banner476

OKUL SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

OKUL SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YAYIMLANDI.

MEB 17.01.2018, 18:27
OKUL SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

MEB TARAFINDAN OKUL SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YAYIMLANDI.

OKUL SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla okul servis araçlarının çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 25/10/2017 tarih ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin (6) ncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

 1. Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
 2. İdare: İlgili okul idaresini,
 3. Taşıma: Bir ücret karşılığında okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin karayolunda otobüs cinsi taşıtlarla evden okula ve okuldan eve taşınması işini,
 4. Taşımacı: Öğrencilerin bir ücret karşılığı taşımasını üstlenen gerçek veya tüzel kişileri,
 5. Taşımacıyı Tespit Komisyonu: Her yıl ilgili okul müdürünün başkanlığında, okul aile birliği başkanı, öğretmenler kurulu toplantısında ad çekme ile belirlenecek bir öğretmen (bir asıl, bir yedek üye), çocuğu servisle taşınan veliler arasından okul idaresinin belirleyeceği iki veli (iki asıl, iki yedek üye) , varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilcinin katılımıyla oluşturulacak komisyonu,
 6. İstekli: Okul servis taşımacılığı işi için teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Okul Servis Araçlarının Belirlenme Süreci ve

Sözleşmeye İlişkin Hükümler

Taşımacıyı Tespit Komisyonun Çalışma Esasları

MADDE 4-

Taşımacıyı tespit komisyonu okul müdürünün başkanlığında toplanır, komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar. Komisyon kararları mahalli mülki amirin onayıyla yürürlüğe girer. Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle servis çalıştırma işini yapıp yapmamakta serbesttir.

Okul Servis Araçlarının Tespitine İlişkin Hazırlıklar

MADDE 5-

 1. Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasında Tahmin Edilen Bedelin Tespiti

Tahmin edilen bedel; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci maddesi çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesindeki miktarları aşmamak kaydıyla ilgili okul idaresince tespit edilir ya da ettirilir. İdarece tespit edilecek bedelin bu tarifedeki miktarları aşması halinde, bu tarifedeki miktarlar tahmin edilen bedel olarak kabul edilir. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır.

 1. Onay belgesi

Servis taşımacılığı çalıştırma işi için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, servis çalıştırılmasında uygulanacak usul, geçici teminat miktarı belirtilir.

 1. Şartnamelerin verilmesi

Servis çalıştırma işine ait şartnameler ve ekleri ilgili okul idarelerince hazırlanır ve tasdikli örnekleri özelliklerine göre idarelerce isteyenlere bedelsiz verilir.

 1. İşlem dosyasının düzenlenmesi

Servis çalıştırma suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada mülki amirden alınacak onay belgesi (EK-1), tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, sözleşme tasarısı (EK-3) ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

 1. İlan

Servis çalıştırma işinin ilanı, servis taşıma işi için teklif alınacağı tarihten en az 7 gün önce ilgili okulun, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin veya mülki idare amirliklerinin ilan tahtalarına asılacak yazılar ile yapılır. Ayrıca okulun, il / ilçe milli eğitim müdürlüklerinin web sitesinden duyurulur. Bu işlemler bir tutanakla belgelendirilir.

 1. İlanlarda bulunması zorunlu hususlar

a) İşin niteliği, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerinin nereden hangi şartlarla alınacağı,

c) Servis çalıştırma işinin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

d) Tahmin edilen bedel ve geçici teminata ilişkin tutar,

e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu.

 1. Teminatlar

Servis taşıma işine katılacak olanlardan işin tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat alınır. Taşımacıdan sözleşme ile taahhüt ettiği hizmetlere güvence olarak sözleşme bedelinin % 6‘sı oranında kesin teminat bedeli alınır. Teminat olarak; Tedavüldeki Türk Parası kabul edilir. Bu tutar okul aile birliğinin hesabına yatırılır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat taşımacıya 5 iş günü içinde iade edilir. Kesin teminat sözleşmenin hükümlerine uygun olarak sona ermesinden itibaren 3 iş günü içinde taşımacıya iade edilir.

