banner476

MEMURLARIN BAZILARI KENDİ KADROLARI İÇİN BELİRLENEN ZAM VE TAZMİNATLARI ALMIYOR

Aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenen memurların, kadro unvanları itibariyle Zam ve Tazminat Kararnamesinde belirlenmiş olan tazminat ve yan ödemeler yerine başka kadro unvanları için belirlenmiş tazminat ve yan ödemelerden yararlanması mümkün olabiliyor.

Özlük Hakları 24.04.2018, 11:44 24.04.2018, 11:44
MEMURLARIN BAZILARI KENDİ KADROLARI İÇİN BELİRLENEN ZAM VE TAZMİNATLARI ALMIYOR

Aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenen memurların, kadro unvanları itibariyle Zam ve Tazminat Kararnamesinde belirlenmiş olan tazminat ve yan ödemeler yerine başka kadro unvanları için belirlenmiş tazminat ve yan ödemelerden yararlanması mümkün olabiliyor.

Devlet memurlarının kendi kadro unvanları için geçerli olan zam ve tazminatlardan yararlanma durumuna, üst öğrenimi bitiren ancak bulunduğu kadro unvanı değişmeyen bazı memurlarda da rastlanmaktadır. (Yazımızda konuya sadece bu yönüyle değinilecektir)

Memurun üst öğrenim bitirmesi

Devlet memurları üst öğrenimi bitirdiklerinde;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/12/d maddesi hükmü uyarınca haklarında intibak işlemi yapılmak suretiyle, kazanılmış hak aylık derece/kademeleri yeniden belirlenmektedir.

-İntibak işlemi sonucuna ve unvanlarına göre, kadro derecelerinde de yükselme olabilmektedir.

-Kazanılmış hak aylık derecesi ve kadro derecesindeki değişime bağlı olarak, bulundukları kadro unvanına tanınan haklar çerçevesinde aylık ücretleri de artabilmektedir.

-Başka bir kadro unvanı için belirlenmiş olan zam ve tazminatlardan yararlanma durumu söz konusu olabilmektedir.

Başka bir kadro unvanının zam ve tazminatı nasıl alınır?           

Üst öğrenim bitirilmesi ilgili memurun kadro unvanının da mutlaka değişeceği anlamına gelmemekle birlikte, bazı memurlar için zam ve tazminat artışı yaratabilmektedir.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesinde; “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” denilmiş ve 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ile de konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin verilen görüşlerde,  üst öğrenim nedeniyle zam ve tazminatlardan yararlanmada; bitirilen üst öğrenimin “kadro göreviyle ilgili olması”, “kurumun görev alanıyla ilgili olması” veya "mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması" gibi şartların aranmayacağı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atlanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli olacağı ifade edilmiştir.

Buna göre, Devlet memurunun kadro unvanı değişmeksizin başka bir kadro unvanı için belirlenmiş olan zam ve tazminatlardan yararlanabilmesi için;

-Teknik veya sağlık hizmetleri sınıfında görev yapıyor olması gerekir.

-Bitirdiği üst öğrenimin, bulunduğu hizmet sınıfında bir kadroya atanmasına imkan veren türde olması gerekir.

-Üst öğrenimi bitirdiğine dair diploma/çıkış belgesini kurumuna iletmiş olması gerekir. (mezuniyet belgesinin kuruma ibraz tarihini izleyen aybaşından itibaren ilgili üst öğrenimle kazanılan unvana ilişkin zam ve tazminatlardan yararlanılır)

Üst öğrenim bitirmek başka kadro unvanının zam ve tazminatlarından yararlanmayı her zaman mümkün kılmaz

Devlet memurlarının bulunduğu hizmet sınıfının teknik hizmetler veya sağlık hizmetleri olmaması durumunda, üst öğrenim bitirdiklerinde kadro unvanları değişmedikçe bulundukları kadroda başka bir kadro unvanına ilişkin zam ve tazminatları alamazlar.

Öte yandan, teknik veya sağlık hizmetleri sınıfında bulunmakla birlikte bitirdikleri üst öğrenimin bulundukları hizmet sınıfında bir kadroya atanmaya imkan vermemesi durumunda, kadro unvanları değişmedikçe bulundukları kadroda başka bir kadro unvanına ilişkin zam ve tazminatları alamazlar.

Ayrıca, bitirdikleri programların aynı hizmet sınıfında (teknik veya sağlık) görev almaya imkan vermesine rağmen, bu öğrenimlerin mesleki üst öğrenim olarak değerlendirilmemesinden dolayı  ilgililere daha yüksek zam ve tazminat ödenmemesi yönündeki işlemlere karşı açılan davalarda, mahkemeler tarafından iptal kararları da verilebilmektedir.

Memurunyeri

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@