banner476

Özel İmam-Hatip Açılmasının Engeli Kaldırılmalıdır

Özel İmam-Hatip Açılmasının Engeli Kaldırılmalıdır

MEB 10.07.2014, 08:11 10.07.2014, 08:13
Özel İmam-Hatip Açılmasının Engeli Kaldırılmalıdır
 MEMUR-SEN ANKARA İL VE EĞİTİM-BİR-SEN 1 NOLU ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA KIR’IN ÖZEL OKULLARIN TEŞVİK EDİLMESİ  VE ÖZEL İMAM-HATİPLERİN AÇILMASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASIDIR.
 Özel Okullar Devlet tarafından Teşvik  Edilmelidir       
Özel okullar; gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan belirli ücret karşılığında hizmet veren eğitim kurumlarıdır., Devlet okullarında olduğu gibi Özel okulların da  gözetimi ve denetimi Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapıldığı halde  giderleri devlet bütçesinden karşılanmaktadır.Özel okulları devlet okullarının paralı şekli olarak ta tarif etmek mümkündür.
Çünkü; devlet okullarında olduğu gibi özel okulların  ders çizelgeleri ve  müfredatları  MEB Talim ve Terbiye Kurulu tarafından    onaylanmaktadır.Doğrusunu ifade etmek gerekirse yabancıların ve azınlıkların açtıkları okulların dışında  ülkemizde gerçek anlamda  özel okuldan söz etmek mümkün değildir.
Ülkemizde özel okullar batılılaşma hareketinin başlangıcı sayılan Tanzimat döneminden itibaren  yabancılar ve azınlıklar tarafından açılmaya başlanmıştır. Yabancılar ve azınlıklar tarafından açılan bu  okullar zaman içinde devletin aleyhine adete bir misyoner gibi faaliyet gösterdikleri için Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin gözetimi ve denetimi altına alınmış ve faaliyet alanları da sınırlandırılmıştır.1960′lı yılların sonlarına kadar durağan bir gelişim seyreden özel okulların sayıları, 1980′li yıllardan sonra devletin de teşvikiyle  artmaya başlamıştır.           
          Özel İmam-Hatip Açılmasının Engeli Kaldırılmalıdır
ABD ve gelişmiş Batılı  ülkelerde kiliseler,vakıflar,dernekler,özel kuruluşlar ve yerel yönetimler  ile  dini gruplar tarafından  sadece, kız okulu ya da  sadece erkek okulu şeklinde özel okulların açılışına   izin verildiği gibi devlet okullarına nazaran gerek ders çizelgesi, gerekse müfredat açısından çeşitlilik arz  eden esnek bir yapıya sahip bulunmaktadır.
Ükemizde devlet tarafından başta okul öncesi olmak üzere özel İlkokul, Ortaokul, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Turizm Otelcilik Ticaret ve Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi gibi özel eğitim kurumlarının açılmasının önünde yasal engel bulunmadığı  halde gerçek anlamda özel ve özerk olan toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilecek çeşitlilikte farklı eğitim sunabilen özel dini okulların ve İmam_Hatip Liselerinin açılmasına müsade edilmemektedir.
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3.Maddesindeki “Askerî okullar, emniyet teşkilâtına bağlı okullar ile din eğitimi-öğretimi yapan kurumların aynı veya benzeri özel öğretim kurumları açılamaz.” ifadesine istinaden Özel İmam-Hatip Liselerinin açılması engellenmektedir Askeri okullar ile Emniyet Teşkilatına bağlı okulların özel öğretim kurumlarının açılmasının bir devlet için hangi sakıncaları doğuracağını anlamak mümkündür. Ancak  İmam-Hatip Liselerinin veya din eğitimi-öğretimi yapan kurumların özelinin açılmasına yasak getirilmesinin gerekçesini anlamak mümkün değildir. İmam-Hatip Okulları dahil olmak üzere özel okul sayısının artırılması ve çeşitlendirilmesi mutlaka teşvik edilmelidir.
Özel okullar dershanelerin alternatifi sayılmamalıdır.        
Son zamanlarda özel okullar;özellikle dershanelerin kapatılması  ve dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi projesinin tartışılması üzerine tekrar ülkemizin gündemine taşınmıştır. Ayrıca, Dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi karşılığında devlet tarafından  teşvik primi,özel arsa ve öğrenci başına para vaat edilmesinin dillendirilmesi elbette özel okulları özendirici bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.Ancak dershane dönüştürülmesinin dışında kalan  özel okulların içinde bulunduğu sorunların görmemezlikten gelinmesi,zorunlu eğitime tabi okullarda öğrencilere dağıtılan bedava  kitaplardan, tabletlerden,akıllı tahtalardan ve her sınıfa yerleştirilen projeksiyon gibi araç ve gereçlerden,vergi indiriminden,sıfır faizli kredilerden,teşvik primlerinden mahrum bırakılması devletin özel okullara bakışını yansıtmaktadır.
 
