Kaymakamlıkların milli eğitimle ilgili teftiş rehberi

Kaymakamlıkların milli eğitimle ilgili teftiş rehberi

MEB 30.06.2014, 01:24 30.06.2014, 01:25
Kaymakamlıkların milli eğitimle ilgili teftiş rehberi
 MİLLİ EĞİTİM İLE İLGİLİ GÖREVLER:

1. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun "Okula Devam" başlıklı altıncı bölüm 52. Maddesinde yer alan; "Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemiyen çocuğun durumunu en geç üç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür. Mülki amirler, ilköğretim müfettişleri ve zabıta teşkilatı ilköğrenim çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler.", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

2. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 53. Maddesinde yer alan; "Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul idarelerince ve ilköğretim müfettişlerince araştırılarak devama engel olan maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine çalışılır. Bu sebeplerin giderilmesi mümkün olmadığı takdirde durum, köylerde muhtara, diğer yerlerde mülki amirlere bildirilir. Bu makamlarca gerekli tedbirler alınır. Okul idareleriyle muhtar ve mülki amirlerin bu vazifeleri devamsız öğrenciler hakkındaki kovuşturmanın her safhasında devam eder.", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

3. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 55. Maddesinde yer alan; "Hastalık, sel, kar, deprem ve yangın gibi okul idaresince takdir edilecek sebeplerle okula gelemeyen öğrenciler izinli sayılırlar. Bu hallerin dışında 53 üncü madde gereğince yapılacak teşebbüs ve alınacak tedbirlere rağmen; a) Çocuğunu okula göndermeyen; b) Verilen izin müddetini geçiren; c) Geç nakil yaptıran; d) Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren; e) Çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okul idaresine bildirmeyen; Öğrencinin veli veya vasi veya aile başkanları, okul idaresince köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde mülki amirliğe hemen bildirilir. Muhtarlar ve mülki amirler en geç üç gün içinde durumun veli veya vasi veya aile başkanlarına tebliğini sağlarlar. Yapılan tebliğde okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi halinde idari para cezasıyla cezalandırılacağı bildirilir." hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

4. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 56. Maddesinde yer alan; "Muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için onbeş Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

5. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 57. Maddesinde yer alan; "Okul idareleri ve mülki amirliklerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

6. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 59. Maddesinde yer alan; "İlköğrenim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler, hiçbir resmi ve özel iş yerinde veya her ne surette olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar. İlköğretim kurumlarına devam ettiklerini belgeleyenler ise, çocukların çalıştırılmasını düzenleyen kanun hükümleri uygulanmak şartıyla ancak ders zamanları dışında bu gibi yerlerde çalıştırılabilirler. İlköğretim çağında bulunan ve mecburi ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların bu kanunda gösterilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılmasına izin verilmiş olunanlar dışında, her ne ad altında kurulmuş olursa olsun, özel kurs ve dershanelere kabulü yasaktır. Yukarıdaki hükümlere aykırı davrananlara dörtyüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir.", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

7. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 79. Maddesinde yer alan; "Milli Eğitim Bakanlığı bu kanuna bağlı 10 yıllık plana göre tamamlanması gereken bütün köy, kasaba ve şehir ilköğretim okulları yapımı hakkında her yıl bütçe kanununa üçer yıllık tafsilatlı bir plan ekler. Bu planda her yıl illerde yapılması gereken köy, kasaba ve şehir ilköğretim okullarının sayıları, yerleri, tipleri, dershane sayıları ile tahmini masrafları gösterilir. Yukarıdaki fıkrada sözü geçen bakanlık planına paralel olarak, valilikler de üç yıllık plan ve program hazırlarlar, bu programlar İl genel meclisinde onanır ve il bütçesine bağlanır. Bu planda: Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan plandan her ile isabet eden okul yapımı ve ilk tesis işleri başta olmak üzere 78 inci maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı işlerden ve hizmetlerden il bakımından yapılması uygun ve mümkün görülenler ayrılarak planlanır. Gereken hazırlık safhaları ve bunun uygulanma zamanları, ayrılacak ödenekler gösterilir. Bu planlar il bütçesiyle birlikte tetkik ve tasdik edilmek üzere İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına gönderilir. Milli Eğitim Bakanlığı sebep göstermek suretiyle planlar üzerinde değişiklikler yapabilir. Bu planların uygulanmasından başta mülkiye amirleri, il daimi komisyonu olmak üzere, Milli Eğitim müdürleri, ilköğretim müfettişleri, ilçe eğitim müdürleri yükümlü ve sorumludurlar.", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

