banner476

MEB MERKEZ, TAŞRA VE YURT DIŞI TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ ATAMA, YER DEĞİŞTİRME VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ (TASLAK)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ, TAŞRA VE YURT DIŞI TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ ATAMA, YER DEĞİŞTİRME VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ (TASLAK)

MEB 28.05.2020, 22:19
MEB MERKEZ, TAŞRA VE YURT DIŞI TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ ATAMA, YER DEĞİŞTİRME VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ (TASLAK)

BİRİNCİ BÖLÜM

                                                    Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar

           

             Amaç:

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı yöneticilerinin atanmalarında aranan şartların hizmet gerekleri, liyakat, kariyer, sicil, kıdem ve diğer özelliklerini dikkate alarak, yönetim hizmetlerinde kalite, başarı, etkinlik ve verimliliği yükseltmektir.

             Kapsam:

MADDE 2- Bu yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatına atanacak yöneticileri kapsar     

           Dayanak:

MADDE 3- Bu yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar:

            MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,
Bakan: Milli Eğitim Bakanını,
Bakan Yardımcısı: Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısını,
Yönetim Kademesi: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında şeflikten başlayarak en üst görevlere, taşra teşkilatında şeflikten il milli eğitim müdürlüğüne, yurtdışı teşkilatında ataşe yardımcılığından, eğitim müşavirliğine kadar olan görevleri kapsayan hiyerarşik kademeleri.
Yönetici: Bu yönetmelik kapsamında bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil şef ve daha üst kademelerdeki görevlileri,
Yurtdışı yönetici: Bakanlık yurtdışı teşkilatında bulunan ateşe yardımcısı, ataşe ve eğitim müşavirini,
Sınav: Şef, şube müdürlüğü ve uzman yardımcılığı ile yurt dışı görevlere atanacakların seçimi için yapılan sınavı,
 Kariyer: Yönetmelik içeriğinde yer alan idari görevlerin basamaklandırılması ve personelin en üst basamağa kadar ilerleyebilmesini,
Liyakat: Yönetmelik içeriğinde yer alan görevlerin gerektirdiği nitelik ve şartlara sahip olmayı,
Yönetmelik: Bu yönetmeliği,
İfade eder.

           Esaslar:

MADDE 5- Bu yönetmelik kapsamındaki yönetim kademelerinde hedeflenen esaslar şunlardır:

a)   Yöneticilerin arzu, azim, iş heyecanı, iş verimliliği ve moral değerlerini yükseltmek,

b)  Atama, yer değiştirme ve yükselmelerde eşitlik, mesleki tecrübe, kariyer, liyakat, sicil ve kıdem gibi objektif kriterleri gözetmek.    

c) Yöneticilikte belli bir plan dahilinde yükselme ve kariyer imkanı sağlamak,

d) Yönetim görevleri öncesinde gerekli hazırlık eğitimini vermek,

e) Atama, yer değiştirme ve yükselmeyi tarafsızlık, güvenirlik, hakkaniyet, eşitlik ve açıklık

    ilkelerine uyarak yapmak                                                             

İKİNCİ BÖLÜM                                          

                                                   Yönetim Kademeleri

MADDE 6- Yönetim Kademeleri merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı olarak üç bölümden meydana gelir.

    1)  Merkez Teşkilatı

a) Birinci kademe: Şef

b) İkinci kademe: Şube Müdürü, uzman yardımcısı, uzman

c) Üçüncü kademe:  Daire başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Genel müdür, Teftiş Kurulu Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı,

              2)  Taşra Teşkilatı

a) Birinci kademe     :  Şef

  b) İkinci kademe      :  İl / ilçe milli eğitim şube müdürü,

              c) Üçüncü kademe: İlçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı,

  d) Dördüncü kademe: İl milli eğitim müdürü,

    3) Yurtdışı Teşkilatı

a) Birinci kademe: Eğitim ataşe yardımcısı,

b) İkinci kademe:   Eğitim ataşesi,

c) Üçüncü kademe: Eğitim müşaviri

                                          

                                                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                          Hizmet Bölgeleri ve Sınıfları           

           Hizmet Bölgeleri

            MADDE 7- Bu Yönetmeliğin 6.Maddesinde belirtilen taşra teşkilatı yöneticileri (şefler hariç) için Türkiye ekonomik, sosyal ve coğrafi şartları dikkate alınarak il ve ilçeler itibariyle 5 hizmet bölgesine ayrılmış olup, bunlar EK- 1 listede gösterilmiştir.

