Kpss  Puanı İle ile Kadroya  Geçen Sözleşmeli Öğretmenler İçin Mahkeme Kararı

Kpss Puanı İle ile Kadroya Geçen Sözleşmeli Öğretmenler İçin Mahkeme Kararı

KPSS puanıyla kadrolu olarak atanana sözleşmeli öğretmenin ,632 sayılı KHK uyarınca sözleşmeli iken kadroya geçirilen öğretmenlere tanınan hakların kendisine de tanınması istemiyle Maridin İdari Mahkemesine yapmış olduüğu davanın sonucu.YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVAC
I)   : M.B Kızıltepe/MARDİN

KARSI TARAFLAR (DAVALI) : 1- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI/ANKARA 2- MARDİN VALİLİĞİ /MARDİN

İSTEMİN ÖZETİ : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/Bmaddesine tabi sözleşmeli öğretmen olarak Diyarbakır İli, Çüngüş İlçesi Akbaşak Kopİlköğretim Okulunda görev yapmakta iken, 01.06.2011 tarihinde KPSS puanıyla Mardin ili,
Kızıltepe İlçesi Minikeller Anaokulu'na kadrolu anaokulu öğretmeni olarak atanan davacının,632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca sözleşmeli iken kadroya geçirilenöğretmenlere tanınan hakların kendisine de tanınması istemiyle yapmış olduğu başvurununreddine ilişkin 17.11.2011 tarih ve 15810 sayılı işleminin iptali ve yürütmesinin
durdurulması istenilmektedir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIMIN SAVUNMASININ OZETI : 2011 Haziran avında yürürlüğe giren 632 sayılı KHK
kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçen öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenlikte geçen
sürelerinin hizmet puanlarının emsali kadrolu öğretmenler gibi değerlendirileceği hususunun
KHK'nın emredici hükmü olduğu, ancak 632 sayılı KHK'dan önce KPSS puam ile kadrolu
öğretmenliğe atanan sözleşmeli öğretmenlerin atamalarının ilk atama olduğu ve bu kapsamda
değerlendirildiği, işlemin hukuka uygun olduğu, davanın reddi gerektiği savunulmakladır.

MARDİN VALİLİĞİMİNSAVUNMASININ OZETI: Davacı tarafından talep edilen haklann sadece 632 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmeli statüsünden kadroya geçenlere tanındığı,
davacının 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden önce KPSS puanına göre kadroya
geçmesi nedeniyle bu haklann davacıya tanınmasının mümkün bulunmadığı, bu sebeple
davacının talebinin reddedildiği, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ve
davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TURK MİLLETİ ADINA

Karar veren Mardin İdare Mahkeraesi'nce dosya incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli
öğretmen olarak Diyarbakır İli, Çüngüş İlçesi Akbaşak Köyü İlköğretim Okulunda görev
yapmakta iken, 01.06.2011 tarihinde KPSS puanıyla Mardin İli, Kızıltepe İlçesi Minikcllcr
Anaokulu'na kadrolu anaokulu öğretmeni olarak atanan davacının, 632 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname uyarınca sözleşmeli iken kadroya geçirilen öğretmenlere tanınan
haklann kendisine de tanınması istemiyle yapmış olduğu başvuranım reddine ilişkin
17.11.2011 tarih ve 15810 sayılı işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle
açılmıştır.

1982 Anayasasının 10. maddesinde "Herkes, dil, uk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine
uygun olarak hareket etmek zorandadı;lar." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlığı
altında yer alan C/6 bendinde "Bu Kanunun 4 üncü vc 237. maddesinin (c) fıkrasına göre
sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak
geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi her üç yıl için bir derece
yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

04.06.2011 tarihli ve mükerrer 27954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
eiren 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı
Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına
Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 37 nci
maddede, kamu kurum ve kuruluşlaıınm merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner
sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi
zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kuramlarının araştınna-geîiştirmc projelerinde proje
süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve
10/7/2003 tarihli vc 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli
Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kaııun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli
personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan vc 48 inci
maddede belirtilen genel şartlan taşıyanlardan otuz gün içinde yazdı olarak başvuranların,
pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aşııı unvanlı
190 sayıh Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde
yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu
olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro
unvanlanyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cervellerindeki
nitelikler dikkate alınmak sureliyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca
müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
altmış gün içinde kurumlarınca atanacakları hükme bağlanmış, aynı maddede, bu madde
hükümlerine göre memur kadrolarına atananlann, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı
Kanun uyannea sözleşmeli personel pozisyonlannda geçirdikleri hizmet sürelerinin, öğrenim
dunımlanna göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık
derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği öngörülmüş bulunmaktadır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13.06.2011tarihli duyuru ile 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personelpozisyonundan kadroya'geçirilen öğretmenlerin; Sözleşmeli öğretmenlikte geçirdiklerisürelerin ve hizmet puanlarının emsali kadrolu öğretmenler gibi değerlendirileceği,sözleşmeli öğretmenlik görevine 06/05/2010 tarihinden önce başlamış olanlar hakkındayürürlükteki Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğihükümlerinin uygulanacağı, bu durumda olan öğretmenlerin 632 sayılı Kanun HükmündeKararname ile verilen haklardan yararlanacakları gibi sözleşmeli öğretmenliğe başladıklarıtarih itibarıyla bir yıllık süreyi tamamlamış olanlann kılavuzlarda belirtilen gerekli şartlarıtaşımaları kaydıyla 2011 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, alan değişikliği ve yazdönemi özür duıumuna bağlı yer değiştirmelere de başvuru yapabilecekleri belirtilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, 24.09.2009 tarihinden itibaren
Diyarbakır İli, Çüngüş İlçesi Akbaşak Köyü İlköğretim Okulunda 657 sayılı Kanunun 4/B
maddesi kapsamında sözleşmeli okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmakta iken Kamu
Personel Seçme Sınavı sonucuna göre 2011 yılı Haziran ayında Mardin ili, Kızıltepe ilçesi
Minikellcr Anaokulu'naokul önccsi öğretmeni olarak atandığı, halen aynı yerde görev yapandavacının görev vaptığı okula 17.11.2011 tarihinde yaptığı başvuru de 632 Sayılı) Kanu  ile kadroya geçen öğretmenlere verilen haklardan yararlandın istegi  üzerine rededilmiştir , bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın

Yukarda verilen mevzua, hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; 632 sayılı
Kanun Hükmünde Kamame'de, bu KHK kapsamında sözleşmeli polondan kadroya
geçirilenler için sadece sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikler. hizmet surelerinin
eğitim durumlarına  göre yükselebilecekleri derecelene
aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi hakkmm tanındığı, bu haklardan 
hertangi bir haktan açıkça bahsedilmediği, bu hak dışındaki hizmet puanlarını ,, emsal
kadrolu öğretmenler gibi değerlendirilmesi, sözleşmeli öğretmenlik görevine 06/05/2010
tahinden önce başlanmış olanlar hakkında Milli EğitimBakanlığı
Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmış,
sözleşmeli öğretmenliğe başladıkta tarih itibanyla bir yıllık süreyi tamamlamış olanlara
kılavuzlarda belirtilen' eerekli şartlar, taşmalan kaydıyla 2011 yıl. iller arası isteğe bağlı yer
değiştirme, atama değişikliği ve yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirmelere de
başvuru yapabilmeleri, vb. haklann ise Milli Eğitim Bakanlığ/nın kendi tasarrufuyla İnsan
haklar olduğu, 632 savılı Kanun Hükmünde Kararname ile açıkça tanınan sözleşmeli
personel pozisyonlarında geç.rdikleri hizmet surelerinin, öğrenim durumlarına gore
yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve
kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi hususunun ise 657 sayılı Devlet Memurta
Kanunu'nun 36. maddesinin Onak Hükümler başlığı altında yeralan 06 bendi uyarınca
sözleşmeli pozisyonundan kadrolu pozisyona geçen herkese uygulanmas, gerekli bir hak 
olduğu görülmektedir.   632 Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeliöğretmenlikten, kadrolu öğretmenliğe geçen personele tanınan hakların ise, Anayasanın 10. maddesindeki ejdtUc ilkesi geregöğretmen olarak görev yapmakta iken KPSS puamna gatanan davacıya da uygulanması gerektiği, davacının bu yöndeki talebinin reddine ılışkınişlemde bu sebeple hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanma,,
halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayü, Kanunun
teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdulurmasına,  27/02/2012
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kpss  Puanı İle ile Kadroya  Geçen Sözleşmeli Öğretmenler İçin Mahkeme KararıKpss  Puanı İle ile Kadroya  Geçen Sözleşmeli Öğretmenler İçin Mahkeme KararıKpss  Puanı İle ile Kadroya  Geçen Sözleşmeli Öğretmenler İçin Mahkeme Kararı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.