2013 YILI ÖĞRETMENLİK  İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

2013 YILI ÖĞRETMENLİK  İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

2013 YILI ÖĞRETMENLİK  İÇİNBAŞVURUVE ATAMA DUYURUSU

 Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk

Atama kapsamında Ek‐1 Atama Takviminde belirtilen süreler içinde Ek‐2 listede belirtilen 16 alana
3.227 ek öğretmen ataması yapılacaktır.
Başvuru ve atamalara ilişkin iş  ve işlemler aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde
yürütülecektir.
A. İlkAtamaya;
Kamu Personel Seçme Sınavı’nda atanacağı alana göre belirlenen taban puan ve üzerinde
puan almış olmak şartıyla;
‐Resmî eğitimkurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,
‐Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen
olarak atanacaklar,
‐Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan resmî eğitim kurumlarına ilk defa
öğretmen olarak atanacaklar,
‐Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl Devlet memuru olarak görev yapanlarile
öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan veya adaylığı
kaldırıldıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız
olmaları nedeniyle görevine son verilenler,
‐Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında (399
sayılı KHK dâhil)sözleşmeli personelstatüsünde çalışanlar,
‐Diğer personel kanunlarına ve özel kanunlara tabi olarak çalışanlar
başvuruda bulunacaklardır.
Daha önce Devlet memuru olarak öğretmenlik yaptıktan sonra ayrılanlar ile öğretmenlikte
adaylığı kaldırıldıktan sonra başka kurumlara geçenlerden yeniden öğretmenliğe dönmek isteyenler
ilk atama ya da açıktan ve kurumlararası yeniden atamadan yalnızca birini kullanabilirler.
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet
sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanlar ile adaylığı kaldırıldıktan sonra görevlerinden
ayrılanlar da KPSS’den atanacakları alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almaları kaydıyla
bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.2
B.Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atamaya;
‐Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış  olmak kaydıyla görevlerinden ayrılanlar ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına geçerek halen öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar, Devlet
üniversitelerinde en aziki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma
görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda en az iki yıl çalıştıktan sonra bu
görevlerinden ayrılmış  olanlar hizmet sürelerine göre öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda
bulunabileceklerdir.
‐Bunların atamalarına esas alınacak hizmetsürelerinin hesabında; Bakanlığımız ve diğer kamu
kurumve kuruluşlarında fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler, eğitimkurumlarında asker öğretmen
olarak geçirilen süreler, resmî görevle yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında geçirdikleri hizmet
süreleri ve eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalarda 4688 sayılı
KamuGörevlileri Sendikası Kanunu kapsamında aylıksızizinlisayılanların bu süreleri ile yükseköğretim
kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışılan
süreler dikkate alınacaktır.
‐Hizmet süresi hesabında vakıf üniversitelerinde, özel öğretim kurumlarında ve 1/12/2006
tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine  İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı
görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlik, kadrosuz usta öğreticilik ve kısmi
zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Resmi görevle gönderilenler hariç
yurt dışında geçirilen süreler ile askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçirilen süreler dikkate
alınmayacaktır.
‐Öğretmenlikten ayrılmış  olanlar, ayrıldıkları alana başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak,
öğretmenlikten ayrılanlardan daha önce görev yaptıkları alanları kaldırılanlar, öğrenimleri itibarıyla
atanabilecekleri alana başvurabileceklerdir. Başvurularda, Bakanlıkça düzenlenmiş  “en son atama
kararnamesi”nin bir örneği istenecektir. Kararname düzenlenmeyen “okul öncesi öğretmenliği/çocuk
gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı
veya onay listenin ilgilisayfasının fotokopisi istenecektir.
Bu kapsamda başvuruda bulunacaklarda; 40 yaşından gün almamış olmak, KPSS sınavına katılmak ve
pedagojik formasyon belgesine sahip olmak şartları aranmayacaktır.
C. Millîsporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atanması
Aşağıda belirtilen uluslararası yarışmalardan;
a) Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya
AskerîOyunları’nda ferdi ve takımmüsabakalarında "ilk üç derece"ye girenler,
b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler
kategorilerinde; Dünya ve Avrupa  Şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan
"Dünya ve Avrupa Şampiyonaları"nda, "ilk üç derece"ye girenler,3
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az “on kez” ülkemizi
temsil ederekmillîsporcu belgesi almış olanlar
öğrenim ve diğer  şartları taşımaları kaydıyla KPSS puanı  şartı aranmaksızın beden eğitimi
öğretmenliği için başvuruda bulunabileceklerdir.
Bunların başvuruları, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce adayın
millîsporculuğu kontrol edilerek elektronik ortamda onaylanacaktır.
Uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formu’nda
aday tarafından seçilmiş  olan il millî eğitim müdürlüğündeki onay bürosunun onay ekranına
yansıyacaktır. Adaylar ya da vekâlet verilen kişi gerekli belgeler ile birlikte başvuru onayı için tercih
edilen il milli eğitim müdürlüğüne başvuracaktır. İl millî eğitim müdürlüğü, belge kontrolünden sonra
öğretmenliğe atama  şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin başvurularını elektronik ortamda
onayladıktan sonra başvurular geçerlilik kazanacaktır.
Ç. Öğretmen olarak Atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel
şartlar yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranacaktır:
1‐Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
2‐Mezun olduğu yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe
atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak,
3‐Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak,
adli sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil
Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak,
4‐Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlarda, başvuru tarihinin
son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
5‐2013 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda KPSSP10 ve KPSS121 puan türünden atanmak
istediği alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmak,
6‐Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan ortaöğretim alan
öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, pedagojik formasyon, ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası ve
İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için  İngilizce öğretmenliği sertifikası
programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,
7‐Pedagojik formasyon ya da ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi
olmayan adaylarda, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla öğretmenlik
için yapılan KPSS’de 75 ve daha üzeri puan almış olmak,
8‐Yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olanlar bakımından, yükseköğreniminin
ve/veya pedagojik formasyon belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yurt içindeki
yükseköğretimkurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
9‐Sağlık yönünden, Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına
engel bir hâli olmamak,4
10‐Adaylık dönemi içinde görevine son verilenlerden (sağlık durumu hariç), görevden ayrıldığı
tarihten başlamak üzere son başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmiş olmak.
11‐Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından
gün almamış olmak (02/09/1974 ve daha sonra doğumlu olanlar başvurabilir),
Ancak;
‐657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen
pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az 1 (bir) yıl fiilen görev yaptıktan
sonra,mesleki eğitimde başarılı olup ayrılanlarda,
‐Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçen ve
hâlen görev yapanlarda,
‐Adaylığı kaldırıldıktan sonra öğretmenlikten ayrılmış olanlarda,
‐Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süre ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman,
uzman ve araştırma görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda en aziki yıl çalıştıktan
sonra ayrılmış olanlarda
emekli olmadıklarını belgelendirmek kaydıyla 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz.
D. BAŞVURUve TERCİHLER
1) Başvuru
‐Öğretmenliğe başvuru ve atama işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
‐Elektronik Başvuru Sayfası “İlk Atama”, “Açıktan ve Kurumlararası Yeniden Atama” ve “Milli
Sporcuların Atanması”  şeklinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. Adaylar durumlarına uygun atama çeşidini
seçmek suretiyle http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik
Başvuru Formu’nu kullanarak başvurularını yapacaklardır.
‐Türkçe,  İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve
Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yabancı
Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) alanlarına başvuruda bulunacak adaylar atanacağı alanda KPSSP121
puan türünden taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabileceklerdir.
‐Yukarıda sayılan alanlar dışındaki diğer alanlara atanacaklar ise KPSSP10 puan türünde
atanacağı alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış  olmaları kaydıyla
başvurabileceklerdir.
‐Mezuniyeti birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, atanabileceği alan için öngörülen
KPSS sonucu esas alınmak üzere sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.
‐Adaylar  şahsen veya noter aracılığıyla vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla elektronik ortamda
yaptıkları başvurularını ve bu başvurularına ilişkin Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısını İlçe/İl Milli
Eğitim Müdürlüklerine onaylatacaklardır.5
‐Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce
onaylanarak teslimalınıp asılları adaylara geri verilecektir.
‐Başvurular, başvurunun yapıldığı gün ya da en geç bir sonraki gün mesai saatleri içinde
onaylatılması, başvurularda yoğunluğameydana verilmemesi bakımından gerekmektedir.
‐Hâlen Devlet memuru olarak çalışmakta olanların kurumlarından alacakları
muvafakatlarında, EK‐4/a’daki yazı örneği ibraz edilmek suretiyle EK‐4/b belgenin ilgili bölümünün
görevli bulunulan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanması gerekmektedir.
Kurumlarınca muvafakatı onaylanmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bakanlığımız merkez
ve taşra teşkilatı personelinden öğretmenliğe atanmak üzere başvuru yapacaklarda muvafakat  şartı
aranmayacaktır.
‐Öğretmen olarak görevli iken görevinden ayrılmış olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen
kararnamelerinde “iki alan” yazılı olanlar, bu alanlardan sadece öğrenimi itibarıyla atanabileceği alana
başvuruda bulunabileceklerdir.