İl/ilçe sınıfları Strateji Geliştirme Başkanlığınca, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayalı olarak 4 yılda bir yeniden değerlendirilerek belirlenir.

Bölge Hizmeti Süre ve Puanları

MADDE 8-  a) Kapsama dahil taşra teşkilatı yöneticilerinin (şefler hariç) EK:1 listede belirtilen hizmet bölgelerinin her birinde en az, bulunduğu kademedeki asgari çalışma süresi kadar görev yapmaları şarttır. Yöneticilik görevlerine ilk atananlar 5. sınıf hizmet bölgesinden başlayarak burada en az iki yıl görev yapmak zorundadır.  Bulunduğu görev kademesinde azami çalışma süresini tamamlayanlar 26.Maddeye göre yapılacak duyuruya istinaden bir üst sınıf bölgeye atanmayı talep ederler. Bir üst sınıf bölgede durumuna uygun münhal kadro varken sınıf atlanarak atama yapılamaz.

                  

b) Süre ve Puanlar

Bölge Hizmeti Puanının hesaplanmasında tam yıldan fazla olan aylara ait puanlar yıllık puanın on ikiye bölünmesi ile bulunacak puanların ilavesiyle  o bölgedeki toplam puan bulunur.

                       

                                                               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                 Atamaya İlişkin Hükümler

                

Atanacaklarda aranacak şartlar.

MADDE 9-  Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır.

A- Genel Şartlar.                                                                                                                       

657 Sayılı DMK’ nun 48.Maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
Atama yapılacak boş kadro olması,
Münhal kadro durumuna göre 657 Sayılı D.M.K.’nun 68/B Maddesindeki şartlara haiz olmak,
Memuriyete mani olmasa bile (taksirli suçlar hariç) hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak ve memuriyet süresi içinde aylıktan kesme cezasından ağır ceza almamış olmak.(İl milli eğitim müdürü ve daha üst yöneticilik için aylıktan kesme  cezası dahil)
Atanacağı görevin niteliklerini taşımak.
Lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya yüksek öğrenimli öğretmen olmak.(Şeflik için lisans mezunu aday olmaması halinde önlisans mezunlarından da atama yapılabilir)
Bakanlıkça düzenlenen bilgisayar eğitimi kursuna katılmak ve belge almak
Son üç yıllık çalışmaları en az bir disiplin amirinin yazılı beyanıyla olumlu olmak.
Son üç yıl içinde soruşturma veya mahkeme kararı ile görevden alınmamış olmak.
     10. Yurt dışı ve taşra teşkilatı yöneticilikleri için (Şeflik hariç) en az 5 yıl eğitim öğretim hizmetleri sınıfında çalışmış olmak

B- Özel Şartlar.

Şef olarak atanmak için,
Bakanlık kadrolarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,
Yapılacak seçme ve değerlendirme sınavında başarılı olmak,
      c) Seçme ve değerlendirme sınavında başarılı olanlar için Bakanlıkça açılacak görev öncesi eğitim kursuna katılmak ve kurs sonunda başarı belgesi almak,

Şube müdürlüğü, uzman yardımcılığı kadrolarına atanmak için,
 Okul veya kurumlarda  en az 5 yıl asil olarak müdürlük yapmak ve
     Bakanlık kadrolarında en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

Bakanlıkça yapılacak seçme ve değerlendirme sınavı sonunda
     başarılı olmak,

Seçme ve değerlendirme sınavında başarılı olanlar için Bakanlıkça açılacak görev öncesi eğitim kursuna katılmak ve kurs sonunda başarı belgesi almak.
                     3.Milli Eğitim Uzmanı kadrosuna atanmak için,

                         En az 3 yıl Milli Eğitim Uzman Yardımcısı olarak görev yapmak, bu süre sonunda

                         disiplin amirince olumlu görüş bildirilmek.