Özel okulların teşviki mutlaka dershanelerden bağımsız yapılmalıdır.Çünkü dershaneler özel okulların alternatifi değildir.Dershaneler  sadece orta öğretim ve  üniversite sınavlarına hazırlık işlevi gören ticari işletmeler olarak değerlendirilirken, özel okullar sınavlara hazırlık işlevinin dışında nitelikli eğitim verme amacıyla ücret karşılığında hizmet veren  eğitim kurumları olarak işlevlerini yürütmektedir.
Özel okulların ayakta kalabilmelerinin ve sayılarının giderek artması,okul ücretlerinin normal vatandaşların ve yoksulluk sınırının altında maaş alan kamu görevlilerinin ödeyebileceği miktara çekilmesi şartına bağlıdır.
Özel  Okullaşmamız  OECD ve Gelişmiş Batı Ülkelerinin Çok gerisindedir.
MEB’in verilerine göre 5 bini aşkın okul öncesi,ilkokul,ortaokul ve ortaöğretim özel okullarında toplam 600 bin civarında öğrenci öğrenim görmektedir. Bu rakam  özel okullaşma oranı % 25 olan OECD ve   bazı Avrupa ülkelerinin toplam öğrenci sayısından bile fazla olmakla birlikte ülkemizdeki  özel okullaşma oranının % 3 civarındadadır. Verilere göre son beş yıllık süreçte özel okullaşma artışında bir ivme kat edilmiş olsa da hedeflenen rakama ulaşılamadığını da  söylemek mümkündür.
Milletlerin kalkınmışlık düzeyi eğitime verdikleri önemle doğrudan ilgilidir.
Eğitim bir milletin geleceğini kurgulayan en önemli unsur ve eğitime yapılan yatırım en karlı yatırımdır. Çünkü fert ve toplumların  kalkınmışlık düzeyi,  refah seviyeleri o ülkenin eğitime verdiği önemle doğrudan alakalıdır.
Eğitim seviyesi yüksek bir milletin ekonomisi istikrarlı,siyaseti temiz ve demokrasisi kesintisizdir. Hem kamu, hem de özel alanda toplumun ihtiyaç duyduğu iş gücünün yaratılması nitelikli eğitim faaliyetlerine bağlıdır. Devlet;ekonomik kalkınmada, üretimin artırılması,  işsizliğin önlenmesi için  özel sektörü temsil eden sanayici ve iş adamlarının  desteklenmesine büyük  önem verirken,  gerçek veya tüzel kişiler tarafından büyük zorluklarla açılan  özel eğitim hizmetlerinin önündeki engelleri kaldırmakta   ayak sürümektedir.
Şu iyi bilinmelidir ki sadece kamu yatırımları ile AB standartlarını yakalamak, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak mümkün değildir. özel sektörün eğitim yatırımlarına özendirilmesi ve desteklenmesi ülkemizin hem geleceği açısından hem de  nitelikli  eğitime dayalı rekabet ortamının oluşturulması açısından büyük önem arz etmektedir.
          Özel okullara teşvik, eğitim alanındaki devlet yükünün hafifletilmesidir.
Diğer taraftan özel sektörün eğitime  yaptığı yatımların  tümünün  desteklenmesi eğitim alanındaki devletin yükünün hafifletilmesi anlamına geldiği gibi daha çok yatırım,daha çok vergi ve daha çok  istihdam anlamı da taşımaktadır.  Çünkü Özel eğitim kurumlarının özel şahıs veya tüzel kişiler tarafından açılmadığı zaman  bu konudaki talepler devlet tarafından karşılanacaktır. TOBB verilerine göre tüm özel okulların yatırım maliyetleri. Anaokullarında, 196.666.404 TL  İlköğretim Okulları 1.357.688.300 TL. Ortaöğretim Okullarında 1.287.218.300 TL olup,  Toplam:  2.841.573.004 TL.ye baliğ olmaktadır. Halen özel öğretim kurumlarının okul öncesi,ilk okul,ortaokul ve orta öğretim okullarında  50 binden fazla öğretmen çalışmakta diğer yardımcı hizmetlerde dikkate alındığında bu rakam 100 bini aşmaktadır. Bu duruma göre özel okullarda çalışanlara maaş olarak  özel sektör tarafından yılda yaklaşık vergilerin dışında net 1.103.697.600 TL ödenmektedir. Bu hizmet  devletin bu alandaki istihdama yapacağı yatırım yüküne büyük katkı sağlama anlamı taşımaktadır.