Okul Servis Araçları Taşıma İşine Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

MADDE 6-

 1. Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,
 2. Gerçek kişi olması halinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 3. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 4. Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu,
 5. Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların üçte birinin adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler ve taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri

Okul Servis Aracı Olarak Çalıştırılacakların Tespiti

MADDE 7-

 1. Okul servis araçlarının çalıştırılması, isteklilerin taşımacıyı tespit komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle Açık Teklif Eksiltme Usulüyle yapılır.
 2. Açık teklif eksiltme usulünde okul servisi çalıştırma; ilanda belirtilen teklif saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini, geçici teminat verip vermemiş olduklarını ve taşıtların üçte birinin taşımacı adına tescilli olduğunu inceleyerek, kimlerin okul servisi taşıma işine katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, okul servisi taşıma işine katılamayacak olanlar salondan çıkartılır.
 3. İstekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler eksiltme tutanağına (EK-2) yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu suretle tespit edilir. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. Okul servisi çalıştırma işinden çekilen isteklilerin bu durumları eksiltme tutanağına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. Okul servisi çalıştırma işinden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.
 4. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirimin işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce okul servisi çalıştırma işinden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler. Hazır bulunanlar tarafından yapılacak tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en düşük teklifte bulunana okul servisi çalıştırma işi verilir.
 5. Okul servisi çalıştırma sözleşmeleri en az bir eğitim öğretim dönemi, azami ise üç eğitim öğretim dönemini kapsayacak şekilde yapılabilir.
 6. Taşımacıyı tespit komisyonu tarafından alınan komisyon kararları mahalli mülki idare amirlerince 5 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir.
 7. Kesinleşen komisyon kararı, mahalli mülki idare amirlerinin komisyon kararını onayladığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, taşımacıya veya vekiline, Tebligat Kanunu hükümlerince bildirilir. İstekli, kararın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdür.
 8. Açık teklif eksiltme usulüyle yapılan okul servisi çalıştırılması işine teklif veren çıkmadığı, isteklilerin belgelerinin ve son tekliflerinin uygun görülmediği veya isteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde yeniden aynı usulle okul servisi çalıştırılması işine çıkılır.

Sözleşme İmzalamada Taşımacıdan İstenilecek Belgeler

MADDE 8 -

 1. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,
 2. Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belge,
 3. Kesin teminatı yatırdığına dair banka dekontu,
 4. Eğitim öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel ile asıl ve yedek şoförlerin sabıka kayıt belgeleri,
 5. İlgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden alınan özel izin belgesi,
 6. D sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az yedi yıllık sürücü belgesine sahip olmak,
 7. Her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden veya ilgili sağlık sunucusundan alacağı okul servis şoförlüğü yapabileceğine ilişkin sağlık raporu,
 8. Rehber personelin, okul servis rehber personeli olmaya uygun olduğuna dair aile hekimliğinden veya ilgili sağlık sunucusundan aldığı rapor,
 9. Şoförlerin yetkili kuruluşlardan aldığı psikoteknik raporu,
 10. Şoför ve rehber personelin ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce düzenlenen eğitim sonunda almış oldukları sertifikayı,
 11. Taşıma yapacakları araçların, Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçelerini,
 12. Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopilerini,

sözleşme imzalama aşamasında taşımacı vermek zorundadır.

Sözleşme İmzalanması

MADDE 9-

Açık teklif eksiltme usulüyle yapılan okul servis araçlarının çalıştırılması işleri sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idare tarafından hazırlanır ve komisyon başkanı ile komisyonca işi yapmasına karar verilen istekli tarafından imzalanır. Sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. Sözleşmenin bir eğitim öğretim dönemi için yapılması esas olup, 7 nci madde kapsamında iki veya üç eğitim öğretim dönemi için yapılmasına karar verilen durumlarda, sonraki yıllarda fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği de sözleşmede belirtilir. Fiyat farkı ödeneceği kararlaştırılması halinde ise ödenecek fark her yıl komisyonca tespit edilerek istekliye ve ilgililerine bildirilir.

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci maddesi çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesinde bir önceki yıla göre artış olmaması halinde istekliye fiyat farkı verilmeyecektir.

Ödenecek fark her halükarda önceki yıla göre gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksinde meydana gelen artıştan fazla olamaz.

Sözleşmenin Feshi ve İptali

MADDE 10-

Sözleşme süresi içinde;

 1. Taşımacıların, şoförlerin ve rehber personellerin; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısım Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan birinden mahkûm olması,
 2. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 maddelerindeki suçlardan hüküm giymesi veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunması ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmiş olması,
 3. Taşımacıların, Şoförlerin ve Rehber Personellerin genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunduğunun, araç içerisinde genel ahlaka ve adaba aykırı görsel ve yazılı yayınlar bulundurduğunun, taşımacıların, şoförlerin ve rehber personellerin eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkileyen davranışlarda bulunduğunun yetkili mercilerce tespiti halinde,
 4. Taşımacının sözleşme hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerini yapılan yazılı bildirime rağmen on beş gün içinde yerine getirmemesi,

hâlinde sözleşme feshedilir.

