MEB, İKGM çalışma yönergesi

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Çalışma Yönergesi yayımlandı.

MEB 16.07.2014, 15:54 16.07.2014, 15:55
MEB, İKGM çalışma yönergesi
 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün çalışma usul ve esasları ile personelinin görev ve yetkilerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) BİMER: Başbakanlık İletişim Merkezini,

c) Daire başkanı: İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünde görevli daire başkanlarını, ç) DYS: Doküman Yönetim Sistemini,

d) Genel müdür: İnsan Kaynakları Genel Müdürünü,

e) Genel müdürlük: İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünü,

f) Şube sorumlusu: Daire başkanlıkları bünyesinde oluşturulan şubelerin sorumlularını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat ve Görevler

Teşkilat

MADDE 5- (1) Genel Müdürlük; Özel Büro ile aşağıdaki daire başkanlıklarından

oluşur.

a) Disiplin Daire Başkanlığı

b) Eğitim Daire Başkanlığı

c) İdari İşler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanlığı ç) Merkez Atama Daire Başkanlığı

d) Öğretmen Atama Daire Başkanlığı

e) Özlük ve Kadro Daire Başkanlığı

f) Veri Analizi ve Politikalar Daire Başkanlığı

Genel Müdürlüğün görevleri

MADDE 6- (1) Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır;

a) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlanması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

ç) Eğitim faaliyetleri ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

d) Bakan tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

Genel Müdür, daire başkanı ve şube sorumlularının ortak görev ve yetkileri

MADDE 7- (1) Genel Müdür, daire başkanı ve şube sorumlularının ortak görev ve yetkileri şunlardır;

a) Görevlerini mevzuat, plan, program ve emirlere uygun olarak yürütmek,

b) Kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlar yapmak ve bunları takip etmek,

c) Milli Eğitim Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesinde verilen yetkileri kullanmak,

ç) Dengeli iş dağılımı yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

d) Görev alanlarıyla ilgili belirlenen politika ve stratejilerin uygulamaya geçirilebilmesi için kaynakları etkili, verimli ve ekonomik kullanmak; kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almak,

e) Sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden uygun olanlarını astlarına devretmek,

f) Hükümet programları, kalkınma, icra ve eylem planları ile Genel Müdürlüğü ilgilendiren benzer nitelikli diğer konulardaki faaliyetleri takip ederek gereğinin yapılmasını sağlamak,

g) Personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak için motivasyon artırıcı imkanları hazırlamak, performans düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırmak ve gerekli tedbirleri almak,

ğ) Personelin performans gelişimini izlemek, değerlendirmek ve ödüllendirmek,

h) Yürütülen faaliyetlerde ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlamak,

ı) Amirlerince verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Genel Müdürün görevleri

MADDE 8- (1) Genel Müdür, bu Yönergenin 7 nci maddesinde sayılan görevlerin yanında aşağıdaki görevleri de yürütür;

a) Genel Müdürlüğün politika ve stratejilerini belirlemek, buna göre teşkilatlanmasını sağlamak,

b) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili ihtiyaç duyulan konularda proje hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,

c) Gerektiğinde uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Genel Müdürlükte iç kontrol sisteminin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,

d) Görevli veya izinli olduğu durumlarda yerine vekalet edecek daire başkanını belirlemek.

Daire başkanının görevleri

MADDE 9- (1) Daire başkanı, bu Yönergenin 7 nci maddesinde sayılan görevlerin yanında aşağıdaki görevleri de yürütür;

a) Yetkisi çerçevesinde dairesiyle ilgili politika ve stratejileri belirleyerek uygulanması için gerekli kaynakları temin etmek ve uygulama planlarını hazırlatmak,

b) Yürütülen işleri periyodik olarak değerlendirmek, sistemin hizmet gereklerine uygun hale getirilmesini sağlamak, görev alanına ilişkin gelişme ve değişmeleri dairesine uyarlamak,

c) Dairesindeki insan kaynağının niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

ç) Dairesiyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde uygun bilgi ve yöntemlerin kullanılmasını sağlamak,

d) Genel Müdürlüğün diğer daire başkanlıklarıyla işbirliği yapmak,

e) Genel Müdüre; planlama, koordinasyon ve yönetim işlerinde yardımcı olmak,

f) Amirlerince verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Şube sorumlusunun görevleri

