaviri olarak görev yapan personel Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Rehberlik ve Denetim Başkam olarak görev yapan personel Teftiş Kurulu Başkanı olarak başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

b) Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, bulundukları kadro dereceleriyle Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmış sayılır. Eğitim Uzmanı kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilmiş sayılan kadroların boşalması halinde, bu kadrolar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

c) Eğitim Uzmanı kadrolarına (b) bendi kapsamında atanan Maarif Müfettiş Yardımcıları, yeterlik sınavına girebilmek için gerekli olan süre tamamlanıncaya kadar görev yaptıkları süre Müfettiş Yardımcılığında geçmiş sayılır. Bu süreyi tamamlayanlar yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emsali müfettişlerin tabi olduğu özlük haklarından yararlanır.

ç) (b) bendi kapsamında Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten Önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre söz konusu kadrolarına bağlı olarak mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının, atanmış sayıldıkları kadro unvanları için öngörülen mali haklar toplamı net tutarından fazla olması halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte anılan kadro unvanlarında bulunanlar hakkında, atanmış sayıldıkları kadroda bulundukları sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

d) (b) bendi kapsamında Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmış sayılanlar 2015-2016 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı yetkileri ile verilen görevleri yapmaya devam eder.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bakanlığa ait bölümünde yer alan Bakanlık Maarif Müfettişi unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "ORTAK HÜKÜMLER" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen müfettiş ve denetçiler ile Maarif Müfettişi, Eğitim Müfettişi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni unvanlarım ihraz etmiş olanlar arasından yapılacak mülakatta başarılı olanlar, 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen atama sayı sınırlarına tabi tutulmaksızın Bakan Onayı ile Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanabilir. Bu fıkra uyannca yapılacak mülakat, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümünün,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir. Mülakat komisyonu başkan ve üyeleri tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Mülakat komisyonunun oluşturulması ile komisyonun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 14- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamein eki (I) sayılı Cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15- 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2- 1 inci maddede sayılan makamlar tarafından ecnebi memleketlere gönderilecek talebe Milli Eğitim Bakanlığınca yazılı ve/veya sözlü sınav ile seçilir.

Bu makamlar göndermek istedikleri talebenin adedini, ihtisas zümresini ve bu talebede aradıkları evsafı ve okutmak istedikleri memleketleri ve takip etmesini arzu eyledikleri tahsil planının esaslı cihetlerini Bakanlıkça düzenlenecek sınavdan önce Bakanlığa bildirirler. Yükseköğretim kurumlannın bu konudaki talepleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Bakanlığa iletilir.

Bakanlık, gelen talepleri o yılın bütçe imkanları ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirerek o sene ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin vasıflarım, tahsil şartlarını ilan eder."

MADDE 16- 1416 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yazılı ve sözlü sınavla" ibaresi "yazılı ve/veya sözlü sınavla" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17-1416 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13- Öğrenci ödeneği, bütün öğrencileri kapsamak üzere her yıl Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca tespit edilecek aylık miktar ile zaruri giderler toplamından teşekkül eder.

Bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerin bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının tedavi giderleri, sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurlarının bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır."

MADDE 18- 1416 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "üç ay zarfında" ibaresi "iki ay zarfında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19-1416 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 19- Geriye çağrılan talebe ile tahsillerini bitirerek iki ay zarfında avdet eylemeyen, 17 nci ve 18 inci maddeler mucibince müracaat ve teklif olunan hizmetleri kabul etmeyen talebe ile bunlardan mecburi hizmet müddeti içinde istifa eden veyahut memuriyetten ihraç cezasına uğrayanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesine göre tahsil masraflarım faizleriyle birlikte ödemeye mecburdur.

Yurt dışına gönderilenlerden ruh veya beden sağlığının öğrenimini sürdürmesine imkan tanımaması durumu, eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ve bu hususla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığınca istenen diğer destekleyici belgeler ile tespit edilenlerin öğrencilikle ilişiği kesilir. Bu kişilerden tahsil masrafı istenmez ve bu kişiler mecburi hizmetle yükümlü tutulmaz."

MADDE 20- 1416 sayılı Kanunun 21. maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlannda memur veya öğretim elemam olarak çalışırken bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilmeye hak kazananlara, öğrenim süreleri boyunca kurumlan tarafından aylıksız izin verilir. Bu kişiler öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere aylıksız izinli olarak aynldıkları kadrolarına döndükten sonra, adına öğrenim gördükleri kurumlann ilgili kadrolanna en geç altı ay içerisinde naklen atanırlar. Aylıksız izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

Bu Kanundan kaynaklanan mecburi hizmetin başka kamu kurum ve kuruluşları ve yükseköğretim kurumlanna devri ile ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir."

MADDE 21- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan "Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları" ibaresi "Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına "sosyal güvenlik kurumlan ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "vakıf yükseköğretim kurumlan," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

1) 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (g) bendine "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Iş Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları" ibaresi eklenmiş ve (h) bendinde yer alan "Maarif Müfettişleri" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

2) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) bendinde yer alan "Milli Eğitim Denetçileri ve Maarif Müfettişleri" ibaresi "Bakanlık Maarif Müfettişleri" şeklinde değiştirilmiştir.

3) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (a) bendinde yer alan "Milli Eğitim Denetçileri" ibaresi "Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Maarif Müfettişleri" ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 26- Ortaöğretim; ilköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlan ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar. Bu okul ve kurumlan bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir. Ancak mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması zorunludur."

MADDE 25- 1739 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liseler ile mesleki eğitim merkezlerinden meydana gelir."

MADDE 26- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d. Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir önlisans programına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara bu maddenin (b) bendine göre hesaplanan ortaöğretim başarı puanı ve bu puanın Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak puan eklenir."

MADDE 27- 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin;

1) (a) ve (b) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a. Yükseköğretim Kurulu Başkam üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin ve 53/Ç maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan fiillerle ilgili olarak öğretim elemanlarının, rektör üniversitenin, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürü bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun, dekan fakültenin, enstitü ve yüksekokul müdürleri enstitü ve yüksekokulların, bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin amirleridir.

b. Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlannm öğretim elemanları, memur ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır.

(1) 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için uyarma cezasım gerektiren fiiller şunlardır:

a) Yetkili makamların bilgi ve belge istemini mazeretsiz olarak zamanında yerine getirmemek.

b) Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek.

c) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek.

(2) 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için kınama cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Mevzuat uyarınca bildirilmesi gereken hal ve durumları eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek.

b) Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders vermek.

c) Resmi ilan, afiş, program, yazı ve benzeri dokümanları koparmak, yırtmak veya tahrif etmek.

d) Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak.

e) Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.

f) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.

g) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak.

h) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak.

ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.

j) Araştırma ve deneylerde, mevzuata veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı çalışmalarda bulunmak.
k) Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak.
l) Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

m) Yasaklanmış her türlü yayın, siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumlarm herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.