8. 28.07.2003 gün ve 25212 sayılı R.G.'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin"Olağanüstü Haller" başlıklı 10. Maddesinde yer alan; "Eğitim-öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, aşırı sıcak veya soğuk gibi nedenlerle mülki amirlerin ve il veya ilçe sağlık kurulunun gerekli gördüğü durumlarda okullarda öğretime ara verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla milli eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır.", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

9. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Devam Zorunluluğu" başlıklı 25. Maddesinde yer alan; "İlköğretim kurumlarına kaydedilen zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Okul yönetimleri, milli eğitim müdürlükleri, müfettişler, muhtarlar ve mülki amirler 222 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

10. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ek Görev Verilmesi" başlıklı 68. Maddesinde yer alan; "Öğretmenler, eğitim- öğretim ve yönetim görevlerinden başka bir görev alamazlar, ancak kendi okulundan başka bir okulda mülki amirin onayıyla ek ders görev alabilirler.", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

11. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci Sağlığı ve Güvenliği" başlıklı 139. Maddesinde yer alan; "İlköğretim kurumlarında öğrenci sağlığı ve güvenlik hizmetleri, aşağıdaki esaslara göre yürütülür: a) Öğrencilere okul ve çevresinde sağlıklı, güvenli bir eğitim-öğretim ortamı sağlanması esastır. b) Öğrencilerin sağlık muayeneleri ve gerekli aşıları, periyodik olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır. c) Gündüzlü ve sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık ocağı veya sağlık kurum ve kuruluşlarına sevkleri yapılır. Ekonomik durumu yetersiz olanların ilaç giderlerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanması sağlanır...", hükmü uyarınca ekonomik durumu yetersiz olan öğrencilerin ilaç giderlerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanıp karşılanmadığı;

12.3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun "Denetleme ve Ceza" başlıklı 41. Maddesinde yer alan; "Bu Kanun hükümlerine göre Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi ile işletmelerde yapılan mesleki eğitim, öğrencilerin bu eğitiminden sorumlu işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin temsilcilerinin katılımı ile Bakanlıkça; iş ortamı, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve sağlık şartları bakımından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlenir. Denetimle ilgili raporlar valiliğe verilir. Raporlarda belirtilen hususlar valilikçe değerlendirilir ve gereği yapılır. Denetlemenin esas ve usulleri bu bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu Kanunun; 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 26, 28 ve 30 uncu maddelerindeki yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ihtar cezası verilir. İhtarın tebliğinden itibaren on gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden; a) 9, 10, 25, 26 ve 28 inci maddelerine aykırı davrananlara altıyüz Türk Lirası, b) 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22 ve 30 uncu maddelerine aykırı davrananlar ile sözleşmeyi tek taraflı ve haksız olarak fesheden işletmelere dörtyüz Türk Lirası,idari para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde bu cezalar iki katına çıkarılır. Fiilin sürmesi halinde ise meslekten geçici men cezası verilir. Bu maddedeki idari yaptırımlara karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir. Bu Kanunun 30 uncu maddesine aykırı olarak açılan işyerleri durumun öğrenilmesinden itibaren İl Mesleki Eğitim Kurulu ile ilgili mercilerin müracaatı üzerine mahalli mülki amirce yedi gün içinde kapatılır.", hükmünde yer alan yaptırımların kaymakam tarafından uygulanıp uygulanmadığı;

13. 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı R.G.'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kurum açma" başlıklı 5. Maddesinde yer alan; "(1) Kanunun 3 üncü maddesi hükmü doğrultusunda özel öğretim kurumlarına kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. (2) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir; (...) (3) Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi, ikinci fıkrada belirtilen belgeler ile kurum açmak için valilik veya kaymakamlıklara müracaat eder. Müracaat eden kişiye, müracaat tarihinin yazılı olduğu bir alındı belgesi verilir. Kaymakamlıklara yapılan müracaatlara ilişkin dosya, üç iş günü içinde bir üst yazı ile valiliğe gönderilir.", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

14. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kurum nakli" başlıklı 16. Maddesinde yer alan; "(1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumunu başka bir binaya nakledeceğini, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d), (h), (ı), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgeler ve mevcut binadaki araç ve gereci yeni binaya taşıyacağına ve eksik araç ve gereci tamamlayacağına ilişkin kurucunun yazılı beyanıyla birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir...", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

15. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Yerleşim ve kontenjan değişikliği" başlıklı 17. Maddesinde yer alan; "(1) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d), (h), (ı), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. (...) (2) Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapmak için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d), (ı), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur...", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

16. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kurum binalarının kullanılması" başlıklı 19. Maddesinde yer alan; "(1) Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim ve öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı zamanlarda eğitim kapsamında veya eğitimin genel ilkelerine aykırı olmayan ve Kanun kapsamına girmeyen ücretli veya ücretsiz, kısa süreli ve geçici faaliyetler kaymakamlığa veya valiliğe bilgi verilerek yapılabilir.", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

17. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ücretli ders görevi" başlıklı 40. Maddesinde yer alan;" (1) (...) ç) Eğitim personeline, valilikten veya kaymakamlıktan geçici olur veya çalışma izni alınmadan kurumlarda ders saati ücretli olarak görev verilmez.", hükmüne uygulamada dikkat edilip edilmediği;

18. 08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı R.G.'de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin"Hizmetin Satın Alınması" başlıklı 41. Maddesinde yer alan; "... Okulda yeterli personelin bulunmaması durumunda, okulun bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün teklifi ve valilik/kaymakamlıkça uygun görülecek kişiler, gerçekleştirme birimi ve muhasebe memurluğu görevlerini yerine getirirler...", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;19.15. 21.05.2010 gün ve 27587 sayılı R.G.'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları ve uygulanacak yöntemler" başlıklı 23. Maddesinde yer alan; "... (3) Yorum ve demeç içermeyen ve sadece merkez ve bağlı birimlerin faaliyetlerini tanıtımla sınırlı olmak kaydıyla kitle iletişim kuruluşlarına bilgi verecek görevliler mülki amirlerce belirlenir.",hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;19.16. Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Kursa kayıt-kabul" başlıklı 32. Maddesinde yer alan; (1) Kursa devam edeceklerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranır. Haymatlos (ülkesi belli olmayan) veya mülteci durumundaki yabancılar, Türkiye'de çalışma izni verilen yabancılar, yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki görevliler ile Türk vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığı hakkını kazanan kişiler ve bunların birinci derecede yakınları kurslara devam edebilirler. Bunlarla ilgili işlemlerde Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ile Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin mevzuat hükümlerine uyulur. Yukarıda belirtilenlerin dışındakiler için mülki amirin izni gerekir.", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

19. Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Resmi tatil günleri" başlıklı 55. Maddesinde yer alan;"(1) Merkezlerdeki resmi tatil günlerine ilişkin işlemler, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun hükümlerine göre yürütülür. (2) Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, havanın aşırı sıcak ve soğuk olması gibi nedenlerle il veya ilçe sağlık kurulunun gerekli gördüğü ve mülki makamın onayladığı durumlarda merkezlerde eğitim ve öğretime ara verilir. Bu gibi durumlarda kursiyerlerin eksik kalan eğitim ve öğretimleri için merkez yönetimince gerekli önlemler alınır.", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

20. Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "İlçe hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyonu" başlıklı 58. Maddesinde yer alan; "(1) İlçe hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyonu; ilçedeki resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile hayat boyu öğrenme kapsamında yaygın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, ortaya çıkan güçlüklerin değerlendirilmesi ve merkezler arasında iş birliği ve koordinasyon sağlanması, etkinliklerin birlikte planlanması ve uygulamaya konulması, hizmet tekrarı ve kaynak israfının önlenmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla kaymakamın başkanlığında belediye başkanı veya temsilcisi, askeri birlik temsilcisi, yükseköğretim kurumlarından temsilci, cumhuriyet başsavcısı veya temsilcisi, emniyet müdürü, özel idare müdürü, milli eğitim müdürü, yaygın eğitimden sorumlu şube müdürü, gençlik ve spor müdürü, tarım ilçe müdürü, sosyal hizmetler ilçe müdürü, varsa Türkiye iş kurumu temsilcisi, çevre ve orman müdürü, kültür ve turizm müdürü, vakıflar müdürlüğü temsilcisi, meslek odaları temsilcileri, sendika temsilcileri, ilköğretim müfettişi, ilköğretim, ortaöğretim ve her türdeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını temsilen birer müdür, merkez müdürleri ve uygun görülen diğer resmi, özel sivil toplum kuruluş temsilcilerinden oluşur. (2) Komisyon, ağustos ve ocak aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Komisyon başkanının çağrısıyla gerektiğinde olağanüstü de toplanabilir. Sekretarya işleri ilgili şube müdürü tarafından yürütülür. Komisyonun gündemi, merkez halk eğitimi ve hayat boyu öğrenme planlama komisyonlarının görüşü alınarak oluşturulur. Alınan kararlar kaymakamın onayından sonra uygulanır.", hükmü uyarınca ilçe hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyonunun kaymakamın başkanlığında toplanıp toplanmadığı;