                     4.İlçe milli eğitim müdürlüğü/ il milli eğitim müdür yardımcılığına atanmak için,

En az üç yıl asil olarak Bakanlık, il veya ilçe milli eğitim şube müdürlüğü veya,
b) Maarif müfettişi, eğitim müfettişi, millî eğitim denetçisi ve il eğitim denetmeni unvanlarını ihraz etmiş olup Bakanlık teşkilatında görevli olmak,

                       5.İl milli eğitim müdürlüğüne atanmak için,

En az 5 yıl asil olarak ilçe milli eğitim müdürü veya il milli eğitim müdür yardımcılığı, veya,
  b)  Maarif müfettişi, eğitim müfettişi, millî eğitim denetçisi ve il eğitim denetmeni unvanlarını ihraz etmiş olup Bakanlık teşkilatında görevli olmak,

                                                                                                             

                        6. Daire Başkanlığı, Genel müdürlük, Talim ve Terbiye Kurulu, Strateji Geliştirme Başkanlığı görevlerine atanmak için:     

En az beş yıl asil olarak il milli eğitim müdürlüğü veya Milli Eğitim Uzmanlığı,
En az 10 yıl asil olarak il milli eğitim müdür yardımcılığı veya ilçe milli eğitim müdürlüğü yapmış olmak,
                       7-  Teftiş Kurulu Başkanlığına atanma,

Teftiş Kurulu Başkanlığına atanmak için, en az 10 yıl Maarif Müfettişliği yapmış olmak.
                        8- Yurtdışı teşkilatı yöneticiliklerine atanmak için.

a)  Yapılacak mesleki temsil ve yeterlilik sınavı ile mülakatta başarılı olmak.

b) KPDS’da en az B seviyesinde yabancı dil bildiğini belgelemek (Ayrıca görevli

    gitmek istediği ülkenin dilini bildiğini belgelemek tercih nedenidir)

c) Eğitim ataşe yardımcılığı için, şube müdürlüğü veya daha üst görevlerde asil

    olarak en az 10 yıl görev yapmış olmak,

d) Eğitim ataşeliği için, ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdür

    yardımcılığı veya daha üst görevlerde asil olarak en az 5 yıl görev yapmış olmak,

e) Eğitim müşavirliği için, il milli eğitim müdürlüğü, denk veya daha üst görevlerde asil olarak en az 10 yıl görev yapmış olmak

 Görevlerarası Geçişler

MADDE.10-Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığı/üyeliği, iç denetçilik, hukuk müşavirliği, mali hizmetler uzmanlığı, atanacağı alanda doktorluk, doçentlik veya profesörlük görevlerinde bulunanlar ile şube müdürlüğü veya daha üst kadro unvanını kazanmış olmak şartı ile ataşelik ve diğer müşavirlik görevlerinde toplam en az beş yıl süreyle görev yapanlar, Maarif müfettişi, eğitim müfettişi, millî eğitim denetçisi ve il eğitim denetmeni unvanlarını ihraz etmiş, bu görevlerden birinde veya birkaçında en az 5 yıl görev yapmış olup halen Bakanlık kadrolarında olanlar durumlarına uygun görevlere atanabilirler.

          

                                                 BEŞİNCİ BÖLÜM

                                       Sınav ve Sınav Komisyonları

Seçme Sınavı

MADDE 11- Bu yönetmelik kapsamında bulunan şef, şube müdürlüğü ve uzman yardımcılığına atanmak için genel ve özel şartları taşıyan istekliler arasından görev öncesi eğitim programına alınacakların belirlenmesi için merkezi sistemle çoktan seçmeli test şeklinde Bakanlıkça belirlenecek programa göre seçme sınavı yapılır.

Sınav Komisyonu

MADDE 12- Yönetmelik kapsamında bulunan şef, şube müdürlüğü ve uzman yardımcılığı sınavı için Personel Genel Müdürü başkanlığında, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü’nden oluşacak sınav komisyonu kurulur.