‐Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylarsorumlu olacaktır. Bu nedenle
duyuru ve ekleri dikkatli bir  şekilde okunduktan sonra Elektronik Başvuru Formunun doldurulması
gerekmektedir. Başvuru ekranında uyarı ile karşılaşılması halinde bu tür uyarı gelen ve uyarının yanlış 
olduğunu iddia eden adayların başvuru ekranına yansıyan uyarının incelenebilmesi için Ek‐3 Dilekçe
örneği doldurularak, öğretmen adayı tarafından İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama
ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına faks yoluyla (faks no: 418 03 81) ya da il milli eğitim
müdürlüklerince “ e‐posta” ile gönderilmesi halinde gerekli işlemler yapılacaktır.
‐Başvuruların il milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra adayların bilgi ve beyan
düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.
‐Elektronik Başvuru Formuna, adayların kimlik bilgileri ile KPSS puanları yansıtılmıştır. Adaylar
Elektronik Başvuru Formu’na; atama biçimlerini, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim
programlarını, başvuruyu onaylatacağı il/ilçeyi, adres bilgileri ile tercihlerini gireceklerdir.
‐Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlar ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan
sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçen ve halen bu kurumlarda çalışanlar başvurularında
Elektronik Başvuru Formuna; halen görevli oldukları kurumu, alanlarını, mezun oldukları
yükseköğretim programlarını, başvuruyu onaylatacağı ili/ilçeyi, tercihlerini, adres bilgilerini, hizmet
sürelerini ve hizmet belgelerindeki kadro derece ve kademelerini gireceklerdir. Başvuru onay
makamları, adayların hizmet belgesi ile hizmet sürelerini karşılaştırarak gerçeğe aykırı olarak
girenlerin başvurularını onaylamayacak hatalı sürelere dayalı atamalar yapılmış  olsa dahi iptal
edilecektir.
‐Elektronik Başvuru Formu dışında dilekçe ile yapılan, başvuru süresi dışında yapılan, il/ilçe
millî eğitim müdürlüklerince Elektronik Başvuru Formu onaylanmamış  olan, atama alanını yanlış 
seçerek yapılan, atama önceliğini etkileyecek şekilde mezun olduğu yükseköğretim programını yanlış 
seçerek yapılan başvurular ile başvuru  şartlarını taşımadığı hâlde; gerçeğe aykırı belgeyle ya da
beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz
sayılacaktır.Geçersiz başvuruya dayalı atama yapılsa dahi iptal edilecektir.6
‐Başvuru tarihi itibarıyla sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan
öğretmen adayları başvuruda bulunabileceklerdir. Bu adaylar öğretmenliğe atanmaları halinde hâlen
askerde olduklarını ve muhtemel terhistarihini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde
atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler,terhistarihini takip eden bir ay içinde göreve
başlamak üzere başvurduklarında göreve başlatılacaklardır.
‐Millî Sporcu belgesi almış  olan beden eğitimi öğretmenliği bölümü mezunu öğretmen
adayları, KPSS  şartı aranmaksızın başvuru yapabileceklerdir. Bu kapsamdaki başvurular, 12/05/2011
tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesinin
taranarak eklenmesi kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı  İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün
http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde alınacaktır. Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor
Genel Müdürlüğü ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylandıktan sonra
değerlendirmeye alınacaktır. Başvuruların son günlere bırakılmaması hususu, adayların yararına
olacağından özellikle, başvuru ve onay süresine azami özen gösterilecektir.
  ‐Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08/07/2004 tarihli kararının, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazıları ile iptal edildiği bildirildiğinden Selçuk
Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ile Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen
adaylarının Çocuk Gelişimi Öğretmenliğine atanmaları mümkün olmadığından başvuruları
onaylanmayacaktır.
‐Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararının Geçici 7 nci maddesi
gereğince; zihin engelliler sınıfı öğretmeni kontenjanının karar eki Çizelgede zihin engelliler sınıfı
öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programları mezunlarından taban puan
aranmaksızın başvuruda bulunanların tamamı atandığı halde kontenjanın doldurulamaması
durumunda üniversitelerin;
a) Görme engellilersınıfı öğretmenliği, işitme engellilersınıfı öğretmenliği,sınıf öğretmenliği,
okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği,
çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümleri,
b) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programını
başarı ile tamamlayan çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü,
c) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü/anabilim dalı mezunları için üniversitelerin
eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümlerince açılan 1500 kişi kontenjanlı ve 540 saat süreli zihin
engelliler sınıfı öğretmenliği sertifika programını bitirenlerin zihin engelliler sınıfı öğretmenliğine
başvuruları alınacaktır.
‐Hâlen Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev
yapanlar (askerlik ve doğum nedeniyle sözleşmesi feshedilenler dâhil), gerekli  şartları taşımaları
kaydıyla ilk atama kapsamında kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir.
‐Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile
uygulamalara yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru
süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu
açıklamalarıtakip etmeleri gerekmektedir.7
Başvuruda istenecek belgeler
‐Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenilmeyecek, Elektronik
Başvuru Formunda beyan alınacaktır.