(3) Aylıktan veya ücretten kesme: Devlet yükseköğretim kumullarında brüt aylıktan; vakıf yükseköğretim kurulularında brüt ücretten bir defaya mahsus olmak üzere 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için aylıktan veya ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kuramlarının organlarında yapılan konuşma ve alman kararlan, yetkili olmadığı halde organ veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla dışarı yaymak.

b) Kurama ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı görevin sona ermesine ve kuramca yazı ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri vermemek.

c) Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek.

d) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kuramlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.

e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekanları, imkanları ve cihazları amaç dışı kullanmak.

f) Mükerrer yayınlarım akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.

g) Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.

h) Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar araşma dahil etmek veya olan kişileri dahil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfiizunu kullanarak ismini yazarlar arasına dahil ettirmek.

ı) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak.

j) Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına kasten girmek veya orada kalmak.

k) Yükseköğretim kuramları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak veya siyasi parti propagandası yapmak.

(4) Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme: Devlet yükseköğretim kuramlarında bulunulan kademedeki İlerlemenin, fiilin ağırlık derecesine göre bir ila üç yıl arasında durdurulması; vakıf yükseköğretim kuramlarında ise fiilin ağırlık derecesine göre üç ila altı ay süreyle brüt ücretten 1/4 ila 1/2 arasında kesintiye gidilmesidir. 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek veya sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak, kullandırmak.

b) Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya öğrencilerden borç para istemek veya almak.

c) Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında olan boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemler yapmak suretiyle kamu hizmetlerini aksatacak davranışlarda bulunmak.

d) Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma ve smav gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak, görevlileri, öğrencileri eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak, görev yapılmasına engel olmak, öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yapılacak hareketlere iştirak etmek.

e) Basm-yaym veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak.

f) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle kişilere zarar vermek.

g) Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak, araştırma kayıtlan veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşlann çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.

h) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

(5) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma: Akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil, kasten başkalarının özgün fikirlerini, metotlarım, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde hiç atıf yapmadan eserin bütünü dikkate alındığında önem arz edecek şekilde kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermektir.

(6) Kamu görevinden çıkarma: Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarmda öğretim elemanı ve memur olarak bir daha atanmamak üzere kamu görevinden çıkarmadır, 657 sayılı Kanımdaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek.

b) Kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye olmak.

c) Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak.

d) Kamu hizmeti veya öğretim elemam sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

e) Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak, bulundurmak, başkalarına vermek, kullanılmasını özendirmek, satmak, imal etmek.

f) Hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, kullanmak, depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek.

g) Kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmak."

2) (c) fıkrasının birinci paragrafında yer alan "ileri sürülen suçlar hakkında" ibaresi "ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabilir, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde" şeklinde ve ayiıı fıkranın (2) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan "üniversite" ibaresi "Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumu" şeklinde değiştirilmiştir.

"Disiplin soruşturması ve savunma hakkı:

MADDE 53/A- Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı disiplin olayında alt disiplin amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya yaptıramaz. Daha önce açılmış soruşturma varsa bunlar üst amirin açtığı veya açtırdığı soruşturma ile birleştirilir.

b) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin disiplin cezası verilmesini gerektiren fiiller açısından soruşturma başlatılmadan önce bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca inceleme yapılması zorunludur.

c) Disiplin amiri soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmayı yapmak üzere birim içerisinden soruşturmacı veya komisyon görevlendirebilir. Ancak zorunlu hallerde rektörlük aracılığıyla diğer birimlerden soruşturmacı talep edilebilir.

d) Soruşturmacının görev ve unvanı, soruşturulamn görev ve unvanından üst veya aynı düzeyde olmalıdır.

e) Fiilin ast ile üst tarafından birlikte işlenmesi halinde soruşturma usulü ve disiplin cezası verme yetkisi üste göre belirlenir.

f) Soruşturulamn disiplin cezası verilmesini gerektiren fiili işlediği ve disiplin soruşturmasının başlatıldığı tarihteki görev veya unvanının farklı olması halinde disiplin soruşturması, üst görev veya unvanı esas alınarak yürütülür. Disiplin amirinin belirlenmesi ve uygulanacak diğer disiplin hükümleri, görev yapılan kurumun tabi olduğu mevzuata göre belirlenir.

g) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma, inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazışma yetkisini haizdir.

h) Soruşturmacının, görevlendirme kapsamında talep ettiği bilgi ve belgeler gecikmeksizin kendisine verilir.

ı) Soruşturmacı, görevlendirildiği konuda soruşturma yürütür; soruşturma sırasında disiplin soruşturmasına konu olabilecek başka fiillerin ortaya çıkması durumunda bunları gecikmeksizin disiplin amirine bildirir.

j) Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur.

k) Soruşturmanın gizliliği esastır.

l) Soruşturma, görevlendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde tamamlanır. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilir, disiplin amiri gerekçeyi değerlendirerek ve zamanaşımı sürelerini dikkate alarak karar verir.

m) Fiili işleyenin emeklilik veya başka nedenlerle görevinin sona ermesi, hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın devamına engel olmaz. Bu durumda soruşturma sonunda verilen disiplin cezası, özlük dosyasında saklanır. Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezalan ilgilinin kamu görevine dönmesi ya da bir vakıf yükseköğretim kuruntunda göreve başlaması halinde uygulanır;

n) Bir fiilden dolayı ilgili hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılıyor olması, aynı fiilden dolayı disiplin soruşturması yapılmasına, ceza verilmesine ve bu cezanın yerine getirilmesine engel değildir. Gerektiğinde ceza kovuşturması bekletici mesele yapılabilir. Bu durumda disiplin soruşturmasına ilişkin zaman aşımı süreleri durur.
o) Bir fiilin diğer kanunlar uyarınca idari yaptırıma bağlanmış olması, aynı fiile bu Kanun kapsamında disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.

Savunma hakkı kapsamında gözetilecek hususlar şunlardır:

a) Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

b) Savunmaya davet yazısında hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir.

c) Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar gerek görürse, isnat edilen fiil ve soruşturma raporunda önerilen disiplin cezasını da belirtmek suretiyle, bu maddedeki esaslar çerçevesinde (a) ve (b) bentlerindeki usule göre tekrar savunma isteyebilir. Ancak üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarında savunma imkanı verilmesi zorunludur.

Görevden uzaklaştırma:

MADDE 53/B- Görevden uzaklaştırma, Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanları, memurlar ve diğer personel hakkında alman ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri disiplin veya ceza soruşturmasının herhangi bir safhasında üç ay süreyle alınabilir. Soruşturmayı yürütenler görevden uzaklaştırmayı teklif edebilirler. Bu sürenin bitiminde tedbir kararının alınmasına ilişkin sebeplerin devam etmesi halinde tedbir her defasında üç ay uzatılabilir.

Görevden uzaklaştırmaya Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile Devlet yükseköğretim kurumlarmda atamaya yetkili amirler, vakıf yükseköğretim kurumlarında rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokullarında müdürler yetkilidir.