Yürürlük

MADDE 11- Bu Usul ve Esaslar 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden geçerli olmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12– Bu Usul ve Esasları, Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EK-1

ONAY BELGESİ

Tarih: …/…/…

Sayı:

……………………… MAKAMINA

İşin Nevi

Okul Servisi Çalıştırılması işi.

İşin Niteliği

İşin Miktarı

Tahmin Edilen Bedeli

Okul Servisi Çalıştırma Usulü

Açık Teklif Eksiltme Usulü

İlanın Şekli ve Adedi

Geçici Teminat Tutarı

Diğer Açıklamalar:

Yukarıda belirtilen Okul Servisi Çalıştırılması işinin yapılması hususunu onaylarına arz ederim. …../…./…..

Adı Soyadı :

Unvanı :

İmzası :

Uygundur

…./…./……

……………………….

………………………..

EK-2

EKSİLTME TUTANAĞI

…………………………….. Makamının …./…./…. tarihli ve …… sayılı oluru ile, ……………………………………………………………………………….. Müdürlüğüne ait okul servis taşımacılığı yapacak araçların belirlenmesi için oluşturulan komisyonumuz ……/…../…. ……………… günü saat …/… ‘de Okul Müdürlüğünde toplanarak; okul servis taşımacılığı için başvuranların belgelerini inceleyerek okul servis taşımacılığına katılmaya hak kazananlar ………………. ile okul servis taşımacılığı işi için teklif alınmaya başlanmıştır.

VERİLEN TEKLİFLER

S.NO

ADI SOYADI

VERİLEN TEKLİF (TL)

İMZA

1

2

3

4

5

6

7

8

Yapılan okul servis aracı taşınması işine katılan kişilerin en son verdikleri fiyatlar yukarıda çıkartılmış olup, okul servis taşıma işinin en düşük fiyatı veren …………………………………………….’e verilmek üzere kararın alınmasına ve alınan kararın mülkü idare amirinin onayına sunulmasına komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi. …../……/….

KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE

OKUL MÜDÜRÜ Okul-Aile Brl. Bşk. Öğretmen

ÜYE VELİ ÜYE VELİ ÜYE

VAKIF TEMSİLCİSİ (VARSA )

OLUR

…./…./…..

Adı Soyadı :

Ünvanı :

EK-3

T.C.

………………. VALİLİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

………………………………… OKULU

OKUL SERVİS ARAÇLARI SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, bir tarafta ......................................................................... (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ........................................................... (bundan sonra “Taşımacı” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. İdarenin adresi:...................................................................................................olup,

Tel no :..............................................

Faks no :............................................

Elektronik posta adresi (varsa): ............................................................dir.

2.2. Taşımacının tebligat adresi ..........................................................olup

Tel no:...............................

Faks no:.............................

Elektronik posta adresi (varsa): ...........................................................dir.

2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 3-Sözleşmenin Konusu

Sözleşmenin konusu, 20....-20.… öğretim yılı boyunca ……………………………………………………….okulunun öğrencilerinden isteyenlerin adreslerinden alınarak taşımacıyı tespit komisyonu ve taşımacı tarafından belirlenen güzergâhlardan okula getirilmesi ve ders bitiminde de tekrar adreslerine geri götürülmek suretiyle taşımacılığının Okul Servis Araçları yönetmeliği kapsamında yapılmasıdır.

Madde 4-Sözleşmenin Bedeli

Bu sözleşmenin toplam bedeli………………(rakam ve yazıyla)….….….…dir.

Madde 5-Taşımacının Şartları ve Yükümlülükleri

 1. Taşımacının şartları

(1) Taşımacılar (tüzel kişi olması halinde, anonim şirket ve kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri, diğer tüzel kişilerde ise tüm ortakları ve bu tüzel kişilikleri temsil ve ilzama yetkili kişiler) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

b) Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olmak,

c) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,

şartlarına haiz olması zorunludur.