‐Başvuruda adaylardan;
a)Lisans diploması veyamezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,
b)OrtaÖğretimAlanÖğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon,
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da  İngilizce öğretmenliği için  İngilizce Öğretmenliği Sertifikası
programlarından birinitamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
c)Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki
yükseköğretimkurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
ç)Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü
mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya
onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),
d)Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi
Yüksekokulundan mezun olanlardan, programa kayıt tarihini gösteren belge (mezuniyet belgesinde
kayıttarihi yazılı olanlardan bu belge ayrıca istenmeyecektir.),
e)Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl Devlet memuru olarak çalışanlardan
KPSSP10‐KPSSP121 sonuç belgesi, muvafakat belgesi ve hizmet belgesi; daha önce öğretmenlikte
adaylığı kaldırılmış  olmak kaydıyla başka kurumlarda devlet memuru olarak çalışanlardan ise
“muvafakat belgesi” ve hizmet belgesi,
f)Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra memuriyetten ayrılıp KPSSP10‐KPSSP121
puanına göre ilk atama yoluyla başvuracaklardan en son ayrıldıkları kurumca düzenlenen hizmet
belgesi (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),
g)Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler ile
öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan,
kurumca onaylı hizmet belgesi ile Milli EğitimBakanlığınca düzenlenmiş en son atama kararnamesinin
bir örneği (Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen “okul öncesi öğretmenliği/çocuk
gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı
veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet belgesi üzerinde görevden
ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),
ğ)Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının,
pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir YükseköğretimKurulu Başkanlığıtarafından verilmiş 
belge,8
h)Azerbaycan Devlet Medeniyet ve  İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve
Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik
meslek bilgisi alanında yapılan “seviye tespit sınavı”na katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı
olduğuna ilişkin belge,
ı)Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden,
belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı,
i)Başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almış  adayların Sosyal Güvenlik
Kurumundan alacakları emekli olmadıklarına dair belge
istenecektir.
‐Öğretmenliğe atama başvurularında adaylarca yapılan kimlik, askerlik, adli sicil durumlarına
ilişkin beyanların teyidinin ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamda alınarak Elektronik Başvuru
Formuna yansıtılması hâlinde bu durumlara ilişkin belgeler adaylardan ayrıca istenmeyecektir.
Elektronik Başvuru Formuna yansıtılamayan belgeler başvuruda adaylardan istenecektir. Adayın
beyanı ile Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılan belgeler arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin
durumu değerlendirildikten sonra, başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul
edilecektir.
2. Tercihler
‐Öğretmenliğe atama başvurusunda bulunacaklar, Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak
olan eğitim kurumları arasından en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir.
Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte
yapılabilecektir.  İlçe veya il milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça adaylar tercih
değişikliği yapabilecektir.
‐Adaylartercih dışıseçenek olarak;
a) “Tercihlerimdışındaki eğitimkurumlarına atanmak istemiyorum.”
b) “Tercihlerimdışındaki eğitimkurumlarına atanmak istiyorum.”
seçeneklerinden birinimutlaka işaretleyeceklerdir
‐Tercihlerine atanamayan adaylardan, (b) seçeneğini işaretleyenler ilan edilen
kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye
alınacaklardır.
‐Bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan; bilgisayar ve öğretim
teknolojileri öğretmenliği, matematik‐bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar
teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü
mezunları,mesleki ve teknik ortaöğretimkurumları dışındaki eğitimkurumlarınıtercih edeceklerdir.9
E.ÖĞRETMENLİĞEATAMAYAKAYNAK PROGRAMLAR
  ‐Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri,
Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir.
Başvuru yapacak adaylar, http://ttkb.meb.gov.tr/www/80‐sayili‐karar/icerik/19 internet adresinden
ulaşabilecekleri bu karar ve eki çizelgeden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini tespit
edebileceklerdir.
  ‐Talimve Terbiye Kurulunun verdiği görüşlere dayalı olarak;
a) Beden EğitimiÖğretmenliğine;
  ‐Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan 21/05/1999 tarihinden
öncemezun olanlarile bu tarih itibarıyla kayıtlı olupmezun olanlar,
  ‐Yurt içindeki tüm üniversitelerin “beden eğitimi ve spor yüksekokullarından” 08/12/1999
tarihinden önce mezun olanlar ile belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullarda kayıtlı olup daha
sonramezun olanlardan
pedagojik formasyonu bulunanlar,
b) Teknoloji ve TasarımÖğretmenliğine;
14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile 2006‐2007 öğretim yılından
itibaren uygulamadan kaldırılan iş  eğitimi (iş  ve teknik eğitimi, ev ekonomisi, ticaret) alan
öğretmenliğine, 12/7/2004 tarihli ve 119 sayılı Kurul kararı eki çizelgede kaynak gösterilen
yükseköğretim programlarında 2009‐2010 öğretim yılı ve daha önceki öğretim yıllarında öğrenim
görmekte olup bu programlardanmezun olanlarteknoloji ve tasarımöğretmenliğine
başvurabilecekler bunlar kaynak programmezunları ile aynı öncelikte değerlendirilecektir.