 Kurulan Sınav Komisyonu;

 a) Şef, şube müdürlüğü ve uzman yardımcılığı test sınavı ile ilgili esas ve usulleri   belirler .

Sınav sonunda başarı sırasına göre başarı listesini düzenler ve ilan eder.
Sonuçlara yapılacak itirazları değerlendirerek karara bağlar.
Sınav Konuları ve Puan Değerleri

MADDE 13- Seçme sınavı konuları ve yüzdelik puan değerleri şunlardır:

Türkçe Kompozisyon-%20
İnkilap Tarihi ve Atatürk İlkeleri -%15
Kamu yönetimi ile ilgili mevzuat ve görev durumuna göre özel alan bilgisi-%35
Resmi yazışma kuralları -%15
                     e)   Genel Kültür -%15

           

Sınav için duyuru, müracaat ve uygulama.

MADDE 14- Görev öncesi eğitim programına katılacakların belirlenmesi için yapılacak sınav her yıl Nisan ayında Türkiye genelinde Personel Genel Müdürlüğünce duyurulur.

      Aranan genel ve özel şartları taşıyanlardan başvuranların durumları özlük dosyalarının tutulduğu birimlerce incelenir. Şartları taşıyanların başvuruları kabul edilir.

Seçme sınavı için başvurusu uygun görülenlere sınavın zamanı, yeri ve sınavla ilgili gerekli diğer hususlar sınav gününden en az 20 gün önce yazılı olarak duyurulur. Seçme sınavı sonuçları, sınavı izleyen 15 gün içinde Bakanlıkça ilan edilir, ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilir.

Seçme sınavında adaylara bu yönetmeliğin 13.Maddesinde belirlenen konulardan sorulacak sorular 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 80 ve daha fazla puan alan başarılı sayılır. Sınavı kazananlar, başarı listesindeki sıraya göre görev öncesi eğitime alınır.

     Sınav evrakı 2 yıl süreyle saklanır.

                       Sınav Sonuçlarına İtiraz

MADDE.15-  Sınav sonuçlarına, ilanını izleyen 10 gün içinde Personel Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurularak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav komisyonu tarafından 15 gün içinde incelenerek sonuçlandırılır ve sonuç Personel Genel Müdürlüğünce ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Görev Öncesi Eğitim

MADDE 16- Şef, Şube Müdürlüğü veya uzman yardımcılığı görevine atanmak için başvuran ve seçme sınavında başarılı olanlar ihtiyaç oranında, puan sırasına göre belirlenerek Bakanlıkça açılacak en az 100 saatlik görev öncesi eğitim programına alınırlar.

Bu program sonunda başarılı olanlara başarı belgesi verilerek belirtilen göreve atanmaya hazır hale getirilirler.

                                                ALTINCI BÖLÜM 

                                         Atama ve Yerdeğiştirme

Atama Yetkisi.

MADDE 17- Bu yönetmelik kapsamındaki yöneticilerden, Cumhurbaşkanı tarafından atananlar hariç, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı yöneticilerinin ataması Bakan tarafından yapılır. Bakan, atama yetkisini Bakan Yardımcısına devredebilir.

Taşra teşkilatındaki şeflerin ilk atamasından sonra il içindeki yer değişikliği, istek ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından yapılır.

Atama ve Yer değiştirme Zamanları

MADDE 18- Bakanlık Taşra Teşkilatı yöneticilerinin atama ve yer değiştirme işlemleri her yıl Ocak ve Temmuz ayında yapılacak şekilde Bakanlıkça belirlenerek ilan edilecek atama ve yer değiştirme takvimine göre yapılır.

 Emeklilik, ölüm, istifa veya ihraç nedeniyle boşalan kadrolara takvime bağlı olmadan atama yapılabilir.

Merkez Teşkilatı Yöneticiliklerine Atama

MADDE 19- Münhal bulunan merkez teşkilatı yöneticilikleri için yılın her ayında, belirtilen kadroya atanma şartlarına haiz olanlar arasından her hangi bir takvime bağlı olmaksızın atama yapılabilir.  