Rektörlerin, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin ve dekanların görevden uzaklaştırılması kararı disiplin amirinin teklifi üzerine Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından verilir. Görevden uzaklaştırma kararları atamaya yetkili amirlere bildirilir.

Görevinden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen on işgünü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

Görevden uzaklaştırma işleminden sonra süresi içinde soruşturmaya başlamayan, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasının zorunlu olduğu durumlarda bu tedbiri kaldırmayan veya görevden uzaklaştırma işlemini keyfi olarak veya garaz ya da kini dolayısı ile yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

Görevden uzaklaştırılanlar, kanunların öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. Ancak görevden uzaklaştırma süresi içinde kendilerine aylıklarının veya ücretlerinin üçte ikisi ödenir.

Göreve tekrar başlatılmanın zorunlu olduğu durumlarda, bunların aylıklarının veya ücretlerinin kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve Devlet yükseköğretim kurumlarmda çalışanlar bakımından görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin dereceye yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak ve akademik yükselme için gerekli bekleme süresinden sayılmak suretiyle değerlendirilir.

Soruşturma sonunda kamu görevinden çıkarma cezası önerilmesi hali dışında görevden uzaklaştırma tedbiri, bu tedbiri alan yetkililerce derhal kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbiri alınmakla beraber, soruşturma sonunda yetkili makam veya mercilerce hakkında kamu görevinden çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler ile ceza kararından evvel haklarındaki disiplin soruşturması af ile kaldırılanlar, bu kararların kesinleşmesi üzerine veya tedbir süresinin dolması halinde derhal göreve iade edilirler.

Kişinin görevi başında kalmasının, soruşturmanın devamına engel olmadığı hallerde görevden uzaklaştırma tedbiri süresi dolmadan da kaldırılabilir.

Zamanaşımı:

MADDE 53/C- Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, cezalarında bir ay içinde,

b) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezasında altı ay içinde,

disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin soruşturması açılamaz.

Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil açısından altı yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemez.

Bilimsel bir eserin akademik atama ve terfilerde kullanılması ya da kısmen veya tamamen yeniden yayımlanması halinde ikinci fıkrada belirtilen zamanaşımı süreleri yeniden işlemeye başlar.

Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde, zamanaşımı süresinin dolması veya üç aydan daha az süre kalması halinde en geç üç ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilir.

Disiplin cezası verme yetkisi:

MADDE 53/Ç- Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar şunlardır:

a) Uyarma ve kınama cezaları sıralı disiplin amirleri tarafından, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkam tarafından verilir.

b) Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezalan kişinin görevli olduğu birimdeki disiplin kurulu karan ile verilir.

c) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezasının teklif edildiği hallerde, bu teklifin disiplin kurulunca uygun bulunması üzerine dosya, atamaya yetkili amir tarafından yüksek disiplin kuruluna sevk edilir, ceza Yüksek Disiplin Kumlu karanyla verilir.

d) Rektörler, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri ve dekanlar hakkında aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları Yüksek Disiplin Kumlu kararıyla verilir.

e) Metin Kutusu:

A? D
53 üncü maddenin (b) fıkrasının (2) numaralı bendinin (1) ve (m) alt bentleri, (3) numaralı bendinin (k) alt bendi, (4) numaralı bendinin (b), (c), (f) ve (h) alt bentleri, (5) ve (6) numaralı bentleri ile 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (ı) alt bendi ve (E) bendinin (b) alt bendinde belirtilen eylemlerle ilgili olarak öğretim elemanları hakkında Yükseköğretim Kumlu Başkanı disiplin amiri sıfatıyla doğrudan soruşturma açabilir. Bu fiillerle ilgili disiplin soruşturmasına üniversitede başlandığı hallerde, soruşturma raporu tamamlandıktan sonra dosya doğrudan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. Bu kapsamda yapılan soruşturmalar sonucunda kınama cezası Yükseköğretim Kumlu Başkanınca, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla

ücretten kesme cezası, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası ile kamu görevinden çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulunca verilir. Yükseköğretim Kurulu Başkam tarafından verilen cezalara karşı Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.

Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar, soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti halinde eksikliklerin giderilmesi amacıyla dosyayı iade edebilir, soruşturmacı tarafından önerilen disiplin cezasını aynen verebilir, hafifletebilir veya reddedebilir. Teklif edilen cezanın reddedilmesi halinde ilgili disiplin amiri ya da kurulu tarafından ret gerekçesine uygun olarak en geç üç ay içerisinde yeni işlem tesis edilebilir.

Disiplin cezası verme yetkisi devredilemez.

Disiplin kurulları gerekli gördüğü takdirde ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, ilgili yerlerden bilgi almaya, her türlü incelemeyi yaptırmaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Disiplin cezası verilmesinde uygulanacak temel ilkeler:

MADDE 53/D- Aynı fiile birden fazla disiplin cezası verilemez. Fiilin birden fazla disiplin suçu teşkil etmesi halinde bu suçlardan en ağır cezayı gerektiren disiplin cezası verilir.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin, cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Tekerrüre esas alınacak cezanın, süresi içerisinde itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi suretiyle kesinleşmiş olması gerekir. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiiller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Kanunla affedilmiş disiplin cezalan ile tekerrür nedeniyle verilen bir derece ağır cezalar tekerrüre esas alınmaz.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül veya başarı belgesi alanlara verilecek disiplin cezalannda bir derece alt ceza uygulanabilir. Bir derece alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetkili makam verir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasına bir üst ceza uygulanması gereken hallerde üst ceza kamu görevinden çıkarma cezasıdır. Kamu görevinden çıkarma cezasına bir alt ceza uygulanması gereken hallerde ise alt ceza kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasıdır.

Bu Kanunda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer fiilleri işleyenlere de hangi disiplin fiiline benzediği belirtilerek aynı türden disiplin cezaları verilir.

Birinci derecenin son kademesinde bulunulması nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanamaması halinde brüt aylıklarının 1/4'ü ila 1/2'si oranında aylıktan kesme cezası uygulanır. Tekerrürü halinde ise ilgili disiplin kurulu tarafından kamu görevinden çıkarma cezası verilir.

Disiplin cezaları, verildikleri tarihten itibaren, aylıktan veya ücretten kesme cezası ile kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezası ise cezanın verildiği tarihi izleyen aybaşında uygulanır.

Disiplin cezalan üst disiplin amirine, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası tüm yükseköğretim kurumlarma, kamu görevinden çıkarma cezası ise aynca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Aylıktan veya ücretten kesme cezası alanlar üç yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezası alanlar beş yıl boyunca rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, anasanat dalı başkanı, bilim dalı başkanı, sanat dalı başkam, daire başkam dengi ve üstü kadrolara atanamazlar. Söz konusu disiplin cezalarının verildiği tarihte bu görevlerde bulunanların görevleri kendiliğinden sona erer ve durum ilgili mercilere derhal bildirilir.

Disiplin kurullarının teşekkülü:

MADDE 53/E- Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur.