Talim ve Terbiye Kurulunun 14/08/2013 tarihli ve 113 sayılı kararı ile Teknoloji ve Tasarım
alanına kaynak gösterilen programlar arasına alınan Çiçek, Örgü ve Dokuma Öğretmenliği
bölümünden mezun olanlar, Teknoloji ve Tasarım alanına kaynak programlar ile 119 sayılı Kurul
kararında belirtilen bölümlerdenmezun olanların atanmalarından sonra değerlendirilecektir.
  ‐Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve/veya
pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına
denkliğinin YükseköğretimKurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.
  ‐Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk‐  Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan‐Türkiye Manas
Üniversitesimezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.
  ‐Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen‐ Edebiyat
Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları,
diğer şartlarıtaşımaları kaydıyla TürkDili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabileceklerdir.10
‐Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 nolu kararı doğrultusunda;
Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden
mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlemyapılacaktır.
a)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011‐2012 eğitim öğretim yılı bahar
yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da
yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair yazı alacaklardır. Bu adaylar alacakları bu belgelerden
biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabileceklerdir. Belge ibraz edemeyenler başvuruda
bulunamayacaktır.
b)2011‐2012 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi
istenmeyecek, ancak mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yüksek öğretim kurumuna
ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı
tarafından onaylanmış olması gerekecektir.
‐Azerbaycan Devlet Medeniyet ve  İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan,
öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavına katılarak 50 ve üzeri puan alarak
başarılı olanlar, bu belgelerini ibraz etmeleri hâlinde müzik alanına kaynak gösterilen yükseköğretim
programlarından mezun olanlarile birlikte değerlendirilecek, belge ibraz edemeyenlerise alanlarında
belirlenen taban puanın üzerinde ve KPSSP10’dan 75 ve üzerinde puan almaları kaydıyla alan
mezunlarının atanmalarından sonra değerlendirilmek üzere başvuru yapabileceklerdir.
‐İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.”  şerhi bulunanların
başvuruları kabul edilmeyecektir.
F. PEDAGOJİK FORMASYON
‐Başvurularda geçerli kabul edilecek Pedagojik Formasyon belgeleri:
a)Ortaöğretimalan öğretmenliğitezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,
b)En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993–1994 öğretim yılı ve daha
öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),
c)İlköğretimSınıfÖğretmenliği Sertifikası(33 kredilik),
ç)İngilizce öğretmenliğine kaynak olan program mezunları için  İngilizce Öğretmenliği
Sertifikası (YakınDoğuÜniversitesi dâhil),
d)Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede
aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi.
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası, sınıf öğretmenliği hariç mezun olunan alan
öğretmenliği başvurularında geçerli kabul edilecektir.
Öğrenimleri itibarıyla birden fazla alana atanma hakkı bulunan adayların, bu alanlardan birine
ait pedagojik formasyon belgesi diğer alanlariçinde geçerlidir.11
Yakın Doğu Üniversitesince İngilizce öğretmenliği için verilen İngilizce Öğretmenliği Sertifikası
hariç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışı üniversitelerden alınan pedagojik formasyon
belgeleri, YükseköğretimKurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediğisürece geçerli olmayacaktır.
‐Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile
tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili
üniversiteden alacakları yazı ile başvuru yapabileceklerdir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru
formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu yazının tarih ve sayısını
gireceklerdir.
‐Eğitim fakültesi mezunları ile resmî eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış 
olanlardan ve üniversitelerde (vakıf üniversiteleri hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim
görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış  olanlardan Pedagojik Formasyon
belgesi istenmeyecektir.
G.ONAY İŞLEMLERİ 
  İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya
şube müdürünün başkanlığında; atama, özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli ve öğretmen atama
ve yer değiştirme mevzuatında yetkin personelden “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır.  İl
milli eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına yönelik
işlemleriçin ilçemilli eğitimmüdürlüklerinde de BaşvuruOnay Komisyonları oluşturulabilir.
  ‐Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçemillî eğitim
Müdürlüklerince alınacaktır.
  ‐Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve bu duyuruda yapılan açıklamalar
çerçevesinde, öğretmen adaylarının başvuru iş  ve işlemlerinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri
görevli, yetkili ve sorumludur.
  ‐Beden eğitimi öğretmenliği için başvuran millî sporcuların, millîlik durumu Gençlik ve Spor
Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce, diğer  şartlar ise il millî eğitim müdürlüklerince
değerlendirilecektir.