 1. Taşımacının yükümlülükleri

 1. Taşımacılar;

a) Öğrenci ve çocukların oturarak, güvenli ve rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar valiliklerce belirlenecek okul açılış saatinden 15 (onbeş) dakika önce okula bırakmak ve okul kapanış saatinden 15 ( onbeş) dakika sonra okuldan almak,

b) Rehber personel bulundurmak,

c) Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde gerçekleşmesi halinde; şehir içinde izlenecek güzergâh için ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden özel izin belgesi almak,

ç) Hizmet akdine tabi olarak yanında çalışanların, sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerini yaptırmak,

d) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci maddesi çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesine uymak,

e) Taşınan öğrenci ve çocuğun;

1) Okulunun veya ikametgâhının değişmesi,

2) Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi,

3) Okuldan ayrılması veya öğrencilik hakkını kaybetmesi,

4) Özel izin belgesinin iptal edilmesi, hallerinden herhangi birine bağlı olarak servisle taşınmaktan vazgeçmesi durumunda varsa geri kalan ayların ücretlerini iade etmek,

f) Her eğitim-öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel, asıl ve yedek şoför isimleri ile araçların plakalarını ve her türlü değişiklikleri aynı gün içinde okul yönetimine bildirmek,

g) Okul servis araçlarındaki araç takip sistemi verilerini, istenmesi halinde okul yönetimi, kolluk birimleri ve velilerle paylaşmak,

ğ) Taşımacı araçlarını, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve 25 Ekim 2017 gün ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin 4. maddesinde belirtilen şartlara ve mevcut mevzuat ile -sözleşme süresince yürürlüğe girecek- tüm yasal yükümlülüklere uygun bulundurmayı, komisyonun / okulun her zaman bu uygunluğu denetlemesine / denetletmesine açık tutmak ile yükümlüdürler.

 1. Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; yapılacak taşımanın şehirlerarası veya şehir içi olmasına bağlı olarak taşımacı ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş karayolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olmalıdır.

(3) Taşımacılar bu maddede belirtilen şart ve yükümlüklerinin yanı sıra mevzuatta okul servislerine yönelik olarak belirlenmiş diğer şart ve yükümlülüklere uymak zorundadır.

Madde 6- Şoförün ve Rehber Personelin Yükümlülükleri

 1. Servis sürücüleri ve rehber personel Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 9. maddesinde belirtilen özelliklere sahip, araçların her türlü bakım ve emniyetinden sorumlu, saç sakal tıraşlı, sade, temiz ve kamu adabına uygun kıyafetle hizmet verecekler, öğrencilerle uygun şekilde muhatap olacaklar, saygı sınırlarını aşmayacaklardır.
 2. Taşıma yapan servis sürücülerinin ve rehber personelin aralarında tartışmamaları, hareketleri ve bakışlarıyla öğrencileri taciz etmemeleri veya öğrencinin gelişimini kötü yönde etkileyici söz ya da davranışlarda bulunmamaları zorunludur. Bu tür davranan sürücüler ve rehber personeller, ihtara gerek kalmadan Taşımacıyı Tespit Komisyonu tarafından görevinden uzaklaştırılacaktır.
 3. Servis sürücüleri ve rehber personel, öğrenciler araçta iken sigara içmeyecekler ve serviste zorunlu bilgilendirme dışında görüntü ve ses sistemlerini çalıştırmayacaklardır.

ç) Güzergâhlar Taşımacıyı Tespit Komisyonu ve sürücü tarafından belirlenecektir. Güzergâhlar tespit edilirken hangi suretle olursa olsun tehlikeli ve kalabalık güzergâhlar değil öğrencilerin riske girmeyeceği noktalar ve yollar tercih edilecektir. Belirlenen güzergâhlarda ikamet eden öğrenciler adreslerinden alınıp tekrar adreslerine bırakılacaktır.

d) Öğrencilerin ikamet adreslerinde yıl içerisinde değişiklik olduğu takdirde öğrenci sayısına göre güzergâhlarda çalıştırılan araçlar arasında komisyon tarafından en uygun şekilde yer değişikliği yapılabilecektir.

e) Bakanlık ya da Valilik tarafından mesai/eğitim saatleri değiştirildiği takdirde taşımacı değişen saat uygulamasına aynen uyacaktır.

f) Öğrencilerin araçlara binmesi ve inmesi sırasında, trafikteki diğer araçların öğrenciler için tehlike oluşturmayacak şekilde duraklamasını sağlamak amacıyla DUR işaret levhası mutlaka yakılacaktır.

g) Okul servis araçları; okula uzaklık, coğrafi ve iklim şartları dikkate alınarak öğrencileri ders başlangıcından en az 15 dakika önce okula teslim edecek, evden daha erken alınarak okula erken bırakılmayacak, 15 dakikadan daha fazla bir süre bekletilmelerine fırsat verilmeyecektir. Ayrıca ders bitiminde okuldan bekletilmeden alınarak evlerine dönmeleri konusunda aksaklığa meydan verilmeyecektir.