Üniversite disiplin kurulu rektör dışındaki üniversite yönetim kurulu üyelerinden oluşur; kurula akademik olarak en kıdemli profesör üye başkanlık eder. Üniversite bağlı birimlerinin yönetim kurulları aym zamanda disiplin kurulu olarak görev yapar. Bu birimlerin disiplin kurullarında dekan veya müdür yer alamaz. Bu durumda ilgili disiplin kuruluna kurul üyelerinden en yüksek unvanlı öğretim üyesi, en yüksek unvanlı öğretim üyesinin birden fazla olması halinde en kıdemli üye, öğretim üyesi bulunmaması halinde en kıdemli öğretim görevlisi başkanlık eder.

Yükseköğretim Kurulu personeli için disiplin kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri ile Personel, Strateji Geliştirme, idari ve Mali İşler Daire başkanlarından teşekkül eder.

Üniversitelerarası Kurul personeli için disiplin kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında Genel Sekreter Yardımcısı ve I. Hukuk Müşavirinden teşekkül eder.

Yüksek Disiplin Kurulu hariç, disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve yardımcı doçentler, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde yardımcı doçentler ve kendileri ile ilgili hususların görüşülmesinde ilgili üyeler görüşmelere katılamazlar.

Soruşturmada görev alanlar disiplin kurullarındaki oylamalara, disiplin kurulunda görev alanlar ile disiplin cezası verenler bu cezalara itirazların görüşüldüğü kurullardaki oylamalara katılamazlar.

Herhangi bir sebeple disiplin kurullarının teşekkül edememesi halinde eksik üyelikler eşdeğer unvana sahip öğretim üyeleri arasından senato tarafından belirlenir.

Hakkında disiplin cezası teklif edilen ilgilinin üyesi bulunduğu sendika temsilcisi, ilgiliye ilişkin ceza teklifinin veya itirazının görüşüldüğü disiplin kuruluna, üyesini temsil etmek üzere katılabilir. Sendika temsilcisinin disiplin kurullarında oy hakkı bulunmaz.

İtiraz:

MADDE 53/F- Disiplin cezalarına itiraz edilebilecek amir ve kurullar şunlardır:

a) Uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu birimin disiplin kuruluna, dekanlar için üniversite disiplin kuruluna, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri için Yüksek Disiplin Kuruluna yapılabilir.

b) Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasına karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu üniversite disiplin kuruluna, yükseköğretim üst kuruluşlarında görev yapan personel için Yüksek Disiplin Kuruluna yapılabilir.

itiraz süresi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür.

İtiraz mercileri, itiraz tarihinden itibaren altmış gün içinde karar verir.

İtiraz mercileri itirazı kabul ya da reddedebilir. İtirazın kabul edilmesi halinde ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar, ancak ilgili disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından kabul gerekçesine uygun olarak en geç üç ay içerisinde yeni bir işlem tesis edilebilir.

Özlük dosyasında saklama:

MADDE 53/G- Disiplin cezaları ilgililerin özlük dosyalarında saklanır.

Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl, aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezalarının uygulanmasından itibaren on yıl sonra atamaya yetkili amire başvurularak verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesi talep edilebilir, ilgilinin, bu süreler içerisindeki davranışları, isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, talep yerine getirilir."

"a. Bir süre öğretim üyesi olarak çalışanlardan veya öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra herhangi bir sebeple kendi isteğiyle öğretim üyeliğinden ayrılanlardan Bakanlar Kuruluna ve Yasama Organı üyeliğine seçilenlerin, bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarım kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla başvurmaları halinde, bu Kanun hükümlerine göre ayrıldıkları yükseköğretim kurumlanna kadro şartı aranmaksızın, bir başka yükseköğretim kurumuna ise uygun kadro olması halinde atamaları yapılır. Bu şekilde atanmış olanlara, ek ders ücreti ve döner sermayeden alacakları ek ödemenin yanı sıra mali haklan ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır."

MADDE 30- 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"(14) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullannm oluşumu, görevleri ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar."

MADDE 31- 2547 sayılı Kanunun geçici 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yetmişiki" ibaresi "yetmişbeş" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 74 üncü maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "Acıbadem Üniversitesi" ibareleri "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Eskişehir Teknoloji Üniversitesi

EK MADDE 167- Eskişehir'de Eskişehir Teknoloji Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Mühendislik Fakültesinden,

b) Havacılık ve Uçak Bilimleri Fakültesinden,

c) İşletme Fakültesinden,

ç) Feri Bilimleri Enstitüsünden,

d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

e) Hesaplamalı ve Uygulamalı Bilimler Enstitüsünden,

f ) Havacılık, Savunma Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsünden,

oluşur.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

EK MADDE 168- Sivas'ta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Mimarlık Fakültesinin adı ve bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Mühendislik ile Teknoloji Fakültesinin adı ve bağlantısının değiştirilmesi

ile oluşturulan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden,

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.

Tarsus Teknoloji Üniversitesi

EK MADDE 169- Mersin İli Tarsus İlçesinde Tarsus Teknoloji Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Mersin Üniversitesine bağlı Tarsus Teknoloji Fakültesinin adı ve bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Mersin Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden,

b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

c) Mersin Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

ç) Mersin Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile Tarsus Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

oluşur.

Trabzon Üniversitesi

EK MADDE 170- Trabzon'da Trabzon Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

a) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Fatih Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, ilahiyat Fakültesi, iletişim Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun adı ve bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan Spor Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan iktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Turizm

Fakültesinden;

b) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

c) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Uygülamalı Bilimler Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

ç) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Devlet Konservatuvarından,

d) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Araklı Meslek Yüksekokulu, Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Maçka Meslek Yüksekokulu, Tonya Meslek Yüksekokulu ve Vakfıkebir Meslek Yüksekokulundan,

oluşur.

Van Zehra Üniversitesi

EK MADDE 171- Van'da Van Zehra Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden,

b) Hukuk Fakültesinden,

c) Siyasal Bilgiler Fakültesinden, ç) Fen Fakültesinden,

d) Yabancı Diller Fakültesinden,

e) İletişim Fakültesinden,

f) Dini İlimler Fakültesinden,

g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

h) Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünden,

ı) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünden,

i) Dini Araştırmalar Enstitüsünden,

j) Bölge Dillerini Araştırma Enstitüsünden,

k) Ekonomi ve Ticaret Enstitüsünden, oluşur.

Üniversite Türkçe dışındaki dillerde program açma, yabancı yükseköğretim kurumlan ile ortak program yürütme de dahil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurulularıyla her türlü işbirliğine dair protokoller ve anlaşmalar yapabilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Vakfın kuruluşu, Vakıf resmi senedi ve Vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmek ve sonuçlandırılmak üzere, Van Zehra Üniversitesini Güçlendirme Vakfı kurulur. Vakfın temel amacı, Van Zehra Üniversitesini desteklemektir. Vakfın organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kumlu ve Denetleme Kumludur. Maliye Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ile orta, lise ve yükseköğretim öğrencilerini burs ve yurt temini ile desteklemek üzere kumlan kamu yararına faaliyet gösteren demekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflardan Bakanlar Kumlu tarafından belirlenen beş demek veya vakıf Vakfın kumcularını oluşturur. Vakfın kuruluşuna katılan kişi ve tüzel kişi temsilcileri Vakfın Mütevelli Heyetini oluşturur.