  ‐Başvurularda karşılaşılan sorunlar il milli eğitim müdürlüklerince çözümlenecek, tereddüte
düşülen hususlarda il milli eğitim müdürlüklerince Bakanlık ile koordine kurulmak suretiyle sorunlar
giderilecektir.
  ‐Adayın kimlik belgesi, vekâletname ile gelenlerin vekâletname ve kimlik belgesi, görevlilerce
kontrol edildikten sonra, gerekli  şartları taşıdığı tespit edilenlerin Elektronik Başvuru Formu
onaylanacaktır.
  ‐Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile Beden Eğitimi, Teknoloji
ve Tasarım alanlarından ilk defa öğretmenliğe başvuru yapacaklar için ek olarak “üniversiteye kayıt
tarihi’nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme
işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin
uygunluğu sağlanacaktır.12
  ‐Onay Modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretimprogramı için gerekli olan belgelerile
açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem
Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından, uyarıların okunduğu anlamını taşır. Evrak incelemesi
sırasında işaretlemiş olduğunuz uyarılara dikkat ediniz.
 ‐Adayın Elektronik Başvuru Formu’nda seçmiş  olduğu yükseköğretim programı, eğitim
fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranınıza “Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?” sorusu
gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi
zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların,
öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun
olduklarıfakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve “sayı”sını girmelerizorunludur.
‐Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi
düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını
elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne alacakları resmî
yazının tarih ve sayısını gireceklerdir. Pedagojik Formasyon Belgesi göreve başlama esnasında ibraz
edilmek zorundadır. Pedagojik Formasyon Belgesi’ni ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.
‐Pedagojik Formasyon Belgesi’nde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına
0 (sıfır) girilecektir.
‐Kamu kurum ve kuruluşlarında aday ya da asıl devlet memuru olarak görev yapanlar için,
muvafakat verildiğine ilişkin EK‐4/b belge ile hizmet cetveli kontrol edilecektir.
‐Öğretmenlikten ya da memurluktan ayrılanlarda görevden ayrılış nedenine göre yasal 6 aylık
veya 1 yıllık bekleme süresini doldurup doldurmadıklarına dikkat edilecektir. 2547 sayılı Kanun, diğer
personel kanunları ve kanunlardaki özel hükümlere tabi olarak çalışmakta iken görevinden
ayrılanlarda; 6 aylık veya 1 yıllık bekleme süresi aranmayacaktır.
‐Elektronik Başvuru Formu’nda fotoğrafı bulunmayan adayların, fotoğraflarının Başvuru
Formu’na yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının,tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek
üzere taranarak onay işlemisürecinde Forma aktarılmasısağlanacaktır.
‐Onaylama işlemisonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet çıktısı alınarak
nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formunun
iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birerfotokopisi
iliştirilmek suretiyle iki yılsüreylemuhafaza edilecektir.
‐Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçen ve
hâlen görev yapanlar, çalıştıkları kurumlardan muvafakat aldıklarına dair imzalı ve onaylı EK‐4/b
belgeyi ibraz etmek zorundadır. Kurumunca muvafakat verilen adayların başvurusu onaylanacaktır.
Muvafakat yerine geçen belge aslı onaylandıktan sonra diğer belge asıllarıyla birlikte adaya geri
verilecektir. Fotokopileri yukarıda belirtildiği şekildemuhafaza edilecektir.
‐Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu (tercihler hariç) sonradan beyan ederek
yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri yeniden
incelenmek suretiyle isteklerinin uygunluğu hâlinde başvuruları reddedilerek yeniden başvuruda
bulunmalarısağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.13
Onay Sürecine İlişkinUyarılar
‐Başvuru onay sürecine ilişkin iş  ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak
üzere başvuru onay komisyonunda görevli ilmillî eğitimmüdür yardımcısı veya il/ilçe şubemüdürü ile
görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.
‐Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına e‐posta
ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlemyapılacaktır.
‐Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunu olup beden eğitimi
öğretmenliğine başvuracak olanların 21/05/1999 tarihinden önce mezun olduklarına veya bu tarih
itibarıyla kayıt yaptırmış olmalarına dikkat edilecektir.
‐Beden eğitimi ve spor yüksekokullarından mezun olanlarda, 08/12/1999 tarihinden önce
mezun olup olmadığı ya da belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullara kayıt yaptırmış olduklarına
dikkat edilecektir.
Ğ.ATAMALAR
1. İlkAtama
‐Başvuruda bulunan adayların atamaları, alanlar bazında 2013 KPSSP10 veya 2013 KPSS121
puanı üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.
‐Atamalarda öncelik, Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre mezuniyetleri itibarıyla
atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programları mezunları ile kaynak
yükseköğretim programlarından mezun olup pedagojik formasyona sahip adaylar ve Talim ve Terbiye
Kurulu görüşleri çerçevesinde bu duyuruda aynı alana kaynak gösterilen program mezunları ile
birlikte değerlendirileceği belirtilenlere verilecektir.
