banner476

Sendikaya üye olan memurlar dikkat!

Maaş ödeme tarihi öncesi üyesi olduğu sendikadan istifa ettiği halde sendika aidat kesintisi ve toplu sözleşme ikramiyesi ödenen memurların üyelikten çekilme formlarını takip eden ilk maaşlarından üyelik aidatı kesilip kesilmeyeceği ve maaşları ile ödenen toplu sözleşme ikramiyelerinin geri tahsil edilmesi mümkün mü?

Özlük Hakları 11.10.2019, 09:24
Sendikaya üye olan memurlar dikkat!

27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ek 4 üncü maddesinde "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin Geneline İlişkin Mali ve Sosyal Hakları içeren İkinci Kısmının "Toplu sözleşme ikramiyesi" başlıklı 26 ncı maddesinde "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan "kırkbeş Türk Lirası" ibaresi "750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun "Üyeliğin sona ermesi" başlıklı 16 ncı maddesinde "Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir. Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini on beş gün içinde sendikaya gönderir. Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır. …" hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, görev yapan memurların sendika üyeliği üyelikten çekilmek için kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olacağı ilgili Kanun maddesinde düzenlenmiş olup, çekilme talebinde bulunan üyelerin üyelik aidatı kesintisi yükümlülüğünün ve toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma hakkının sendika üyeliğinden çekilmenin kesinleşeceği otuz günlük sürenin dolduğu tarihte son bulacağından bahisle haksız yapılan ödemelerin bu tarihten itibaren geri alınabileceği değerlendirilmektedir.

Faruk ERDEM

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@