MEB'den İlkokul ve Ortaokul Sene Sonu İş ve İşlemleri Yazısı

banner483

Milli Eğitim Bakanlığından 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İlkokul ve Ortaokul Sene Sonu İş ve İşlemleri Yazısı

MEB 09.06.2020, 21:50 09.06.2020, 23:29
MEB'den İlkokul ve Ortaokul Sene Sonu İş ve İşlemleri Yazısı

İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemlere yönelik il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerce görev alanları ile ilgili iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapılması için aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.   

Bu kapsamda; 
2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yaşanılan Koronavirüs (COVID-19) salgını neticesinde Bakanlığımızca yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılamaması nedeniyle öğrencilerin sınıf geçme işlemlerine yönelik ilgi (a) Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verilmesi halinde sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi" başlıklı ek 1 inci maddesi gereği birinci dönem puanı bulunan tüm öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden bir üst sınıfa geçmelerine ilişkin işlemler gerçekleştirilmiştir. 

İlgi (a) Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası ile 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen mazeretleri nedeniyle birinci dönem puanı bulunmayan öğrencilerin sınıf geçme durumlarına ilişkin ilgi (c) Makam Olur'u kapsamında düzenleme yapılmıştır.  Bu doğrultuda okul müdürlüklerince ekte gönderilen "Bilgilendirme Metni"  kapsamında iş ve işlemlerin yapılması gerekmektedir.

 İlgi (a) Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler, ders yılı sonunda "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Öğrenci İşlemleri/Ayrılma İşlemleri" ekranından pasifleştirilecek ve EK-3 Öğrenim Belgesi verilerek, Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir.

Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış olan çocukların hazırbulunuşluk düzeyini artırmak ve onların ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla ilgi (a) Yönetmeliğin 82 nci maddesi hükümleri doğrultusunda okul öncesinde yaz okulları açılabilecektir. Okul öncesi eğitime devam etmiş olan çocukların yaz aylarındaki eğitim talepleri ise ilgi (a) Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin bir ve ikinci fıkraları ve Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi hükümleri gereği açılacak olan yaz kulüpleri ile karşılanabilecektir. 

Okul yönetimlerince mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimine dair olarak yayınlanmış olan 2016/5 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yapılacaktır. 
 2020 Merkezi Sınava ve İOKBS'ye katılanların iş ve işlemleri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Valiliklere gönderilen 29.05.2020 tarih ve 34878943-480.01-E.7243831 sayılı yazısı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 

2019-2020 eğitim öğretim yılında ilgi (b) Yönerge doğrultusunda yürütülen İlkokullarda Yetiştirme Programı eğitimlerinin ilgi (d) yazı ile durdurulması nedeniyle Mayıs ayının ikinci haftasında uygulanması gereken Öğrenci Değerlendirme Aracı, yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin başlamasını müteakip uygulanacaktır. Bu çerçevede Öğrenci Değerlendirme Aracının dağıtımı Bakanlıkça gerçekleştirilecek olup program kapsamında eğitim alan öğrencilerin takipleri sağlanarak uygulamaya yönelik gerekli hazırlıklar yapılacaktır.

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki veriler, sadece Bakanlığımızca yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanıldığından il/ilçe ve okul yönetimleri tarafından üçüncü şahıslarla ve resmî/özel kurumlarla paylaşılmayacak, bu konuda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Sistemine veri giriş (algısal yarar anketleri ve okul mevcut durum veri girişleri) işlemlerinin, veri giriş takvimi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve tamamlanması sağlanacaktır.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem puanı tüm öğrenciler için yılsonu başarı puanı olarak kabul edildiğinden 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacaktır.