‐Bir önceki paragrafta belirtilenlerin atanmalarından sonra atanacağı alana kaynak olmakla
birlikte pedagojik formasyonu olmayan ancak KPSS’den 75 ve üzeri puan alan adaylar, atama önceliği
esas alınarak KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercihleri doğrultusunda bilgisayar ortamında
değerlendirilerek atanacaktır.
‐Adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde;
sırasıyla alan bilgi sınavı yapılan alanlarda öğretmenlik alan bilgisi testindeki doğru cevap sayısı fazla
olana, eğitim bilimleri testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, bunun da eşit olması durumunda
KPSS’de sırasıyla genel kültür ve genel yetenek testlerindeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik
verilir, eşitliğin devametmesi durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.
2.Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama
‐Atamalar, başvuruda bulunanların öğretmenlikteki veya yüksek öğretim kurumlarındaki
hizmet süreleri fazla olana öncelik verilmek suretiyle memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak
alanlaritibarıyla ayrılan kontenjan sınırlılığında tercihler de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.14
‐Atamalarda adayların hizmet sürelerinin eşit olması durumunda öğretmenliğe daha önce
başlayana öncelik verilir. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.
3. Millî Sporcuların Atamaları
Millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atamaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor
Genel Müdürlüğünün 02/03/2010 tarihli ve GMT.430.00/399 sayılı yazısı eki listeye göre hazırlanan
EK‐5 Millî Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosunda belirtilen öncelik
sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tablo’da belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması
hâlinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı
büyük olana öncelik verilecektir.
H.ATAMALARINDUYURULMASI, TEBLİGAT VEGÖREVE BAŞLAMA
1.Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte
Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.trinternet adresinden duyurulacaktır.
2.Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir.
Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa
göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.
3.Tebligat yapılan sözleşmeli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine
dilekçe ile başvurarak sözleşmelerinin feshini isteyeceklerdir. Sözleşme feshinin istenmesi hâlinde
bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve hâlen
geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği, ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında bırakılmak
kaydıyla asılları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il millî eğitim
müdürlüğüne gönderilecektir.
4.Ataması yapılanlar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim
müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaklardır. İstenilen belgeleri tam olarak
ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksikolanlar göreve
başlatılmayacaktır.
5.Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî
eğitimmüdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.
6.Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler İl Millî Müdürlüklerince
değerlendirilecektir. Göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak, göreve
başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere  İnsan Kaynakları Genel
MüdürlüğüneÖğretmen Atama ve YerDeğiştirmeGrup Başkanlığına bildirilecektir.
7.Sabıka sorgulama belgesinde Adlisicil kaydı vardır ibaresi bulunanlara aitsabıka sorgulama
belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen
Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta
oluşturulan Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlemyapılacaktır.15
8.Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını
beyan etmekle birlikte göreve başlama esnasında sağlık durumunun, öğretmenlik görevini yapmasına
engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşması hâlinde aday göreve başlatılmayıp yurdun her
bölgesinde ve iklim  şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü hastanelerden
alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.
9.Adaylar, Bakanlığımızca Eylül ayı içerisinde uyum eğitimine alınacaklarından bu eğitim
başlamadan önce göreve başlama hususunda gerekli özeni göstereceklerdir.
10.Göreve Başlamada İstenecek Belgeler
‐Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında;
1.Başvuru esnasında istenilen belgeler,
2.Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf(2 adet),
3.Mal bildirimi (ilmillî eğitimmüdürlüklerinden temin edilecektir.),
4.Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği,
5.Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri
12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik
işlemleri yapılanmillîsporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,
6.Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden
Pedagojik Formasyon Belgesi
istenecektir.
I.GÖREVE BAŞLAMAYANLARHAKKINDAYAPILACAK İŞLEMLER
Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta Adresine
7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasalsüre içinde
göreve başlamayanların atamaları 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri kapsamında iptal
edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe
yeniden atanmak üzere başvuramayacaklardır.
Öğretmen adaylarının başvuruları ve atamaları Ek‐1 Atama Takviminde belirtilen süreler
içerisinde yapılacaktır.