Vakfın gelirleri şunlardır.

a) Vakfın yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretler.

b) Her türlü yardım ve bağışlar.

e) Vakfa ait taşınmazların gelirleri, ç) Diğer gelirler.

Vakıf;

a) Kurumlar vergisinden (iktisadi işletmeler hariç),

b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,

e) Her türlü muameleler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemlere ilişkin damga vergisi ve harçtan,

muaftır.

Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Vakıf, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi ve harç istisnalarından yararlanır.

Vakfın talebi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde, gelir getirici kullanımlar dahil kumluş amaçlarını desteklemek üzere Vakıf lehine kırkdokuz yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikli bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir veya kullanım izni verilebilir.

Vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve varsa kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Vakfa aktarılmak üzere, Bakanlar Kurulu Kararı ile Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine ödenek aktarılabilir.

Van Zehra Üniversitesini Güçlendirme Vakfı okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde özel eğitim okulları açabilir. Söz konusu okulların açılması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi ve diğer hususlar Milli Eğitim Bakanlığı ile Van Zehra Üniversitesini Güçlendirme Vakfı tarafından müştereken belirlenir.

Fenerbahçe Üniversitesi

EK MADDE 172- İstanbul'da Fenerbahçe Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarma ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Fenerbahçe Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Spor Bilimleri Fakültesinden,

b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

ç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

d) İletişim Fakültesinden,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur."

MADDE 34- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 47- Bu Kanunla kurulan Eskişehir Teknoloji, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus Teknoloji ve Trabzon Üniversitelerine bağlanan yükseköğretim kurumlanmn teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılın bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmazları başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca adı geçen üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarma tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere bağlandıkları üniversitelere tahsis edilmiş sayılır.

Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kumullarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözülür.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte I mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi halinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kumlu yetkilidir."

MADDE 35- 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına "okullarda" ibaresinden sonra gelmek üzere ", yükseköğretim kuramlarında" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 36- 3308 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına "Bu Kanun," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yükseköğretim Kurulu ve" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 37- 3308 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"p) "Eğitim Birimi", bu Kanun kapsamında öğrencilerin teorik ve beceri eğitimi, staj veya tamamlayıcı eğitim ile işletme personelinin eğitimi amacıyla işletmeler tarafından oluşturulan, gerekli araç, gereç ve donanıma sahip eğitim ortamını;

r) "Staj", öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları mesleki çalışmayı;

s) "Tamamlayıcı Eğitim", açık öğretim yoluyla eğitimi yapılamayan alan veya dallarda, mesleki ve teknik orta öğretim programlarını tamamlayamadan okuldan ayrılanlar ile yurtdışmda öğrenim görenlerin denklik işlemleri sonucunda tespit edilen eksik meslek alan veya dal derslerini işletmelerde mesleki eğitim esaslarına göre tamamlamalarına imkan sağlayan eğitimi;"

MADDE 38- 3308 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak."

MADDE 39- 3308 sayılı Kanununun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 40- 3308 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci, üçüncü, beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tam sayıya tamamlanır. Bu işletmeler mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerine staj yaptırabilir."

"Mesleki eğitim kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın ondan az personel çalıştıran işletmeler de mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlan öğrencilerine bu Kanunun ilgili hükümlerine göre beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırabilirler."

"Bu Kanun kapsamında on ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince her yıl Şubat ayı içerisinde il milli eğitim müdürlüklerine ve o ildeki yükseköğretim kurumlarma bildirilir. Beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı İşletmeler, Bakanlık ve Milli Savunma Bakanlığınca birlikte belirlenir."

"Bu madde kapsamında on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak işletmeler bu amaçla bir eğitim birimi kurar. Bu birimde, yapılan eğitim için alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendirilir."

"Mesleki ve teknik eğitim okul ve kuramlarında ve işletmelerde yapılan mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitime ilişkin usul ve esaslar ile sınavların yapılış şekilleri, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenir."

MADDE 42- 3308 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 21- işletmelerde mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler, işyerlerinin şartlarına ve çalışma düzenine uymak zorundadırlar."

MADDE 43- 3308 sayılı Kanununun 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 44- 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aym maddenin beşinci fıkrasına "mesleki eğitim gören" ibaresinden sonra gelmek üzere ", staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlannda alan eğitimine başlayan" ibaresi eklenmiştir.

"Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşma uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır."

"Aday çırak ve çıraklar ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlannda alan eğitimine başlayan veya işletmelerde mesleki eğitim ve tamamlayıcı eğitim gören öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden, Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kuramlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan Ödenekten karşılanır."

MADDE 45- 3308 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 35- Kapsamı, şartlan ve süresi Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitime katılan ve bu eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve ortaöğretim kurumu mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının diploması verilir.

Önceki öğrenmelere ilişkin mesleki yeterlikler, meslek standartları ve seviyeleri esas alınarak sınavla belirlenir.

Önceki Öğrenmelerin tanınması ve denklikle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. "

"GEÇİCİ MADDE 11- 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılma kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajım okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenir."

MADDE 47- 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2- Bu Kanun, endüstriyel mesleki teknik öğretim veren yükseköğretim kurumlan mezunları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarmdan mezun olanlar, denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarmdan mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okul mezunlanmn unvan, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esaslan kapsar."

MADDE 48- 3795 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarmdan mezun olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarmdan mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara "teknisyen","

"e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen mühendislik fakültelerince düzenlenecek en fazla iki yarıyıl süreli mühendislik eğitimi tamamlama programını başarıyla bitirenlere dallarında "mühendis","

MADDE 49- 3795 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Kanun kapsamında unvana sahip personelin yetki ve sorumlulukları, ulusal ve uluslararası meslek standartlan ve yeterlilikler çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Mesleki Yeterlilik Kurumunca hazırlanan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 50- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"FATİH Projesi kapsamında mal ve hizmet alımları ile yapım işleri

EK MADDE 9- Yurtiçi üretimin ve katma değerin artırılması, teknoloji kazanımmm sağlanması, daha önce yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna geçiş hedefleriyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki okulların dersliklerine bilişim teknolojisi donanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve internet erişim imkanının sağlanması, dersler için çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda e-içerik temin edilmesi ve e-içerik altyapısının oluşturulması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere ve örgün eğitim gören öğrencilere e-kitap, tablet bilgisayar ve benzeri ihtiyaçların sağlanması amaçlarıyla Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerine tabi değildir. Bu madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan yönetmelikle rekabete açık olacak şekilde düzenlenir."

MADDE 51- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"FATİH Projesi kapsamında mal ve hizmet alımları ile yapım işleri

EK MADDE 3- Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara internet erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla onbeş yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir."