                

Şefliğe Atama

MADDE 20- Görev öncesi eğitimde başarılı olarak belge alan şef adayları için, ülke çapında münhal bulunan şef kadroları 18.Maddeye göre başvurudan en az bir ay önce Bakanlıkça ilan edilir. Son başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde tercih ve puan üstünlüğüne göre Bakanlıkça atamaları gerçekleştirilir.

İlan üzerine başvurarak atandığı halde yeni görevine başlamayanlar tekrar

atanmak için 3 yıl süreyle başvuru yapamazlar.

Şube Müdürlüğüne ve Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığa Atama

MADDE 21- Görev öncesi eğitimde başarılı olup atanmaya hak kazananların atanması için ülke genelinde ve Merkez Teşkilatında münhal bulunan şube müdürlüğü ve uzman yardımcılığı kadroları 18.Maddeye göre son başvuru tarihinden en az bir ay önce Bakanlıkça ilan edilir. Son başvuru tarihinden itibaren Bakanlıkça en geç 10 gün içinde tercih ve puan üstünlüğüne göre atamaları gerçekleştirilir.

İlan üzerine başvuru yaparak  atandığı halde göreve başlamayanlar tekrar atanmak için 3 yıl süreyle başvuru yapamazlar.

Uzman yardımcısı olarak en az üç yıl başarılı şekilde görev yapanlar kadro ve ihtiyaç durumuna göre, özel olarak yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak kaydıyla, disiplin amirlerinin uygun görüşü ile uzman olarak atanırlar.

                                      

                       İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına Atama

MADDE 22- İl/ ilçe milli eğitim şube müdürü olarak asgari hizmet süresini tamamlayıp, bu görevlerde en az 3 yıl hizmeti olanlar ile şartlara haiz diğer görevliler, atama ve yer değiştirme takvimine göre Bakanlıkça ilan edilecek münhal ilçe milli eğitim müdürlüğü veya il milli eğitim müdür yardımcılığı kadrolarına atanmak üzere başvurabilirler.

            Bunlar istekleri doğrultusunda değerlendirme puanı üstünlüğüne göre ilçe milli eğitim müdürü/il milli eğitim müdür yardımcısı olarak atanırlar

                       İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Atama.

MADDE 23- İlçe milli eğitim müdürlüğü/ il milli eğitim müdür yardımcılığı. görevlerinde en az çalışma süresini tamamlayanlar ile şartlara haiz diğer görevliler atama ve yer değiştirme takviminde Bakanlıkça ilan edilecek boş il milli eğitim müdürlüğü kadrolarına atanmak üzere başvururlar.

            Bunların atamaları değerlendirme puan üstünlüğüne göre boş kadro durumu dikkate alınarak yapılır.

Yöneticilikte İlk Görev Yeri

MADDE.24- Taşra teşkilatındaki yöneticiliklerden il/ilçe milli eğitim şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı ve il milli eğitim müdürü olarak ilk defa atanacakların ilk görev yerleri EK:1 cetvelde gösterilen 5. hizmet bölgeleridir ve bu sınıflarda en az iki yıl görev yapmak şarttır.

Ancak, 5. sınıf il/ilçelerde münhal kadro bulunmaması halinde bu sınıflardaki hizmetini daha sonra açılacak kadroya atanarak yapmak üzere sıra atlanmadan 4.,3.,2.,veya 1. sınıf il/ilçeye atanabilirler.

          Olağanüstü haller veya doğal afet nedeniyle acil yönetici ihtiyacının karşılanması için bölge sırası gözetmeden atama yapılabilir.

                       Görevlerde Hizmet Süresi

MADDE 25- Bu yönetmelik kapsamında bulunan taşra teşkilatı yöneticilerinin (şefler hariç) bulunduğu görev yerinde hizmet süresi asgari 2, azami 6 yıldır. Altı yıldan sonra yöneticilerin görev yerleri bir üst sınıf il / ilçe olacak şekilde değiştirilir.