İNSANKAYNAKLARIGENEL MÜDÜRLÜĞÜEK-1 ATAMA TAKVİMİ
Sıra 
No 
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH 
1 Başvuruların Kabul ve Onay Süresi 16-20 Eylül 2013 
2 Atamaların Yapılması ve Sonuçların Duyurulması 23 Eylül 2013 
3 Atananların Göreve Başlaması 24 Eylül 2013 
Tarihinden itibaren Alan Kodu AlanAdı Taban Puan İlkAtama Kontenjanı
7092 Arapça 50 14
4933 Bahçecilik 50 3
7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 50 8
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 50 2.065
2647 Görme Engelliler SınıfıÖğretmenliği 50 5
7047 Harita‐Tapu‐Kadastro 50 6
1230 İ.H.L. MeslekDersleri 50 810
4968 Kuyumculuk Teknolojisi 50 2
1822 Müzik 50 7
2368 Psikoloji 50 7
7065 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İşletme 50 8
1894 RehberÖğretmen 50 273
7079 TarımTek./Bahçe Peyzaj 50 4
4900 Teknoloji ve Tasarım 50 8
4991 UlaştırmaHizmetleri 50 2
2632 Zihin Engelliler SınıfıÖğretmenliği 50 5
GENEL TOPLAM 3.227
EK-2 2013 YILI EKÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAKALANLAR İLE BAŞVURUYAESASOLACAK
TABANPUANVE KONTENJANÇİZELGESİEK-3 DİLEKÇE ÖRNEĞİ
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü) 
Aşağıda işaretlediğim talebimle ilgili işlemin yapılmasını arz ederim. ...../...../……. 
 (İmza) 
 (Adı Soyadı) 
T.C. 
Kimlik 
Numarası : Alanı : 
Atama İlk Atama 
Biçimi : Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama 
 Millî Sporcu Ataması
Adres : 
Telefon ve E-posta : 
KKTC vatandaşı olmam nedeniyle Elektronik Başvuru Formu’na kimlik bilgilerim yansımamaktadır. Ekte 
sunduğum KKTC vatandaşı olduğumu gösterir belge ve KPSS Sonuç Belgesi doğrultusunda Başvuru 
Formu’nda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyorum. 
KPSS Sonuç Belgesindeki T.C. Kimlik Numaram hatalıdır. Bu nedenle, ÖSYM’den alarak ekte sunduğum 
adıma yeniden tanzim edilen “KPSS Sonuç Belgesi” doğrultusunda T.C. Kimlik Numaramın düzeltilerek 
Başvuru Formu'na yansıtılmasını istiyorum. 
Atanacağım alana kaynak olan yükseköğretim programlarının listesinde mezun olduğum program 
bulunmamaktadır. Mezun olduğum programın ekte sunduğum mezuniyet belgesinde yapılacak inceleme 
sonucu uygun görülmesi hâlinde listeye ilave edilmesini istiyorum. 
Ekranda; 
a) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Kayıtlarda son (bir) yıllık süre içerisinde atandığınız tespit edilmiştir!)”, 
b) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Yasal 1 yıllık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)” 
c) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır!(Yasal 6 aylık bekleme süresini doldurmadığınız tespit edilmiştir!)” 
d) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarına daha önce ilk atama biçimi dışında atandığınız tespit 
edilmiştir!)”, 
e) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında adaylığınızın kaldırıldığı tespit edilmiştir!)”, 
f) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarından diğer kamu kurumlarına naklen atandığınız tespit 
edilmiştir!)”, 
g) “Başvuru hakkınız bulunmamaktadır! (Bakanlık kadrolarında hâlen kadrolu olarak çalışmakta olduğunuz tespit 
edilmiştir!)”, uyarısı (belirtiniz) gelmektedir. Ekte sunduğum belgelerin incelenerek uygun görülmesi durumunda 
Başvuru Formu'nun aktif hâle getirilebilmesini istiyorum. 
Bunların Dışında: 
(Dilekçelere nüfus cüzdanı fotokopisi eklenmesi zorunludur.) EK-4/b MUVAFAKAT BELGESİ
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ADAY YA DA ASIL DEVLET MEMURU OLARAK 
GÖREV YAPANLARDAN ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU YAPACAKLARA İLİŞKİN 
MUVAFAKAT BELGESİ
T.C. KİMLİK NO 
ADI VE SOYADI 
BABA VE ANNE ADI 
DOĞUM TARİHİ VE YERİ
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM 
PROGRAMI 
GÖREV YAPTIĞI KURUM ADI 
GÖREV YAPTIĞI YER 
GÖREV ÜNVANI 
E-POSTA ADRESİ
TELEFON NUMARASI 
 Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına atanmak için başvuru yapmak istediğimden 
muvafakatımın verilmesi hususunda gereğini arz ederim. 
 …/…/2013 
 Adı-Soyadı
İmzası
 Hakkında yürütülmekte olan adli ve idari herhangi bir soruşturma bulunmayan yukarıda kimlik, 
öğrenim ve memuriyetine ilişkin bilgileri yer alan kurumumuz personelinin ayrılmasında sakınca 
görülmemektedir. 
 Bilgilerinize arz/rica ederim. 
 …/.../2013 
 Mühür – Kaşe – İmza 
 Muvafakat Vermeye Yetkili Kurum Amiri

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

1 Yorum