MADDE 52- 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Cetvelin "A- Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri" bölümüne aşağıdaki üniversiteler eklenmiştir.

"112) Eskişehir Teknoloji Üniversitesi

113) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

114) Tarsus Teknoloji Üniversitesi

115) Trabzon Üniversitesi

116) Van Zehra Üniversitesi"

MADDE 53-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler" ibaresi "mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 54- 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Resmi meslek ve sanat okulları ile yetkili resmi makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 55- 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin dördüncü cümlesine "Bu bent hükümleri;" ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Eğitim Bakanlığına ait işyerlerinde Okul-Aile Birliklerince çalıştırılanlar hariç olmak üzere" ibaresi eklenmiştir.

lyiADDE 56- 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine "mesleki eğitim görenler ile meslek liselerinde staja tabi tutulan" ibaresi "mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim görenler ile okulda alan eğitimine devam eden" şeklinde değiştirilmiş, "yüksek öğrenim sırasında staja tabi tutulan" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya işletmede mesleki eğitim gören" ibaresi eklenmiş, "eğitim gördükleri okullar" ibaresi "eğitim gördükleri okullar veya kurumlar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 57- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 70- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemlerde Okul-Aile Birliklerinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırdığı sigortalılar için 81 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinden yersiz olarak yararlandığı teşvik tutarlarına ilişkin asli ve feri borçların takip ve tahsilinden vazgeçilir. Aynı dönemlerde Kuramca tahsil edilmiş olan teşvik tutarlarına ilişkin asli ve feri borçlar ise iade ve mahsup edilmez."

MADDE 58- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Kanun kapsamındaki eğitim-öğretim faaliyetlerini yapan ancak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça düzenlenmeyen yerler ile izinsiz eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan yerler valiliklerce kapatılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

MADDE 59- 5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurum açma izni verilen kurumlardan iki yıl içerisinde faaliyete başlamayan, faaliyete başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen süreden daha fazla izinsiz ara veren veya söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kuramların kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

Özel öğretim kur umunun;

a) Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması,

b) Kuram açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi,

c) Mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırılmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırılması,

d) Haftalık ders çizelgesi ve programların Bakanlık izni olmadan kurumda uygulanması,

e) Gerçeğe aykırı reklam ve ilan verilmesi veya reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerinin kullanılması,

f) Bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunulması,

g) Mevzuata uygun olarak kapatılmaması,
h) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymaması,

hallerinde (a) ve (e) bentlerinde belirtilenler için brüt asgari ücretin beş katı, (c) bendinde belirtilenler için brüt asgari ücretin on katı ve (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenler için brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır. Bu fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen fiillerin tekrarı halinde idari para cezası miktarı beş kat artırılarak uygulanır ve bu bentlerde belirtilen fiillerin üçüncü kez tekrarlanması halinde ise kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir. (1) ve (g) bentlerinde belirtilen fiillerin işlenmesi halinde brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası verilir ve kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir."

"Devir ve teslimden kaçman veya bu görevi savsaklayan kurucu hakkında brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır.

Bu Kanunda belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatanlar ile soruşturma sonucu kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez."

MADDE 60- 5580 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Kanun kapsamında açılan mesleki ve teknik anadolu liselerinde verilen mesleki eğitimin kalitesini, öğretmen ve öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla alan ve dalların özelliklerine göre Bakanlıkça belirlenen standartlara ve donanıma sahip atölye ve laboratuvarlarda üretim yapılabilir ve üretilen malların satışından elde edilen gelir okulun eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinde kullanılır. Üretimde görev alan öğrenci ve personele ödenen paya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 61- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine "oluşan" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve adaylar ile diğer ilgilileri bağlayıcı olan" ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki bentler ve eklenmiştir.

"j) Bireyselleştirilmiş sınav: Elektronik ortamda her bir adaya aynı veya farklı zamanlarda adayın verdiği cevaplara ve seviyesine göre soru sayısının ve soruların niteliğinin değişebildiği sorulardan oluşan sınavı,"

k) Deneme soru: Birbirine denk sonuçlar üreten sınavlar yapabilmek için benzer güçlük derecesi ve ayırt edicilik özellikleri olan soruları tespit etmek amacıyla gerçek sınavlarda sorulan fakat değerlendirme aşamasında puanlama dışı bırakılan soruyu,"

MADDE 62- 6114 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına "birimlere" ibaresinden sonra gelmek üzere "sınav görevlendirmeleri," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 63

6114 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Yönetim Kurulu toplantıları ses, görüntü veya yazı nakleden bilişim sistemleri ile de yapılabilir."

MADDE 64- 6114 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (a) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aym maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde ve aym fıkranın (g) bendinde yer alan "Dış İlişkiler ve İş Geliştirme" ibaresi "Kurumsal İlişkiler" şeklinde değiştirilmiş, aynı bende "koordine etmek," ibaresinden sonra gelmek üzere "telifler," ibaresi ve aym fıkraya aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

"(1) Başkanlık, merkez teşkilatı ile doğrudan Başkanlığa bağlı temsilciliklerden ve elektronik smav merkezlerinden oluşur. Temsilciliklerin açılacağı yer ve sayıları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, elektronik smav merkezlerinin açılacağı yer ve sayılar ise Yönetim Kurulunca belirlenir. Başkanlık kadro veya pozisyonlarında görevli personel tüm iş ve işlemlerinde doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere geçici veya sürekli olarak temsilciliklerde veya elektronik smav merkezlerinde görevlendirilebilir."

"a) Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı."

"g) Kurumsal İlişkiler Daire Başkanlığı."

"h) Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı, ı) Engelli Adaylar Daire Başkanlığı."

"a) Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı: Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak veya hazırlatmak, denetlemek ve güvenli bir şekilde şifreleyerek saklamak, soru havuzu oluşturmak ve güvenliğini sağlamak, soruların geçerlik ve güvenirlik düzeylerini artırmak; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

"h) Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı: Başta yeni smav veya soru türleri ve puanlama yöntemleri olmak üzere Başkanlığın faaliyet gösterdiği tüm alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak; yeni yöntem ve teknolojileri takip ederek bunları ülke koşullarına uyarlamak; bu alanlarda gerekli hizmet içi eğitimler vermek; eğitim programları düzenlemek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ı) Engelli Adaylar Daire Başkanlığı: Başkanlıkça yapılan sınavlara başvuruda bulunan engelli adaylar ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek, gerekli raporları toplamak, gerekli bilgilendirmeleri yapmak, engelli adayların sınavlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için smav evrakı ve yardımcı personel konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak, bunun için gerekli eğitimleri vermek, yurtiçi ve yurtdışı toplantılar düzenlemek, engelli adayların smav koşullarını iyileştirici tedbirleri araştırmak, takip etmek ve ülke şartlarına uyarlamak; Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 65- 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin;

1) Üçüncü fıkrasında yer alan "ikiden" ibaresi "dörtten" şeklinde değiştirilmiştir.