Koronavirüs (COVID-19) salgının halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin göz önünde bulundurulması, ilgili Makamlar tarafından alınan tedbirlere riayet edilmesi önem arz etmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalarla birlikte, ilgili mevzuat ve yasal dayanaklarla tarif edilmiş olan görevlere ilişkin olarak gerekli bütün tedbirlerin alınması ve aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapılması hususlarında,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mustafa SAFRAN  Bakan a.Bakan Yardımcısı

Resmi yazıyı görmek için tıklayınız

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAZERETİ OLAN ÖĞRENCİLERİN SINIF GEÇME DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. döneminde Koronavirüs (COVID-19) salgını neticesinde Bakanlığımızca yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılamaması nedeniyle öğrencilerin sınıf geçme işlemlerine ilişkin MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine ek madde eklenerek düzenleme getirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle 1. dönem puanı bulunan tüm öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden bir üst sınıfa geçmeleri sağlanmıştır. Ancak ilkokullarda velinin okul müdürlüğüne yazılı talebi bulunması durumunda öğrenciye sınıf tekrarı yaptırılabilir.

Yönetmeliğimizin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlananlar ile yurt dışında bulunan, sağlık durumu ya da tutuklu olması nedenleriyle 1. dönem puanı bulunmayan 2. dönem okula devam eden öğrenciler ile 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Hafızlık eğitimine devam eden öğrencilere de devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden 2. dönem sonunda sınav yapılamayacağından bu öğrencilerin de 28.05.2020 tarih ve 45512797-20-E.7210300 sayılı Makam Olur'u ile bir üst sınıfa geçmeleri sağlanmıştır. Ancak bu öğrencilere velinin yazılı talebi bulunması durumunda sınıf tekrarı yaptırılabilir.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamda e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/ŞÖK-Sınıf Tekrarına Kalanlar/Sürekli Devamsız-Veli İsteği Sınıf Tekrarı ekranında güncelleme yapılmıştır.

 Sürekli Devamsız-Veli İsteği Sınıf Tekrarı Ekranı Örnek Görüntü:

Bu kapsamında okul yönetimlerince aşağıda belirtilen hususlara riayet edilerek iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İlkokul Müdürlüklerince Yapılması Gereken İş ve İşlemler:

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/ŞÖK-Sınıf Tekrarına Kalanlar/Sürekli Devamsız-Veli İsteği Sınıf Tekrarı ekranına tüm öğrenciler sınıf bazında yansıtılmıştır. Bu öğrencilerden öncelikle “Sürekli Devamsız” durumunda olan öğrencilerin belirlenmesi sağlanacaktır. Sürekli devamsızlar belirlendikten sonra ise “Veli İsteğiyle” sınıf tekrarı yapılması istenilen öğrenciler belirlenecektir. “Sürekli Devamsız” ve “Veli İsteği” dışında kalan öğrenciler ile ilgili kesinlikle belirleme işlemi yapılmayacak bu öğrenciler ilgili mevzuat ve Makam Olur’u kapsamında sistem tarafından otomatik olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacaktır.

Ortaokul/İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüklerince Yapılması Gereken İş ve İşlemler:

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/ŞÖK-Sınıf Tekrarına Kalanlar/Sürekli Devamsız-Veli İsteği Sınıf Tekrarı ekranı ilgili mevzuat ve Makam Olur’u kapsamında yapılan düzenleme doğrultusunda Ortaokul/İmam Hatip Ortaokullarında da kullanıma açılmıştır. Bu kapsamda ilgili ekrana sadece 1. dönem puan girişi bulunmayan tüm öğrenciler yansıtılmıştır. Bu öğrencilerden öncelikle “Sürekli Devamsız” durumunda olan öğrencilerin belirlenmesi sağlanacaktır. Sürekli devamsızlar belirlendikten sonra ise Makam Olur’u kapsamında “Veli İsteğiyle” sınıf tekrarı yapılması istenilen öğrenciler belirlenecektir. “Sürekli Devamsız” ve “Veli İsteği” dışında kalan öğrenciler ile ilgili kesinlikle belirleme işlemi yapılmayacak bu öğrenciler Makam Olur’u kapsamında sistem tarafından otomatik olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacaktır.

Kaynak: www.mebpersonel.com
banner482
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@