MEB'DE 2 YÖNETMELİK DEĞİŞKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

MEB'DE 2 YÖNETMELİK DEĞİŞKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği İLE Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Bugünkü resmi gazetede yayımlandı. İşte O Değişklikler

 MEB'DE 2 YÖNETMELİK DEĞİŞTİ3 Temmuz 2016 PAZAR Resmî GazeteSayı : 29761

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ü) e-Yaygın: Çeşitli kurslar ve öğrenci etüt eğitim merkezleri ile ilgili bilgilerin elektronik ortamda tutulduğu, iş ve işlemlerin yürütüldüğü Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinin birinci cümlesinde yer alan “binanın” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (k) bendinde yer alan “teknik rapor” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“r) Kanunun 12 nci maddesi kapsamında eğitim öğretim desteği almak isteyen, organize sanayi bölgesi dışında özel meslekî ve teknik Anadolu lisesi açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okul ile aynı il sınırları içerisinde ve destek verilmesi kararlaştırılan alanlarda/dallarda faaliyette bulunan orta veyahut büyük ölçekli işletme/işletmelerle yapacakları en az 10 yıl süreli protokol,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresinden sonra gelmek üzere “uygun görülen” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “özel öğretim kurslarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ancak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “okul öncesi,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “binanın” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Okullara” ibaresi “Kurumlara” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Kurumda uygulanan programlardan iki yıl içinde dönem açılmaması halinde program valilikçe iptal edilir, MEBBİS modülüne işlenir. Bir yıl geçmeden aynı program aynı kuruma ilave edilmez.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4), (5), (6) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4) Özel eğitim okullarında kontenjana bakılmaksızın, ilkokullarda kayıtlı öğrenci sayısı 250 ve daha fazla, ortaokul ve ortaöğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanlara rehber öğretmen,”
“5) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayısının 500 ve daha fazla olması halinde ikinci rehber öğretmen,”
“6) Uzman öğretici ve ayrıca ölçme ve değerlendirme servisi elemanı, yatılı okullarda belletmen, usta öğretici ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yabancı okullarda görevlendirilecek personel bu kapsamda değerlendirilmez.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Özel okullarda; resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak veya öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp en az iki yıl asıl görevli uzman öğretici olarak görev yapmış olmak.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ders saati ücretli olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sözleşme süresi sona erenler ile farklı unvanda/görevde/branşta sözleşmesi yenilenenler hariç olmak üzere ayrılış onayı düzenlenenlere altı ay geçmeden aynı kurumda görev verilmez.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu okullara nakil yoluyla gelen öğrencinin yılsonu başarı durumu tespit edilirken, geldiği okuldaki bir önceki öğretim yılı ortaöğretim başarı puanı/puanları olduğu gibi kabul edilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen, okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir.”
“Ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri o yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden belirlenir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya indirim uygulanarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okulları bünyesinde açılan özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerinde destek eğitimi gören engelli bireyin ücretsiz okuma süresi kurumdan ilişiği kesilene kadar devam eder. Engelli bireyin kuruma devam etmediği ay için kurumca belirlenecek başka bir engelli birey ücretsiz okuma hakkından faydalandırılır.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinin başına “Organize sanayi bölgesi içerisinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“a) Okulun organize sanayi bölgesi içerisinde veya 21/3/2016 tarihli ve 2016/8660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere organize sanayi bölgesi dışında açılmış olması,”
“e) Organize sanayi bölgesi dışında açılacak özel meslekî ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20.000 ve üzerinde olması,”
“f) Organize sanayi bölgesi dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan/dallarda belirlenen eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması”
“(7) Bu madde kapsamında eğitim öğretim desteğinden yararlanan öğrenciler bu Yönetmeliğin ek 2 nci maddesi kapsamındaki eğitim öğretim desteğinden faydalanamazlar.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel motorlu taşıt sürücü kursu açmak üzere milli eğitim müdürlüklerinde başvurusu bulunan özel motorlu taşıt sürücü kurslarında 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki bağımsız bina girişi şartı aranmaz.”
“GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan ve bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki şartları taşıyıp eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen organize sanayi bölgesi dışında açılan özel meslekî ve teknik Anadolu liseleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (r) bendinde belirtilen şartlara uygun işyerleri ile protokol yaparak Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-2/A, EK-3/A, EK-10 ve EK-12 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
20/3/201228239
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
1-23/10/201228450
2-2/8/201328726
3-7/9/201328758
4-29/5/2014
5-5/7/201429051
6-21/8/201429095
7-24/9/201429129
8-17/1/201529239
9-4/7/201529406
10-23/7/201529423
11-8/8/201529439
12-12/4/201629682
 
Ekleri için tıklayınız.
 