            Altı yıllık azami hizmet süresi, kadro durumu ve yöneticinin zorunlu nedene dayalı isteği ile en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Birinci hizmet bölgesinde azami hizmet süresini tamamlayanlar, aynı bölge içinde yer değişikliğine tabi tutulur.

Bu sürelerin hesaplamasında 30 Haziran tarihi esas alınır.

                       Münhal Bulunan Kadroların İlanı,  Başvuru, Atama ve Yer Değiştirme

MADDE 26- Bakanlık taşra teşkilatı yöneticiliklerinde münhal bulunan kadrolar ile yöneticileri azami görev süresini tamamladığından boşalacak kadrolar bu yönetmeliğin 18.Maddesinde belirtilen takvime göre ülke çapında ilan edilir.

            Atama tarihinden en az bir ay önce yapılan ilana müteakip asgari çalışma süresini tamamlayanlar aynı görevle aynı sınıf il/ilçeye;

 Azami çalışma süresini tamamlayanlar ise aynı veya bir üst göreve ve bir üst sınıf il/ilçeye atanmak üzere durumuna uygun görev için EK:2-Yönetici Değerlendirme Formu ile EK:-3 Atama ve Yer değiştirme Formunu (Elektronik ortamda )  doldurarak müracaat ederler.

            Azami çalışma süresini tamamladığı halde yer değiştirme için ilgili formları doldurarak müracaat etmeyenler durumuna uygun il/ilçeye re’sen atanırlar.

                       Karşılıklı Yer Değiştirme

MADDE–27 Bu yönetmelik kapsamındaki taşra teşkilatı yöneticileri aynı yönetim kademesinde ve aynı sınıf il/ilçede görevli olmak şartı ile zamana bağlı olmaksızın karşılıklı olarak yer değişikliği (becayiş)  isteğinde bulunabilirler.

Zorunlu Yer Değiştirme, Yöneticilik Görevinden Alınma, Ayrılma

MADDE–28 Bu yönetmelik kapsamındaki yöneticilerden, idari soruşturma sonucu haklarında görev yerinin değiştirilmesi teklif edilenlerin görev yerleri, teklifin durumuna göre ve atamaya yetkili amirlerce uygun görülmesi halinde aynı, eşdeğer veya alt görev olarak değiştirilir. İdari soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınması teklif edilenler veya yöneticilik görevine atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar veya bu şartları sonradan kaybedenler yöneticilik görevinden alınır. Bunlar durumlarına göre kurum içinde başka bir göreve atanır.

             Bulunduğu yerde iki yıl üst üste başarısız oldukları denetim sonunda müfettiş raporu veya en az iki disiplin amirinin yazılı ve gerekçeli teklifi ile sabit olan yöneticilerin görev yerleri aynı sınıf il/ilçe olacak şekilde zamana bağlı kalmaksızın değiştirilebilir.

            Kapsama dahil yöneticiler kendi isteği ile yöneticilik görevinden ayrılmayı isteyebilirler.

            Zaman olarak ayrılması hizmeti olumsuz etkileyeceği anlaşılan yöneticilerin ayrılma işlemleri Temmuz Ayında yapılır.

           Yöneticilikten önce eğitim öğretim hizmetleri sınıfında olanlardan kapsama dahil yöneticilik görevleinrde en az 15 yıl hizmeti olup, yöneticilik görevinden ayrılmak isteyenler, istekleri halinde, mevcut özlük hakları korunarak;

İlçe milli eğitim şube müdürleri bulundukları ilçe milli eğitim müdürlüğünde
b)  İl milli eğitim şube müdürleri bulundukları il milli eğitim müdürlüğünde,

İlçe milli eğitim müdürleri /il milli eğitim müdür yardımcıları, bulundukları veya istedikleri il milli eğitim müdürlüğünde,
İl milli eğitim müdürleri Bakanlık merkezinde,
Eğitim Müşaviri / Danışmanı olarak görevlendirilir.

Sözleşmeli Atama

MADDE-29 Bakanlık merkez teşkilatı yöneticiliklerine, aranan şartlara haiz olmak şartıyla kurum içi veya kurum dışından sözleşmeli yönetici atanabilir.

