banner476

İlköğretim Kurumlarında Sene Sonu İş ve İşlemleri

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 29.05.2015 tarih ve .5553790 sayılı yazısı ile : İlköğretim Kuramlarında Sene Sonu İş ve İşlemleri belirtti.

MEB 11.06.2015, 13:38 11.06.2015, 13:41
İlköğretim Kurumlarında Sene Sonu İş ve İşlemleri

 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğin 26 Temmuz 2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle öğrenci başansımn değerlendirilmesi noktasında önceki öğretim yıllanndan farklı uygulamalar getirilm olup, ülke genelinde birlikteliğin sağlanması amacıyla ilköğretim kuramlannda sene sonunda yapılacak iş ve işlemlerle ilgili aşağıdaki açıklamalann yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptınlmaması esastır. Ancak;
İstenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerinin velisinin 12 Haziran 2015 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı talebi üzerine, okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeninin kararıyla,
e-Okul kayıtlarında aktif olup, okula devamı sağlanamayan,
e-Okul kayıtlarında pasif durumda bulunan,
Haftalık ders çizelgesindeki derslerin herbirinden en az birer puan almayan,
Birinci dönemde okula devam edip, ikinci dönemde sağlık sorunu dışında devam etmeyen,
Kaynaştırma eğitimlerine devam eden öğrencilere velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin karan doğrultusunda, ilkokul öğrencilerine sınıf tekrarı yaptırabilecektir.
Ortaokullarda;
Şube öğretmenler kurulu toplantılan 08- 12 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
Şube öğretmenler kuruluna; herhangi bir dersin birinci ve ikinci dönem ortalaması 45’ten aşağı olan, özürsüz olarak 20 gün okula devam etmeyen, haftalık ders çizelgesindeki derslerin herbirinden en az birer puan almayan (evde-hastanede eğitim alanlar ile yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler hariç) ve aktif sürekli devamsız öğrenciler sistem tarafından aktarılacaktır.
Seçmeli dersler dâhil tüm dersler puanla değerlendirilecektir. Bu puanlamalar dersin özelliğine göre sınav, proje, ürün dosyası ve ders etkinliklerine katılımdan verilebilecektir.
Özellikle 8. sınıf öğrencilerinden 6 ve 7. sınıf yılsonu notlan sisteme zamanında işlenememiş ve denklik kaydı olmayanların merkezi sistem ortak sınavlar sonunda ortaöğretim kuramlarına (TEOG Yerleştirmelerinde mağdur olmamalan açısından, önceki öğretim yıllarına ait ağırlıklı yılsonu puanlan, e-okul/kurum işlemleri/giriş ekranı/eski dönem ağırlıklı not ortalamalan ekranından okul yönetimi tarafından girilecektir.
e-Okul/kuram işlemleri/ŞÖK sınıf tekranna kalanlar ekranı, okul yönetimi tarafından günübirlik kontrol edilerek ŞÖK karan alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.
Evde-hastanede eğitim alan öğrenciler ile kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin durumu, e-okul öğrenci genel bilgileri ekranından okul yönetimi tarafından işaretlenecektir.
îlgi Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine “G” yazılacak, sürekli devamsız olan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak sınıfta bırakılacağından dersler kısmına “G” yazılmayacaktır.
Tüm sınıfların sınıf geçme defterleri sayfa sayfa incelenerek sımf geçen ve sınıf tekranna kalan öğrencilerde varsa yanlışlıklar ders yılı sona ermeden düzeltilecektir.
İlgi Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler ders yılı sonunda e-okul/öğrenci aynlma işlemlerinden pasifleştirilecek ve EK-3 Öğrenim Belgesi verilerek yaygın eğitime/Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir.
İlgi Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında ortaokullarda hafızlık eğitimi nedeniyle kaydı donan öğrencilerin kayıtlan, 05 Haziran 2015 tarihine kadar aktifleştirilerek sınavlan yapılacak ve sınavlarda 45 puan altı alan öğrencilerin durumlan 08-12 Haziran 2015 tarihleri arasında şube öğretmenler kurulunda görüşülerek karara bağlanacaktır.
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@