 
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) İklimi ve ulaşım şartları taşımaya elverişsiz olan veya taşınması ekonomik olmayan yerleşim birimlerindeki ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencileri, öncelikle yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu okullara yerleştirdikten sonra, taşıma kapsamına alınacak diğer öğrencilerin planlamasını yapmak,”
“g) İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik mart ayında; imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrencilerinin taşınmasına yönelik ise bu öğrencilere ait planlama işlemlerinin tamamlanmasından sonra, millî eğitim müdürlüklerince Taşımalı Öğrenci Modülüne girilen planlama verileri ile hazırlanan gerekçeli raporu il millî eğitim müdürlüğüne sunmak,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) En az bir ders yılı parasız yatılı öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri taşıma kapsamında değerlendirilebilir. Parasız yatılılıktan öğrenci taşıma uygulamasına geçişler için başvurular, öğrenci velisi tarafından parasız yatılı olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, ders bitiminden haziran ayının sonuna kadar yapılır. Okul müdürlüklerinden gelen bu başvurular, parasız yatılılık ve bursluluk komisyonunun görüşleri de alınarak Planlama Komisyonunca değerlendirilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Komisyon, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik taşıma planlamalarını değerlendirmek üzere nisan ayının son haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrenci taşınmasına ait taşıma planlamalarını değerlendirmek üzere ise en geç eylül ayının ilk haftası içerisinde toplanır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlere yönelik taşıma planlamalarını değerlendirmek için ihtiyaç duyulan zamanlarda Komisyon Başkanının teklifi ile toplanır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İl millî eğitim müdürlüğü, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve Taşımalı Öğrenci Modülüne girilen ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin taşınmasına yönelik Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci Bilgi Formunu (Ek-1) mayıs ayının en geç üçüncü haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrencilerinin taşınmasına yönelik Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci Bilgi Formunu (Ek-1) bu öğrencilere ait planlama işlemlerinin tamamlanmasının ardından eğitim öğretim başlamadan ihale işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere gönderir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Okul/kurumun fiziki durumu ve kontenjanına göre öğrenci taşıma uygulaması kapsamında okul/kurumun alabileceği öğrenci sayısını sınıflara göre tespit ederek ilkokul ve ortaokullarda şubat ayının ikinci haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim okul/kurumlarında en geç ağustos ayının ilk haftasında millî eğitim müdürlüğüne bildirmek,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b), (ç), (e) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) İlköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarına devam eden öğrencilerin eğitim ve öğretim yılının başladığı günden itibaren taşınması esastır. Taşıma ve yemek ihalelerinde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün sorumluluğunda kamu ihale mevzuatındaki yasal süreler de dikkate alınarak gerekli tedbirler alınır. 1 Ekim tarihinden itibaren zorunlu sebeplerden dolayı başlayacak ihale süreçlerinde Bakanlıktan izin alınır. Ek ihale izin talebi valilik onaylı Değerlendirme Komisyonu kararıyla birlikte Bakanlığa gönderilir.”
“ç) Millî eğitim müdürlüğünce; harcama yetkilisi tarafından ihale işlemleri sonuçlandırılıp sözleşmelerin müdürlüğe teslimini takiben, ilkokul, ortaokul taşıma ve yemek işlemleri için ağustos ayının üçüncü haftasından itibaren, imam-hatip ortaokulu, ortaöğretim okul/kurumu taşıma ve yemek işlemleri için ise eylül ayının ilk haftasından itibaren Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci İstatistik ve Ödenek Formunu (Ek-2) Taşımalı Öğrenci Modülüne girerek, ihale sözleşmelerinin bir örneğini il millî eğitim müdürlüğü öğrenci taşıma birimine ve ilgili taşıma merkezi okul/kurum müdürlüklerine gönderilir.”
“e) İl millî eğitim müdürlüğünce; Taşımalı Öğrenci Modülündeki Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci Bilgi Formu (Ek-1) ile Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci İstatistik ve Ödenek Formu (Ek-2) ilkokul ve ortaokul için eylül ayının en geç ikinci haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim için eylül ayının en geç son haftasında, özel eğitim öğrenci/kursiyerleri için ise sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç üç hafta içerisinde doldurularak onaylanır.”
“i) Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında yapılan taşıma hizmeti alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet Bakanlıkça belirlenen yaklaşık maliyet tespit formülüne göre hesaplanır. Yemek ihalelerinde ise tavan fiyat olarak 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 9 uncu maddesi doğrultusunda belirlenen tutar esas alınır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Ancak il/ilçe millî eğitim müdürünün bu husustaki sorumluluğu devam eder.”  ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2015-2016 eğitim ve öğretim yılı” ibaresi “2017-2018 eğitim ve öğretim yılı” olarak, aynı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “il planlama komisyonu” ibareleri “il değerlendirme komisyonu” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “toplu taşıma hizmetinin düzenli olarak verilmediğine ilişkin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili belediyenin görüşü alınarak” ibaresi eklenmiş, ayrıca aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Bu madde kapsamında yapılan planlamalarda; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasından, kamu zararına sebebiyet verilmemesi bakımından ilgili komisyon ve yetkililer sorumludur.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
11/9/201429116

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum