Hem disiplin cezası hem de res'en yer değiştirme  aynı anda kullanılamaz

Hem disiplin cezası hem de res'en yer değiştirme aynı anda kullanılamaz

Diyarbakır İdare Mahkemesi disiplin işleminekonu bir fiilden dolayı hem disiplin cezası hem de res'en yer değiştirme aynı anda kullanılamayacağına hüküm verdi.

 Diyarbakır İdare Mahkemesi disiplin  işleminekonu bir fiilden dolayı hem disiplin cezası hem de res'en yer değiştirme  aynı anda kullanılamayacağına hüküm verdi.
İşte Diyarbakır İdare Mahkemesinin kararı

T.C.
DİYARBAKIR
1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/149

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI) : NİMETULLAR YILDIZ adına EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

VEKİLİ : Av.DENİZ MORAY GERÇEK

Lise Cad. 2.Sok. Çavuşoğlu 2 Apt. No:7 Yenişehir/DİYARBAKIR

KARŞI TARAF (DAVALI) : DİYARBAKIR VALİLİĞİ

VEKİLİ : AV. MENDUH BALIK

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehitlik-Yenişehir/DİYARBAKIR

İSTEMİN ÖZETİ :Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan davacının, Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Birlik Anadolu Lisesine atanmasına dair 13.11.2012 tarih ve 32844 sayılı Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin; hukuka aykırı olduğu, atama işlemine dayanak alınan soruşturmanın taraflarına verilmediği, soruşturma konusu olan özel ders verme fiilini işlemediği iddiasıyla iptali istemidir.

SAVUNMA ÖZETİ :Öğretmen olan davacının, özel müzik evi kurslarında izinsiz ders verdiği, yetenek sınavıyla öğrenci alan bir okulda çalıştığı, bu okula girecek öğrencilere çalıştığı müzik evi kursunda ders vermesinin ve bu kursta ders alarak okula giren öğrencilere okulda ders vermesinin etik açıdan doğru olmadığı, okula alınacak öğrencileri seçme komisyonunda görev alması ihtimalinin bulunması dikkate alındığında eğitim-öğretimin olumsuz etkileneceği, tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğundan bahisle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

Dava, Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan davacının, Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Birlik Anadolu Lisesine atanmasına dair 13.11.2012 tarih ve 32844 sayılı Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Yasanın 76/1. maddesi, "Kurumlar, görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 nci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmünü taşımaktadır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 8.maddesinde; ''Yetiştirme ve ikmal kaynakları Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklere bağlı olup il genel teşkilatı içinde birden fazla istihdam yerleri bulunan meslek, fen ve uzmanlık kadrolarına dahil görevlerden :

A) İlçe idare şube başkanı sıfatını haiz olanlarla il merkezinde Devlet gelir, giderlerinin ve mallarının tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresiyle ilgili ikinci derecedeki müdürler, şube şefleri ve kontrol memurları, nakit muhasipleriyle, lise, orta ve o derecelerdeki okul müdür ve öğretmenleri, hastaneler mütehassıs hekimleri, Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından tayin edilirler.

B) Bunun dışında kalan bütün memurlar Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından valilik emrine tayin edilerek il idare şube başkanının inhası üzerine valiler tarafından istihdam yerleri tesbit olunur;

C) Yukardaki fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirilir.

Yukarda (A, B) fıkraları dışında kalan il merkez teşkilatına bağlı memurlar ilgili idare şube başkanının inhası ile valiler tarafından tayin, nakil ve tahvil olunurlar.

Tayin, nakil ve tahviller için gereken yolluk ödenekleri bütçe yılı başında ilgili Bakanlık veya genel müdürlüklerce valiler emrine gönderilir.'' hükmüne yer verilmiştir.

Bu madde ile memurların naklen atamaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 40/1-a maddesinde ise, haklarında yapılan soruşturma sonucunda görev yerinin değiştirilmesi uygun görülenlerin hizmetin gereği olarak görev yerlerinin değiştirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapmakta iken hakkında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen soruşturma raporunda; davacının, izinsiz olarak müzik evi kurslarında ders verdiği ve MİOY ders planlarının olmadığı belirtilerek her bir fiili için ayrı ayrı disiplin cezası teklif edildiği, idari yönden ise, il içinde durumuna uygun başka bir okula atamasının uygun olacağının teklif edildiği, idari teklif uyarınca davacının görev yerinin değiştirilmesine ilişkin dava konusu işlemin tesis edilmesi üzerine de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının, görev yaptığı okulun öğrenci seçme komisyonunda görev alma ihtimalinin olduğu ve bu nedenle atama işleminin gerçekleştirildiği ileri sürülmüş ise de, söz konusu komisyona üye seçiminin idarenin takdirinde bulunması nedeniyle salt bu gerekçenin atamaya sebep teşkil edemeyeceği, özel müzik evi kurslarında izinsiz ders vermesinin karşılığında ise disiplin cezası ile cezalandırılması yönünde teklif getirilmiş olduğu dolayısıyla atama işleminin ayrıca cezalandırma amacı ile tesis edilemeyeceği, disiplin suçu oluşturan her hukuka aykırı eylemin aynı zamanda etik açıdan sakıncalı olduğunun ileri sürülemeyeceği, ayrıca kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından söz konusu atama işlemini zorunlu kılacak başkaca bir nedenin de ortaya konulmadığı görüldüğünden dava konusu atama işleminde sebep yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu işlemin yürütülmesinin, görev yeri değişikliği sebebiyle davacı açısından telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği de tartışmasızdır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz yolu açık olmak üzere, 20/03/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan--- Üye--- Üye

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.