AES Hukuktan Lehte 5 Dava Kararı Daha

AES Hukuktan Lehte 5 Dava Kararı Daha

AES Hukuktan Lehte 5 Dava Kararı Daha

 AES Hukuktan Lehte 5 Dava Kararı Daha

1.     Şanlıurfa Bölge İdare Mahkemesi:

DAVANIN KONUSU: Şanlıurfa'da görev yapmakta olan öğretmenin eşinin Ankara'da bir üniversitede teknik elaman olarak görevli olması nedeniyle eş durumu özrüne dayalı olarak Ankara İl emrine atanma isteğinin reddine ilişkin işlemin iptali isteğidir.

MAHKEME YD KARARININ GEREKÇESİNDE; Anayasamızın 41. maddesine, Devlet Memurları Yasası uyarınca yürürlüğe konulmuş olan Devlet Memurlarının Atanma ve Yer Değiştirmelerine ilişkin Yönetmeliğin 1 ve 9. maddelerine atıfta bulunarak; ailenin huzuru ve mutluluğunun sağlanması özellikle ana ve çocukların korunması ve çocukların yüksek yararına açık aykırılık oluşturmadıkça ana ve babası ile kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahip olduğuna vurgu yapmıştır.

Mahkeme, bu mevzuat hükümleri doğrultusunda, toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahının sağlanması için tüm önlemlerin alınmasının tüm kurumlar için Anayasal bir zorunluluk olduğuna, bu konuda herhangi bir istisnanın Anayasa'da yer almadığına, 652 sayılı KHK'nin 37 maddesi ve 657 sayılı DMY'nın 72. maddesi gerekçe gösterilerek öğretmenlerin ücretsiz izin almaya zorlanamayacağına, davacının eşinin Ankara'da görevli olduğunun anlaşılması karşısında Ankara ilinde norm kadro açığı bulunmadığı ileri sürülerek atanma isteğinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğuna, işlemin yürütülmesi halinde aile bütünlüğü bozulacağından giderilmesi olanaksız zarar doğduğunun kabul edilmesi gerektiğine bu nedenlerle 2577 sayılı İYUY'nın 27/2 maddesindeki koşulların birlikte oluştuğunun kabulü ile işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

BU KARAR ÜYEMİZİN EŞİNİN ZORUNLU ATAMAYA TABİ MEMURLARDAN OLMAMASI YÖNÜNDEN VE EŞ DURUMU ÖZRÜ NEDENİYLE ATAMA İSTEYEN ÖĞRETMENLER İÇİN NORMUN ENGEL TEŞKİL ETMEDİĞİNE, ÖĞRETMENİN ÜCRETSİZ İZİN ALMAYA ZORLANAMAYACAĞININ KARARA BAĞLANMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİDİR.

2.     İstanbul 2. İdare Mahkemesi

Sendikamız vekili Av. Ali Kurt tarafından İstanbul valiliği ve MEB aleyhine açılan davada, İstanbul 2. İdare Mahkemesi 14.01.2013 tarihli kararı ile İstanbul'da görev yapan bir öğretmenin, eşinin atandığı ile eş durumu özrü nedeniyle atanma isteğinin reddine ilişkin işlemin Yürütülmesinin Durdurulması talebimiz karşısında, davalı idarenin aile birliğinin sağlanması ilkesi doğrultusunda davacının eşinin bulunduğu il emrine atanma isteğinin yerine getirilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görmemiş, dava konusu işlemin uygulanmasına devam edilmesi halinde Anayasal güvence altına alınmış olan aile birliğinin korunmasının olanaklı olmayacağı bu nedenle de telafisi güç ve imkansız zarar doğacağı sonucuna vararak dava konusu işlemin 2577 Sayılı Yasanın 27/2 maddesi gereğince yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bu kararın özelliği, üyemiz öğretmenin eşinin zorunlu atamaya tabi devlet memuru olmamasıdır (Şehir Plancısı)

3.     Samsun 1. İdare Mahkemesi

 KONUSU: Sendika üyesi öğretmenin TSK personeli olan eşinin yanına zorunlu atamaya tabi olarak atanmasına dayalı olarak eş durumu özrüne bağlı iller arası atanma isteğinin reddine yönelik işlemin iptali ile yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi istenmiştir.

 SAVUNMA ÖZETİ: Eş durumu atamalarında sadece eş durumunun gözetilemeyeceği bunun yanında hizmet gerekleri, hizmet puanı ve norm kadro durumunun da değerlendirilmesinin zorunlu olduğu bu nedenle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı savunulmuştur.