Atama ve Yer Değişikliklerinin Duyurulması

MADDE-30 Yönetmelik kapsamına dahil yöneticiliklere Bakanlık tarafından yapılan toplu veya münferit atamalar ile yer değişiklikleri, atama tarihinden sonra yayımlanacak ilk Tebliğler Dergisinde yayınlanır, ayrıca Bakanlık elektronik ağ (internet) sitesinde ilan edilir.

                         

                             YEDİNCİ BÖLÜM

                            Yurtdışı Yöneticilik Görevlerine Seçme ve Atama

                  

Sınav Komisyonu

MADDE-31. Yurtdışı görevlerde münhal kadrolara atanmak isteyenler mesleki temsil ve yeterlilik test sınavı ve mülakata alınırlar. Bunun için ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında, Personel Genel Müdürü,  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü’nden oluşan bir komisyon kurulur.

Yurtdışı göreve atanmak isteyenlerin mesleki temsil ve yeterlilik sınavı ile ilgili usul ve esaslar bu komisyon tarafından belirlenir.

Ayrıca, bu komisyona Dışişleri Bakanlığından en az daire başkanı seviyesinde bir temsilcinin katılımı ile mülakat komisyonu kurulur.

                      Duyuru Başvuru ve Sınav

MADDE–32 Yurtdışı görevlerde münhal bulunan kadrolar, başvuru ve sınav için her yıl Nisan Ayında (kadroların belli miktardan fazla boşalması halinde Bakanlıkça belirlenecek zamanda) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce son başvuru tarihinden en az bir ay önce ülke genelinde duyurulur.

Aranan şartları taşıyanlar gerekli belgelerle birlikte form dilekçe ile müracaat ederler.

Başvuranların evrakı özlük dosyasının tutulduğu birim tarafından incelenir. Başvurusu kabul edilenler mesleki temsil ve yeterlilik sınavına çağrılır. Sınav takvimi sınavdan en az 15 gün önce ilan edilir ve adaylara yazılı olarak bildirilir

Test sınavında 100 üzerinden en az 80 puan alan başarılı sayılır.

Sınav sonuçları sınavın yapılmasından itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilir ve adaylara yazılı olarak bildirilir. Test sınavında başarılı olanlardan münhal kadronun dört katı aday puan üstünlüğüne göre sıralanarak mesleki temsil, yeterlilik, genel kültür ve yabancı dil mülakatına alınır.

Mülakata çağrılan adaylara, mülakat yer, tarih ve saati en az 10 gün önce yazılı olarak bildirilir.

Mülakat sınavı görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınır.

Test sınavı puanının %70’i, mülakat sınavı puanının % 30’u toplamı genel başarı puanı olarak belirlenir.

           Genel başarı puanı üstünlüğüne göre sıralanan adaylar ilk sıradan başlamak üzere münhal kadro durumuna göre atanmaya hak kazanmış sayılır. Bunlar atanmadan önce Bakanlıkça düzenlenecek yurt dışı uyum kursuna alınır.

                      Sınav Sonuçlarına İtiraz

MADDE-33 Yurtdışı görevleri yönetici adayları sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 gün içinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

İtirazlar en geç 10 gün içinde sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve adaya yazılı olarak bildirilir.

 Sınavla ilgili tüm belgeler iki yıl süreyle saklanır.

                      Yurt Dışı Görevlere Atama İşlemleri                          

MADDE 34- Değerlendirme sınavı sonunda yurtdışı yönetim görevlerine atanma hakkını kazananların atama teklifleri, istekleri ve değerlendirme puanlarına göre Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce hazırlanarak Bakan onayına sunulur, onaylı tekliflerin bir nüshası Personel Genel Müdürlüğüne gönderilerek yurtdışı yönetim görevine atanacakların kararnameleri düzenlenir.   

      Müsteşar, müsteşar yardımcısı, ( mülga) Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyeleri, genel müdür, Strateji Geliştirme Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı görevlerinde bulunanlar gerekli yabancı dil ve diğer şartları taşımaları kaydıyla yurt dışı görevlere sınavsız atanabilirler.

