Meb,40 bin atamada göreve başlamayan 10 bin öğretmen yerine yeni atama yapmalıdır

Meb,40 bin atamada göreve başlamayan 10 bin öğretmen yerine yeni atama yapmalıdır

Meb,40 bin atamada göreve başlamayanların yerine yeni atama yapmalıdır

 MEB Personel Genel Müdür Vekili Hamza Aydoğdu  32 .günde öğretmen atama ve yer değiştirm yönetmeliğinin 19.maddesini özellikle değiştirmediklerini ve bunun nedeni ise şöyle açıkladı  Eylül ayında 40.160 öğretmen atadık  10 gün önce 40 bin öğretmenden 10 bini  görev yerine gitmedi biz bu yönetmeligi bu yüzden kaldırmadık  bunlardan 5 bin 6  bın  7  bini önümüzdeki zamanda  göreve başlamasa Aralık ayında bunların yerine öğretmen ataması yapabilmek için biz bu yönetmeliği değiştirmedik. ( Bu konuşmanın videosu haberin altındadır)


Yukardaki açıklamayı mebpersonel.com olarak su şekilde değerlendirme gereği duyduk.

Sayın Genel Müdür Vekili Hamza Aydoğdu 10 gün öncesinde diyor bu konuşmayı yaptığı gün 16  Ekim 2012 tarihi 10 gün öncesi ise 6 Ekim 2012 tarihine denk gelmektedir.

Sayın Genel Müdürün açıklamasına göre 6 ekim 2012 de 10 bin öğretmen göreve başlamamış.

40 bin öğretmen ataması 10 Eylül 2012 tarihinde yapıldı   ve  Atanan kişilere kılavuzun G.2 maddesi gereğince elektronik ortamda tebligat yapılmıştır.mebpersonel.com

7201 sayılı Tebligat Kanunun 7/a maddesi şu şekildedir:

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir"

Bu maddeye göre,40 bin atanan öğretmen  elektronik posta adreslerine tebligat 10 Eylül'de Yapılmış , tebligat beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

Yani 15 Eylül İtibariyle Elektronik TEbligat süresi dolmuştur


657'E GÖRE TEBLİGATTAN İTİBAREN NE KADAR SÜRE İÇİNDE BAŞVURULMALI?

657 sayılı Kanunun 62 maddesinde ise aynı yerdeki bir kadroya atananların tebliğ gününü, başka bir yerdeki kadroya atananların ise tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek, izleyen iş günü içerisinde göreve başlamasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Eğer0 Eylül itibariyle eposta adreslerine tebligat yapılmış ise, 15 Eylül itibari ile tebligat yapılmış sayılacaktır.

Buna göre de, aynı yerdeki bir kadroya yerleşenlerin en geç 17 Eylül'e kadar, başka bir yere ataması çıkanların ise 1 Ekime kadar istenen belgeleri hazırlayarak vermiş olması ve göreve başlaması gerekmektedir.

Yukardan anlaşılacagı gibi  Meb Personel Genel Vekili Hamza Aydoğdu 6  Ekim verilerine göre 10 bin öğretmen göreve başlamamıştır demiştir.

Yönetmeliğe göre atanan öğretmenler 1 Ekime kadar görev başında olmalıydı.

Peki Göreve başlamayanlar hakkında ne yapılır sorusu akla gelıyor.

201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri kapsamında iptal edilecektir.
 


Bu bilgiler doğrultusunda
10 bin öğretmenin ataması iptal edilmelidir.

İşte O Madde

1. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler
Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri kapsamında iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaklardır

Ve bu iptal edilen atamaların yerine 26. tercihten atama yapılmayıp yeni tercih alınmalıdır çünkü alan değişikliğiyle birlikte yeni bir tablo ortaya çıkmıştır .

Meb bu sayıyı artırak  ihtiyacına göre branşlara göre yeni kontejanları belirleyip 2012 yılı bitmeden bu atamayı gerçekleştirmelidir.


www.mebpersonel.com. Özel Haber


40 bin öğretmen ataması kılavuzuKILAVUZDAKİ HÜKÜM

G. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA

1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

3. Tebligat yapılan sözleşmeli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvurarak sözleşmelerinin feshini isteyeceklerdir. Sözleşme feshinin istenmesi hâlinde bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği, ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında bırakılmak kaydıyla asılları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

4. Ataması yapılan adaylar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine göreve başlama talebinde bulunacaklardır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

5. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, EK-1 Atama Takviminde belirtilen göreve başlama tarihinde, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.

6. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler İl Millî Müdürlüklerince değerlendirilecektir. Göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacaktır. Göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

7. Sabıka sorgulama belgesinde Adli sicil kaydı vardır ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulan Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

8. Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte göreve başlama esnasında sağlık durumunun, öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşması hâlinde aday göreve başlatılmayıp adaydan yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.

9. Adaylar, Bakanlığımızca 12-16 Eylül 2012 tarihleri arasında uyum eğitimine alınacaklarından bu eğitim başlamadan önce göreve başlama hususunda gerekli özeni göstereceklerdir.


11. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler
Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri kapsamında iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaklardır

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

34 Yorum