2) Dokuzuncu fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan "üçte birini" ibaresi "yarısını" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca Başkanlık adına mecburi hizmet karşılığı yurtdışma gönderilenlerden doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere Başkanlığın ilgili kadrolarına atananlar, bu fıkra kapsamında belirlenen kadro sayısına bağlı kalmaksızın sözleşmeli yerli uzman olarak da istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler, bu görevleri süresince aylıksız izinli sayılırlar ve aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir. Bunlara sözleşmeli personel olarak çalıştıkları süreler için iş sonu tazminatı ödenmez ve bu şekilde çalışılan süreler bunların emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır. 1416 sayılı Kanun kapsamında Başkanlık adına mecburi hizmet karşılığı yurtdışına gönderilenlerin mecburi hizmet yükümlülükleri, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren kurumlara, ilgili kurumun talebi ve Başkanlığın uygun görmesi suretiyle devredilebilir."

3) Onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(13) Başkanlıkça yurtiçinde ve yurtdışmda sınav soru havuzunda yer alacak soruların hazırlanmasında görevlendirilenlere ve cevapların değerlendirilmesinde katkısı olanlara soru ücreti; 2 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca oluşturulan koordinatörlüklerin koordinatörüne ve diğer personeline, bina sınav sorumluları ile bina yöneticilerine, salon başkanlanna, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine, kapalı dönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer personele sınav ücreti ödenir. Kadrolu veya sözleşmeli çalışan personele ayrıca soru ücreti ödenmez. Memuriyet mahalli dışına sınav görevi için görevlendirilenlerden sınav ücreti ödenenlere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre sadece yol gideri ödenir. Sınav ve soru ücreti tutarına ilişkin usul ve esaslar; sınavın ve soruların Özelliği, sınava katılanlarm sayısı, görev ve yetkileri, sınav yerinin özelliği ve çalışma süresi gibi hususlar değerlendirilmek suretiyle, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Bu fıkrada yer alan hükümler, yükseköğretim kurumlarımn açık öğretim sınavları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri üzerine yükseköğretim kurumlarmca yapılan sınavlar hakkında da uygulanır."

4) Ondördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlükleri ile sınav koordinatörlüklerinin bu fıkra kapsamındaki mal ve hizmet alımlarma ilişkin ödemeleri nedeniyle düzenledikleri kağıtlar damga vergisinden istisnadır."

5) Onbeşinci fıkrasının birinci cümlesine "Yönetim Kurulu üyeleri ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "Başkanlık Müşaviri," ibaresi ve aym fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Soru hazırlama ve denetleme faaliyetlerine ilişkin birimlerde görev yapanlardan bu fıkra hükümlerine aykırı durumları tespit edilenler başka birimlerde görevlendirilir."

6) Onsekizinci fıkrasının birinci cümlesine "ihtisaslaşmış" ibaresinden sonra gelmek üzere "yardımcı doçent," ibaresi eklenmiştir.

7) Ondokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(20) Başkanlık sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetleri ile sınırlı olmak üzere öğretim elemanlarına proje, araştırma ve incelemeler yaptırabilir, bilimsel raporlar hazırlatabilir. Bu hizmetlerde görev alan öğretim elemanlarına (40.000) gösterge rakamının ve bir ayda yapılacak toplam olarak (60.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutan geçmemek üzere Başkanlıkça belirlenecek tutarda, diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın doğrudan ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir."

MADDE 66- 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin;

1) İkinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır."

2) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Sınavlar, adaylara aynı veya farklı sorularla aynı anda veya farklı zamanlarda, basılı veya elektronik ortamda uygulanabilir. Sınavlar bireyselleştirilmiş sınav şeklinde de yapılabilir. Sınavlarda ek süre verilmek kaydıyla, adaylara aynı veya farklı sorulardan oluşan deneme sorulan da sorulabilir. Adaylar dahil hiç kimseye hangi sorunun deneme sorusu olduğu hakkında bilgi verilmez. Sınav puanları hesaplanırken güçlük ve ayırt edicilik

özelliklerine göre her soru için farklı puan değeri belirlenebilir. Hangi alan veya konularda hangi sınav türlerinin uygulanacağına, ihtiyaçlar ve imkanlar çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından karar verilir."

3) Dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Soru kitapçıkları, cevap kağıtları ve diğer sınav evrakının imajlarının güvenli bir elektronik ortama aynen aktarılması halinde bu süreler beklenmeksizin bunlar imha işlemine tabi tutulabilir. Bu suretle elektronik ortama aktarılan belgeler tüm iş ve işlemlerde geçerli olmak üzere sınav evrakının aslı hükmündedir."

4) Altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Başkanlık eşdeğerlik belirlediği uluslararası yabancı dil sınav uygulamalarım yapan merkezlerde her türlü inceleme yapabilir veya yaptırabilir."

5) Sekizinci fıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Soru hazırlama faaliyetlerine ilişkin olarak, yayımlanmış ve alenileşmiş her türlü yazılı, görüntülü ve sesli eserlerden yararlanılması veya iktibas yapılması eğitim ve öğretim kapsamında değerlendirilir, eser ve eser sahibinin kimliği gizli tutulur."

6) Dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(10) Başkanlık tarafından yurtdışmda yapılan tüm sınavlarda da bu Kanun hükümleri uygulanır."

MADDE 67- 6114 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden Başkanlıkça uygun görülenler, ihtiyaç duyulması halinde sınav hizmetlerinde görevlendirilebilir. Başkanlık tarafından görevlendirilenlerin seçiminde yapılan tercihler görevlendirilmeyen diğer personel açısından bir hak doğurmaz. Görevlilerin Başkanlıkça belirlenen sınav kurallarına aykırı davranışlarının tespiti halinde mevcut görevlerinin derhal iptalinin yanı sıra bu personele belirli süreli veya süresiz olarak bir daha sınav görevi verilmeyebilir. Ayrıca görevlinin sınav kurallarına aykın davranışının derecesi gözetilerek disiplin hükümlerinin uygulanması için bağlı olduğu kurum veya kuruluşa bilgi verilebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin ilkeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir."

"Sınav sorularına ve sınav sonuçlarına itirazlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun ivedi yargılamaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili kılavuzlarda belirtilen süreler içinde doğrudan Başkanlığa yapılır."

"(6) Elektronik smav merkezi ihtiyacı bulunan yerlerde mülkiyeti veya kullanım hakkı üniversitelere, gerçek veya tüzel kişilere ait olan arsa üzerine elektronik smav binası inşa etmek isteyen üniversite, gerçek veya tüzel kişilerce, Başkanlığın uygun göreceği ya da belirleyeceği smav merkezi projesine bağlı olarak yapılacak olan binalar ile yapımı devam eden veya tamamlanmış binaların, onbeş yıla kadar kiralanması için 3 üncü madde kapsamında Yönetim Kurulu kararı ile ön protokol yapılabilir. Başkanlıkça gerekli görülen hallerde hizmet binası ve elektronik smav binası ile ilgili diğer tesisler, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine göre de yaptırılabilir."