                

 Yurtdışı Yöneticilik Görevinde Süre

MADDE 35- Yurtdışı yönetim görevinin süresi 3 yıldır. Ancak, görevinde üstün başarı gösterdiği, bulunduğu ülkedeki misyon şefinin hakkında düzenleyeceği raporla sabit görülenlerin görevleri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürünün teklifi, Bakanın onayı ile bir yıl uzatılabilir.

            Yurtdışı yönetim görevi sona erenler yurt içinde durumuna uygun görevlere atanırlar ve aradan 5 yıl geçmeden tekrar yurt dışı göreve atanamazlar.

                     Yurtdışı Yöneticilik Görevlerinden Alınma.

MADDE 36- Yurtdışı yönetici görevlerine atanmak için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar, bu şartları sonradan kaybedenlerle hakkında adli veya idari soruşturma ile yöneticilik görevinden alınması teklif edilenler, diplomatik misyon şefinin gerekçeli olarak, göreve devamında sakınca olduğu bildirilenler, devletin güven ve itibarına gölge düşürenler, yasadışı faaliyette bulunanlar, daha önce yurtdışında borcu kalanlar, aylıklarına haciz konanlar, temsil yeteneği yeterli olmadığı tespit edilenler, içki, kumar ve uyuşturucu alışkanlığı olanlar, görevlerinde başarılı olamayanlar süreye bağlı olmadan derhal geri çekilirler ve yurt içinde durumlarına uygun başka bir göreve atanırlar.

           

                                     SEKİZİNCİ BÖLÜM                       

                                        Çeşitli Hükümler

Güvence

MADDE 37- Bu yönetmelik kapsamındaki yöneticilerin görevi veya görev yerleri yönetmelik hükümleri dışında değiştirilemez, görevden alınamaz.

Hizmetiçi Eğitim

MADDE 38-Yönetmelik kapsamında bulunan tüm yöneticiler görev öncesi veya görev sırasında Bakanlıkça açılacak hizmetiçi eğitime alınırlar.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 39- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri ile diğer genel hükümler uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

                        MADDE 40- 12.10.2013 tarih ve 28793 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim

                        Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin bu

                        yönetmelik kapsamındaki görevliler hakkındaki hükümleri ile  05.07.2014 tarih ve 29051

                        sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına

                       Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

                                     DOKUZUNCU BÖLÜM

                         Geçici Hükümler Yürürlülük ve Yürütme

GEÇİCİ MADDE 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kapsama dahil yöneticilik görevlerinden birinde veya birkaçında en az toplam 10 yıl hizmeti bulunanlar bulundukları yöneticilik kademesinde istedikleri sınıf il veya ilçeye naklen atanabilirler.

GEÇİCİ MADDE 2- Bu yönetmelik kapsamında bulunan yöneticilerin daha önceden kazanılmış hakları saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 3- Bu yönetmelik kapsamındaki görevlerde 12 yıl ve daha fazla görev yapmış olan taşra teşkilatı yöneticileri bulundukları kademe yöneticiliği için 8.Maddede belirtilen bölge ve sınıf hizmetine tabi tutulmazlar.

GEÇİCİ MADDE 4- 6528 sayılı Kanun’un 25. Maddesine tabi olarak görevlendirilenlerden, kanunun yürürlüğe girdiği 14.03.2014 tarihi itibariyle 28.maddenin son paragrafındaki şartlara haiz olmak şartıyla ve yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içinde dilekçe ile müracaat etmeleri halinde 28. Maddeye göre, son durumuna uygun görevlere atanırlar.

Yürürlük

MADDE 41- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                       Yürütme

MADDE 42- Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

EK:1-Hizmet Bölgeleri, İl/İlçe Sınıfları Cetveli

EK:2-Yönetici Değerlendirme Formu

EK:3-Atama ve Yer Değiştirme Formu

                                                                    HAZIRLAYAN                                                                                                          

                                                                        Ali İNAN

                                                      Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü

                                                            Eğitim Uzmanı (Şahsa Bağlı)

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@