20. 09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı R.G.'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin"Gelirlerin dağılımı" başlıklı 17. Maddesinde yer alan; "... 3) İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri hesaplarına yatırılan paralar, il/ilçe milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği ilgili müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında iki okul müdürü ve iki birlik başkanından, mülki amirin onayı ile oluşturulan komisyonca öncelikle imkanları kısıtlı olan okulların ve öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilgili birliğin hesabına aktarılır...", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

21. Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin "Muhammen bedel tespit komisyonu ve bedel tespiti" başlıklı 19. Maddesinde yer alan; "(1) Muhammen bedel tespit komisyonu, valilik/kaymakamlıkça görevlendirilecek il/ilçe milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında okul müdürü/müdür yardımcısı, birlik başkanı, defterdarlık/mal müdürlüğü temsilcisi, gerekli görülmesi halinde ilgili özel idare müdürlüğü temsilcisi ile il ve ilçelerde ilgili meslek odasının temsilcisinin katılımıyla oluşur...", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

22. Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin "Kiralama usulü ve işlemleri" başlıklı 20. Maddesinde yer alan; "... (3) Kiralama işlemleri, valilik/kaymakamlıkça görevlendirilecek il/ilçe milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında ilgili birlik başkanı, defterdarlık/mal müdürlüğü temsilcisi, gerektiğinde il/ilçe özel idare müdürlüğü temsilcisinin katılımıyla oluşan ihale komisyonunca yapılır...", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

23. Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin "Anlaşmazlıkların çözümü ve takibi" başlıklı 28. Maddesinde yer alan; "1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek problemler öncelikle mülki idare amirlerince değerlendirilir, çözüme kavuşturulamayan hususlarda Bakanlığın görüşü alınır. (2) Sözleşme ile getirilen yükümlülüklerin takibi birlik yönetim kurulu ve okul yönetimi tarafından yapılır. (3) Sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümü için kanuni yollara başvurulmak üzere okul yönetimince ilgili mülki idare amirine durum bildirilir.", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

24. 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğin "Geziler" başlıklı 21. Maddesinde yer alan; "... ğ) Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde sosyal etkinlik kapsamında yapılacak gezilerle ilgili onay, okul müdürlüğünün önerisi üzerine il/ilçe milli eğitim müdürünce; il sınırları dışına yapılacak gezilerle ilgili onay ise il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün önerisi üzerine mülki amirce verilir...", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

25. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğin "Yarışmalar"başlıklı 22. Maddesinde yer alan; "... e) Bakanlık dışındaki resmi/özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek il/ilçe düzeyindeki yarışmalara katılım mülki amirin; yurt genelindeki yarışmalar ise Bakanlığın izni ile gerçekleştirilir. Yarışmalarla ilgili komisyonların oluşturulmasına ilişkin hususlar izin onayında yer alır...", hükmü uyarınca işlem yapılıp yapılmadığı;

26. Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 15.02.2010 gün ve 2010/15 nolu Genelgesi uyarınca; Okullardaki yemek hizmetlerinin hijyenik ortamda yürütülmesi konusunda gereken önlemlerin alınıp alınmadığı, ilçelerde kaymakamın başkanlığında belediye başkanı veya temsilcisi, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe tarım müdürü ve ilçe sağlık grup başkanından oluşan bir komisyonun belirleyeceği kişiler marifetiyle sorumluluk alanındaki yemek şirketlerinin periyodik olarak denetlettirilip denetlettirilmediği;

27. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 12.06.2009 gün ve 2009/52 nolu Genelgesi uyarınca; Başta kız öğrenciler olmak üzere ortaöğretimde okullaştırma oranının artırılması ve değişik zamanlarda düzenlenen "haydi kızlar okula" gibi kampanyaların başarılı olması için gayret gösterilip gösterilmediği;

Dr. Şafak BAŞA

Mülkiye Başmüfettişi

Kaynak: Kaynak: www.memurlar.net
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@