MADDE 68-6114 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin;

1) Birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başkanlık, gizlilik ve güvenliğin sağlanması için smav öncesinde, smav sırasında ve sonrasında gerekli bütün tedbirleri alır, ilgili tüm kurumlarla işbirliği yapar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlun ile yapılacak protokoller çerçevesinde veri tabanlarında sınav ve yerleştirmeler için ihtiyaç duyulan kişisel veri sorgulaması yapabilir."
2) İkinci fıkrasının birinci cümlesine "istinaden" ibaresinden sonra gelmek üzere "özel erişim usulleri ile adaylara" ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Ancak deneme soruları ve bu sorulara ilişkin bilgi ve belgeler sınav sonrasında hiçbir surette açıklanmaz ve paylaşılmaz. Bu soruları sınav sonrasında yetkilendirilmiş görevliler dışında herhangi bir yolla ezberlemek suretiyle de olsa elde ederek kaydeden, saklayan, aktaran ya da paylaşanlar hakkında 10 uncu madde hükümleri uygulanır. Bireyselleştirilmiş veya elektronik sınavlarda soruların açıklanıp açıklanmayacağı sınava başvuru aşamasında adaylardan alınacak onaylar çerçevesinde yürütülür."

3) Üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Başkanlık sınavların her aşamasında ve sınav sonrası işlemlerde her türlü yazışma, açıklama, görevlendirme ve bilgilendirme işlemlerini, tebliğ hükmünde olmak üzere sınav görevlilerinin kişisel bilgi ve şifreleri ile girebildikleri Başkanlıkça sağlanan güvenli elektronik ortamlarda yapabilir."

4) Dördüncü fıkrasına "sinyal karıştırıcı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin herhangi bir iletim sistemi vasıtasıyla gönderilmesi veya alınması yoluyla yapılan iletişimin tespiti için gerekli teknik araç ve gereçler" ibaresi eklenmiştir.

5) Beşinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Sınav sırasında veya sınavdan sonra incelenen tutanaklar, kamera ses ve görüntüleri, telefon kayıtları, ihbarlar veya başka yollarla bu Kanun ve sınav kurallarının düzenlendiği yönetmelik veya kılavuz esaslarına aykırılık teşkil eden davranışlarının tespit edilmesi halinde adayın sınavı geçersiz sayılır, bu sınav veya yerleştirmeyle kendisine sağlanan haklar geri alınır."

6) Altıncı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Başkanlık, adaylar ve sınav görevlilerini kapsayacak şekilde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapabilir. Biyometrik doğrulamanın kullanılmadığı durumlarda; adayların ve smav görevlilerinin sınav binalarına girişinde nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport haricinde ilgili kanunlarında resmi kimlik belgesi hükmünde olsa bile başka bir kimlik belgesi geçerli kabul edilmez. Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama uygulamaları için elde edilen veriler smav hizmetlerinde kullanılmak üzere saklanabilir."

7) Altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(7) Başkanlık, smav güvenliğinin sağlanması amacıyla sınav sırasında veya sonrasında kopya amaçlı kullanıldığı yolunda şüpheler üzerine ses ve kamera görüntü çözümleri ile yazı, imza, ifade ve smav evrakında her türlü tespit, işleme, karşılaştırma, analiz ve inceleme yapabilir veya yaptırabilir, doğruluk analizi yapmak üzere gerekli cihazları kullanabilir, her türlü cihaz içeriğinin kopyasını alabilir.

(8) Sınavlardan sonra incelenen smav belgelerinde, elektronik kayıtlarda veya yapılan analizlerde olağandışı bulgulara rastlanması halinde adaylar, maliyeti Başkanlık tarafından karşılanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile eşdeğer sınava çağrılabilir. Adayın sınavının geçerli sayılıp sayılmayacağına eşdeğer smav sonuçlarına bakılarak Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Çağrıya rağmen eşdeğer sınava katılmayan adayın sınavı geçersiz sayılır."

MADDE 69- 6114 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesine "sınava" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve yerleştirmeye" ibaresi, üçüncü cümlesine "bu sınavdaki" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya yasaklılık süresi içinde girmiş olduğu Başkanlıkça yapılan bir sınavdaki" ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal edilir."

"(9) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan görevlilerin kimlik bilgilerini, deneme sorularım veya sınavın devam ettiği süre içinde sınavlarda sorulan soruları herhangi bir ortamda paylaşan, ifşa eden, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan veya işleyenler hakkında beşbin Türk Lirası idari para cezası uygulamr. Fiilin tekerrürü halinde ceza her defasında bir kat artırımlı olarak uygulanır. İdari para cezası, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan yükümlülükleri ve bu Kanunun 10 uncu maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasını ortadan kaldırmaz. İdari para cezalarına ilişkin karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. İdari para cezalarına karşı açılacak davalarda yetkili mahkeme Başkanlık merkezinin bulunduğu yerdeki idare mahkemeleridir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezalan tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir."

MADDE 70- 6114 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2015" ibaresi "31/12/2018" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 71- 6114 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- (1) Başkanlığın Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığında görev yapmış olan Devlet memurları arasından Başkanlıkça uygun görülenlerden;

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlar sırasıyla Milli Eğitim Uzmanı ve Milli Eğitini Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına,

b) Diğer personel ise kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş işgünü içinde bildirilir.

(2) Milli Eğitim Bakanlığı birinci fıkranın (a) bendi uyarınca yapılacak atama işlemlerini on işgünü içinde sonuçlandırır. Bu şekilde atananların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı kadrolarında geçirdiği süreler Milli Eğitim Uzmanı ve Milli Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır.

(3) Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personel, Devlet Personel Başkanlığınca 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilir. Bunlardan şube müdürü ve üstü kadrolarda olanlar araştırmacı unvanlı kadrolara, diğerleri ise Devlet Personel Başkanlığınca tespiti edilen kadrolara atanırlar. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu süre boyunca personelin her türlü mali ve sosyal haklan Başkanlık tarafından karşılanır.

(4) Bu rtıadde kapsamında yer alan personele ilişkin kadrolar; atama teklifi gerçekleştirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas vc tahsis edilmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan memur kadrolan, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler en geç onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(5) 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen atama sayısı sınırlamasına tabi tutulmaksızın bu madde kapsamında Başkanlık kadrolarından ayrılan personel sayısı kadar Başkanlığın boş kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir.

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlıkta Som Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkam olarak görev yapan personel, Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanı; Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Daire Başkam olarak görev yapan personel, Kurumsal İlişkiler Daire Başkanı olarak başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır."

MADDE 72- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 22- Bu Kanunla yeni kurulan üniversitelerde ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listelerde yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanım Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere ilgili üniversite bölümleri olarak ve söz konusu cetvellerin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine ait bölümüne eklenmiştir."

MADDE 73- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 20- Bu Kanunla yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir."

MADDE 74- Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (4) ve (5) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ve Ölçme; Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına ait bölümlerine eklenmiştir.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan Rehberlik ve Denetim Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiştir.

MADDE 75- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.