MEB'E HAKSIZ LİNÇ KAMPANYASI YAPILIYOR!

MEB'E HAKSIZ LİNÇ KAMPANYASI YAPILIYOR!

Öncelikle çok dağınık olan liselerin yönetmelikleri, disiplin ve ödül yönetmeliği, sınıf geçme ve sınav yönetmeliği gibi yönetmelikler tek bir yönetmelikle birleşmiş ve derli toplu hale gelmiştir.

 Şimdi bazı önemli değişiklikleri değerlendirelim:


--Basına yansıyan ‘Atatürk’e bağlılık yönetmelikten çıkarıldı haberinin aslı nedir?


Eski yönetmelikte ilkeler başlığı altında şu yazardı: “ b) Öğrenciler, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, temel demokratik değerler ile donanmış, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; hayat boyu öğrenen, insan haklarına saygılı, mutlu bireyler olarak yetiştirilir. “


Yeni yönetmelikte ilkeler başlığı altında şu ifadeler bulunuyor: “(1) Ortaöğretim kurumları işlevlerini Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun; öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik kurum kültürü anlayışıyla yerine getirir.”


Evet, bu maddede doğrudan Atatürk’le ilgili ifadeler çıkarılmıştır. Bunun yerine daha genel ve evrensel bir dil kullanılmıştır.


Ancak 157. Madde incelendiğinde MEB’e haksızlık yapıldığı görülecektir. 157. Madde şöyledir: (1) Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleriyle, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten, insan haklarına saygılı, Cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, okul-aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yapması istenir.


Bu kadar açık ifadelere rağmen bu noktadan eleştirmek büyük bir haksızlıktır.


--Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenir.


Daha önce sadece akademik liselerde ve mesleki eğitim veren liselerde 40 dakika olan ders saati süresi şimdi fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinde de 45 dakikadan 40 dakikaya indirilmiştir. Önemsiz bir ayrıntı gibi görünse de bu değişiklik okulların gün boyu 1 saat daha erken bitmesi anlamına gelir. Uzun zamandan beri istenilen ve olması gereken bir uygulama hayata geçirilmiştir.


--Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan ve önünde hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında matematik ve fen bilimleri grubu derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin talep etmesi hâlinde bu derslerin öğretimi birinci yabancı dille de yapılabilir. Özel öğretim kurumlarında ve Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulayan okullarda bu sayı aranmaz.


Hazırlık sınıfı bulunan okullarda 1. Yabancı dille eğitimin önü yeniden açılmıştır.


--c) Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.


(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Ancak kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Sınıf tekrarı hakkı bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.


Devamsızlık süresi önceden de toplamda 45 gündü ama özürsüz devamsızlık 20 günden 10 güne indirilmiştir. Öğrencilerin keyfi olarak devamsızlığını önlemesi bakımından doğru bir uygulama olmuştur. Ayrıca yılsonlarında son sınıfların daha uzun süre okulda kalmaları da sağlanmış olacaktır.


--2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.


Puan
Derece
85,00-100
Pekiyi
70,00-84,99
İyi
60,00-69,99
Orta
50,00-59,99
Geçer
       0-49,99
Geçmez


Yapılan bu değişiklikler hem ölçme ve değerlendirmeyi daha ciddi olarak ele almayı hem de sınıf geçmeyi olması gerektiği kadar zorlaştırmayı amaçlaması bakımlarından doğrudur.


--b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir.


Eski yönetmelikte aynı derse giren öğretmenler sadece son sınavı ortak yapıyorlardı, yeni düzenlemede tüm sınavlar ortak yapılacak. Öğretmenler arası farklı uygulamaları gidermesi ve not adaleti açılarından doğru bir uygulamadır.


--2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir.


Öğretmen tarafından yapılan yeni değerlendirmenin yeterli görülmemesi durumunda öğrenci okul yönetimine yazılı itirazda bulunulabilir. İtiraza ilişkin evrak okul yönetimince ders öğretmeninin dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir.


Buradaki hedef ölçme değerlendirmede objektifliği sağlamaktır. Dikkat edildiğinde sözlü notu yeni yönetmelikle kaldırılmıştır. Yazılı sınavda, uygulama ve performans çalışması ve proje değerlendirme sonuçlarına itiraz yolu daha da netleştirilmiştir.


--(4) Evli olanların kayıtları yapılmaz, öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek kayıtları e-Okul üzerinden Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.


Bu madde üzerinden de tartışma yürütülüyor. Daha önceki yönetmelikte evlenen öğrencinin eğitim hayatı sona erdiriliyordu. Ancak istismar edilen veya unutulan başka bir husus önceden de açık liseden diploma alınması mümkündü. Şimdiki durumda fazladan erken evliliğin önünü açan bir düzenleme yoktur.


--(2) Talep olması halinde ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak uygun mekân ayrılabilir.


İlk defa okullarda mescit açılması mevzuata girmiş ve çok önemli bir eksiklik giderilmiştir.


--MADDE 172- (1) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler;


a) Ceza süresince okula devam ettirilmez. Bu süre devamsızlıktan sayılır.


Bu belki de birçok kişinin gözünden kaçan çok önemli bir ayrıntıdır. Önceden kısa süreli uzaklaştırmalar devamsızlıktan sayılmıyordu. Şimdiki durumda devamsızlıktan sayılıyor. Ancak tabi ki cezalı günler özürlü devamsızlıktan sayılır. Ancak “h) Özürsüz devamsızlık yapmayı, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,” cümlesiyle devamsızlığı alışkanlık haline getirmenin cezası kısa süreli uzaklaştırma olarak belirlenmiştir. Buradan kesin olarak şunu çıkarabiliriz ki MEB okula devama çok önem veriyor ve her durumda okula devamı ön görüyor.


Metin KOÇER
metinkocer06@gmail.com
 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4 Yorum