           Özel okulların artırılması işsizliğin önlenmesine katkı sunmak demektir.
Ülkemizdeki işsizlik sorunu ve özellikle üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olup halen öğretmenlik bekleyen 300 bin civarında öğretmen adayının konumu ve dershanelerin kapanmasıyla birlikte açıkta kalacak 60 bine yakın dershane öğretmeninin ve 20 bine yakın çalışanının durumu  dikkate alındığında özel okulculuk bu sorunu çözmede en önemli adres olarak  görünmektedir.
Başta  Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri  olmak üzere kalkınma da öncelikli  yörelerde branş öğretmenlerinin yokluğundan dolayı  boş geçen derslerin  branş dışı öğretmen ya da öğretmenlik formasyonu olmayan yüksek okul mezunları  tarafından doldurulması gerçeği eğitim sistemimizdeki imkan ve fırsat eşitsizliğini giderek derinleştirdiği gibi nitelikli eğitime de büyük bir darbe indirmektedir.
Nitelikli eğitim,eğitimde şartların ve imkanların eşitlenmesine bağlıdır.
Ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sistemi sürekli değişse de sınava dayalı eğitim olgusu gündemdeki yerini korumaktadır. Eğitim öğretimin niteliğinin artırılması için şartlar ve imkanlar eşitlenmedikçe eğitimin sorunlarını çözmede mesafe alınamayacağı bir gerçektir.
            Devlet okullarındaki sınıfların aşırı kalabalık oluşu, gerekli fiziki ve altyapı imkânlarının eksikliği, öğretmen ve diğer çalışanların çalışma performanslarının istenen düzeylere çıkarılamaması gibi sebeplerle eğitim alanında ciddi sıkıntıların olduğu bilinmektedir.
Devletin çok geniş bir alanda hizmet sunmaya çalışan mevcut eğitim sisteminin bu sıkıntıları tek başına çözmesi zor görünmektedir. Bu nedenle özel sektör teşebbüslerinin de ortaya çıkan bu sorunların giderilmesinde devreye girmesi beklenmektedir.
Bu rakamlar göstermektedir ki eğitim toplumun geleceğini kuran bir güçse, özel okullar sektöre hem kalite hem rekabet getirmesi bakımından bu gücün en canlı ve dinamik ögesidir. Bu sektöre destek vermek  ülkemizin geleceğine destek vermek demektir.
mustafakir19@gmail.com
Yorumlar (2)
ihl 6 yıl önce
çok önemli bir konu .şu anki imam hatip lerin yapısı ve öğrenci alımı ile çok verimli olduklarına inanmıyorum.kesinlikle özel imam hatip lerin önü açılmalı.başarılı ve bu okulların yapısına uygun bu okulları temsil edebilecek öğrenciler alınmalıdır...
uyan türkiye 6 yıl önce
buradaki asıl amaç özel okulların din adamı yetiştirmelerini sağlamaktır. bu kanun değişince ruhban okulunun önündeki engel resmen ortadan kalkacak ve imam hatipler üzerinden yine milletimiz kandırılacaktır. memursen de her zaman ki gibi buna alet olmaktadır. uyan tükiyem uyan

Gelişmelerden Haberdar Olun

@