MADDE 10- (1) Şube sorumlusu, bu Yönergenin 7 nci maddesinde sayılan

görevlerin yanında aşağıdaki görevleri de yürütür;

a) Şubesindeki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

b) Personelin bilgi, beceri ve yeterliliklerini artırmak ve kişisel gelişimlerini sağlamak için eğitim önerisinde bulunmak,

c) İstenildiğinde, şube çalışmalarıyla ilgili rapor hazırlamak,

ç) Daire içindeki diğer şubelerle işbirliği yapmak,

d) Hizmetlerin daha etkili ve verimli yürütülebilmesi için mevcut uygulamaları değerlendirmek; eğitim, yönetim, bilişim, insan kaynaklarının gelişimi gibi görev alanlarına giren konularda bilimsel gelişmeleri takip etmek; proje geliştirmek, araştırma yapmak, öneri sunmak,

e) Uzmanlık alanına giren konularda danışmanlık yapmak, talep edildiğinde yöneticileri bilgilendirmek, çalışanlara seminer ve kurslar vermek,

f) Mevzuat geliştirme çalışmalarına katılmak,

g) Şubesi için gerekli araç, gereç ve malzemenin zamanında temin edilmesini sağlamak,

ğ) Kaynakların etkili, verimli kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,

h) Amirlerince verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcılarının görevleri

MADDE 11- (1) Milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcıları 30/03/2012 tarihli ve 28249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde belirlenen görevleri yerine getirir.

Eğitim uzmanının görevleri

MADDE 12 - (1) Eğitim uzmanının görevleri şunlardır;

a) Görevini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmek,

b) Görev alanında bulunan konulara yönelik talep edildiğinde amirlerini bilgilendirmek, çalışanlara seminer ve kurslar vermek,

c) Çalışmaların daha etkin ve verimli hale gelebilmesi için iyileştirmeye yönelik tekliflerini sunmak,

ç) Görev alanlarına giren konularda araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmaları yapmak,

d) Amirlerince uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak,

e) Eğitim-öğretim, yönetim ve insan kaynağının geliştirilmesinde yaşanan bilimsel gelişmeleri takip etmek, raporlaştırmak ve amirlerine sunmak,

f) Amirlerince verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Şefin görevleri

MADDE 13- (1) Şefin görevleri şunlardır;

a) Gelen yazı ve emirler hakkında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

b) Görev alanına giren konularda yöneticilerine bilgi vermek,

c) Görev alanının gerektirdiği ilgili şube sorumlusuyla koordineli çalışmak,

ç) İstenen bilgi ve belgeleri hazırlamak,

d) Demirbaş ihtiyacının belirlenmesi, alımı, sayımı ve düşümü işlemlerini yapmak,

e) Kayıtları tutmak, evrak ve belgeleri arşivlemek,

f) Amirlerince verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

İstatistikçinin görevleri

MADDE 14- (1) İstatistikçinin görevleri şunlardır;

a) Görev alanıyla ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,

b) Bilgileri tablolara dönüştürmek, etkili bir biçimde sunumu için grafikler hazırlamak,

c) İstenilmesi halinde analiz ve değerlendirmesi yapılan çalışmaları raporlara dönüştürmek,

ç) Dairesindeki çözümleyici, programcı ve ilgili diğer personelle eşgüdümlü çalışmak,

d) Amirlerince verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Çözümleyicinin görevleri

MADDE 15- (1) Çözümleyicinin görevleri şunlardır;

a) Yapılması tasarlanan yazılımlara ait işleri analiz etmek, bilgi toplamak, araştırma ve inceleme yapmak,

b) Bilgi işlem teknolojileri yoluyla elde edilecek verilere ilişkin sistemi tasarlamak, bu sistem eliyle toplanan verilerin çözümlemesini ve sistemin periyodik kontrolünü yapmak,

c) Sistemin çalışma düzenini belgeleme, güvenliğini ve denetimini sağlama, sistemi geliştirme, sistemde düzeltme yapma, sistemi deneme ve sistemin kurulmasına yardımcı olma konularında kendisine verilen görevleri yapmak,

ç) Sorumlu olduğu projeleri yürütmek,

d) Bilgi işlem alanında görev yapan personelin eğitiminde ve geliştirilmesinde görev

almak,

e) Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygun olanların sisteme kazandırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,

f) Amirlerince verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Programcının görevleri