ğ) Servis araçlarında ayakta ve yönetmelikte belirlenen ve taşıma sınırı üzerinde öğrenci taşınmayacaktır.

h) Komisyon, sözleşmede yer alan hükümlerin yerine getirilmemesi durumunda tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilecektir.

ı) Taşımacı, komisyonun yazılı onayı olmadıkça bu sözleşmeye dayalı hak ve yükümlülüklerini hiç kimseye temlik, devir ve ciro edemeyecek, isim ve unvan değişikliği yapmayacaktır.

i) Taşımacı, okulun mesai saatleri içinde zorunlu ve gerekli görüldüğü zamanlarda kullanılmak üzere araç temin edecektir.

j) Öğrenci servis araçlarına Komisyonun onayladıklarının dışında, (taşıt sürücüsünün yakınları dahil) hiçbir kimse bindirilmeyecektir.

k) Şoför ve rehber personelin ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce düzenlenen eğitim sonunda verdiği sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

l) Yeni bir güzergah açılabilmesi için taşımacıyı tespit komisyonunca uygun bulunması gerekmektedir.

Madde 7- Ücret

 1. Ücretler yıllık olarak ödenebileceği gibi aylık taksitlerle de (en fazla 9 taksit) ödenebilir.
 2. Taşımacı, öğrencilerden alınacak aylık/yıllık ücret için belge-makbuz, fatura verecektir.
 3. Taşımacıdan sözleşme ile taahhüt ettiği hizmetlere güvence olarak sözleşme bedelinin % 6 ‘sı oranında kesin teminat bedeli alınır. Teminat olarak; Tedavüldeki Türk Parası kabul edilir.
 4. Bu işin kesin teminat miktarı; ……(rakam ve yazıyla)………dır. Taşımacı bu işe ilişkin olarak ........... (rakam ve yazıyla) .......................... kesin teminat vermiştir.

Madde 8- Sözleşmenin Feshi Ve İptali

 1. Sözleşme 20...-20... eğitim öğretim yılı sonu itibarı ile kendiliğinden sona erer.

Sözleşme süresi içinde;

 1. Taşımacıların, şoförlerin ve rehber personellerin; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısım Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan birinden mahkûm olması,
 2. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226, 227 maddelerindeki suçlardan hüküm giymesi veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunması ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmiş olması,
 3. Taşımacıların, Şoförlerin ve Rehber Personellerin genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunduğunun, araç içerisinde genel ahlaka ve adaba aykırı görsel ve yazılı yayınlar bulundurduğunun, taşımacıların, şoförlerin ve rehber personellerin eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkileyen davranışlarda bulunduğunun yetkili mercilerce tespiti,
 4. Taşımacının sözleşme hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerini yapılan yazılı bildirime rağmen on beş gün içinde yerine getirmemesi,

hâlinde sözleşme feshedilir.

Madde 9- Diğer Hususlar

 1. Öğrenci taşımacılığı yapan her araç Taşımacıyı Tespit Komisyonunca belirlenen ve yazılı olarak bildirilen bir muhtaç öğrenciyi ücretsiz olarak taşımakla yükümlüdür.
 2. İhtiyaç olması halinde okul yönetiminin uygun gördüğü bir noktada firma okulda araçların takibinden sorumlu ve okul idaresiyle diyaloğun sağlaması amacıyla bir yetkiliyi okulda bulunduracaktır. Okul binasına ve eklentilerine görevli yetkili haricinde taşımacılığını üstlenen kişi veya kuruluşun personeli giremez ve öğrencilere olumsuz örnek teşkil eden sigara ve içki içmek, zararlı maddeler kullanmak vs. davranışlarda bulunamaz.
 3. Okulların ve öğrencilerin durumlarına göre, bu sözleşmede belirtilmeyen hususlar karşılıklı mutabakatla uygulanabilir, makul madde veya maddeler ilave edilebilecektir.

Madde 10- Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin hüküm veya tatbikinden doğabilecek ihtilaflar Taşımacıyı Tespit Komisyonu ve taşımacı ile çözümlenememesi durumunda ……………………… mahkemelerince çözülecektir.

Madde 11- Yürürlük

Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

........ maddeden ibaret olan bu sözleşme; İdare ve Taşımacı tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ................. tarihinde imza altına alınarak (.......’er) nüshası taraflarca (İdare ve taşımacı) alıkonulmuştur.

Kaynak: www.mebpersonel.com
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@