 KARAR ÖZETİ: Mahkeme, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Yasasının 6352 Sayılı Yasa ile değişik 27. maddesine gönderme yapmış, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 41. maddesi ile koruma altına alınmış olan ailenin bütünlüğünün korunması, ailenin huzur ve refahının sağlanması, özellikle de ana ve çocukların korunması hususunda Devlete görev yüklendiğine dikkat çekmiştir.

Aynı kararda, 18088 sayılı R.G.'de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin amacına vurgu yapılmış, aynı Yönetmeliğin 9. maddesinde zorunlu yer değiştirmeye tabi memurların atandıklara yere memur olan eşlerinin  atanmasında atama isteyen eşin tabi olduğu mevzuat uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı yönünde hüküm içerdiği belirtilmiştir.

MEB Öğretmnlerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 35. maddesinde eş durumu özrüne dayalı atanma isteklerinin hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirileceği, yer değişikliği isteyen öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacağı belirtilmiş ise de Anayasa koyucunun,  ailenin parçalanmasını önlemek, aile bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamayı amaçladığınına vurgu yapılmış, Anayasa'nın sözü edilen bu düzenlemesine göre, kamu kurumunda çalışan eşlerden birinin hizmetin başka bir yere naklini gerekli kılması halinde, diğer eşin de isteği var ise coğrafi bakımdan aynı veya aile bütünlüğünün bozulmasına yol açmayacak kadar yakın bir yere naklinin yapılması idare için bir yükümlülük olduğuna karar verilmiştir. 

Tüm bu gerekçeleri göz önüne alan Mahkeme, davalı idarenin aile birliğinin sağlanması ilkesi doğrultusunda davacının eşinin bulunduğu il emrine atanma isteğinin yerine getirilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görmemiş, dava konusu işlemin uygulanmasına devam edilmesi halinde Anayasal güvence altına alınmış olan aile birliğinin korunmasının olanaklı olmayacağı bu nedenle de telafisi güç ve imkansız zarar doğacağı sonucuna vararak dava konusu işlemin 2577 Sayılı Yasanın 27/2 maddesi gereğince yürütülmesinin durdurulmasına kara vermiştir.

4.     Elazığ 1. İdare Mahkemesi:

Sendikamız vekili Av. Ali Kurt tarafından MEB aleyhine açılan başka bir davada, Elazığ 1. İdare Mahkemesi 08.01.2013 tarihli kararı ile Tunceli'de görev yapan bir öğretmenin, eşinin atandığı ile eş durumu özrü nedeniyle atanma isteğinin reddine ilişkin işlemin Yürütülmesinin Durdurulmasına karar vermiştir. Bu kararın özelliği, üyemiz öğretmenin eşinin zorunlu atamaya tabi devlet memuru (TSK Personeli) olması yanında üye öğretmenin 2012 Eylül döneminde eşinin bulunduğu ile MEMUR olarak atanmış olmasına karşın dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmuş olmasıdır.

5.     Çorum İdare Mahkemesi:

Sendikamız tarafından Güroymak Kaymakamlığı aleyhine açılan başka bir davada, Çorum İdare Mahkemesi 06.02.2013 tarihli kararı ile, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 657 4/A maddesi kapsamında kadrolu öğretmen olarak atanan davacının atandığı yere giderken ödenmesi gereken sürekli görev yolluğunun ödenmemesine yönelik işlemini iptal etmiş ve davacının sürekli görev yolluğunun idareye başvurduğu tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte hesaplanarak ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Tek hakim tarafından verilen kararın gerekçesinde, davacının 657 sayılı Yasanın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeni öğretmen olarak görev yapmakta iken başka bir il emrine 657 sayılı Yasanın 4/A maddesi kapsamında öğretmen olarak atandığı, davacının görevinde bir değişiklik olmadığı sadece tabi olduğu personel rejiminde değişiklik olduğu aynı zamanda davacının kamu görevlisi statüsünün devam etmekte olduğu vurgulanmış, yolluğun kamu görevlilerinin eski görev yerlerinden yeni görev yerlerine intikalleri sırasında yapacakları harcamaları karşılama amacına dönük olarak yapılan parasal bir ödeme olduğu belirtilerek sözleşmeli ve kadrolu memurlar arasında hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracak şekilde işlem tesisi ile sözleşmeli öğretmen iken kadrolu öğretmen olarak atananlara yolluk ödenmesi isteğinin reddine yönelik işlemde hukuka uyarlık görmemiş ve işlemin iptaline karar vermiştir.

Sendikamız, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu yönündeki anayasal ilke doğrultusunda her türlü eşitsizliğe ve hukuka aykırı işleme karşı üyelerinin hak ve hukukunu korumak üzere çalışmalarına devam etmektedir. Bu çerçevede yeni kararlar geldiğinde de kamuoyu ve siz üyelerimiz ile paylaşılacaktır.

Anadolu Eğitim Sendikası

 

 

 

 

 

 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.