MADDE 16- (1) Programcının görevleri şunlardır;

a) İhtiyaç duyulan yazılımları oluşturmak veya oluşturulmasına destek olmak,

b) e-Dönüşüm yaklaşımları çerçevesinde teknoloji destekli ve vatandaş odaklı bilişim sistemlerinin kurulmasını sağlamak,

c) Yazılımları sorunsuz şekilde çalışır hale getirmek ve kullanıcıların eğitilmesini sağlamak,

ç) Yazılımların kullanım hatalarını en aza indirecek tedbirleri almak ve yazılımların güvenliğini sağlamak,

d) Sorumlu olduğu program dosyalarını yedeklemek ve güvenli ortamda saklamak,

e) Yazılımların kesintisiz ve etkin kullanımına yönelik kullanıcılara yerinde destek vermek ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlamak,

f) İnternet sayfasının güncel tutulması için Genel Müdürlük birimleriyle ve bilgisayar programcılarıyla eşgüdümlü çalışmak, yayınlanması talep edilen verileri yayınlamak,

g) Amirlerince verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve memurun görevleri MADDE 17- (1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve memurun görevleri şunlardır;

a) Gelen yazı ve emirler hakkında gerekli iş ve işlemleri yapmak,

b) Personelin özlük bilgilerinin güncelliğini sağlamak, idari işlerini yürütmek.

c) İstenen bilgi ve belgeleri hazırlamak,

ç) Demirbaş ihtiyacının belirlenmesi, alımı, sayımı ve düşümü işlemlerini yapmak,

d) Kayıtları tutmak, evrak ve belgeleri arşivlemek,

e) Amirlerince verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Sekreterin görevleri

MADDE 18- (1) Sekreterin görevleri şunlardır;

a) Randevu, telefon ve diğer görüşmelerin düzenli olarak yapılmasını sağlamak,

b) Üst makamdan havale edilen evrakın kaydını yapmak, amirine sunmak,

c) İmza için gelen yazıları takip etmek, imzadan çıkanları ilgili birime ulaştırmak,

ç) Faksla gelen yazıları takip etmek, amirin bilgisi doğrultusunda ilgili birime ulaştırmak,

d) Büro ekipmanları ile kullanılan her türlü aracın korunması ve bakımının yapılmasını sağlamak,

e) Gizliliğe riayet etmek,

f) Amirin makam odasının tertip ve düzenini sağlatmak,

g) Amirlerince verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Hizmetli ve dağıtıcının görevleri

MADDE 19- (1) Hizmetli ve dağıtıcının görevleri şunlardır;

a) Kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,

b) Kaydı yapılan evrakın Bakanlık içi ve dışı kurumlara dağıtımını yapmak,

c) İl dışına gönderilecek evrakı postaneye ulaştırmak, ç) Gizliliğe riayet etmek,

d) Amirlerince verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Daire Başkanlıkları ve Görevleri Disiplin Daire Başkanlığı

MADDE 20- (1) Disiplin Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Yüksek Disiplin Kurulu ile Merkez Disiplin Kuruluna yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

b) İnceleme, ön inceleme ve soruşturma raporlarına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

c) Personelin ödüllendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Organize suçlarla mücadele eylem planı kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,

d) Bakanlık Etik Komisyonunun sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Eğitim Daire Başkanlığı

MADDE 21- (1) Eğitim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Öğretmen unvanlılar dışındaki personelin hizmetiçi eğitim ihtiyacını belirlemek, bu ihtiyacı karşılayacak eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak,

b) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını ölçmek ve değerlendirmek,

c) İç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile iç denetime yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Yöneticilere yönelik araştırma, geliştirme ve sosyal etkinliklere ilişkin izin onay iş ve işlemlerini Genel Müdürlük adına yürütmek,

d) Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik kapsamında yurtdışına gönderilecek Bakanlık personeline yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

e) Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

İdari İşler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanlığı

MADDE 22- (1) İdari İşler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda faaliyet gösteren sendika ve konfederasyonlarla Bakanlığımız arasındaki iletişimi sağlamak,

b) 4688 sayılı Kanunun işveren olarak Bakanlığımıza yüklediği sorumlulukların gereğini yapmak,

c) Sosyal paydaşlarla olan işbirliklerini güçlendirmek,

ç) Gelen ve giden evrak iş ve işlemlerini yürütmek,

d) Arşiv işlemlerini yürütmek,

e) Aylık ve diğer ödemelere yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

f) Satın alma ve demirbaş malzeme iş ve işlemlerini yürütmek,

g) Kamu hizmet envanteri ile ilgili iş ve işlemleri Genel Müdürlük adına yürütmek,

ğ) DYS ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Merkez Atama Daire Başkanlığı

MADDE 23- (1) Merkez Atama Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Öğretmen dışındaki personelin atama, vekalet, görevlendirme ve yer değiştirme iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Soru önergelerine verilecek cevabı oluşturmak üzere ilgili birimlerle iş birliğinde bulunmak,

c) Kadın yöneticiler ve kadının statüsü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Öğretmen Atama Daire Başkanlığı

MADDE 24- (1) Öğretmen Atama Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Öğretmen atama ve yer değiştirme işlemleri ile öğretmenlerin geçici görevlendirilmelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) Öğretmenlerin askerlikle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

c) Öğretmenlerin alan değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Özlük ve Kadro Daire Başkanlığı

MADDE 25- (1) Özlük ve Kadro Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Bakanlığın insan kaynağı ihtiyacına yönelik planlamalar yapmak,

b) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı personelinin sınıf ve unvan bazlı kadrolarının ihdası, iptali ve değişimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) Norm kadro belirleme/güncelleme iş ve işlemlerini yapmak,

ç) Bakanlığın merkez ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı personelinin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, özlük dosyalarını tutmak,

d) Bakanlığın merkez ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı personelinin emeklilik işlemlerini yürütmek,

e) Merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatı personelinin hususi pasaport kadro yazılarını hazırlamak,

f) e-Personel sistemindeki kayıtların hata kontrolünün periyodik olarak yaptırılması ve düzeltilmesini sağlamak,

g) Genel Müdürlük personelinin özlük haklarına ilişkin verilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu programına aktarılmasını ve güncellenmesini sağlamak,

ğ) Bakanlık Kriz Merkezi, Milli Alarm Muhtırası, Milli Eğitim Bakanlığı Milli Alarm Yönergesi, Sivil Savunma Servisleri, Afet Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi kapsamındaki iş ve işlemlerin Genel Müdürlük adına Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütmek,

h) Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Veri Analizi ve Politikalar Daire Başkanlığı

MADDE 26- (1) Veri Analizi ve Politikalar Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlük görev alanıyla ilgili istatistiki verileri toplayacak sistemleri tasarlamak, kurmak ve işletmek,

b) Genel Müdürlük görev alanıyla ilgili istatistiki verileri derlemek, işlemek ve karar vericilere sunmak,

c) İnsan kaynaklarına yönelik politikalar geliştirmek,

ç) Bakanlığın stratejik planı ile performans programının hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine Genel Müdürlük adına katkı sağlamak,

d) Bakanlığın faaliyet raporunun hazırlanmasına Genel Müdürlük adına katkı sağlamak,

e) Avrupa Birliği uyum sürecine yönelik Genel Müdürlüğün hizmet alanıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

f) İnsan kaynaklarıyla ilgili ulusal ve uluslar arası projeler geliştirmek ve uygulamak,

g) Haftalık faaliyet raporlarını düzenleyerek ilgili birime bildirmek,

ğ) Milli Eğitim Şürası kararlarında yer alan Genel Müdürlüğü ilgilendiren konulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) MEB Çalışma Programı, Yıllık Programlar, Hükümet Programı Eylem Planında Genel Müdürlüğü ilgilendiren konulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Bakanlık Yıllık İş Takviminde Genel Müdürlüğü ilgilendiren konulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

i) Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Genel Müdürlük Özel Büro

MADDE 27- (1) Özel Büronun görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlük makamına özel olarak gelen resmi evrak, dilekçe, faks, mektup ve notları kaydetmek, tasnifini yapmak; ilgisine göre Genel Müdürlük Makamına arz etmek veya ilgili birimlere ulaştırmak,

b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen başvuru ve taleplerden kontrolleri yapılan ve sonuçlananlara ilişkin bilgileri yazılı veya telefonla ilgililerine vermek ve sonuçtan Genel Müdürü bilgilendirmek,

c) Diğer birimlerle işbirliği yapmak,

ç) Genel Müdürün sekretarya hizmetlerini yürütmek,

d) Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 28 - (1) Genel Müdür, Genel Müdürlük personelinin görev dağılımının yapılması ve Genel Müdürlük içinde görev yerlerinin değiştirilmesinde yetkilidir.

(2) Daire başkanları, daire personelinin görev dağılımının yapılması ve daire içinde görev yerlerinin değiştirilmesinde yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 29- (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30- (1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür.
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@